ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany

  11. 1. 2012 - (COM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD)) - ***I

  Výbor pro právní záležitosti
  Zpravodaj: Bernhard Rapkay


  Postup : 2011/0093(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0001/2012

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany

  (KOM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD))

  (Řádný legislativní postup: první čtení)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0215),

  –   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 118 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0099/2011),

  –   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0001/2012),

  1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

  2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7) Vytvoření jednotné patentové ochrany by mělo být dosaženo poskytnutím jednotného účinku evropským patentům ve fázi po udělení patentu, a to na základě tohoto nařízení a ve vztahu k zúčastněným členským státům. Hlavním rysem evropských patentů s jednotným účinkem by měla být jejich jednotná povaha, tzn. že poskytují jednotnou ochranu a mají stejný účinek ve všech zúčastněných členských státech. Evropský patent s jednotným účinkem by tudíž měl být omezen, poskytnut na základě licence, převeden, zrušen nebo by měl zaniknout pouze ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům. Aby byla zajištěna jednotná věcná působnost ochrany vyplývající z jednotné patentové ochrany, měly by mít jednotný účinek pouze evropské patenty, které byly uděleny pro všechny zúčastněné členské státy se stejným souborem nároků. Aby však byla zajištěna právní jistotapřípadě omezení nebo zrušenídůvodu nedostatku novosti podle čl. 54 odst. 3 EPC, mělo by se omezení nebo zrušení evropského patentujednotným účinkem týkat pouze zúčastněných členských států určenýchdřívější evropské patentové přihlášcetom znění,jakém byla zveřejněna.konečně, jednotný účinek přiznaný evropskému patentu by měl mít pouze doplňkovou povahu a pokud je základní evropský patent zrušen nebo omezen, měl by zaniknout nebo být omezen.

  (7) Vytvoření jednotné patentové ochrany by mělo být dosaženo poskytnutím jednotného účinku evropským patentům ve fázi po udělení patentu, a to na základě tohoto nařízení a ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům. Hlavním rysem evropských patentů s jednotným účinkem by měla být jejich jednotná povaha, tzn. že poskytují jednotnou ochranu a mají stejný účinek ve všech zúčastněných členských státech. Evropský patent s jednotným účinkem by tudíž měl být omezen, převeden, zrušen nebo by měl zaniknout pouze ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům. Mělo by být možné, aby evropský patentjednotným účinkem byl na základě licence poskytnut pro celek nebočást území zúčastněného členského státu. Aby byla zajištěna jednotná věcná působnost ochrany vyplývající z jednotné patentové ochrany, měly by mít jednotný účinek pouze evropské patenty, které byly uděleny pro všechny zúčastněné členské státy se stejným souborem nároků. A konečně, jednotný účinek přiznaný evropskému patentu by měl mít pouze doplňkovou povahu a pokud je základní evropský patent zrušen nebo omezen, měl by zaniknout nebo být omezen.

  Pozměňovací návrh   2

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 9 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (9a) Toto nařízení se nevztahuje na otázku povinných licencí. Povinné licence pro evropské patentyjednotným účinkem by se na území zúčastněných členských států měly řídit jejich příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

  Pozměňovací návrh   3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 11 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (11a) Režim použitelný pro náhrady škod by se měl řídit právními předpisy zúčastněných členských států, zejména ustanoveními, kterými se provádí článek 13 směrnice Evropského parlamentuRady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004dodržování práv duševního vlastnictví.

  Pozměňovací návrh   4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 15

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (15) Zúčastněné členské státy by měly Evropský patentový úřad pověřit určitými správními úkoly, které se týkají evropských patentů s jednotným účinkem, zejména pokud jde o správu žádostí o jednotný účinek, zápis jednotného účinku a případných omezení, licencí, převodů, zrušení nebo zániku evropských patentů s jednotným účinkem, výběr a přerozdělování poplatků za obnovení patentů, zveřejňování překladů pro informační účely během přechodného období a správu systému náhrad výdajů za překlady pro žadatele podávající evropské patentové přihlášky v jiném jazyce než v některém z úředních jazyků Evropského patentového úřadu. Zúčastněné členské státy by měly zajistit, aby žádostijednotný účinek byly podáványEvropského patentového úřadu ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zveřejnění oznámeníudělení patentuEvropském patentovém věstníkuaby byly předkládányjazyce řízeníEvropského patentového úřadu spolupřekladem, kterýpřechodném období požaduje nařízení Rady…/… [ujednánípřekladu].

  (15) Zúčastněné členské státy by měly Evropský patentový úřad pověřit určitými správními úkoly, které se týkají evropských patentů s jednotným účinkem, zejména pokud jde o správu žádostí o jednotný účinek, zápis jednotného účinku a případných omezení, licencí, převodů, zrušení nebo zániku evropských patentů s jednotným účinkem, výběr a přerozdělování poplatků za obnovení patentů, zveřejňování překladů pro informační účely během přechodného období a správu systému náhrad výdajů za překlady pro žadatele podávající evropské patentové přihlášky v jiném jazyce než v některém z úředních jazyků Evropského patentového úřadu.

  Pozměňovací návrh   5

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 15 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (15a)rámci výběrového výboru by zúčastněné členské státy měly zajistit řízení činností souvisejícíchúkoly svěřenými Evropskému patentovému úřadu členskými státydohled nad nimi, dále by měly zajistit, aby žádostijednotný účinek byly podáványEvropského patentového úřadu ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy bylo oznámeníudělení patentu zveřejněnoEvropském patentovém věstníku,aby byly předkládányjazyce řízeníEvropského patentového úřadu spolupřekladem, kterýpřechodném období požaduje nařízení Rady…/… [ujednánípřekladu]. Zúčastněné členské státy by měly takésouladukritérii uvedenýmitomto nařízení zajistit, že budousouladu se způsoby hlasování podle čl. 35 odst. 2 EPC stanoveny výše poplatků za obnovenípodílypoplatků za obnovení.

  Pozměňovací návrh   6

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 16

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (16) Držitelé patentů by měli za obnovení evropských patentů s jednotným účinkem platit jeden společný roční poplatek. Poplatky za obnovení by se měly po celou dobu patentové ochrany postupně zvyšovat a spolu s poplatky, které se mají platit Evropské patentové organizaci ve fázi před udělením patentu, by měly pokrývat všechny náklady spojené s udělením evropského patentu a správou jednotné patentové ochrany. Výše poplatků za obnovení patentů by se měla stanovit tak, aby usnadňovala inovace a podporovala konkurenceschopnost evropských podniků. Měla by rovněž odrážet velikost trhu, na který se patent vztahuje, a měla by být podobná jako výše vnitrostátních poplatků za obnovení u průměrného evropského patentu s účinností v zúčastněných členských státech v době, kdy výši poplatků za obnovení poprvé stanoví Komise.

  (16) Držitelé patentů by měli za obnovení evropských patentů s jednotným účinkem platit jeden společný roční poplatek. Poplatky za obnovení by se měly po celou dobu patentové ochrany postupně zvyšovat a spolu s poplatky, které se mají platit Evropské patentové organizaci ve fázi před udělením patentu, by měly pokrývat všechny náklady spojené s udělením evropského patentu a správou jednotné patentové ochrany. Výše poplatků za obnovení patentů by se měla stanovit tak, aby usnadňovala inovace a podporovala konkurenceschopnost evropských podniků a zohledňovala situaci specifických subjektů, jakými jsou maléstřední podniky, například formou nižších poplatků. Měla by rovněž odrážet velikost trhu, na který se patent vztahuje, a měla by být podobná jako výše vnitrostátních poplatků za obnovení u průměrného evropského patentu s účinností v zúčastněných členských státech v době, kdy je výše poplatků za obnovení stanovena poprvé.

  Pozměňovací návrh   7

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 18

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (18) Poplatky za obnovení by se měly platit Evropské patentové organizaci. Mezi zúčastněné členské státy se rozdělí částka ve výši 50 procent poplatků za obnovení evropských patentůjednotným účinkem, od které se odečtou náklady vynaložené Evropským patentovým úřadem při plnění úkolů souvisejícíchjednotnou patentovou ochranou, přičemž tato částka by se měla použít pro účely související s patenty. Podíly z této částky by se měly stanovit na základě spravedlivých, nestranných a náležitých kritérií, konkrétně podle úrovně patentové činnosti a velikosti trhu. Způsob rozdělení této částky by měl zajistit náhradu za to, že členské státy mají jiný úřední jazyk než některý z úředních jazyků Evropského patentového úřadu, mají nepřiměřeně nízkou úroveň patentové činnosti a získaly členství v Evropské patentové organizaci poměrně nedávno.

  (18) Poplatky za obnovení by se měly platit Evropské patentové organizaci. Evropský patentový úřad si ponechá určitou částku na pokrytí nákladů vzniklýchrámci tohoto úřadu při plnění úkolů souvisejícíchjednotnou patentovou ochranousouladučlánkem 146 EPC. Zůstatek se rozdělí mezi zúčastněné členské státy, přičemž tato částka by se měla použít pro účely související s patenty. Podíly z této částky by se měly stanovit na základě spravedlivých, nestranných a náležitých kritérií, konkrétně podle úrovně patentové činnosti a velikosti trhu,měla by být zaručena minimální částka, která se má každému zúčastněnému členskému státu přidělit, aby bylo zachováno vyváženéudržitelné fungování systému. Způsob rozdělení této částky by měl zajistit náhradu za to, že členské státy mají jiný úřední jazyk než některý z úředních jazyků Evropského patentového úřadu, mají podle evropského srovnávacího přehledu inovací nepřiměřeně nízkou úroveň patentové činnosti a získaly členství v Evropské patentové organizaci poměrně nedávno.

  Pozměňovací návrh   8

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 19

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (19) Aby byla zajištěna odpovídající výšerozdělení poplatků za obnovení patentůsouladu se zásadami stanovenýmitomto nařízení, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat aktysouladučlánkem 290 Smlouvyfungování Evropské unie, pokud jdevýši poplatků za obnovení evropských patentůjednotným účinkemrozdělování těchto poplatků mezi Evropskou patentovou organizacizúčastněné členské státy. Je zvláště důležité, aby Komiserámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace,tona odborné úrovni. Při přípravěvypracovávání aktůpřenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasnénáležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentuRadě.

  vypouští se

  Pozměňovací návrh   9

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 21 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (21a) Pro evropské patentyjednotným účinkem by měla být stanovena soudní příslušnost. Tato příslušnost by se měla řídit nástrojem, kterým se zřizuje jednotný systém pro vedení patentových sporů souvisejícíchevropskými patentyevropskými patentyjednotným účinkem.

  Pozměňovací návrh   10

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 21 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (21b)cílem zajistit řádné fungování evropského patentujednotným účinkem, soudržnost, co se týče judikatury,tedyprávní jistotu,efektivitu nákladů pro držitele patentů je zásadní zřídit jednotný patentový soud, který by se zabýval případy souvisejícíevropským patentemjednotným účinkem. Proto má zásadní význam, aby zúčastněné členské státy ratifikovaly dohodujednotném patentovém soudusouladu se svými vnitrostátními ústavnímiparlamentními postupypřijaly nezbytná opatření pro to, aby tento soud začal co nejdříve fungovat.

  Pozměňovací návrh   11

  Návrh nařízení

  Článek 2 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c) „evropským patentem s jednotným účinkem“ evropský patent, který má jednotný účinek na území zúčastněných členských států na základě tohoto nařízení;

  c) „evropským patentem s jednotným účinkem“ evropský patent, který má jednotný účinek na území všech zúčastněných členských států na základě tohoto nařízení;

  Pozměňovací návrh   12

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – písm. d a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  da) „rejstříkem pro jednotnou patentovou ochranu“ rejstřík, který je součástí Evropského patentového rejstříku a v němž je zaznamenán jednotný účinekpřípadná omezení, licence, převody, zrušení nebo zánik evropského patentujednotným účinkem;

  Pozměňovací návrh   13

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Evropské patenty udělené s totožným rozsahem ochrany ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům mají jednotný účinek v zúčastněných členských státech, pokud je jejich jednotný účinek zapsán v rejstříku pro jednotnou patentovou ochranu podle čl. 12 odst. 1 písm. b).

  Evropské patenty udělené se stejným souborem nároků ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům mají jednotný účinek v zúčastněných členských státech, pokud je jejich jednotný účinek zapsán v rejstříku pro jednotnou patentovou ochranu podle čl. 2 písm. da).

  Pozměňovací návrh   14

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Aniž je dotčeno ustanovení článku 5, evropský patent s jednotným účinkem může být omezen, poskytnut na základě licence, převeden, zrušen nebo může zaniknout pouze ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům.

  Evropský patent s jednotným účinkem může být omezen, převeden, zrušen nebo může zaniknout pouze ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům.

   

  Evropský patentjednotným účinkem lze na základě licence poskytnout ve vztahucelému území zúčastněných členských států nebo jeho části.

  Pozměňovací návrh   15

  Návrh nařízení

  Article 4 – paragraph 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. V případě zápisu jednotného účinku evropského patentu přijmou zúčastněné členské státy nezbytná opatření, aby zajistily, že se na evropský patent bude pohlížet tak, že k datu zveřejnění oznámení o udělení patentu v Evropském patentovém věstníku nenabyl účinnosti na jejich území jako vnitrostátní patent.

  2. V případě zápisu jednotného účinku evropského patentu a jeho platnosti na jejich území přijmou zúčastněné členské státy nezbytná opatření, aby zajistily, že se na evropský patent bude pohlížet tak, že k datu zveřejnění oznámení o udělení patentu v Evropském patentovém věstníku nenabyl účinnosti na jejich území jako vnitrostátní patent.

  Pozměňovací návrh   16

  Návrh nařízení

  Článek 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 5

  vypouští se

  Starší práva

   

  V případě omezení nebo zrušenídůvodu nedostatku novosti podle čl. 54 odst. 3 EPC se omezení nebo zrušení evropského patentujednotným účinkem týká pouze zúčastněných členských států určenýchdřívější evropské patentové přihlášcetom znění,jakém byla zveřejněna.

   

  Pozměňovací návrh   17

  Návrh nařízení

  Článek 6 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) používat postup, který je předmětem patentu, nebo – pokud třetí osoba ví nebo měla vědět, že použití tohoto postupu je bez souhlasu držitele patentu zakázáno – dotyčný postup nabízet k použití v rámci zúčastněných členských států;

  b) používat postup, který je předmětem patentu, nebo – pokud třetí osoba ví nebo měla vědět, že použití tohoto postupu je bez souhlasu držitele patentu zakázáno – dotyčný postup nabízet k použití na území zúčastněných členských států,nichž má tento patent jednotný účinek;

  Pozměňovací návrh   18

  Návrh nařízení

  Article 7 – paragraph 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Evropský patent s jednotným účinkem poskytuje držiteli právo jakékoli třetí osobě, která nemá jeho souhlas, zabránit v tom, aby jakékoli jiné osobě než osobě oprávněné využívat patentovaný vynález dodávala nebo nabízela k dodávce v rámci zúčastněných členských států prostředky, které se týkají podstatného prvku dotyčného vynálezu a které umožňují jeho uplatnění v praxi, jestliže dotyčná třetí osoba ví nebo měla vědět, že tyto prostředky jsou vhodné a určené k uplatnění tohoto vynálezu v praxi.

  1. Evropský patent s jednotným účinkem poskytuje držiteli právo jakékoli třetí osobě, která nemá jeho souhlas, zabránit v tom, aby jakékoli jiné osobě než osobě oprávněné využívat patentovaný vynález dodávala nebo nabízela k dodávce v rámci zúčastněných členských států,nichž má tento patent jednotný účinek, prostředky, které se týkají podstatného prvku dotyčného vynálezu a které umožňují jeho uplatnění v praxi, jestliže dotyčná třetí osoba ví nebo měla vědět, že tyto prostředky jsou vhodné a určené k uplatnění tohoto vynálezu v praxi.

  Pozměňovací návrh   19

  Návrh nařízení

  Článek 8 – písm. e

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  e) používání patentovaného vynálezu na palubě plavidel z jiných zemí než zúčastněných členských států, v trupu plavidla, v rámci strojního zařízení, výstroje, výzbroje a dalšího příslušenství, pokud tato plavidla přechodně nebo náhodně vstoupí do vod zúčastněných členských států, a to pod podmínkou, že se tam vynález používá výhradně pro potřeby dotyčného plavidla;

  e) používání na palubě plavidel z jiných zemí než zúčastněných členských států,nichž má tento patent jednotný účinek patentovaného vynálezu, v trupu plavidla, v rámci strojního zařízení, výstroje, výzbroje a dalšího příslušenství, pokud tato plavidla přechodně nebo náhodně vstoupí do vod zúčastněných členských států,nichž má tento patent jednotný účinek, a to pod podmínkou, že se tam vynález používá výhradně pro potřeby dotyčného plavidla;

  Pozměňovací návrh   20

  Návrh nařízení

  Článek 8 – písm. f

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  f) používání patentovaného vynálezu při stavbě nebo provozu letadel nebo pozemních vozidel nebo jiných dopravních prostředků jiných států než zúčastněných členských států nebo příslušenství k těmto letadlům nebo pozemním vozidlům, jež přechodně nebo náhodně vstoupí na území zúčastněných členských států;

  f) používání patentovaného vynálezu při stavbě nebo provozu letadel nebo pozemních vozidel nebo jiných dopravních prostředků jiných států než zúčastněných členských států,nichž má tento patent jednotný účinek, nebo příslušenství k těmto letadlům nebo pozemním vozidlům, jež přechodně nebo náhodně vstoupí na území zúčastněných členských států,nichž má tento patent jednotný účinek;

  Pozměňovací návrh   21

  Návrh nařízení

  Článek 8 – písm. g

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  g) úkony uvedené v článku 27 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 1944, pokud se tyto úkony týkají letadel jiné země než zúčastněného členského státu;

  g) úkony uvedené v článku 27 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 1944, pokud se tyto úkony týkají letadel jiné země než zúčastněného členského státu,němž má tento patent jednotný účinek;

  Pozměňovací návrh   22

  Návrh nařízení

  Článek 8 – písm. h

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  h) úkony, na které se vztahuje výsada zemědělců podle článku 14 nařízení (ES) č. 2100/94, jež se použije obdobně;

  h) případy, kdy zemědělec používá produkt své sklizně pro účely reprodukce nebo rozmnožovánírámci svého vlastního zemědělského podniku, byl-li rostlinný rozmnožovací materiál držitelem patentu nebojeho souhlasem dotyčnému zemědělci prodán či jinak obchodně zprostředkován pro zemědělské účely. Rozsahpodrobné způsoby tohoto použití jsou stanovenyčlánku 14 nařízení (ES) č. 2100/94;

  Odůvodnění

  Tato formulace je jasnější než původní znění v návrhu Komise, kde se pouze odkazuje na nařízení 2100/04 mutatis mutandis.

  Pozměňovací návrh   23

  Návrh nařízení

  Článek 8 – písm. j

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  j) úkony a používání získaných informací povolené podle článků 5 a 6 směrnice Rady 91/250/EHS1, a zejména podle jejích ustanovení o dekompilaci a interoperabilitě a 

  j) úkony a používání získaných informací povolené podle článků 5 a 6 směrnice 2009/24/ES1, a zejména podle jejích ustanovení o dekompilaci a interoperabilitě a

  ____________________

  ____________________

  1Směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991právní ochraně počítačových programů (Úř. věst. L 122, 17.5.1991, s. 42).

  1 Směrnice Evropského parlamentuRady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009právní ochraně počítačových programů (Úř. věst. L 111, 5.5.2009, s. 16).

  Pozměňovací návrh   24

  Návrh nařízení

  Článek 9

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Práva vyplývající z evropského patentu s jednotným účinkem se nevztahují na úkony týkající se výrobku, na nějž se vztahuje dotyčný patent, které jsou prováděny na území zúčastněných členských států poté, co byl dotyčný výrobek uveden na trh v Unii držitelem patentu nebo s jeho souhlasem, pokud ovšem neexistují právoplatné důvody k tomu, aby držitel patentu bránil dalšímu obchodnímu využívání dotyčného výrobku.

  Práva vyplývající z evropského patentu s jednotným účinkem se nevztahují na úkony týkající se výrobku, na nějž se vztahuje dotyčný patent, které jsou prováděny na území zúčastněných členských států,nichž má tento patent jednotný účinek, poté, co byl dotyčný výrobek uveden na trh v Unii držitelem patentu nebo s jeho souhlasem, pokud ovšem neexistují právoplatné důvody k tomu, aby držitel patentu bránil dalšímu obchodnímu využívání dotyčného výrobku.

  Pozměňovací návrh   25

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 1 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. S evropským patentem s jednotným účinkem jakožto předmětem vlastnictví se zachází v jeho celistvosti a ve všech zúčastněných členských státech jako s vnitrostátním patentem zúčastněného členského státu, kde podle Evropského patentového rejstříku:

  1. S evropským patentem s jednotným účinkem jakožto předmětem vlastnictví se zachází v jeho celistvosti a ve všech zúčastněných členských státech jako s vnitrostátním patentem zúčastněného členského státu,němž má tento patent jednotný účinek, kde podle Evropského patentového rejstříku:

  Pozměňovací návrh   26

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Pokud žádný držitel patentu nemá pro účely odstavce 1 nebo 2 své bydliště nebo místo podnikání v některém zúčastněném členském státu, zachází se s evropským patentem s jednotným účinkem jakožto předmětem vlastnictví v jeho celistvosti a ve všech zúčastněných členských státech jako s vnitrostátním patentem státu, kde má podle čl. 6 odst. 1 EPC své sídlo Evropská patentová organizace.

  3. Pokud žádný držitel patentu nemá pro účely odstavce 1 nebo 2 své bydliště, hlavní místo podnikání nebo místo podnikání v některém zúčastněném členském státu,němž má tento patent jednotný účinek, zachází se s evropským patentem s jednotným účinkem jakožto předmětem vlastnictví v jeho celistvosti a ve všech zúčastněných členských státech jako s vnitrostátním patentem státu, kde má podle čl. 6 odst. 1 EPC své sídlo Evropská patentová organizace.

  Pozměňovací návrh   27

  Návrh nařízení

  Čl. 12 – nadpis

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Provádění zúčastněnými členskými státy

  Správní úkolyrámci Evropské patentové organizace

  Pozměňovací návrh   28

  Návrh nařízení

  Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) zařazení a vedení rejstříku pro jednotnou patentovou ochranu, do něhož se zapisuje jednotný účinek, jakožjakákoli omezení, licence, převody, zrušení nebo zánik evropského patentujednotným účinkem,rámci Evropského patentového rejstříku;

  b) zařazení rejstříku pro jednotnou patentovou ochranu do Evropského patentového rejstříku a jeho vedení;

  Pozměňovací návrh   29

  Návrh nařízení

  Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  e) výběr a správa poplatků za obnovení evropských patentů s jednotným účinkem za roky následující po roce, ve kterém rejstřík uvedenýpísmeni b) zveřejní oznámení o jejich udělení; výběr a správa příplatků v případě pozdní úhrady poplatků za obnovení do šesti měsíců od data splatnosti, jakož i rozdělování části vybraných poplatků za obnovení mezi zúčastněné členské státy a 

  e) výběr a správa poplatků za obnovení evropských patentů s jednotným účinkem za roky následující po roce, ve kterém Evropský patentový věstník zveřejní oznámení o jejich udělení; výběr a správa příplatků v případě pozdní úhrady poplatků za obnovení do šesti měsíců od data splatnosti, jakož i rozdělování části vybraných poplatků za obnovení mezi zúčastněné členské státy a

  Pozměňovací návrh   30

  Návrh nařízení

  Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  fa) zajištění toho, aby žádosti držitele patentujednotný účinek evropského patentu byly předloženyjazyce řízení podle čl. 14 odst. 3 EPC nejpozději do jednoho měsíce po zveřejnění oznámeníudělení patentuEvropském patentovém věstníku;

  Pozměňovací návrh   31

  Návrh nařízení

  Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f b (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  fb) zajištění toho, aby byl jednotný účinek uvedenrejstříku pro jednotnou patentovou ochranu, kde byla žádostjednotný účinek podána, aby byla žádost během přechodného období podle článku 6 nařízení Rady .../... [ujednánípřekladu] předložena spolupřeklady podle uvedeného článkuaby byl Evropský patentový úřad informovánomezeních, licencích, převodechzrušeních evropských patentůjednotným účinkem.

  Pozměňovací návrh   32

  Návrh nařízení

  Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Pro účely ustanovení písmene a) zúčastněné členské státy zajistí, aby žádosti držitele patentujednotný účinek evropského patentu byly předloženyjazyce řízení podle čl. 14 odst. 3 EPC nejpozději do jednoho měsíce po zveřejnění oznámeníudělení patentuEvropském patentovém věstníku.

  vypouští se

  Pozměňovací návrh   33

  Návrh nařízení

  Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Pro účely ustanovení písmene b) zúčastněné členské státy zajistí, aby byl jednotný účinek uvedenrejstříku pro jednotnou patentovou ochranu, kde byla žádostjednotný účinek podána, aby byla žádost během přechodného období podle článku 6 nařízení Rady .../... [ujednánípřekladu] předložena spolupřeklady podle uvedeného článkuaby byl Evropský patentový úřad informovánomezeníchzrušeních evropských patentůjednotným účinkem.

  vypouští se

  Pozměňovací návrh   34

  Čl. 12 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Zúčastněné členské státy jakožto smluvní státy EPC zajistí, aby Evropský patentový úřad prováděl řízení činností souvisejících s úkoly uvedenými v odstavci 1 a dohled nad nimi. Za tím účelem zřídí v rámci správní rady Evropské patentové organizace výběrový výbor ve smyslu článku 145 EPC.

  2. Členské státy zajistí, aby při provádění jejich mezinárodní závazků přijatýchrámci EPC byla dodržena ustanovení tohoto nařízení,za tímto účelem spolupracují. Zúčastněné členské státy jakožto smluvní státy EPC zajistí, aby Evropský patentový úřad prováděl řízení činností souvisejících s úkoly uvedenými v odstavci 1 a dohled nad nimi,zajistí stanovení výše poplatků za obnovenísouladučlánkem 15stanovení podílů pro rozdělení poplatků za obnovenísouladučlánkem 16.

   

  Za tím účelem zřídí v rámci správní rady Evropské patentové organizace výběrový výbor ve smyslu článku 145 EPC.

   

  Výběrový výbor správní rady tvoří zástupci členských státůjeden zástupce Komiseroli pozorovatelejejich náhradníci, kteří tyto zástupcepřípadě nepřítomnosti zastoupí. Členům výběrového výboru mohou pomáhat poradciodborníci.

   

  Výběrový výbor správní rady přijímá rozhodnutínáležitým ohledem na postoj Komise a v souladupravidly uvedenýmičl. 35 odst. 2 EPC.

  Pozměňovací návrh   35

  Návrh nařízení

  Čl. 12 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Zúčastněné členské státy zajistí účinnou právní ochranu u vnitrostátního soudu proti rozhodnutím přijatým Evropským patentovým úřadem při provádění úkolů uvedených v odstavci 1.

  3. Zúčastněné členské státy zajistí účinnou právní ochranu u příslušného soudu jednoho či několika zúčastněných členských států proti rozhodnutím přijatým Evropským patentovým úřadem při provádění úkolů uvedených v odstavci 1.

  Pozměňovací návrh   36

  Návrh nařízení

  Čl. 15 – odst. 2 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Výše poplatků za obnovení patentů se stanoví tak, aby:

  2. Výše poplatků za obnovení patentů se stanoví mimo jinéohledem na situaci specifických subjektů, například malýchstředních podniků,to tak, aby:

   

   

  Pozměňovací návrh   37

  Návrh nařízení

  Čl. 15 – odst. 2 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c) byla podobná jako výše vnitrostátních poplatků za obnovení u průměrného evropského patentu s účinností v zúčastněných členských státech v době, kdy výši poplatků za obnovení poprvé stanoví Komise.

  c) byla podobná jako výše vnitrostátních poplatků za obnovení u průměrného evropského patentu s účinností v zúčastněných členských státech v době, kdy je výše poplatků za obnovení poprvé stanovena.

  Pozměňovací návrh   38

  Návrh nařízení

  Čl. 15 – odst. 3 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Za účelem dosažení cílů uvedených v této kapitole stanoví Komise výši poplatků za obnovení patentu ve výši, která:

  3. Za účelem dosažení cílů uvedených v této kapitole se výše poplatků za obnovení patentu stanoví ve výši, která:

  Pozměňovací návrh   39

  Návrh nařízení

  Čl. 15 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4. Komise je oprávněna přijímat aktypřenesené pravomocisouladuodstavci 1 až 3článkem 17 ohledně stanovení výše poplatků za obnovení evropských patentůjednotným účinkem.

  vypouští se

  Pozměňovací návrh   40

  Návrh nařízení

  Čl. 16 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Část vybraných poplatků za obnovení, která se má rozdělit mezi zúčastněné členské státy podle čl. 12 odst. 1 písm. e), činí 50 procent z poplatků za obnovení podle článku 14 zaplacených za evropské patenty s jednotným účinkem, přičemž od této částky se odečtou náklady spojené se správou jednotné patentové ochrany podle článku 12.

  1. Evropský patentový úřad si ponechá 50 procent z poplatků za obnovení podle článku 14 zaplacených za evropské patenty s jednotným účinkem. Zbývající částka se rozdělí zúčastněným členským státůmsouladupodíly pro rozdělení poplatků za obnovení podle čl. 12 odst. 2.

  Pozměňovací návrh   41

  Návrh nařízení

  Čl. 16 – odst. 2 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Za účelem dosažení cílů uvedených v této kapitole stanoví Komise podíly pro rozdělení poplatků za obnovení patentů podle odstavce 1 mezi zúčastněné členské státy na základě těchto spravedlivých, nestranných a náležitých kritérií:

  2. Za účelem dosažení cílů uvedených v této kapitole se podíly pro rozdělení poplatků za obnovení patentů mezi zúčastněné členské státy zakládají na těchto spravedlivých, nestranných a náležitých kritériích:

  Pozměňovací návrh   42

  Návrh nařízení

  Čl. 16 – odst. 2 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) velikost trhu vyjádřená počtem obyvatel;

  b) velikost trhu, přičemž je zajištěna minimální částka, která se má přidělit každému zúčastněnému členskému státu;

  Pozměňovací návrh   43

  Návrh nařízení

  Čl. 16 – odst. 2 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c) poskytnutí náhrady členským státům za to, že mají jiný úřední jazyk než některý z úředních jazyků Evropského patentového úřadu, mají nepřiměřeně nízkou úroveň patentové činnosti a získaly členství v Evropské patentové organizaci poměrně nedávno.

  c) poskytnutí náhrady členským státům za to, že mají jiný úřední jazyk než některý z úředních jazyků Evropského patentového úřadu nebo mají nepřiměřeně nízkou úroveň patentové činnosti nebo získaly členství v Evropské patentové organizaci poměrně nedávno.

  Pozměňovací návrh   44

  Návrh nařízení

  Čl. 16 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Částku, která jim bude přidělena podle odstavce 1, použijí zúčastněné členské státy pro účely souvisejícípatenty.

  vypouští se

  Pozměňovací návrh   45

  Návrh nařízení

  Čl. 16 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4. Komise je oprávněna přijímat aktypřenesené pravomocisouladuodstavci 1 až 3článkem 17 ohledně stanovení rozdělení poplatků za obnovení mezi zúčastněné členské státy.

  vypouští se

  Pozměňovací návrh   46

  Návrh nařízení

  Článek 17

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 17

  vypouští se

  Výkon přenesené pravomoci

   

  1. Oprávnění Komise přijímat aktypřenesené pravomoci podléhá podmínkám stanovenýmtomto článku.

   

  2. Přenesení pravomoci uvedenéčláncích 1516 platí na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto nařízeníplatnost].

   

  3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedenéčláncích 1516 kdykoli zrušit. Rozhodnutímzrušení se ukončuje přenesení pravomocíněm blíže určených. Nabývá účinnosti dnem následujícím po zveřejnění rozhodnutíÚředním věstníku Evropské unie nebopozdějšímu dni, který jeněm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktůpřenesené pravomoci.

   

  4. Přijetí aktupřenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentuRadě.

   

  5. Aktpřenesené pravomoci přijatý podle článků 1516 vstoupíplatnost, pouze pokud Evropský parlamentRada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentuRadě námitky nebo pokud Evropský parlamentRada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitky nevysloví.podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodloužídva měsíce.

   

  Pozměňovací návrh   47

  Návrh nařízení

  Čl. 20 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Nejpozději do šesti let ode dne, kdy první evropský patent s jednotným účinkem nabude účinnosti na území zúčastněných členských států, předloží Komise Radě zprávu o působení tohoto nařízení a v případě potřeby předloží příslušné návrhy na jeho změnu. Následné zprávy o působení tohoto nařízení Komise předloží každých šest let.

  1. Nejpozději do tří let ode dne, kdy první evropský patent s jednotným účinkem nabude účinnosti na území zúčastněných členských států, předloží Komise Evropskému parlamentuRadě zprávu o působení tohoto nařízení a v případě potřeby předloží příslušné návrhy na jeho změnu. Následné zprávy o působení tohoto nařízení Komise předloží každých pět let.

  Pozměňovací návrh   48

  Návrh nařízení

  Čl. 20 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Komise pravidelně podává zprávy o fungování poplatků za obnovení podle článku 14 se zvláštním důrazem na trvalé dodržování zásad stanovených v článku 15.

  2. Komise pravidelně podává Evropskému parlamentuRadě zprávy o fungování poplatků za obnovení podle článku 14 se zvláštním důrazem na trvalé dodržování zásad stanovených v článku 15.

  Pozměňovací návrh   49

  Návrh nařízení

  Článek 21

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Ve lhůtě stanovené v čl. 22 odst. 2 vyrozumí zúčastněné členské státy Komisi o opatřeních přijatých podle čl. 4 odst. 2článku 12.

  1. Ve lhůtě stanovené v čl. 22 odst. 2 vyrozumí zúčastněné členské státy Komisi o opatřeních přijatých podle článku 12.

   

  1a. Každý zúčastněný členský stát vyrozumí Komisiopatřeních přijatých podle čl. 4 odst. 2 do data, od kterého bude toto nařízení uplatňováno, nebo – jedná-li sezúčastněný členský stát,němž jednotný patentový soud nemádatu uplatňování tohoto nařízení výlučnou příslušnost pro evropské patentyjednotným účinkem, – pak ji vyrozumí do data, od něhož tento soudtakovém zúčastněném členském státě potřebnou výlučnou příslušnost má.

  Pozměňovací návrh   50

  Návrh nařízení

  Čl. 22 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Použije se ode dne [stanoví se konkrétní datum shodnédatem použitelnosti nařízení Rady .../..., kterým se zavádí posílená spolupráceoblasti vytvoření jednotné patentové ochranyohledem na příslušná ujednánípřekladu].

  2. Použije se od 1. ledna 2014 nebo ode dne vstupuplatnost Dohodyjednotném patentovém soudu; rozhodné je pozdější datum.

   

  Odchylně od čl. 3 odst. 12čl. 4 odst. 1 má evropský patent, jehož jednotný účinek je zaznamenánrejstříku pro jednotnou patentovou ochranu definovanémčl. 2 písm. da), jednotný účinek pouzezúčastněných členských státech, ve kterých má jednotný patentový soud výlučnou příslušnost pro evropské patentyjednotným účinkemdatu zaznamenání do rejstříku..

   

  2a. Každý zúčastněný členský stát uvědomí Komisitom, že ratifikoval dohodu,okamžiku uložení ratifikační listiny. Komise zveřejní datum vstupu dohodyplatnostseznam členských států, které dohodudatu jejího vstupuplatnost ratifikovaly,Úředním věstníku Evropské unie. Poté pravidelně aktualizuje seznam zúčastněných členských států, které dohodu ratifikovaly,zveřejňuje jejÚředním věstníku.

  Pozměňovací návrh   51

  Návrh nařízení

  Čl. 22 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4. Jednotnou patentovou ochranu lze požadovat pro všechny evropské patenty udělené v den uvedený v odstavci 2 nebo později.

  4a. Jednotnou patentovou ochranu lze požadovat pro všechny evropské patenty udělené v den uvedený v odstavci 2 prvním pododstavci nebo později.

  STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkumenergetiku (25. 11. 2011)

  pro Výbor pro právní záležitosti

  k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany
  (KOM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD))

  Navrhovatel: Alajos Mészáros

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Od roku 2000 se Evropská unie neúspěšně pokoušela přijmout jednotný patentový systém (před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost nazývaný patent Společenství), jež by mohl existovat spolu s vnitrostátními patenty, které udělují vnitrostátní patentové úřady členských států, a evropskými patenty udělovanými Evropským patentovým úřadem v rámci Úmluvy o udělování evropských patentů.

  Kvůli nepřekonatelným obtížím, které v rámci Rady bránily dosažení jednomyslné dohody v oblasti jazykového režimu, jednání několikrát ztroskotala. Na konci roku 2010 Rada ve složení pro konkurenceschopnost prohlásila, že není možné v přiměřené lhůtě či blízké budoucnosti zřídit jednotnou patentovou ochranu v celé Evropské unii.

  Na základě tohoto prohlášení 12 členských států požádalo Komisi o předložení návrhu na posílenou spolupráci v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, aby se v této velmi důležité záležitosti dosáhlo určitého pokroku. Poté, co Evropský parlament vyjádřil dne 15. února svůj souhlas, Rada ve složení pro konkurenceschopnost přijala dne 10. března 2011 povolující rozhodnutí vytvořit na území 25 zúčastněných členských států jednotnou patentovou ochranu. Dne 19. března 2011 udělil Evropský parlament souhlas k zahájení posílené spolupráce. O tři týdny později, dne 13. dubna, předložila Komise dva legislativní návrhy, které – pokud budou přijaty – by umožnily jakékoli společnosti či jakémukoli jedinci chránit své vynálezy prostřednictvím jediného evropského patentu platného ve všech 25 členských státech.

  Vytvoření skutečně jednotného patentového systému povede především k velmi potřebnému zjednodušení současného systému. To umožní zmírnění administrativní zátěže pro uživatele i snížení patentových nákladů v Evropě až o 80 %, čímž se v Evropě zlepší fungování a ochrana volného pohybu zboží na vnitřním trhu a poskytne se prostor pro inovace a podnikavost.

  Vysoké náklady a složitost procesu validace evropských patentů v několika členských státech jsou hlavní důvody, které držitele patentu odrazují od úsilí o celoevropskou patentovou ochranu. Například celkové náklady na validaci evropského patentu o běžné délce (včetně přímých nákladů na překlad a odhadovaných nákladů jako jsou poplatky za patentového zástupce nebo poplatky za zveřejnění) se pro celoevropský rozsah pohybují mezi 22 000 EUR a 26 000 EUR. Podle dostupných údajů utratí podniky ve všech členských zemích každý rok mezi 205 a 230 miliony EUR za překlad, validaci a poplatky odborníkům. Vytvoření evropského patentu nejen že pomůže snížit tyto náklady na 680 EUR za jednotlivý patent, ale také vytvoří příznivější podmínky pro investice do výzkumu a vývoje, které usnadní dosažení cíle investic do výzkumu a vývoje ve výši 3 % HDP stanoveného strategií EU 2020.

  Současný legislativní návrh, který ustanovuje posílenou spolupráci v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany a propojuje ji s očekávaným návrhem Komise na vytvoření evropského systému pro řešení sporů v otázkách patentů, navíc zajistí velmi potřebnou právní jistotu týkající se udělování patentů v Evropě.

  Současný návrh je nejvýznamnějším a nejkonkrétnějším krokem k uskutečnění tohoto dlouho očekávaného rozhodnutí. Evropský parlament je horlivým zastáncem tohoto rozhodnutí a vytvoření evropského patentu požaduje už mnoho let. Za tímto účelem zpravodaj vřele vítá návrh Komise nabízející vyvážené a schůdné řešení, které je již do značné míry podporováno Radou.

  Zpravodaj se za tímto účelem dále domnívá, že křehká dohoda, které bylo dosud dosaženo, by měla být uskutečněna bez zbytečného odkladu a pouze s několika méně významnými změnami, které tento návrh mohou dále vylepšit, aniž by však narušily dosavadní vývoj.

  Jedním z možných vylepšení by bylo oddělení jednotného účinku poskytnutí evropského patentu na základě licence od omezení/ převedení/ zrušení nebo zaniknutí evropských patentů; tzn. že evropské patenty by měly být vydány/ zrušeny atd. s ohledem na území všech zúčastněných členských států, avšak poskytnutí evropského patentu na základě licence by bylo možné pouze v určitých členských státech, pokud by to obchodní společnost požadovala.

  Návrh Komise dále zcela správně uznává důležitost partnerství mezi Evropským patentovým úřadem a ústředními centry pro průmyslové vlastnictví (bod odůvodnění 20), zejména s ohledem na výhody, které by toto partnerství mohlo přinést malým a středním podnikům v souvislosti s jejich patentovou činností. Zpravodaj se tedy domnívá, že by toto partnerství mělo být podporováno a že by se Komisi mělo umožnit, aby zůstala informována o vývoji této kooperace prostřednictvím její formální spolupráce s Evropským patentovým úřadem.

  V neposlední řadě by se mělo znovu zopakovat, že jakákoli práva vyplývající z evropského patentu s jednotným účinkem by měla být v plném souladu s právy zakotvenými ve Smlouvách a právu Unie.

  Závěrem je třeba dodat, že je nezbytné, aby Parlament, jakožto spolutvůrce právních předpisů, byl řádně informován o všech aspektech týkajících se povinností Komise vůči zákonodárným orgánům vydávajícím toto nařízení.

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (1)Podle čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii vytváří Unie vnitřní trh, usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu, a podporuje vědeckýtechnický pokrok. K dosažení těchto cílů přispívá vytvoření právních podmínek, které podnikům umožňují, aby přizpůsobily svou činnost při výrobě a distribuci výrobků přes vnitrostátní hranice, a poskytují jim větší volbu a více příležitostí. Mezi právní nástroje, které mají podniky k dispozici, by měla patřit jednotná patentová ochrana v rámci vnitřního trhu nebo alespoň v rámci jeho podstatné části.

  (1) Podle čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii vytváří Unie vnitřní trh, usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu, a podporuje šíření informacívědeckotechnickém pokroku. K dosažení těchto cílů přispívá vytvoření právních podmínek, které podnikům umožňují, aby přizpůsobily svou činnost při výrobě a distribuci výrobků přes vnitrostátní hranice, a poskytují jim větší volbu a více příležitostí. Mezi právní nástroje, které mají podniky k dispozici, by měla patřit jednotná patentová ochrana v rámci vnitřního trhu nebo alespoň v rámci jeho podstatné části.

  Pozměňovací návrh   2

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7) Vytvoření jednotné patentové ochrany by mělo být dosaženo poskytnutím jednotného účinku evropským patentům ve fázi po udělení patentu, a to na základě tohoto nařízení a ve vztahu k zúčastněným členským státům. Hlavním rysem evropských patentů s jednotným účinkem by měla být jejich jednotná povaha, tzn. že poskytují jednotnou ochranu a mají stejný účinek ve všech zúčastněných členských státech. Evropský patent s jednotným účinkem by tudíž měl být omezen, poskytnut na základě licence, převeden, zrušen nebo by měl zaniknout pouze ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům. Aby byla zajištěna jednotná věcná působnost ochrany vyplývající z jednotné patentové ochrany, měly by mít jednotný účinek pouze evropské patenty, které byly uděleny pro všechny zúčastněné členské státy se stejným souborem nároků. Aby však byla zajištěna právní jistotapřípadě omezení nebo zrušenídůvodu nedostatku novosti podle čl. 54 odst. 3 EPC, mělo by se omezení nebo zrušení evropského patentujednotným účinkem týkat pouze zúčastněných členských států určenýchdřívější evropské patentové přihlášcetom znění,jakém byla zveřejněna. A konečně, jednotný účinek přiznaný evropskému patentu by měl mít pouze doplňkovou povahu a pokud je základní evropský patent zrušen nebo omezen, měl by zaniknout nebo být omezen.

  (7) Vytvoření jednotné patentové ochrany by mělo být dosaženo poskytnutím jednotného účinku evropským patentům ve fázi po udělení patentu, a to na základě tohoto nařízení a ve vztahu k zúčastněným členským státům. Hlavním rysem evropských patentů s jednotným účinkem by měla být jejich jednotná povaha, tzn. že poskytují jednotnou ochranu a mají stejný účinek ve všech zúčastněných členských státech. Evropský patent s jednotným účinkem by tudíž měl být omezen, převeden nebo zrušen, nebo by měl zaniknout pouze ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům. Mělo by být možné, aby byl evropský patentjednotným účinkem poskytnut na základě licence ve vztahucelému území zúčastněných členských států nebo jeho části. Aby byla zajištěna jednotná věcná působnost ochrany vyplývající z jednotné patentové ochrany, měly by mít jednotný účinek pouze evropské patenty, které byly uděleny pro všechny zúčastněné členské státy se stejným souborem nároků. A konečně, jednotný účinek přiznaný evropskému patentu by měl mít pouze doplňkovou povahu a pokud je základní evropský patent zrušen nebo omezen, měl by zaniknout nebo být omezen.

  Odůvodnění

  Vydání a zrušení evropského patentu s jednotným účinkem by rozhodně mělo být prováděno ve vztahu se všemi zúčastněnými členskými státy, avšak poskytnutí těchto patentů na základě licence by mělo být možné pouze na území několika zúčastněných států, nikoliv všech.

  Pozměňovací návrh   3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 16

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (16) Držitelé patentů by měli za obnovení evropských patentů s jednotným účinkem platit jeden společný roční poplatek. Poplatky za obnovení by se měly po celou dobu patentové ochrany postupně zvyšovat a spolu s poplatky, které se mají platit Evropské patentové organizaci ve fázi před udělením patentu, by měly pokrývat všechny náklady spojené s udělením evropského patentu a správou jednotné patentové ochrany. Výše poplatků za obnovení patentů by se měla stanovit tak, aby usnadňovala inovace a podporovala konkurenceschopnost evropských podniků. Měla by rovněž odrážet velikost trhu, na který se patent vztahuje, a měla by být podobná jako výše vnitrostátních poplatků za obnovení u průměrného evropského patentu s účinností v zúčastněných členských státech v době, kdy výši poplatků za obnovení poprvé stanoví Komise.

  (16) Držitelé patentů by měli za obnovení evropských patentů s jednotným účinkem platit jeden společný roční poplatek. Poplatky za obnovení by se měly po celou dobu patentové ochrany postupně zvyšovat a spolu s poplatky, které se mají platit Evropské patentové organizaci ve fázi před udělením patentu, by měly pokrývat náklady spojené s udělením evropského patentu a správou jednotné patentové ochrany. Výše poplatků za obnovení patentů by se měla stanovit tak, aby usnadňovala inovace, podporovala konkurenceschopnost evropských podniků a zohledňovala situacifinanční kapacitu mikropodnikůmalýchstředních podniků1. Měla by rovněž odrážet velikost trhu, na který se patent vztahuje, a měla by být podobná jako výše vnitrostátních poplatků za obnovení u průměrného evropského patentu s účinností v zúčastněných členských státech v době, kdy je výše poplatků za obnovení stanovena poprvé.

   

  _____________________

   

  1Jak jsou vymezenydoporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003definici mikropodniků, malýchstředních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

  Pozměňovací návrh   4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 18

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (18) Poplatky za obnovení by se měly platit Evropské patentové organizaci. Mezi zúčastněné členské státy se rozdělí částka ve výši 50 procent poplatků za obnovení evropských patentů s jednotným účinkem, od které se odečtou náklady vynaložené Evropským patentovým úřadem při plnění úkolů souvisejících s jednotnou patentovou ochranou, přičemž tato částka by se měla použít pro účely související s patenty. Podíly z této částky by se měly stanovit na základě spravedlivých, nestranných a náležitých kritérií, konkrétně podle úrovně patentové činnosti a velikosti trhu. Způsob rozdělení této částky by měl zajistit náhradu za to, že členské státy mají jiný úřední jazyk než některý z úředních jazyků Evropského patentového úřadu, mají nepřiměřeně nízkou úroveň patentové činnosti a získaly členství v Evropské patentové organizaci poměrně nedávno.

  (18) Poplatky za obnovení by se měly platit Evropské patentové organizaci. Mezi zúčastněné členské státy se rozdělí částka ve výši 50 procent poplatků za obnovení evropských patentů s jednotným účinkem, od které se odečtou náklady vynaložené Evropským patentovým úřadem při plnění úkolů souvisejících s jednotnou patentovou ochranou, přičemž tato částka by se měla použít k prosazení tohoto nařízenípro další účely související s patenty a inovacemi, včetně poskytování poradenstvípodpory malýchstředních podniků. Podíly z této částky by se měly stanovit na základě spravedlivých, nestranných a náležitých kritérií, konkrétně podle úrovně patentové činnosti a velikosti trhu. Způsob rozdělení této částky by měl zajistit náhradu za to, že členské státy mají jiný úřední jazyk než některý z úředních jazyků Evropského patentového úřadu, mají nepřiměřeně nízkou úroveň patentové činnosti a získaly členství v Evropské patentové organizaci poměrně nedávno.

  Odůvodnění

  Mají-li rozdělené poplatky za obnovení splňovat účel tohoto nařízení a být pro posílený patentový systém v Evropě přínosem, je nezbytné stanovit, pro jaké účely je mohou zúčastněné členské státy použít.

  Pozměňovací návrh   5

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Aniž je dotčeno ustanovení článku 5, evropský patent s jednotným účinkem může být omezen, poskytnut na základě licence, převeden, zrušen nebo může zaniknout pouze ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům.

  Aniž je dotčeno ustanovení článku 5, evropský patent s jednotným účinkem může být omezen, převeden nebo zrušen, nebo může zaniknout pouze ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům.

  Odůvodnění

  Vydání a zrušení evropského patentu s jednotným účinkem by rozhodně mělo být prováděno ve vztahu se všemi zúčastněnými členskými státy, avšak poskytnutí těchto patentů na základě licence by mělo by být možné pouze na území několika zúčastněných států, nikoliv všech.

  Pozměňovací návrh   6

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Avšak evropský patentjednotným účinkem lze na základě licence poskytnout ve vztahucelému území zúčastněných členských států nebo jeho části.

  Odůvodnění

  Vydání a zrušení evropského patentu s jednotným účinkem by rozhodně mělo být prováděno ve vztahu se všemi zúčastněnými členskými státy, avšak poskytnutí těchto patentů na základě licence by mělo by být možné pouze na území několika, nikoliv všech, zúčastněných států.

  Pozměňovací návrh   7

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Evropský patent s jednotným účinkem nabývá účinnosti na území zúčastněných členských států ke dni, kdy Evropský patentový úřad zveřejní oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku.

  1. Evropský patent s jednotným účinkem nabývá účinnosti na území zúčastněných členských států čtrnáctým dnem následujícím po dni, kdy Evropský patentový úřad zveřejní oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku.

  Odůvodnění

  Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zavést přechodné období v zemích, kde příslušný evropský patent vstoupí brzy v platnost, což umožní zveřejnění dotazů a jejich zodpovězení.

  Pozměňovací návrh   8

  Návrh nařízení

  Článek 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 5

  vypouští se

  Starší práva

   

  V případě omezení nebo zrušenídůvodu nedostatku novosti podle čl. 54 odst. 3 EPC se omezení nebo zrušení evropského patentujednotným účinkem týká pouze zúčastněných členských států určenýchdřívější evropské patentové přihlášcetom znění,jakém byla zveřejněna.

   

  Odůvodnění

  Od roku 2000, kdy byla změněna Evropská patentová úmluva, nepřichází taková možnost stanovená v tomto článku nadále v úvahu, a proto může být rovněž z tohoto nařízení vypuštěna.

  Pozměňovací návrh   9

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 1 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Evropský patent s jednotným účinkem poskytuje držiteli právo, aby jakékoli třetí osobě, která nemá jeho souhlas, zabránil:

  1. Evropský patent s jednotným účinkem poskytuje držiteli právně vymahatelné právo považovat za nezákonné, aby jakákoli třetí osoba, která nemá jeho souhlas:

  Pozměňovací návrh   10

  Návrh nařízení

  Čl. 7 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Evropský patent s jednotným účinkem poskytuje držiteli právo jakékoli třetí osobě, která nemá jeho souhlas, zabránittom, aby jakékoli jiné osobě než osobě oprávněné využívat patentovaný vynález dodávala nebo nabízela k dodávce v rámci zúčastněných členských států prostředky, které se týkají podstatného prvku dotyčného vynálezu a které umožňují jeho uplatnění v praxi, jestliže dotyčná třetí osoba ví nebo měla vědět, že tyto prostředky jsou vhodné a určené k uplatnění tohoto vynálezu v praxi.

  1. Evropský patent s jednotným účinkem poskytuje držiteli právně vymahatelné právo považovat za nezákonné, aby jakákoli třetí osoba, která nemá jeho souhlas, dodávala jakékoli jiné osobě než osobě oprávněné využívat patentovaný vynález nebo nabízela k dodávce v rámci zúčastněných členských států prostředky, které se týkají podstatného prvku dotyčného vynálezu a které umožňují jeho uplatnění v praxi, jestliže dotyčná třetí osoba ví nebo měla vědět, že tyto prostředky jsou vhodné a určené k uplatnění tohoto vynálezu v praxi.

  Pozměňovací návrh   11

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Práva vyplývající z evropského patentu s jednotným účinkem se nevztahují na:

  Práva vyplývající z evropského patentu s jednotným účinkem odpovídají právům vyplývajícím ze Smluvpráva Unienevztahují se na:

  Odůvodnění

  Práva vyplývající z evropských patentů s jednotným účinkem by někdy mohla být v rozporu jinými oblastmi politiky EU, a tudíž je nezbytné zajistit soulad těchto práv s právem EU, jak je stanoveno v článku 326 Smlouvy o fungování Evropské unie („Každá posílená spolupráce musí být v souladu se Smlouvami a právem Unie.“)

  Pozměňovací návrh   12

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – písm. b a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ba) použití biologického materiálu za účelem pěstování, objevováníšlechtění nových rostlinných odrůd;

  Odůvodnění

  Je důležité ustanovit omezenou výsadu pěstitelů, aby se zajistila svoboda činnosti týkající se práce s biologickým materiálem za účelem šlechtění a objevování nových rostlinných odrůd.

  Pozměňovací návrh   13

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – písm. h

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  h) úkony, na které se vztahuje výsada zemědělců podle článku 14 nařízení (ES) č. 2100/94, jež se použije obdobně;

  h) případy, kdy zemědělec používá produkt své sklizně pro účely reprodukce nebo rozmnožovánírámci svého vlastního zemědělského podniku, kde byl držitelem patentu nebojeho souhlasem zemědělci prodán rostlinný reprodukční materiál pro zemědělské využití odpovídající článku 4 nařízení (ES) č. 2100/94;

  Odůvodnění

  V souvislosti s výsadou farmářů je důležité uvést znění tohoto omezení do souladu se zněním směrnice 98/44/ES o právní ochraně biotechnologických vynálezů.

  Pozměňovací návrh   14

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – písm. i

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  i) případy, kdy zemědělec používá chráněná zvířatahospodářským účelům,to pod podmínkou, že chovná zvířata nebo jiný zvířecí reprodukční materiál byl prodán nebo jinak obchodně zprostředkován dotyčnému zemědělci držitelem patentu nebojeho souhlasem. Takové použití zahrnujeposkytnutí zvířete nebo jiného zvířecího reprodukčního materiálu pro účely zemědělské činnosti zemědělce, ale nikoli prodejrámci nebo za účelem obchodní reprodukční činnosti;

  i) případy, kdy zemědělec používá zvířata nebo zvířecí reprodukční materiálzemědělskému účelu,případě, že byla dotyčnému zemědělci držitelem patentu nebojeho souhlasem prodána chovná zvířata nebo jiný zvířecí reprodukční materiál, jež tvoří nebo obsahuje patentovaný vynález. Toto nezahrnuje prodejrámci nebo za účelem obchodní reprodukční činnosti;

  Odůvodnění

  V souvislosti s výsadou farmářů je důležité uvést znění tohoto omezení do souladu se zněním směrnice 98/44/ES o právní ochraně biotechnologických vynálezů.

  Pozměňovací návrh   15

  Návrh nařízení

  Čl. 15 – odst. 1 – písm. c a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ca) například aby se zohlednila situacemožnosti financování malýchstředních podniků.

  Pozměňovací návrh   16

  Návrh nařízení

  Čl. 15 – odst. 2 – písm. b a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ba) zohledňovala specifickou situaci malýchstředních podniků vymezenýchdoporučení Komise 2003/361/ES;

  Pozměňovací návrh   17

  Návrh nařízení

  Čl. 16 – odst. 2 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) velikost trhu vyjádřená počtem obyvatel;

  b) velikost trhu, při zajištění minimální částky, která se má každému zúčastněnému členskému státu přidělit;

  Odůvodnění

  Při rozdělování poplatků za obnovení patentů mezi členské státy může být účelnější zajistit rozdělování založené na velikosti trhu (avšak ne z hlediska počtu obyvatel, nýbrž z pohledu trhu, na který se patent vztahuje), ale zároveň je třeba zajistit i určitou podobu minimální platby pro všechny zúčastněné členské státy.

  Pozměňovací návrh   18

  Návrh nařízení

  Článek 18

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise naváže prostřednictvím pracovní dohody úzkou spolupráci s Evropským patentovým úřadem v oblastech působnosti tohoto nařízení. Tato spolupráce zahrnuje pravidelné výměny názorů na fungování pracovní dohodyzejména na problematiku poplatků za obnovení patentůdopadu na rozpočet Evropské patentové organizace.

  Komise naváže prostřednictvím pracovní dohody úzkou spolupráci s Evropským patentovým úřadem v oblastech působnosti tohoto nařízení. Tato spolupráce zahrnuje pravidelné výměny názorů na fungování pracovní dohody, zejména na problematiku poplatků za obnovení patentůdopadu na rozpočet Evropské patentové organizace, jakožna spolupráci mezi Evropským patentovým úřademústředními úřady pro průmyslové vlastnictví zúčastněných členských států, zejména pokud jdepodporu patentové činnosti malýchstředních podniků.

  Odůvodnění

  Jak vyplývá z bodu odůvodnění 20, „posílené partnerství“ mezi Evropským patentovým úřadem a ústředními úřady pro průmyslové vlastnictví by mohlo být jasným přínosem, zejména pokud jde o patentovou činnost malých a středních podniků. Tato spolupráce by se měla podporovat a Komise by měla být informována v rámci své spolupráce s Evropským patentovým úřadem.

  Pozměňovací návrh   19

  Návrh nařízení

  Čl. 20 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Nejpozději do šesti let ode dne, kdy první evropský patent s jednotným účinkem nabude účinnosti na území zúčastněných členských států, předloží Komise Radě zprávu o působení tohoto nařízení a v případě potřeby předloží příslušné návrhy na jeho změnu. Následné zprávy o působení tohoto nařízení Komise předloží každých šest let.

  1. Nejpozději do tří let ode dne, kdy první evropský patent s jednotným účinkem nabude účinnosti na území zúčastněných členských států, předloží Komise Evropskému parlamentuRadě zprávu o působení tohoto nařízení a v případě potřeby předloží příslušné návrhy na jeho změnu. Následné zprávy o působení tohoto nařízení Komise předloží každé tři roky.

  POSTUP

  Název

  Posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany

  Referenční údaje

  KOM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD)

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  JURI

  10.5.2011

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

  Datum oznámení na zasedání

  ITRE

  7.7.2011

   

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Alajos Mészáros

  1.9.2011

   

   

   

  Projednání ve výboru

  5.10.2011

   

   

   

  Datum přijetí

  23.11.2011

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  45

  4

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Francesco De Angelis, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Vladimír Remek

  Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

  Cristian Silviu Buşoi, Anna Hedh

  POSTUP

  Název

  Posílená spolupráce v oblasti vytváření jednotné patentové ochrany

  Referenční údaje

  KOM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD)

  Datum predložení EP

  13.4.2011

   

   

   

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  JURI

  10.5.2011

   

   

   

  Výbor(y) požádaný(é)stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  ITRE

  7.7.2011

   

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Bernhard Rapkay

  11.4.2011

   

   

   

  Projednání ve výboru

  21.6.2011

  11.10.2011

  21.11.2011

   

  Datum přijetí

  20.12.2011

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  17

  4

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger

  Datum předložení

  11.1.2012