ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a Gruzją w zakresie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych

  21.12.2011 - (09737/2011 – C7‑0202/2011– 2011/0090(NLE)) - ***

  Komisja Handlu Międzynarodowego
  Sprawozdawca: Vital Moreira

  Procedura : 2011/0090(NLE)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A7-0450/2011
  Teksty złożone :
  A7-0450/2011
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a Gruzją w zakresie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych

  (09737/2011 – C7–0202/2011– 2011/0090(NLE))

  (Zgoda)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając projekt decyzji Rady (09737/2011),

  –   uwzględniając Umowę między Unią Europejską a Gruzją w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (09738/2011),

  –   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) podpunkt (v) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7–0202/2011),

  –   uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

  –   uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7–0450/2011),

  1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

  2.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Gruzji.

  UZASADNIENIE

  Unia Europejska (UE) i Gruzja zawarły umowę, której celem jest wzajemna ochrona oznaczeń geograficznych szerokiej gamy produktów rolnych, takich jak sery, oleje, tłuszcze, pieczywo i ciasta, owoce, warzywa, produkty zbożowe, świeże mięso i produkty mięsne, świeże ryby i owoce morza, wina, napoje spirytusowe i piwo.

  Powyższa umowa to krok podjęty przez obu partnerów zgodnie z założeniami Umowy o partnerstwie i współpracy, która weszła w życie dnia 1 lipca 1999 r. Nastąpiło to dzięki przystąpieniu Gruzji do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 2000 r. Umowę zawartą w celu ochrony oznaczeń geograficznych uznaje się za pierwsze tego typu porozumienie dwustronne z partnerem spośród krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa.

  Rzeczywiście Gruzja jako członek WTO jest od przystąpienia stroną Umowy w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS). Tak więc uznaje pojęcie oznaczeń geograficznych jako nazw miejsc wykorzystywanych do identyfikacji pochodzenia, jakości, reputacji i innych charakterystycznych cech produktów. Jednocześnie UE i Gruzja miały możliwość wypracowania porozumienia, by zawrzeć umowę, która miałaby za zadanie kształtować handel produktami rolnymi i spożywczymi pochodzącymi zarówno z Gruzji, jak i z UE, przy jednoczesnym poszanowaniu charakterystycznych cech produktów obu partnerów, takich jak jakość i pochodzenie.

  Umowa ma charakter kompleksowy i jest spójna ze zobowiązaniami podjętymi w ramach umowy TRIPS. Strony uzgadniają kryteria i procedury, które warunkują rejestrację oznaczenia geograficznego na ich terytorium, ponieważ nowe oznaczenia geograficzne można dodawać, jedynie w przypadku gdy żadna ze stron nie zgłosi sprzeciwu oraz przy założeniu, że powstanie wspólna komisja, w której skład wejdą przedstawiciele obu stron i która zajmuje się monitorowaniem wdrażania umowy oraz poprawą warunków współpracy dwustronnej w zakresie oznaczeń geograficznych.

  Umowa daje obu stronom konkretne korzyści:

  · Po stronie UE ta umowa dwustronna winna zapewniać, że około 820 oznaczeń geograficznych produktów spożywczych, 1930 win i 320 wyrobów spirytusowych (z 23 państw członkowskich) zarejestrowanych w UE będzie chronionych w Gruzji, co jest dobrą wiadomością dla producentów rolnych, ponieważ cechy charakterystyczne produktów i ich jakość będą objęte ochroną.

  Umowę można również postrzegać jako pozytywny krok do pogłębionych stosunków handlowych UE-Gruzja Faktycznie w lipcu 2010 r. UE rozpoczęła negocjacje z Gruzją dotyczące dwustronnej umowy stowarzyszeniowej, która powinna obejmować również stosunki handlowe, czyli pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu. Komisja oczekuje, że przed rozpoczęciem negocjacji poświęconych głębokiej i kompleksowej umowie o wolnym handlu Gruzja zastosuje się do kluczowych zaleceń (jako części Partnerstwa Wschodniego popartej przez Radę), by się upewnić, że ten wschodni partner dysponuje środkami prawnymi i instytucjonalnymi pozwalającymi na wdrożenie głębokiej i kompleksowej umowy o wolnym handlu. W związku z tym umowa o oznaczeniach geograficznych umożliwia Gruzji negocjowanie i zawarcie z UE istotnego porozumienia dotyczącego kluczowych zagadnień handlowych, w tym zobowiązań technicznych.

  · Gruzja nie miała żadnych zarejestrowanych oznaczeń geograficznych w czasie negocjacji. Oznaczenia geograficzne stosowano jedynie w odniesieniu do win. Zatem załączniki do umowy, w których wymieniono szereg produktów spożywczych pochodzących z UE i z Gruzji, win i napojów spirytusowych, których oznaczenia geograficzne musza zostać objęte ochroną zarówno w Gruzji, jak i w UE, obejmuje jedynie 18 oznaczeń geograficznych produktów gruzińskich, z których wszystkie to wina.

  Sektor winiarski jest szczególnie istotny w Gruzji i ma za sobą bardzo długą tradycję. Gruzińskie wina przeważnie przeznaczone na rynek rosyjski są dziś produkowane przez koncerny UE, które zainwestowały w gruziński przemysł winiarski i spirytusowy. Uznanie oznaczeń geograficznych gruzińskich win z pewnością pozytywnie wpłynie na gospodarkę tego sektora.

  Ponadto, biorąc pod uwagę, że gruzińskie rolnictwo to główne źródło pozwalające utrzymać się połowie Gruzinów, każde działanie zmierzające do poprawy możliwości eksportu produktów rolnych jest mile widziane, jeżeli nie obciąża zbytnio lokalnych producentów niepotrzebnymi kosztami dodatkowymi. Głównym rynkiem eksportowym produktów rolnych z Gruzji pozostaje Wspólnota Niepodległych Państw, a przede wszystkim Rosja. Jednak przez ostatnie 10 lat wzrasta ilość wina, orzechów laskowych i wody mineralnej eksportowanych na rynek UE. W konsekwencji udział UE jako rynku eksportu gruzińskich produktów rolnych zwiększył się czterokrotnie, z 10% w 1997 r. do 40% w 2007 r., a przedmiotowa umowa powinna umocnić tę tendencję.

  Z uwagi na powyższe sprawozdawca zaleca Parlamentowi wydanie zgody na zawarcie przedmiotowej umowy.

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

  Data przyjęcia

  20.12.2011

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake