Betänkande - A7-0450/2011Betänkande
A7-0450/2011

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

21.12.2011 - (09737/2011 – C7‑0202/2011 – 2011/0090(NLE)) - ***

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Vital Moreira

Förfarande : 2011/0090(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0450/2011
Ingivna texter :
A7-0450/2011
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(09737/2011 – C7‑0202/2011 – 2011/0090(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (09737/2011),

–   med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (09738/2011),

–   med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 första stycket, artikel 218.6 andra stycket led a-v och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0202/2011),

–   med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A7‑0450/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Georgien.

MOTIVERING

Europeiska unionen och Georgien har ingått ett avtal som syftar till att åstadkomma ett ömsesidigt skydd för geografiska beteckningar som täcker ett stort antal jordbruksprodukter, t.ex. ost, oljor och fetter, bröd och konditorivaror, frukt, grönsaker, spannmål, färskt kött och köttprodukter, färsk fisk och skaldjur, vin, spritdrycker och öl.

Detta avtal är ett steg som tagits av båda parter i enlighet med det partnerskaps- och samarbetsavtal som trädde i kraft den 1 juli 1999. Det möjliggjordes genom Georgiens anslutning till WTO 2000. Avtalet har beskrivits som ett bilateralt avtal till skydd för geografiska beteckningar och är det första av denna typ med ett partnerland från länderna i det europeiska grannskapet.

Georgien har alltså i egenskap av WTO-medlem varit part till avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips) sedan landets anslutning. Det innebär att Georgien erkänner begreppet geografisk beteckning som namn på orter och områden som används för att fastställa ursprung och kvalitet, anseende och andra kännetecken för produkter. Därigenom har EU och Georgien haft möjligheten att utifrån denna samsyn ingå ett avtal som främjar handel med jordbruksprodukter och livsmedel med ursprung i både Georgiens och EU:s territorier och som respekterar egenskaper som ursprung och kvalitet som kännetecknar produkter från båda parter.

Avtalet är övergripande och förenligt med åtaganden som ingåtts inom ramen för Tripsavtalet. Parterna har kommit överens om de kriterier och förfaranden som utgör villkor för geografiska beteckningar på deras territorium, eftersom nya geografiska beteckningar kan läggas till om ingen av parterna motsätter sig det, och en gemensam kommitté med representanter för båda parter kommer att inrättas för att övervaka genomförandet av avtalet och förbättra villkoren för det bilaterala samarbetet på området för geografiska beteckningar.

I avtalet anges specifika fördelar för båda parter:

●      För EU:s del ska detta bilaterala avtal garantera att omkring 820 geografiska beteckningar för livsmedel, 1 930 viner och 320 spritdrycker (från 23 medlemsstater) som registrerats av EU är skyddade i Georgien, vilket är mycket positivt för EU:s jordbruksproduktion genom att produkternas kännetecken och kvalitet erkänns.

         Detta avtal kan också ses som ett positivt steg för de övergripande handelsförbindelserna mellan EU och Georgien. I juli 2010 påbörjade EU förhandlingar med Georgien om ett bilateralt associeringsavtal med tillhörande handelsdel, dvs. ett djupgående och omfattande frihandelsavtal. Innan Europeiska kommissionen går in i förhandlingar om ett sådant frihandelsavtal förväntar den sig att ett antal nyckelrekommendationer (som ingår i det östliga partnerskapet och som stöds av rådet) uppfylls av Georgien för att garantera att detta östliga partnerskapsland har den rättsliga och institutionella förmåga som krävs för att genomföra ett djupgående och omfattande frihandelsavtal. I detta avtal om geografiska beteckningar fastställs därför Georgiens förmåga att förhandla och med EU ingå ett omfattande avtal om en viktig handelrelaterad fråga, inklusive tekniska åtaganden.

●      För Georgiens del hade landet inga registrerade geografiska beteckningar för livsmedel vid den tidpunkt när förhandlingarna pågick. Georgiens enda geografiska beteckningar avsåg viner. Därför innehåller bilagorna till avtalet (där det ingår en förteckning över europeiska och georgiska livsmedelsprodukter, viner och spritdrycker vars geografiska beteckningar ska skyddas av Georgien respektive EU) endast 18 geografiska beteckningar för Georgien, samtliga viner.

         Vinsektorn är särskilt viktig eftersom denna verksamhet är ett av de områden i Georgien där det finns längst sakkunskap. Dessa viner har vanligtvis varit avsedda för den ryska marknaden, men tillverkas nu av EU-baserade koncerner som har investerat i den georgiska vin- och spritindustrin. Erkännandet av georgiska geografiska beteckningar för viner kommer säkerligen att ha en positiv effekt på ekonomin i denna sektor.

         Eftersom det georgiska jordbruket är en typisk naturaekonomi som hälften av den georgiska befolkningen är beroende av för sin försörjning är varje steg för att öka utsikterna till export av jordbruksprodukter välkommet, så länge det inte överbelastar de lokala producenterna med onödiga extrakostnader. Huvudexportdestination för jordbruksexporten från Georgien är fortfarande marknaderna i OSS (Oberoende staters samvälde), framför allt Ryssland. Men under de sista 10 åren har allt större mängder vin, hasselnötter och mineralvatten exporterats till EU. Det har inneburit att EU:s andel som exportmarknad för georgiska jordbruksprodukter har fyrdubblats, från 10 procent 1997 till 40 procent 2007, och detta avtal bör innebära att den utvecklingen stärks.

Föredraganden rekommenderar av dessa skäl parlamentet att godkänna detta avtal.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

20.12.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake