Pranešimas - A7-0450/2011Pranešimas
A7-0450/2011

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos sudarymo projekto

21.12.2011 - (09737/2011 – C7‑0202/2011– 2011/0090(NLE)) - ***

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: Vital Moreira

Procedūra : 2011/0090(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0450/2011
Pateikti tekstai :
A7-0450/2011
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos sudarymo projekto

(09737/2011 – C7-0202/2011– 2011/0090(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (09737/2011),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimą dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos (09738/2011),

–   atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį bei 218 straipsnio 7 dalį (C7 ‑ 0202/2011),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A7-0450/2011),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių ir Gruzijos parlamentams ir vyriausybėms.

AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjunga (ES) ir Gruzija sudarė susitarimą, kurio tikslas – abipusiškai apsaugoti daugelio žemės ūkio produktų, pvz., sūrio, aliejaus ir riebalų, duonos ir kepinių, vaisių, daržovių, šviežios mėsos ir mėsos produktų, šviežios žuvies ir jūros produktų, vynų, alkoholinių gėrimų ir alaus, geografines nuorodas.

Sudarydamos šį susitarimą abi šalys žengė 1999 m. liepos 1 d. įsigaliojusiame partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime numatytą žingsnį. Tai tapo įmanoma 2000 m. Gruzijai įstojus į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO). Jis buvo apibūdintas kaip dvišalis susitarimas dėl geografinių nuorodų apsaugos, kuris yra pirmas šio tipo susitarimas, sudarytas su Europos kaimynystės šalimi partnere.

Iš tikrųjų, Gruzija, kaip PPO narė, nuo savo įstojimo į PPO yra Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, šalis. Taigi ji pripažįsta geografines nuorodas kaip vietovardžius, naudojamus produktų kilmei, kokybei, reputacijai ar kitiems ypatumams nurodyti. Vadinasi, ES ir Gruzija turėjo galimybę remdamosi šiuo bendru supratimu sudaryti susitarimą, kuriuo būtų galima skatinti prekybą žemės ūkio ir maisto produktais, kurių kilmė – Gruzijos ir ES teritorijos, atsižvelgiant į abiejų partnerių produktų kokybės ir kilmės ypatumus.

Susitarimas yra išsamus ir suderinamas su įsipareigojimais, prisiimtais pagal Sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba. Šalys susitaria dėl kriterijų ir procedūrų, taikomų geografinių nuorodų registravimui jų teritorijose, nes naujos geografinės nuorodos gali būti pridedamos, jei nei viena iš abiejų šalių neprieštarauja, ir iš abiejų šalių atstovų bus sudarytas Jungtinis komitetas susitarimo įgyvendinimui stebėti ir dvišalio bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje sąlygoms gerinti.

Susitarimas teikia konkrečią naudą abiem partnerėms:

· kalbant apie ES, pasakytina, kad šis susitarimas turėtų padėti užtikrinti, kad apie 820 maisto produktų geografinių nuorodų, 1 930 vynų ir 320 alkoholinių gėrimų (iš 23 valstybių narių), užregistruotų ES, bus apsaugoti Gruzijoje – tai labai naudinga ES žemės ūkio produkcijai, nes bus atsižvelgiama į jos ypatumus ir kokybę.

Šis susitarimas taip pat gali būti laikomas teigiamu veiksmu siekiant platesnių ES ir Gruzijos prekybos santykių. 2010 m. liepos mėnesį ES pradėjo derybas su Gruzija dėl dvišalio asociacijos susitarimo, kuris turėtų apimti prekybos aspektą, t. y. dėl glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos susitarimo. Europos Komisija tikisi, kad prieš pradedant derybas dėl glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos susitarimo bus pateiktas pagrindinių rekomendacijų rinkinys (sudarytas kaip Rytų partnerystės dalis ir patvirtintas Tarybos), kurį Gruzija turės įgyvendinti, siekiant, kad ši rytinė partnerė turėtų teisinius ir institucinius pajėgumus įgyvendinti glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos susitarimą. Taigi šis susitarimas dėl geografinių nuorodų Gruzijai suteikia galimybę derėtis ir su ES sudaryti esminį susitarimą dėl pagrindinio su prekyba susijusio aspekto, įskaitant techninius įsipareigojimus;

· kalbant apie Gruziją, pasakytina, kad derybų metu ši šalis neturėjo jokių registruotų maisto produktų geografinių nuorodų. Jos vienintelės geografinės nuorodos yra susijusios su vynais. Todėl į priedus, kuriuose pateikiamas ES ir Gruzijos maisto produktų, vynų ir alkoholinių gėrimų, kurių geografines nuorodas turi atitinkamai apsaugoti Gruzija ir ES, sąrašas, įtraukta tik 18 Gruzijos geografinių nuorodų ir visos jos susijusios su vynais.

Vyno sektorius itin svarbus, nes ši veikla yra viena iš seniausių Gruzijos specializacijos sričių. Paprastai šie vynai skiriami Rusijos rinkai, tačiau dabar juos gamina kai kurie ES koncernai, kurie investavo į Gruzijos vyno ir alkoholinių gėrimų pramonę. Tai, kad bus pripažįstamos Gruzijos vynų geografinės nuorodos, neabejotinai darys teigiamą poveikį to sektoriaus ekonomikai.

Be to, atsižvelgiant į tai, kad Gruzijos žemės ūkis yra tipinis pragyvenimo sektorius, nuo kurio priklauso pusės Gruzijos gyventojų pragyvenimas, palankiai vertinamas kiekvienas veiksmas, kuriuo siekiama paskatinti žemės ūkio produktų eksporto pažangą, jeigu juo neuždedama pernelyg didelė nereikalingų papildomų mokesčių našta vietiniams gamintojams. Pagrindinės Gruzijos žemės ūkio produktų eksporto kryptys tebėra Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) rinkos, visų pirma Rusija. Tačiau per pastaruosius 10 metų į ES eksportuojama vis daugiau vyno, lazdyno riešutų ir mineralinio vandens. Taigi ES, kaip Gruzijos žemės ūkio produktų eksporto rinkos, dalis padidėjo keturis kartus, t. y. nuo 10 proc. 1997 m. iki 40 proc. 2007 m., ir šis susitarimas turėtų sustiprinti šią tendenciją.

Dėl šių priežasčių pranešėjas rekomenduoja Parlamentui pritarti šio susitarimo sudarymui.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

20.12.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake