AANBEVELING over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen

21.12.2011 - (09737/2011 – C7‑0202/2011 – 2011/0090(NLE)) - ***

Commissie internationale handel
Rapporteur: Vital Moreira

Procedure : 2011/0090(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0450/2011
Ingediende teksten :
A7-0450/2011
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen

(09737/2011 – C7‑0202/2011 – 2011/0090(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–   gezien het ontwerpbesluit van de Raad (09737/2011),

–   gezien de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen (09738/2011),

–   gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, eerste alinea, artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7‑0202/2011),

–   gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A7-0450/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Georgië.

TOELICHTING

De Europese Unie (EU) en Georgië hebben een overeenkomst gesloten met het oog op de wederzijdse bescherming van geografische aanduidingen van een breed scala van landbouwproducten, zoals kaas, olie en vetstoffen, brood en gebak, fruit, groenten, graanproducten, vers vlees en vleesproducten, verse vis en zeevruchten, wijn, sterkedrank en bier.

Deze stap kadert in de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen die op 1 juli 1999 in werking trad, en werd mogelijk door de toetreding van Georgië tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in 2000. Het is de eerste keer dat de EU een bilaterale overeenkomst voor de bescherming van geografische aanduidingen afsluit met een partner van het Europees nabuurschapsbeleid.

Georgië is sinds zijn toetreding tot de WTO partij bij de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs-overeenkomst). Daarmee erkent het land het concept geografische aanduidingen, dat doelt op plaatsnamen waarmee de oorsprong, de kwaliteit, de reputatie en andere kenmerken van producten kunnen worden vastgesteld. De consensus over dit begrip gaf de EU en Georgië de mogelijkheid een overeenkomst te sluiten om de handel in landbouwproducten en levensmiddelen uit beide gebieden te bevorderen met inachtneming van de kwaliteits- en oorsprongskenmerken van deze producten.

De overeenkomst is alomvattend en verenigbaar met de in de TRIPs-overeenkomst aangegane verbintenissen. De partijen zijn het eens over de criteria en de procedures waaraan de registratie van een geografische aanduiding op hun grondgebied moet voldoen. Nieuwe aanduidingen kunnen mits goedkeuring van beide partijen worden toegevoegd. Er zal een gemengd comité, bestaande uit vertegenwoordigers van beide partijen, worden opgericht om op de uitvoering van de overeenkomst toe te zien en de voorwaarden voor de bilaterale samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen te verbeteren.

De overeenkomst houdt specifieke voordelen in voor beide partijen:

· De overeenkomst belooft de EU de bescherming van de geregistreerde geografische aanduidingen van ongeveer 820 voedingsmiddelen, 1 930 wijnen en 320 soorten sterkedrank (uit 23 lidstaten) in Georgië. De landbouwproducenten van de EU kunnen er daardoor op vertrouwen dat niet aan de kenmerken en de kwaliteit van hun waren wordt geraakt.

De overeenkomst is ook bevorderlijk voor de ruimere handelsbetrekkingen tussen de EU en Georgië. De EU startte in juli 2010 immers onderhandelingen op met Georgië over de sluiting van een bilaterale associatieovereenkomst die ook een handelscomponent zou bevatten, namelijk een diepe en brede vrijhandelsovereenkomst. Vooraleer zij over zo'n vrijhandelsovereenkomst wil onderhandelen, eist de Europese Commissie dat Georgië een aantal belangrijke aanbevelingen opvolgt die werden gedaan in het kader van het Oostelijk Partnerschap en door de Raad werden bekrachtigd, om er zeker van te zijn dat het land over de handelingsbevoegdheid en de institutionele capaciteit beschikt om de vrijhandelsovereenkomst uit te voeren. Deze overeenkomst inzake geografische aanduidingen bevestigt in dit verband dat Georgië de capaciteit heeft om te onderhandelen en een solide overeenkomst te sluiten met de EU over een belangrijke handelsaangelegenheid, met de technische toezeggingen die daarbij horen.

· Georgië, van zijn kant, had op het moment van de onderhandelingen geen enkele geregistreerde geografische aanduiding van een voedingsproduct. Alleen een aantal wijnen waren geregistreerd. Op de in de bijlage bij de overeenkomst opgenomen lijst van voedingsmiddelen, wijn en sterkedrank waarvan de geografische aanduidingen in Georgië en de EU moeten worden beschermd, komen dan ook slechts achttien Georgische geografische aanduidingen voor, allemaal van wijn.

Wijnbouw vormt van oudsher een zeer belangrijke economische activiteit in Georgië. De wijn is in hoofdzaak bestemd voor de Russische markt. Bij de productie zijn nu ook EU-spelers betrokken, die in de Georgische wijn- en sterkedrankindustrie hebben geïnvesteerd. De registratie van geografische aanduidingen van Georgische wijn zal ongetwijfeld een positieve invloed uitoefenen op de economie van deze sector.

Verder is het nuttig erop te wijzen dat de Georgische landbouw vooral produceert voor eigen gebruik: meer dan de helft van de plaatselijke bevolking hangt voor zijn levensonderhoud af van de sector. Iedere maatregel die de export van landbouwproducten kan bevorderen, is welkom, tenzij ze lokale producenten opzadelt met overbodige extra kosten. De belangrijkste exportmarkten voor Georgische landbouwproducten blijven de landen van het GOS (Gemenebest van onafhankelijke staten), en dan vooral Rusland. Toch nam het voorbije decennium ook de export naar de EU toe, vooral van wijn, hazelnoten en mineraalwater. Dit zorgde voor een verviervoudiging van het aandeel van de EU als exportmarkt voor Georgische landbouwproducten: van 10 procent in 1997 tot 40 procent in 2007. Deze overeenkomst moet die trend bestendigen.

Om deze redenen beveelt de rapporteur het Parlement aan de overeenkomst goed te keuren.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

20.12.2011

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake