SOOVITUS Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta

21.12.2011 - (09737/2011 – C7‑0202/2011– 2011/0090(NLE)) - ***

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Vital Moreira

Menetlus : 2011/0090(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0450/2011
Esitatud tekstid :
A7-0450/2011
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT,

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta

(09737/2011 – C7-0202/2011– 2011/0090(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (09737/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Gruusia vahelist põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitlevat lepingut (09738/2011),

–   võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ja artikli 218 lõikele 7 (C7-0202/2011),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A7-0450/2011),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Gruusia valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

Euroopa Liit (EL) ja Gruusia on sõlminud lepingu, mille eesmärk on kaitsta vastastikku paljude põllumajandustoodete (nt juust, õli ja rasvad, leib ja pagaritooted, puu- ja köögivili, teravili, lihatooted, värske kala ja mereannid, vein, piiritusjoogid ja õlu) geograafilisi tähiseid.

Selle lepinguga astusid mõlemad partnerid 1. juulil 1999. aastal jõustunud partnerlus- ja koostöölepingus ettenähtud sammu. See sai võimalikuks tänu Gruusia astumisele Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmeks 2000. aastal. Tegemist on geograafiliste tähiste kaitsmist käsitleva kahepoolse lepinguga, mis on esimene selletaoline Euroopa naabruspoliitika partneriga sõlmitud leping.

Gruusia kui WTO liige on WTOga liitumisest saadik olnud ka intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS) osaline. Seetõttu tunnustab ta mõiste „geograafiline tähis” määratlust, mille kohaselt kohanime kasutatakse toote päritolule ja kvaliteedile, tuntusele ja muudele tunnustele osutamiseks. Seega on ELil ja Gruusial olnud võimalus sellest ühisest arusaamast lähtudes jõuda lepinguni, mis peaks edendama nii Gruusiast kui ka EList pärit põllumajandustoodete ja toiduainetega kauplemist ning milles austatakse mõlemalt partnerilt pärit toodete kvaliteediomadusi ja päritolu.

Leping on laiahaardeline ja kooskõlas TRIPS-lepingus võetud kohustustega. Osapooled lepivad kokku geograafiliste tähiste oma territooriumil registreerimise kriteeriumides ja korras. Uusi geograafilisi tähiseid võib lisada siis, kui kumbki osapool vastu ei ole, ning luuakse mõlema poole esindajatest koosnev ühiskomitee, kes jälgib lepingu rakendamist ja parandab kahepoolset koostööd geograafiliste tähiste vallas.

Lepingust saavad kasu mõlemad pooled:

· ELi poolel peaks see kahepoolne leping tagama, et Gruusias on kaitstud umbes 820 ELi registreeritud geograafilise tähisega toiduainet, 1930 veinisorti ja 320 piiritusjooki (23 liikmesriigist). See on väga kasulik ELi põllumajandustoodangule, sest selle tunnuseid ja kvaliteeti austatakse.

Samuti võib lepingut pidada positiivseks sammuks laiemate ELi–Gruusia kaubandussuhete suunas. Nimelt alustas EL 2010. aasta juulis Gruusiaga läbirääkimisi kahepoolse assotsieerimislepingu üle, mis peaks sisaldama ka kaubandust käsitlevat osa ehk põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut. Komisjon peab nimetatud vabakaubanduslepingu üle läbirääkimiste alustamise eelduseks seda, et Gruusia täidab idapartnerluse alla kuuluvad ja nõukogu poolt heakskiidetud põhisoovitused, et oleks tagatud Gruusia õiguslik ja institutsiooniline suutlikkus vabakaubanduslepingu rakendamiseks. Seega osutab geograafilisi tähiseid käsitlev leping Gruusia suutlikkusele pidada ELiga läbirääkimisi põhilisi kaubandusküsimusi, sealhulgas tehnilisi kohustusi käsitleva olulise lepingu üle ja see sõlmida.

· Gruusial ei olnud läbirääkimiste ajal registreeritud veel ühtki toidu geograafilist tähist. Gruusia ainsad geograafilised tähised olid seotud veiniga. Seetõttu on lepingu lisas, milles sisaldub nende ELi ja Gruusia toiduainete, veinide ja piiritusjookide loetelu, mille geograafilisi tähiseid tuleb vastavalt Gruusias ja ELis kaitsta, ainult 18 Gruusia geograafilist tähist, mis kõik on veinide kohta.

Veinisektor on eriti tähtis, sest see on üks kõige pikaajalisemate kogemustega valdkondi Gruusias. Üldiselt on Gruusia veinitoodang suunatud Venemaa turule ja nüüd toodavad Gruusia veine ka mõned ELi kontsernid, kes on investeerinud Gruusia veini- ja piiritusjookide tööstusse. Geograafilise tähisega Gruusia veinide tunnustamine mõjutab asjaomase sektori majanduslikku käekäiku kindlasti positiivselt.

Arvestades ka, et Gruusia põllumajandus on tüüpiline vaid oma vajadusi kattev sektor, millest saab elatist pool Gruusia elanikkonnast, on kõik põllumajandustoodete ekspordiväljavaateid suurendavad sammud teretulnud, kui need ei koorma kohalikke tootjaid liigselt tarbetute lisakuludega. Gruusia põllumajandustoodete ekspordi peamisteks sihtturgudeks on jätkuvalt SRÜ (Sõltumatute Riikide Ühenduse) riigid, eelkõige Venemaa. Viimase 10 aasta jooksul on aga järjest suurenenud veini, sarapuupähklite ja mineraalvee eksport ka ELi. Selle tulemusena on ELi osakaal Gruusia põllumajandustoodete eksporditurgude hulgas suurenenud neli korda 10 %lt 1997. aastal 40 %le 2007. aastal ning käesolev leping peaks seda suundumust veelgi tugevdama.

Seetõttu soovitab raportöör parlamendil anda nõusoleku lepingu sõlmimiseks.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

20.12.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake