NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín

  25.11.2011 - (09737/2011 – C7‑ 202/2011– 2011/0090(NLE)) - ***

  Výbor pre medzinárodný obchod
  Spravodajca: Vital Moreira

  Postup : 2011/0090(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0450/2011
  Predkladané texty :
  A7-0450/2011
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín

  (09737/2011 – C7-0202/2011– 2011/0090(NLE))

  (Súhlas)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (09737/2011),

  –   so zreteľom na Dohodu medzi Európskou úniou a Gruzínskom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín (09738/2011),

  –   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0202/2011),

  –   so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0450/2011),

  1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Gruzínska.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Európska únia (EÚ) a Gruzínsko uzavreli dohodu zameranú na vzájomnú ochranu zemepisných označení vzťahujúcu sa na širokú škálu poľnohospodárskych výrobkov, ako sú syry, oleje a tuky, chlieb a pečivo, ovocie, zeleninu, obilniny, čerstvé mäso a mäsové výrobky, čerstvé ryby a morské živočíchy, víno, liehoviny a pivo.

  Táto dohoda je krokom, ktorý obaja partneri prijali v súlade s dohodou o partnerstve a spolupráci, ktorá nadobudla platnosť 1. júla 1999. Stalo sa tak vďaka pristúpeniu Gruzínska k Svetovej obchodnej organizácii (WTO) v roku 2000. Bola opísaná ako dvojstranná dohoda o ochrane zemepisných označení a je prvou svojho druhu s partnerom v rámci európskeho susedstva.

  Gruzínsko ako člen WTO bolo v skutočnosti už od svojho pristúpenia zmluvnou stranou Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS). Takže uznáva pojem „zemepisné označenia“ ako toponymá používané na určenie pôvodu a kvality, reputácie či iných vlastností výrobkov. Týmto dostali EÚ a Gruzínsko možnosť budovať na tomto spoločnom porozumení a ustanoviť dohodu, ktorá by podporila obchod s poľnohospodárskymi výrobkami a potravinami pochádzajúcimi z Gruzínska i EÚ, a pritom rešpektovať vlastnosti kvality a pôvodu výrobkov pochádzajúcich od oboch partnerov.

  Dohoda je komplexná a zlučiteľná so záväzkami vyplývajúcimi z dohody TRIPS. Zmluvné strany súhlasia s kritériami a postupmi, ktoré podmieňujú registráciu zemepisných označení na ich území, keďže nové zemepisné označenia môžu byť pridané, ak žiaden z partnerov nemá proti tomu námietky, a bude zriadený spoločný výbor skladajúci sa zo zástupcov oboch zmluvných strán, ktorý bude monitorovať vykonávanie dohody a vylepšovať podmienky dvojstrannej spolupráce v oblasti zemepisných označení.

  Z dohody plynú obom partnerom osobitné výhody:

  · Pre EÚ by táto dvojstranná dohoda mala zabezpečiť, že približne 820 potravinových zemepisných označení, 1930 pre vína a 320 pre liehoviny (z 23 členských štátov) zaregistrovaných v EÚ bude chránených v Gruzínsku, čo je pre poľnohospodársku produkciu EÚ veľmi upokojujúce, pretože vlastnosti a kvalita jej výrobkov budú rešpektované.

  Dohodu tiež možno považovať za pozitívny krok smerom k širším obchodným vzťahom medzi EÚ a Gruzínskom. Veď EÚ v júli 2010 otvorila rokovania s Gruzínskom o dvojstrannej dohode o pridružení, ktorej zložkou by mal byť aj obchod, t. j. prehĺbená a komplexná dohoda o voľnom obchode. Pred otvorením rokovaní o prehĺbenej a komplexnej dohode o voľnom obchode Európska komisia od Gruzínska očakáva, že splní súbor kľúčových odporúčaní (ustanovených ako súčasť Východného partnerstva a schválených Radou) s cieľom zabezpečiť tým, aby Východné partnerstvo malo právnu a inštitucionálnu kapacitu na vykonávanie prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode. Touto dohodou o zemepisných označeniach sa teda Gruzínsku udeľuje schopnosť rokovať a uzavrieť s EÚ podstatnú dohodu o kľúčových otázkach súvisiacich s obchodom vrátane technických záväzkov.

  · Pokiaľ ide o Gruzínsko, táto krajina nemala v čase rokovaní žiadne registrované zemepisné označenie pre potraviny. Jeho jediné zemepisné označenia sa týkali vín. A tak prílohy k dohode, v ktorých sa nachádza zoznam potravinových výrobkov, vín a liehovín EÚ a Gruzínska, ktorých zemepisné označenia musia byť v Gruzínsku i v EÚ chránené, obsahujú iba 18 gruzínskych zemepisných označení, pričom všetky sa týkajú vín.

  Vinársky sektor je obzvlášť dôležitý, pretože ide o jednu z najstarších oblastí odborných znalostí v Gruzínsku. Tieto vína, zvyčajne určené pre ruský trh, v súčasnosti vyrábajú niektoré skupiny v EÚ, ktoré investovali do gruzínskeho vinárskeho a liehovarníckeho odvetvia. Uznanie gruzínskych zemepisných označení pre vína bude mať určite pozitívny vplyv na ekonomiku tohto odvetvia.

  Okrem toho, keďže gruzínske poľnohospodárstvo je typickým sektorom zabezpečujúcim pokrytie základných potrieb a závisí od neho živobytie polovice gruzínskych obyvateľov, je vítaný každý krok na posilnenie vyhliadok na vývoz poľnohospodárskych výrobkov, pokiaľ to nebude nadmerne zaťažovať miestnych výrobcov ďalšími nákladmi. Hlavnou vývoznou destináciou poľnohospodárskych výrobkov z Gruzínska sú naďalej trhy Spoločenstva nezávislých štátov, predovšetkým Rusko. Ale za uplynulých 10 rokoch sa do EÚ vyviezol čoraz väčší objem vína, lieskových orechov a minerálnej vody. V dôsledku toho sa podiel EÚ ako vývozného trhu pre gruzínske poľnohospodárske výrobky štvornásobne zväčšil, z 10 % v roku 1997 na 40 % v 2007, a dohoda by mala tento trend ešte zintenzívniť.

  Z uvedených dôvodov spravodajca odporúča Parlamentu, aby udelil súhlas s uzatvorením tejto dohody.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  20.12.2011

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake