Menettely : 2011/0090(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0450/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0450/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/01/2012 - 10.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0004

SUOSITUS     ***
PDF 147kWORD 73k
21.12.2011
PE 464.988v03-00 A7-0450/2011

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Georgian välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan sopimuksen tekemisestä

(09737/2011 – C7‑0202/2011 – 2011/0090(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Vital Moreira

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Georgian välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan sopimuksen tekemisestä

(09737/2011 – C7‑0202/2011 – 2011/0090(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (09737/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojasta (09738/2011),

–   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7‑0202/2011),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A7-0450/2011),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Georgian hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Euroopan unioni ja Georgia ovat tehneet sopimuksen, jonka tarkoituksena on suojata vastavuoroisesti maantieteelliset merkinnät, jotka kattavat eri maataloustuotteet, kuten juustot, öljyt ja rasvat, leivän ja leivonnaiset, hedelmät, vihannekset, viljat, tuoreen lihan ja lihavalmisteet, tuoreet kalat, nilviäiset ja äyriäiset, viinit, väkevät alkoholijuomat ja oluet.

Tämä sopimus on osapuolten yhteinen askel ja osa 1. heinäkuuta 1999 voimaan tullutta kumppanuus- ja yhteistyösopimusta. Sopimuksen mahdollisti Georgian liittyminen Maailman kauppajärjestöön (WTO) vuonna 2000, ja se on ensimmäinen Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaiden kanssa tehtävä kahdenvälinen sopimus maantieteellisten merkintöjen suojasta.

Georgia on WTO:hon liittymisestään lähtien osallistunut sopimukseen teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS-sopimus). Niinpä se tunnustaa maantieteellisten merkintöjen käsitteen, jonka mukaan paikannimiä käytetään osoittamaan tuotteiden alkuperä ja laatu, maine tai muut ominaisuudet. EU:lla ja Georgialla on siksi ollut mahdollisuus päästä tämän yhteisymmärryksen pohjalta sopimukseen, joka edistäisi sekä Georgian että EU:n alueelta peräisin olevien maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kauppaa ja jossa kunnioitetaan molempien osapuolien alueelta peräisin olevien tuotteiden laatu- ja alkuperäominaisuuksia.

Sopimus on kokonaisvaltainen, ja siinä noudatetaan TRIPS-sopimuksessa annettuja sitoumuksia. Osapuolten on oltava yhtä mieltä kriteereistä ja menettelyistä, joita maantieteellisen merkinnän rekisteröinti edellyttää heidän alueellaan, sillä uusi maantieteellinen merkintä voidaan lisätä vain, jos kumpikaan osapuolista ei vastusta sitä. Molempien osapuolten edustajista koostuva yhteisvaliokunta perustetaan valvomaan sopimuksen täytäntöönpanoa ja parantamaan kahdenvälistä yhteistyötä maantieteellisten merkintöjen alalla.

Sopimuksesta on hyötyä molemmille osapuolille seuraavasti:

•   Tämän kahdenvälisen sopimuksen pitäisi varmistaa, että EU:n rekisteröimät noin 820 elintarvikkeiden maantieteellistä merkintää, 1 930 viiniä ja 320 väkevää alkoholijuomaa (23 jäsenvaltiosta) suojataan Georgiassa. Tämä on hyvin myönteistä EU:n maataloustuotannon kannalta, sillä näin sen erityispiirteitä ja laatua kunnioitetaan.

Sopimusta voidaan myös pitää myönteisenä askeleena kohti EU:n ja Georgian laajempia kauppasuhteita. EU aloittikin heinäkuussa 2010 neuvottelut Georgian kanssa kahdenvälisestä assosiaatiosopimuksesta, johon sisältyisi kauppaa koskeva luku eli pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppasopimus. Komissio edellyttää, että ennen kuin tällaista vapaakauppasopimusta koskevat neuvottelut aloitetaan, Georgian on täytettävä tietyt tärkeimmät suositukset (jotka määriteltiin osana itäistä kumppanuutta ja jotka neuvosto hyväksyi), jotta varmistetaan, että Georgialla on oikeudelliset ja institutionaaliset valmiudet panna täytäntöön tällainen vapaakauppasopimus. Maantieteellisiä merkintöjä koskeva sopimus osoittaa näin ollen, että Georgialla on valmiudet neuvotella ja solmia EU:n kanssa merkittävä sopimus tärkeistä kauppa-asioista, tekniset sitoumukset mukaan luettuina.

•   Vastaavasti Georgialla ei ollut neuvottelujen aikaan yhtään rekisteröityä elintarvikkeiden maantieteellistä merkintää, vaan sen ainoat maantieteelliset merkinnät koskivat viinejä. Siksi Georgialla on ainoastaan 18 maantieteellistä merkintää sopimuksen liitteessä, jossa luetellaan EU:sta ja Georgiasta peräisin olevat elintarvikkeet, viinit ja väkevät alkoholijuomat, joiden maantieteelliset merkinnät on suojattava vastavuoroisesti Georgiassa ja EU:ssa, ja ne kaikki ovat viinejä.

Viiniala on erittäin tärkeä, sillä se on yksi Georgian vanhimmista erikoisaloista. Viinit on yleensä suunnattu Venäjän markkinoille, ja nyt niitä valmistavat sellaiset eurooppalaiset konsernit, jotka ovat investoineet Georgian viinialaan ja väkevien alkoholijuomien alaan. Viinejä koskevien Georgian maantieteellisten merkintöjen tunnustaminen vaikuttaa epäilemättä myönteisesti kyseisen alan talouteen.

Georgian maatalous on tyypillinen omavaraistalouden ala ja yli puolet Georgian väestöstä saa siitä elinkeinonsa, joten maataloustuotteiden vientinäkymien paraneminen on tervetullutta, jos se ei aiheuta paikallisille tuottajille tarpeettomia ylimääräisiä kustannuksia. Georgian maataloustuotteiden tärkein vientikohde on edelleen Itsenäisten valtioiden yhteisö (IVY), erityisesti Venäjä. Kymmenen viime vuoden aikana Georgia on tuonut EU:hun yhä enemmän viiniä, hasselpähkinöitä ja kivennäisvettä. Tämän seurauksena EU:n osuus Georgian maataloustuotteiden vientimarkkinoilla on nelinkertaistunut – vuonna 1997 osuus oli 10 prosenttia, kun taas vuonna 2007 se oli 40 prosenttia – ja sopimus vahvistaa todennäköisesti tätä kehitystä.

Esittelijä suosittelee edellä mainitun perusteella, että parlamentti antaa hyväksyntänsä sopimukselle.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

20.12.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö