HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

  21.12.2011 - (097373/2011 – C7‑0202/2011 – 2011/0090(NLE)) - ***

  Udvalget om International Handel
  Ordfører: Vital Moreira

  Procedure : 2011/0090(NLE)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0450/2011
  Indgivne tekster :
  A7-0450/2011
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

  (097373/2011 – C7‑0202/2011 – 2011/0090(NLE))

  (Godkendelse)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til udkast til Rådets afgørelse (09737/2011),

  –   der henviser til aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (09738/2011),

  –   der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, første afsnit, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7‑0202/2011),

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

  –   der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A7-0450/2012),

  1.  godkender indgåelsen af aftalen;

  2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Georgiens regeringer og parlamenter.

  BEGRUNDELSE

  Den Europæiske Union og Georgien har indgået en aftale, der har til formål at sikre gensidig beskyttelse af geografiske betegnelser for en lang række landbrugsprodukter, såsom oste, olier og fedtstoffer, brød og bagværk, frugter, grøntsager, korn, fersk kød og kødprodukter, ferske fisk og skaldyr, vine, spiritus og øl.

  Aftalen er et skridt, som begge partnere har taget i overensstemmelse med den partnerskabs- og samarbejdsaftale, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Skridtet er blevet gjort muligt ved Georgiens tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen WTO i 2000. Den er blevet beskrevet som en bilateral aftale til beskyttelse af geografiske betegnelser, og er den første af sin art indgået med en partner blandt landene i EU’s naboområde.

  Georgien har faktisk som medlem af WTO siden sin tiltrædelse været deltager i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen). Landet anerkender derfor begrebet geografiske betegnelser som stednavne til angivelse af oprindelse og kvalitet, renomme eller andre særtræk ved en vare. EU og Georgien har således på grundlag af denne fælles forståelse haft mulighed for at etablere en aftale med henblik på fremme af handel med landbrugsprodukter og fødevarer med oprindelse i både Georgiens og EU’s territorier, samtidig med at kvalitets- og oprindelseskarakteristika for varer fra begge partnere respekteres.

  Aftalen er omfattende og forenelig med de forpligtelser, som TRIPS-aftalen foreskriver. Parterne har indgået aftale om de kriterier og procedurer, som er bestemmende for registrering af en geografisk betegnelse på deres territorium, eftersom nye geografiske betegnelser kan tilføjes, såfremt ingen af parterne gør indsigelse, og der vil blive nedsat et fælles udvalg bestående af repræsentanter for begge parter til at føre tilsyn med aftalens gennemførelse og forbedre betingelserne for det bilaterale samarbejde vedrørende geografiske betegnelser.

  Aftalen frembyder specifikke fordele for begge partnere:

  · For EU’s vedkommende vil denne bilaterale aftale kunne sikre, at ca. 820 geografiske betegnelser for fødevarer, 1930 for vine og 320 for spiritus (fra 23 medlemsstater), som er registrerede i EU, vil være beskyttet i Georgien, hvilket er yderst betryggende for EU’s landbrugsproduktion, da der derved står respekt om dens karakteristika og kvalitet.

  Aftalen kan også ses som et positivt skridt i retning af bredere handelsmæssige relationer mellem EU og Georgien. EU indledte således allerede i juli 2010 forhandlinger med Georgien om en bilateral associeringsaftale, der skulle indeholde en handelsdel, dvs. en vidtgående og bred frihandelsaftale. Forud for indledningen af forhandlingerne om en sådan frihandelsaftale forventer Kommissionen, at en række centrale anbefalinger (der indgår som en del af det østlige partnerskab og støttes af Rådet) gennemføres af Georgien, således at det sikres, at denne østlige partner har den juridiske og institutionelle kapacitet til at gennemføre en vidtgående og bred frihandelsaftale. Aftalen om geografiske betegnelser fastsætter derfor Georgiens kapacitet til at forhandle om og indgå en vidtgående aftale med EU om centrale handelsmæssige spørgsmål, herunder tekniske forpligtelser.

  · For Georgiens vedkommende havde landet ikke registreret nogen geografiske betegnelser, da forhandlingerne fandt sted. Dets eneste geografiske betegnelser vedrører vin. Bilagene til aftalen indeholder listen over de fødevarer, vine og den spiritus fra EU og Georgien, hvis geografiske betegnelser skal beskyttes i både Georgien og EU, og listen omfatter altså kun 18 geografiske betegnelser fra Georgien, som alle er vine.

  Vinsektoren er særlig vigtig, idet dette erhverv udgør et af de ældste ekspertiseområder i Georgien. Vinene, der sædvanligvis eksporteres til det russiske marked, fremstilles nu af visse EU-baserede konsortier, der har investeret i den georgiske vin- og spiritusindustri. Anerkendelsen af georgiske geografiske betegnelser på vine vil med sikkerhed have en positiv effekt på denne sektors økonomi.

  Da det georgiske landbrug endvidere er en sektor, der fortrinsvist imødekommer lokalt forbrug, og hvorfra halvdelen af den georgiske befolkning får sine indtægter, er ethvert skridt til at forbedre eksportmulighederne for landbrugsvarer positivt, forudsat at det ikke overbebyrder de lokale producenter med yderligere unødvendige udgifter. De primære eksportmarkeder for georgiske landbrugsprodukter er fortsat SNG-landene (Fællesskabet af Uafhængige Stater), først og fremmest Rusland. I de sidste ti år er der imidlertid sket en stigning i eksporten af vin, hasselnødder og mineralvand til EU. Derfor er EU’s andel som eksportmarked for Georgiens landbrugsvarer blevet firdoblet, fra 10 % i 1997 til 40 % i 2007, og den aktuelle aftale bør kunne styrke denne tendens.

  Ordføreren anbefaler af disse grunde Parlamentet at godkende indgåelsen af aftalen.

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  20.12.2011

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake