ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

21.12.2011 - (09737/2011 – C7‑0202/2011– 2011/0090(NLE)) - ***

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Vital Moreira

Διαδικασία : 2011/0090(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0450/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0450/2011
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

(09737/2011 – C7-0202/2011– 2011/0090(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου(09737/2011),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (09738/2011),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218, παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7–0202/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0450/2011),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Γεωργίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η Γεωργία έχουν συνάψει συμφωνία με στόχο την αμοιβαία προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) που καλύπτουν ευρύ φάσμα γεωργικών προϊόντων, όπως τυριά, έλαια και λίπη, προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, νωπά κρέατα και προϊόντα κρέατος, νωπά ψάρια και μαλάκια και μαλακόστρακα, οίνους, αλκοολούχα ποτά και μπύρες.

Η συμφωνία αποτελεί ενέργεια που έχουν αναλάβει αμφότεροι οι εταίροι, όπως προβλέπει η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999 και ήταν δυνατό να συναφθεί λόγω της προσχώρησης της Γεωργίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) το 2000. Έχει χαρακτηρισθεί διμερής συμφωνία για την προστασία ΓΕ και είναι η πρώτη συμφωνία αυτής της μορφής που έχει συναφθεί με εταίρο από τον χώρο της ευρωπαϊκής γειτονίας.

Πράγματι, η Γεωργία, ως μέλος του ΠΟΕ, αποτελεί, μετά την προσχώρησή της, συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τις Εμπορικές Πτυχές των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (TRIPS). Κατά συνέπεια, αναγνωρίζει την έννοια ΓΕ ως τοπωνύμια που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό της προέλευσης και της ποιότητας, της φήμης ή άλλων χαρακτηριστικών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΕ και η Γεωργία έχουν τη δυνατότητα να βασισθούν στην κοινή αυτή αντίληψη και να συνάψουν συμφωνία που θα ενισχύει το εμπόριο γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται τόσο στο έδαφος της Γεωργίας όσο και της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά ποιότητας και προέλευσης των προϊόντων που κατάγονται από αμφότερους τους εταίρους.

Η συμφωνία είναι συνεκτική και συμβατή με δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας TRIPS. Οι εταίροι συμφωνούν ως προς τα κριτήρια και τις διαδικασίες που διέπουν την καταχώριση μιας ΓΕ στην επικράτειά τους, δεδομένου ότι μπορούν να προστίθενται νέες ΓΕ, εάν δεν προβληθούν αντιρρήσεις από τους δύο εταίρους και θα συσταθεί μια μικτή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους αμφότερων των μερών η οποία θα παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας και θα βελτιώνει τους όρους της διμερούς συνεργασίας στον τομέα των ΓΕ.

Η συμφωνία παρουσιάζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για αμφότερους τους εταίρους:

· Από πλευράς ΕΕ, η παρούσα διμερής συμφωνία θα εξασφαλίζει ότι περίπου 820 ΓΕ στον τομέα των τροφίμων, 1.930 στον τομέα των οίνων και 320 στον τομέα των αλκοολούχων ποτών (από 23 κράτη μέλη) που έχουν καταχωρισθεί από την ΕΕ θα προστατεύονται στη Γεωργία, πράγμα ιδιαίτερα καθησυχαστικό για τη γεωργική παραγωγή της ΕΕ λόγω του σεβασμού των χαρακτηριστικών και της ποιότητάς τους.

Η παρούσα συμφωνία μπορεί επίσης να θεωρηθεί θετική ενέργεια για τις ευρύτερες εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Γεωργίας. Τον Ιούλιο 2010, η ΕΕ άρχισε να διαπραγματεύεται με τη Γεωργία διμερή συμφωνία σύνδεσης που θα περιλαμβάνει εμπορική συνιστώσα, δηλαδή μια εκτενή και ολοκληρωμένη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA). Προτού δρομολογήσει τις διαπραγματεύσεις για μια DCFTA, η Επιτροπή αναμένει την τήρηση σειράς βασικών συστάσεων (που έχουν καθορισθεί ως μέρος της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και εγκριθεί από το Συμβούλιο) εκ μέρους της Γεωργίας, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η εν λόγω εταίρος διαθέτει τη νομική και θεσμική ικανότητα για την εφαρμογή μιας DCFTA. Η συμφωνία για τις ΓΕ καθορίζει συνεπώς τη δυνατότητα της Γεωργίας να διαπραγματευθεί και να συνάψει με την ΕΕ σημαντική συμφωνία σχετικά με καίριας σημασίας ζήτημα που σχετίζεται με το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών δεσμεύσεων.

· Από πλευράς Γεωργίας, η χώρα αυτή δεν είχε καταχωρίσει καμία ΓΕ στον τομέα των τροφίμων κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων και οι μόνες ΓΕ που διέθετε αφορούσαν τους οίνους. Κατά συνέπεια, τα παραρτήματα της συμφωνίας, στα οποία εκτίθεται κατάλογος τροφίμων, οίνων και αλκοολούχων ποτών της ΕΕ και της Γεωργίας, οι γεωγραφικές ενδείξεις των οποίων πρέπει να προστατεύονται αντιστοίχως στη Γεωργία και την ΕΕ, περιλαμβάνουν μόνον 18 ΓΕ για τη Γεωργία, που όλες αφορούν οίνους.

Ο τομέας των οίνων είναι ιδιαίτερα σημαντικός δεδομένου ότι η δραστηριότητα αυτή πλαισιώνει έναν από τους παλαιότερους τομείς εμπειρογνωμοσύνης στη Γεωργία. Οι οίνοι αυτοί που προορίζονται συνήθως για τη ρωσική αγορά, παρασκευάζονται πλέον από ορισμένους ομίλους της ΕΕ που έχουν επενδύσει στη βιομηχανία οίνων και αλκοολούχων ποτών της Γεωργίας. Η αναγνώριση γεωργιανών ΓΕ στον τομέα των οίνων θα συμβάλει ασφαλώς θετικά στην οικονομία του εν λόγω τομέα.

Εξάλλου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργιανή γεωργία συνιστά τυπικό τομέα απασχόλησης για λόγους επιβίωσης, από τον οποίο εξαρτάται το ήμισυ του πληθυσμού της Γεωργίας για την εξασφάλιση των μέσων συντήρησής του, κάθε μέτρο που ενισχύει τις εξαγωγικές προοπτικές γεωργικών προϊόντων θεωρείται θετικό εάν δεν επιβαρύνει υπερβολικά τους τοπικούς παραγωγούς με περιττές πρόσθετες δαπάνες. Οι κυριότεροι προορισμοί των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων της Γεωργίας εξακολουθούν να είναι οι αγορές της Κοινότητας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) και ιδίως η Ρωσία. Ωστόσο, στα τελευταία 10 χρόνια, ολοένα αυξανόμενες ποσότητες οίνων, φουντουκιών και μεταλλικού νερού έχουν εξαχθεί στην ΕΕ. Κατά συνέπεια, η αναλογία της ΕΕ ως αγοράς για τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της Γεωργίας έχει τετραπλασιασθεί από 10% το 1997 σε 40% το 2007, και η παρούσα συμφωνία θα ενισχύσει αυτή την τάση.

Για τους λόγους αυτούς, ο εισηγητής συνιστά στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

20.12.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake