BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af ensartet patentbeskyttelse

21.12.2011 - (KOM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Bernhard Rapkay


Procedure : 2011/0093(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0001/2012

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af ensartet patentbeskyttelse

(KOM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0215),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 118, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0099/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0001/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Der bør oprettes en patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning ved at give ensartet retsvirkning til europæiske patenter i eftermeddelelsesfasen i henhold til denne forordning og i forhold til de deltagende medlemsstater. Det vigtigste princip ved de europæiske patenter med ensartet retsvirkning bør være deres enhedskarakter, dvs. at de giver en ensartet beskyttelse og har samme retsvirkning i samtlige deltagende medlemsstater. Et europæisk patent med ensartet retsvirkning bør således kun begrænses, gøres til genstand for en licensaftale, overføres, kendes ugyldigt eller ophøre med virkning for alle deltagende medlemsstater. For at sikre en ensartet materiel beskyttelse på grundlag af patentbeskyttelsen med ensartet retsvirkning bør det kun være europæiske patenter, som er blevet meddelt for alle deltagende medlemsstater med de samme patentkrav, der skal være omfattet af princippet om ensartet retsvirkning. For at garantere retssikkerheden i tilfælde af en begrænsning eller ugyldigkendelse på grund af manglende nyhedsværdi, jf. artikel 54, stk. 3, i EPK, bør begrænsningen eller ugyldigkendelsen af et europæisk patent med ensartet retsvirkning kun gælde i forhold til den eller de deltagende medlemsstater, der er anført i den tidligere europæiske patentansøgning som bekendtgjort. Endelig bør den ensartede retsvirkning, der tillægges et europæisk patent, være af accessorisk karakter og ophøre med at eksistere eller begrænses i det omfang, det grundlæggende europæiske patent er blevet kendt ugyldigt eller begrænset.

(7) Der bør oprettes en patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning ved at give ensartet retsvirkning til europæiske patenter i eftermeddelelsesfasen i henhold til denne forordning og i forhold til samtlige deltagende medlemsstater. Det vigtigste princip ved de europæiske patenter med ensartet retsvirkning bør være deres enhedskarakter, dvs. at de giver en ensartet beskyttelse og har samme retsvirkning i samtlige deltagende medlemsstater. Et europæisk patent med ensartet retsvirkning bør således kun begrænses, overføres, kendes ugyldigt eller ophøre med virkning for alle deltagende medlemsstater. Det bør være muligt, at et europæisk patent med ensartet retsvirkning gøres til genstand for en licensaftale med virkning for hele eller dele af de deltagende medlemsstaters områder. For at sikre en ensartet materiel beskyttelse på grundlag af patentbeskyttelsen med ensartet retsvirkning bør det kun være europæiske patenter, som er blevet meddelt for alle deltagende medlemsstater med de samme patentkrav, der skal være omfattet af princippet om ensartet retsvirkning. Endelig bør den ensartede retsvirkning, der tillægges et europæisk patent, være af accessorisk karakter og ophøre med at eksistere eller begrænses i det omfang, det grundlæggende europæiske patent er blevet kendt ugyldigt eller begrænset.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Spørgsmålet om tvangslicens er ikke omfattet af denne forordning. Tvangslicens i forbindelse med europæiske patenter med ensartet retsvirkning bør følge de deltagende medlemsstaters nationale lovgivning på deres respektive områder.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Den ordning, der finder anvendelse på erstatning, skal være underlagt de deltagende medlemsstaters love, især bestemmelserne om gennemførelse af artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder.

 

 

 

 

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) De deltagende medlemsstater bør tillægge Den Europæiske Patentmyndighed visse administrative opgaver vedrørende europæiske patenter med ensartet retsvirkning, særlig med hensyn til administration af anmodninger om patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning, registrering af patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning og af enhver begrænsning, licens, overførelse, tilbagekaldelse eller ophør af europæiske patenter med ensartet retsvirkning, opkrævning og fordeling af fornyelsesgebyrer, offentliggørelse af vejledende oversættelser i en overgangsperiode og administration af en godtgørelsesordning for oversættelsesomkostninger for ansøgere, der indgiver europæiske patentansøgninger på et andet sprog end Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog. De deltagende medlemsstater bør sikre, at ansøgninger om patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning indgives til Den Europæiske Patentmyndighed senest en måned efter datoen for bekendtgørelse om meddelelsen af patent i Den Europæiske Patenttidende, og at de indgives på Den Europæiske Patentmyndigheds proceduresprog sammen med den oversættelse, der i en overgangsperiode foreskrives i Rådets forordning …/… [oversættelsesordninger].

(15) De deltagende medlemsstater bør tillægge Den Europæiske Patentmyndighed visse administrative opgaver vedrørende europæiske patenter med ensartet retsvirkning, særlig med hensyn til administration af anmodninger om patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning, registrering af patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning og af enhver begrænsning, licens, overførelse, tilbagekaldelse eller ophør af europæiske patenter med ensartet retsvirkning, opkrævning og fordeling af fornyelsesgebyrer, offentliggørelse af vejledende oversættelser i en overgangsperiode og administration af en godtgørelsesordning for oversættelsesomkostninger for ansøgere, der indgiver europæiske patentansøgninger på et andet sprog end Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a) Inden for rammerne af det snævre udvalg bør de deltagende medlemsstater sikre ledelse af og tilsyn med de aktiviteter, der vedrører de opgaver, som de deltagende medlemsstater har bemyndiget Den Europæiske Patentmyndighed til at udføre, sikre, at anmodninger om patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning indgives til Den Europæiske Patentmyndighed senest en måned efter datoen for bekendtgørelsen i Den Europæiske Patenttidende af meddelelsen af patent, og sikre, at disse anmodninger indgives på sproget for proceduren ved Den Europæiske Patentmyndighed sammen med den oversættelse, der i en overgangsperiode foreskrives i Rådets forordning …/… [oversættelsesordninger]. De deltagende medlemsstater bør desuden, i overensstemmelse med afstemningsordningen i artikel 35, stk. 2, i EPK, sikre fastsættelsen af fornyelsesgebyrernes størrelse og af fordelingsnøglen for fordelingsgebyrerne i overensstemmelse med kriterierne i denne forordning.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Patenthavere bør betale et ensartet fornyelsesgebyr for europæiske patenter med ensartet retsvirkning. Fornyelsesgebyrerne bør være progressive i patentbeskyttelsesperioden, og de bør sammen med de gebyrer, der betales til Den Europæiske Patentorganisation i førmeddelelsesfasen, dække alle omkostninger i forbindelse med meddelelsen af europæisk patent og administrationen af patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning. Fornyelsesgebyrernes størrelse bør fastsættes med henblik på at fremme innovationen og øge konkurrenceevnen for europæisk erhvervsliv. De bør også afspejle størrelsen af det marked, der dækkes af patentet, og være af samme størrelsesorden som de nationale fornyelsesgebyrer for et normalt europæisk patent, der får gyldighed i de deltagende medlemsstater på det tidspunkt, hvor fornyelsesgebyrernes størrelse første gang fastsættes af Kommissionen.

(16) Patenthavere bør betale et ensartet fornyelsesgebyr for europæiske patenter med ensartet retsvirkning. Fornyelsesgebyrerne bør være progressive i patentbeskyttelsesperioden, og de bør sammen med de gebyrer, der betales til Den Europæiske Patentorganisation i førmeddelelsesfasen, dække alle omkostninger i forbindelse med meddelelsen af europæisk patent og administrationen af patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning. Fornyelsesgebyrernes størrelse bør fastsættes med henblik på at fremme innovationen og øge konkurrenceevnen for europæisk erhvervsliv, idet der tages hensyn til den særlige situation for specifikke enheder såsom små og mellemstore virksomheder, for eksempel i form af lavere gebyrer. De bør også afspejle størrelsen af det marked, der dækkes af patentet, og være af samme størrelsesorden som de nationale fornyelsesgebyrer for et normalt europæisk patent, der får gyldighed i de deltagende medlemsstater på det tidspunkt, hvor fornyelsesgebyrernes størrelse første gang fastsættes.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Fornyelsesgebyrer bør betales til Den Europæiske Patentorganisation. 50 % heraf minus Den Europæiske Patentmyndigheds omkostninger til udførelse af sine opgaver i tilknytning til patentbeskyttelsen med ensartet retsvirkning, skal fordeles blandt de deltagende medlemsstater, som bør anvende disse til patentrelaterede formål. Fordelingsnøglen bør sammensættes på grundlag af fair, rimelige og relevante kriterier, herunder patentaktiviteternes og markedets størrelse. Fordelingen bør give medlemsstaterne kompensation for at have et andet officielt sprog end et af Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog, for at have en uforholdsmæssigt lav patentaktivitet og for kun i relativt kort tid at have været medlem af Den Europæiske Patentorganisation.

(18) Fornyelsesgebyrer bør betales til Den Europæiske Patentorganisation. Den Europæiske Patentmyndighed tilbageholder et beløb til dækning af de omkostninger, der opstår for Den Europæiske Patentmyndighed i forbindelse med dens udførelse af opgaver i tilknytning til patentbeskyttelsen med ensartet retsvirkning, jf. artikel 146 i EPK. Det resterende beløb fordeles blandt de deltagende medlemsstater og bør anvendes til patentrelaterede formål. Fordelingsnøglen bør sammensættes på grundlag af retfærdige, rimelige og relevante kriterier, herunder patentaktiviteternes og markedets størrelse, og bør sikre, at der viderefordeles et vist minimumsbeløb til hver af de deltagende medlemsstater, for at systemet fortsat kan fungere på en afbalanceret og bæredygtig måde. Fordelingen bør give medlemsstaterne kompensation for at have et andet officielt sprog end et af Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog, for at have en uforholdsmæssigt lav patentaktivitet, hvilket fastslås på grundlag af EU's innovationsresultattavle, og for kun i relativt kort tid at have været medlem af Den Europæiske Patentorganisation.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) For at sikre en passende størrelse og fordeling af fornyelsesgebyrer i overensstemmelse med principperne i denne forordning bør Kommissionen i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde få delegeret beføjelse til at vedtage retsakter for så vidt angår størrelsen af fornyelsesgebyrer for europæiske patenter med ensartet retsvirkning og fordelingen af sådanne gebyrer mellem Den Europæiske Patentorganisation og de deltagende medlemsstater. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for, at der samtidigt og rettidigt sendes relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

udgår

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a) Domstolskompetencen vedrørende europæiske patenter med ensartet retsvirkning bør fastlægges og reguleres i henhold til et instrument, hvorved der indføres en fælles patentdomstolsordning for europæiske patenter og europæiske patenter med ensartet retsvirkning.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21b) For at sikre, at det europæiske patent med ensartet retsvirkning fungerer ordentligt, og for at sikre konsekvent retspraksis og deraf følgende retssikkerhed samt omkostningseffektivitet for patenthavere er det af afgørende betydning, at der oprettes en fælles patentdomstol til at behandle sager vedrørende det europæiske patent med ensartet retsvirkning. Det er derfor yderst vigtigt, at de deltagende medlemsstater ratificerer aftalen om en fælles patentdomstol efter deres nationale forfatningsmæssige og parlamentariske procedurer og tager de nødvendige skridt for, at denne domstol kan påbegynde sit arbejde så snart som muligt.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) "europæisk patent med ensartet retsvirkning": et europæisk patent, som i henhold til denne forordning har ensartet retsvirkning i de deltagende medlemsstater

c) "europæisk patent med ensartet retsvirkning": et europæisk patent, som i henhold til denne forordning har ensartet retsvirkning i alle de deltagende medlemsstater

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(da) “register for patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning": det register, der udgør en del af det europæiske patentregister, og hvor den ensartede retsvirkning og enhver begrænsning, licens, overførelse, ugyldigkendelse eller ophør af et europæisk patent med ensartet retsvirkning registreres

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Europæiske patenter, der meddeles med en beskyttelse af samme omfang i alle deltagende medlemsstater, har ensartet retsvirkning i de deltagende medlemsstater, hvis deres ensartede retsvirkning er blevet registreret i registret for beskyttelse af patenter med ensartet retsvirkning, jf. artikel 12, stk. 1, litra b).

Europæiske patenter, der meddeles med det samme sæt krav i alle de deltagende medlemsstater, har ensartet retsvirkning i de deltagende medlemsstater, hvis deres ensartede retsvirkning er blevet registreret i registret for patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning, jf. artikel 2, litra da).

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et europæisk patent med ensartet retsvirkning bør således kun begrænses, gøres til genstand for en licensaftale, overføres, kendes ugyldigt eller ophøre med virkning for alle deltagende medlemsstater, jf. dog artikel 5.

Et europæisk patent med ensartet retsvirkning bør kun begrænses, overføres, kendes ugyldigt eller ophøre med virkning for alle deltagende medlemsstater.

 

Et europæisk patent med ensartet retsvirkning kan gøres til genstand for en licensaftale med virkning for hele eller dele af de deltagende medlemsstaters områder.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De deltagende medlemsstater træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at det europæiske patent, når den ensartede retsvirkning af patentet er blevet registreret, ikke anses for at have fået retsvirkning som et nationalt patent på deres område på datoen for bekendtgørelsen om meddelelse af patent i Den Europæiske Patenttidende.

2. De deltagende medlemsstater træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at det europæiske patent, når den ensartede retsvirkning af patentet er blevet registreret og også omfatter deres område, ikke anses for at have fået retsvirkning som et nationalt patent på deres område på datoen for bekendtgørelsen om meddelelse af patent i Den Europæiske Patenttidende.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

udgår

Ældre rettigheder

 

I tilfælde af en begrænsning eller ugyldigkendelse på grund af manglende nyhedsværdi, jf. artikel 54, stk. 3, i EPK, bør begrænsningen eller ugyldigkendelsen af et europæisk patent med ensartet retsvirkning kun gælde i forhold til den eller de deltagende medlemsstater, der er anført i den tidligere ansøgning om europæisk patent som bekendtgjort.

 

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 6 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) anvender en fremgangsmåde, der er genstand for patentet, eller udbyder den til anvendelse i de deltagende medlemsstater, såfremt den pågældende tredjemand ved eller burde vide, at fremgangsmåden ikke må anvendes uden patenthaverens samtykke

b) anvender en fremgangsmåde, der er genstand for patentet, eller udbyder den til anvendelse på et område i de deltagende medlemsstater, hvor dette patent har ensartet retsvirkning, såfremt den pågældende tredjemand ved eller burde vide, at fremgangsmåden ikke må anvendes uden patenthaverens samtykke

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Det europæiske patent med ensartet retsvirkning giver patenthaveren ret til at forhindre tredjemand i at levere eller tilbyde at levere til nogen anden person i de deltagende medlemsstater, uden patenthaverens samtykke, end en person, der er berettiget til at udnytte den patenterede opfindelse, med midler til at udøve opfindelsen på nævnte område, såfremt disse midler vedrører et væsentligt element i opfindelsen, og den pågældende tredjemand ved eller burde vide, at de er egnede og bestemt til sådan anvendelse.

1. Det europæiske patent med ensartet retsvirkning giver patenthaveren ret til at forhindre tredjemand, der ikke har patenthaverens samtykke, i at levere eller tilbyde at levere til nogen anden person i de deltagende medlemsstater, hvor dette patent har ensartet retsvirkning, end den, der er berettiget til at udnytte den patenterede opfindelse, med midler til at udøve opfindelsen på nævnte område, såfremt disse midler vedrører et væsentligt element i opfindelsen, og den pågældende tredjemand ved eller burde vide, at de er egnede og bestemt til sådan anvendelse.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 8 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) udnyttelsen af den patenterede opfindelse om bord på fartøjer fra andre lande end de deltagende medlemsstater i fartøjets skrog, maskiner, takkelage, udrustning eller andet tilbehør, når sådanne fartøjer midlertidigt eller tilfældigt kommer ind på medlemsstaternes søterritorium, forudsat at opfindelsen udelukkende anvendes til fartøjets behov

e) udnyttelsen af den patenterede opfindelse om bord på fartøjer fra andre lande end de deltagende medlemsstater, hvor dette patent har ensartet retsvirkning, i fartøjets skrog, maskiner, takkelage, udrustning eller andet tilbehør, når sådanne fartøjer midlertidigt eller tilfældigt kommer ind på et søterritorium tilhørende en af de deltagende medlemsstater, hvor dette patent har ensartet retsvirkning, forudsat at opfindelsen udelukkende anvendes til fartøjets behov

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 8 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) udnyttelsen af den patenterede opfindelse ved bygning eller drift af luftfartøjer eller landtransportmidler eller andre transportmidler fra andre lande end de deltagende medlemsstater eller af tilbehør til sådanne luftfartøjer eller landtransportmidler, når disse midlertidigt eller tilfældigt kommer ind i de deltagende medlemsstater

f) udnyttelsen af den patenterede opfindelse ved bygning eller drift af luftfartøjer eller landtransportmidler eller andre transportmidler fra andre lande end de deltagende medlemsstater, hvor dette patent har ensartet retsvirkning, eller af tilbehør til sådanne luftfartøjer eller landtransportmidler, når disse midlertidigt eller tilfældigt kommer ind et område i de deltagende medlemsstater, hvor dette patent har ensartet retsvirkning

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 8 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) de handlinger, der er nævnt i artikel 27 i konventionen af 7. december 1944 angående international civil luftfart, når disse handlinger angår et luftfartøj fra en anden stat end en deltagende medlemsstat

g) de handlinger, der er nævnt i artikel 27 i konventionen af 7. december 1944 angående international civil luftfart, når disse handlinger angår et luftfartøj fra en anden stat end en deltagende medlemsstat, hvor dette patent har ensartet retsvirkning

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 8 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) handlinger, der er omfattet af landbrugeres særlige rettigheder i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 2100/94, der finder tilsvarende anvendelse

h) en landbrugers anvendelse af sit høstudbytte til reproduktion eller formering på sin egen bedrift under forudsætning af, at planteformeringsmaterialet blev solgt eller på anden vis markedsført til landbrugeren af patenthaveren eller med dennes samtykke til landbrugsmæssige formål. Omfanget af og vilkårene for denne anvendelse er fastsat i artikel 14 i forordning (EF) nr. 2100/94

Begrundelse

Denne formulering er klarere end den i Kommissionens forslag, hvor der kun henvises til, at forordning (EF) nr. 2100/94 finder tilsvarende anvendelse.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 8 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j) de handlinger og anvendelser af indsamlede oplysninger, som er tilladt i henhold til artikel 5 og 6 i Rådets direktiv 91/250/EØF1, navnlig bestemmelserne om dekompilering og interoperabilitet

j) de handlinger og anvendelser af indsamlede oplysninger, som er tilladt i henhold til artikel 5 og 6 i direktiv 2009/24/EF1, navnlig bestemmelserne om dekompilering og interoperabilitet

____________________

____________________

1 Rådets direktiv 91/250/EØF af 14. maj 1991 om retlig beskyttelse af edb-programmer (EFT L 122 af 17.5.1991, s. 42).

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer (EUT L 111 af 5.5.2009, s. 16).

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De rettigheder, der er knyttet til et europæisk patent med ensartet retsvirkning, omfatter ikke handlinger, der angår et af patentet dækket produkt, og som udføres i de deltagende medlemsstater, efter at produktet er bragt i omsætning i Unionen af patenthaveren eller med dennes samtykke, medmindre patenthaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af produktet.

De rettigheder, der er knyttet til et europæisk patent med ensartet retsvirkning, omfatter ikke handlinger, der angår et af patentet dækket produkt, og som udføres i de deltagende medlemsstater, hvor dette patent har ensartet retsvirkning, efter at produktet er bragt i omsætning i Unionen af patenthaveren eller med dennes samtykke, medmindre patenthaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af produktet.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Et europæisk patent med ensartet retsvirkning som genstand for ejendomsret behandles i sin helhed og i alle deltagende medlemsstater som et nationalt patent af de deltagende medlemsstater, hvor i henhold til det europæiske patentregister:

1. Et europæisk patent med ensartet retsvirkning som genstand for ejendomsret behandles i sin helhed og i alle deltagende medlemsstater, hvor dette patent har ensartet retsvirkning, som et nationalt patent af de deltagende medlemsstater, hvor dette patent har ensartet retsvirkning, og hvor i henhold til det europæiske patentregister:

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis ingen indehaver har sin bopæl eller et forretningssted i en deltagende medlemsstat med henblik på stk. 1 eller 2, behandles det europæiske patent med ensartet retsvirkning som en genstand for ejendomsret i sin helhed og i alle de deltagende medlemsstater som et nationalt patent fra den medlemsstat, hvor Den Europæiske Patentorganisation har sit hovedkvarter i henhold til artikel 6, stk. 1, i EPK.

3. Hvis ingen indehaver har sin bopæl, sit hovedforretningssted eller forretningssted i en deltagende medlemsstat, hvor dette patent har ensartet retsvirkning, med henblik på stk. 1 eller 2, behandles det europæiske patent med ensartet retsvirkning som en genstand for ejendomsret i sin helhed og i alle de deltagende medlemsstater som et nationalt patent fra den medlemsstat, hvor Den Europæiske Patentorganisation har sit hovedkvarter i henhold til artikel 6, stk. 1, i EPK.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemførelse i de deltagende medlemsstater

Administrative opgaver inden for rammerne af Den Europæiske Patentorganisation

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) oprettelse og administration af et register for patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning til registrering af ensartet retsvirkning samt enhver begrænsning, licens, overførelse, ugyldigkendelse eller ophør af et europæisk patenter med ensartet retsvirkning i det europæiske patentregister

b) oprettelse inden for det europæiske patentregister og administration af registret for patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) opkrævning og administration af fornyelsesgebyrer for europæiske patenter med ensartet retsvirkning for årene efter det år, for hvilket det i litra b) anførte register indeholder en oplysning om meddelelse af patent, opkrævning og administration af tillægsgebyrer, der betales i tilfælde af forsinket betaling af fornyelsesgebyrer senest seks måneder efter forfaldsdatoen, samt fordeling af en del af de opkrævede fornyelsesgebyrer til de deltagende medlemsstater samt

e) opkrævning og administration af fornyelsesgebyrer for europæiske patenter med ensartet retsvirkning for årene efter det år, for hvilket Den Europæiske Patenttidende indeholder en oplysning om meddelelse af et sådant patent, opkrævning og administration af tillægsgebyrer, der betales i tilfælde af forsinket betaling af fornyelsesgebyrer senest seks måneder efter forfaldsdatoen, samt fordeling af en del af de opkrævede fornyelsesgebyrer til de deltagende medlemsstater samt

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) sikring af, at patenthaveres anmodninger om patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning indgives på proceduresproget som defineret i artikel 14, stk. 3, i EPK senest en måned efter bekendtgørelsen i Den Europæiske Patenttidende af meddelelsen af patent

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb) sikring af, at den ensartede retsvirkning angives i registret for patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning, når en anmodning om ensartet retsvirkning er blevet indgivet, og den i overgangsperioden, jf. artikel 6 i Rådets forordning EU nr. …/… [oversættelsesordninger], er indgivet sammen med oversættelserne som anført i nævnte artikel, og at Den Europæiske Patentmyndighed underrettes om eventuelle begrænsninger, licenser, overførsler og ugyldigkendelser af europæiske patenter med ensartet retsvirkning

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De deltagende medlemsstater skal med henblik på litra a) sikre, at patenthaveres ansøgninger om ensartet retsvirkning for et europæisk patent indgives på proceduresproget som defineret i artikel 14, stk. 3, i EPK senest en måned efter bekendtgørelsen om meddelelse af patent i Den Europæiske Patenttidende.

udgår

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på litra b) sikrer de deltagende medlemsstater, at den ensartede retsvirkning angives i registret for patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning, når der indgives en ansøgning om ensartet retsvirkning, og i overgangsperioden, jf. artikel 6 i Rådets forordning …/… [oversættelsesordninger], er blevet indgivet sammen med oversættelserne som anført i denne artikel, og at Den Europæiske Patentmyndighed underrettes om eventuelle begrænsninger og tilbagekaldelser af europæiske patenter med ensartet retsvirkning.

udgår

Ændringsforslag  34

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Som kontraherende parter til EPK sikrer de deltagende medlemsstater både ledelse og tilsyn med de aktiviteter, der er knyttet til Den Europæiske Patentmyndigheds opgaver omhandlet i stk. 1. De opretter til dette formål et snævert udvalg inden for Administrationsrådet for Den Europæiske Patentorganisation, jf. artikel 145 i EPK.

2. Medlemsstaterne sikrer, at denne forordning overholdes, når de gennemfører de internationale forpligtelser, som de har påtaget sig i henhold til EPK, og samarbejder indbyrdes herom. Som kontraherende parter til EPK sikrer de deltagende medlemsstater både ledelse af og tilsyn med de aktiviteter, der er knyttet til Den Europæiske Patentmyndigheds opgaver omhandlet i stk. 1, og de sikrer fastlæggelsen af størrelsen af fornyelsesgebyrerne, jf. artikel 15, og fastlæggelsen af fordelingsnøglen for fornyelsesgebyrerne, jf. artikel 16.

 

De opretter til dette formål et snævert udvalg inden for Administrationsrådet for Den Europæiske Patentorganisation, jf. artikel 145 i EPK.

 

Det snævre udvalg inden for Administrationsrådet består af repræsentanter for medlemsstaterne og en repræsentant for Kommissionen som observatør samt suppleanter, der repræsenterer dem ved fravær. Det snævre udvalgs medlemmer kan søge bistand hos rådgivere eller eksperter.

 

Afgørelser fra det snævre udvalg under Administrationsrådet træffes under behørig hensyntagen til Kommissionens holdning og i henhold til de bestemmelser, der er fastlagt i artikel 35, stk. 2, i EPK.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De deltagende medlemsstater sikrer en effektiv retlig beskyttelse ved de nationale domstole mod de beslutninger, som Den Europæiske Patentmyndighed træffer i forbindelse med udøvelsen af sine opgaver i henhold til stk. 1.

3. De deltagende medlemsstater sikrer en effektiv retlig beskyttelse ved en eller flere deltagende medlemsstaters kompetente domstole mod de beslutninger, som Den Europæiske Patentmyndighed træffer i forbindelse med udøvelsen af sine opgaver i henhold til stk. 1.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Fornyelsesgebyrets størrelse fastsættes ud fra følgende kriterier:

2. Fornyelsesgebyrets størrelse fastsættes ud fra følgende kriterier, idet der bl.a. tages hensyn til specifikke enheders, f.eks. små og mellemstore virksomheders, situation:

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) det skal svare til størrelsen af de nationale fornyelsesgebyrer for et gennemsnitligt europæisk patent, der træder i kraft i de deltagende medlemsstater på det tidspunkt, hvor fornyelsesgebyrernes størrelse første gang fastsættes af Kommissionen.

c) det skal svare til størrelsen af de nationale fornyelsesgebyrer for et gennemsnitligt europæisk patent, der træder i kraft i de deltagende medlemsstater på det tidspunkt, hvor fornyelsesgebyrernes størrelse første gang fastsættes.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. For at nå målsætningerne i dette kapitel, fastsætter Kommissionen fornyelsesgebyrernes størrelse således,

3. For at nå målene i dette kapitel fastsættes fornyelsesgebyrernes størrelse således,

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen gives beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med stk. 1-3 og artikel 17 vedrørende fastsættelsen af størrelsen af fornyelsesgebyrer for europæiske patenter med ensartet retsvirkning.

udgår

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den del af de opkrævede fornyelsesgebyrer, der skal fordeles til de i artikel 12, stk. 1, litra e), anførte deltagende medlemsstater, er 50 % af de i artikel 14 anførte fornyelsesgebyrer, der betales for europæiske patenter med ensartet retsvirkning, minus de omkostninger, der er knyttet til administrationen af den i artikel 12 anførte beskyttelse med ensartet retsvirkning.

1. Den Europæiske Patentmyndighed tilbageholder 50 % af de i artikel 14 anførte fornyelsesgebyrer, der betales for europæiske patenter med ensartet retsvirkning. Det resterende beløb fordeles til de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med den fordelingsnøgle for fornyelsesgebyrerne, der er fastsat i henhold til artikel 12, stk. 2.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at nå de i dette kapitel fastsatte målsætninger fastsætter Kommissionen den i stk. 1 anførte del af fornyelsesgebyrerne, som skal fordeles blandt de deltagende medlemsstater, på grundlag af følgende fair, rimelige og relevante kriterier:

2. For at nå de i dette kapitel fastsatte målsætninger skal nøglen for fordeling af fornyelsesgebyrerne blandt de deltagende medlemsstater være baseret på følgende retfærdige, rimelige og relevante kriterier:

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) markedets størrelse udtrykt i befolkningstal

b) markedets størrelse, samtidig med at det sikres, at der fordeles et vist minimumsbeløb til hver af de deltagende medlemsstater

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) udbetaling af godtgørelse til medlemsstaterne for at have et andet officielt sprog end et af Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog, for at have en uforholdsmæssigt lav patentaktivitet og for kun i relativt kort tid at have været medlem af Den Europæiske Patentorganisation.

c) udbetaling af godtgørelse til medlemsstaterne for at have et andet officielt sprog end et af Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog og/eller for at have en uforholdsmæssigt lav patentaktivitet og/eller for kun i relativt kort tid at have været medlem af Den Europæiske Patentorganisation.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De deltagende medlemsstater anvender det beløb, de får tildelt i overensstemmelse med stk. 1, til patentrelaterede formål.

udgår

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen gives beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med stk. 1-3 og artikel 17 vedrørende fastsættelsen af fordelingen af fornyelsesgebyrer mellem de deltagende medlemsstater.

udgår

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 17

udgår

Udøvelse af delegerede beføjelser

 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel anførte betingelser.

 

2. Delegationen af beføjelser i artikel 15 og 16 sker for en ubestemt periode fra [denne forordnings ikrafttrædelsesdato].

 

3. Delegationen af beføjelser i artikel 15 og 16 kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er nævnt i afgørelsen, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af denne afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er trådt i kraft.

 

4. Når Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, underrettes Europa-Parlamentet og Rådet straks og samtidigt.

 

5. En delegeret retsakt vedtaget efter artikel 15 og 16 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en periode på to måneder fra meddelelsen om denne retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne periode begge har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Senest seks år efter den dato, hvor det første europæiske patent med ensartet retsvirkning træder i kraft i de deltagende medlemsstater, fremlægger Kommissionen en rapport til Rådet om gennemførelsen af denne forordning og fremsætter i givet fald forslag til ændring af forordningen. Herefter forelægger Kommissionen hvert sjette år en rapport om, hvordan forordningen fungerer.

1. Senest tre år efter den dato, hvor det første europæiske patent med ensartet retsvirkning træder i kraft i de deltagende medlemsstater, fremlægger Kommissionen en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning og fremsætter i givet fald forslag til ændring af forordningen. Herefter forelægger Kommissionen hvert femte år en rapport om, hvordan forordningen fungerer.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen fremlægger regelmæssigt rapporter om, hvorledes de i artikel 14 omhandlede årsgebyrer fungerer, idet der især lægges vægt på, om principperne i artikel 15 fortsat overholdes.

2. Kommissionen fremlægger regelmæssigt rapporter for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorledes de i artikel 14 omhandlede fornyelsesgebyrer fungerer, idet der især lægges vægt, om principperne i artikel 15 fortsat overholdes.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De deltagende medlemsstater giver senest på den i artikel 22, stk. 2, anførte dato Kommissionen meddelelse om foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 4, stk. 2, og artikel 12.

1. De deltagende medlemsstater giver senest på den i artikel 22, stk. 2, anførte dato Kommissionen meddelelse om foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 12.

 

1a. Hver enkelt af de deltagende medlemsstater giver Kommissionen meddelelse om de foranstaltninger, der vedtages i henhold til artikel 4, stk. 2, inden denne forordnings anvendelsesdato eller, hvis der er tale om en deltagende medlemsstat, hvor den fælles patentdomstol ikke har enekompetence med hensyn til europæiske patenter med ensartet retsvirkning på denne forordnings anvendelsesdato, inden den dato, fra hvilken den fælles patentdomstol har en sådan enekompetence i den pågældende deltagende medlemsstat.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den anvendes fra [der indsættes en bestemt dato, som vil være sammenfaldende med anvendelsesdatoen for forordning …/… om gennemførelse af forstærket samarbejde om indførelse af en patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning for så vidt angår de gældende oversættelsesordninger].

2. Den anvendes fra den 1. januar 2014 eller fra den dato, hvor aftalen om en fælles patentdomstol træder i kraft, alt efter hvilken dato der er den seneste.

 

Uanset artikel 3, stk. 1-2, og artikel 4, stk. 1, har et europæisk patent, for hvilket ensartet retsvirkning er opført i registret for patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning omhandlet i artikel 2, litra da), kun ensartet retsvirkning i de deltagende medlemsstater, hvor den fælles patentdomstol har enekompetence med hensyn til europæiske patenter med ensartet retsvirkning på registreringsdatoen.

 

2a. Hver deltagende medlemsstat giver Kommissionen meddelelse om sin ratificering af aftalen på det tidspunkt, hvor den har deponeret sit ratifikationsinstrument. Kommissionen offentliggør datoen for aftalens ikrafttræden og en liste over de medlemsstater, der har ratificeret aftalen på datoen for dens ikrafttræden, i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen ajourfører derefter regelmæssigt listen over de deltagende medlemsstater, der har ratificeret aftalen, og offentliggør den i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Der kan ansøges om patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning for ethvert europæisk patent, der er meddelt på den i stk. 2 anførte dato eller senere.

4a. Der kan ansøges om patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning for ethvert europæisk patent, der er meddelt på den i stk. 2, første afsnit, anførte dato eller senere.

UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (25.11.2011)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af ensartet patentbeskyttelse
(KOM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD))

Ordfører for udtalelse: Alajos Mészáros

KORT BEGRUNDELSE

Siden 2000 har Den Europæiske Union uden held forsøgt at vedtage et fælles europæisk patentsystem (kaldet EF-patentet før Lissabontraktatens ikrafttrædelse), der kan eksistere sideløbende med nationale patenter meddelt af nationale patentmyndigheder i medlemsstaterne og de europæiske patenter, der meddeles af Den Europæiske Patentmyndighed (EPM) i overensstemmelse med den europæiske patentkonvention (EPK).

Forhandlingerne er mislykkedes flere gange på grund af uoverstigelige vanskeligheder med at nå frem til enstemmighed i Rådet om sprogordningen. I slutningen af 2010 erklærede Rådet (konkurrenceevne), at det var umuligt at indføre beskyttelse af et enhedspatent i hele EU inden for en rimelig frist eller inden for en overskuelig fremtid.

På baggrund af denne erklæring anmodede tolv medlemsstater Kommissionen om at fremlægge et forslag om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent, således at der kan gøres fremskridt på dette meget vigtige område. Den 10. marts 2011 vedtog Rådet (konkurrenceevne) den bemyndigende afgørelse om indførelse af en fælles patentbeskyttelse i de 25 deltagende medlemsstater i forlængelse af Europa-Parlamentets godkendelse den 15. februar 2011. Den 19. marts 2011 godkendte Europa-Parlamentet indledningen af det forstærkede samarbejde. Tre uger senere, den 13. april, fremlagde Kommissionen en pakke med to lovgivningsmæssige forslag, der, såfremt de vedtages, vil gøre det muligt for enhver virksomhed eller fysisk person at beskytte sine opfindelser gennem et fælles europæisk patent, som er gyldigt i 25 medlemsstater.

Indførelsen af et virkeligt enhedspatent vil først og fremmest føre til en yderst nødvendig forenkling af det nuværende system. Dette vil gøre det muligt for brugerne at reducere de administrative byrder og reducere patentomkostninger i Europa med op til 80 % og derved forbedre funktionen og beskyttelsen af den frie varebevægelighed i det indre marked og muliggøre innovation og iværksætterkultur i Europa.

De høje omkostninger og besværet med at validere europæiske patenter i flere medlemsstater udgør de væsentligste grunde til, at patenthavere tilsyneladende afstår fra at søge EU-dækkende patentbeskyttelse. Eksempelvis anslås de samlede valideringsudgifter (herunder direkte udgifter til oversættelse og estimerede omkostninger, som f.eks. vederlag til patentagenter og offentliggørelsesgebyrer) for et europæisk patent med typisk længde til mellem 22 000 EUR og 26 000 EUR for en EU-dækkende beskyttelse. Tal viser, at virksomheder bruger mellem 205 mio. og 230 mio. EUR på oversættelser, valideringer og honorarer og provisioner hvert år i alle EU-medlemsstaterne. Indførelsen af et EU-patent vil ikke kun hjælpe med at reducere disse udgifter til 680 EUR per enhedspatent men tillige skabe gunstigere betingelser for investeringer i forskning og udvikling og derved gøre det lettere at nå Europa 2020-strategiens mål, hvorefter der skal investeres 3 % af BNP i forskning og udvikling.

Endvidere fører det aktuelle lovforslag om indførelse af den forstærkede samarbejdsprocedure og det dertil knyttede forventede forslag fra Kommissionen om oprettelse af en europæisk patentdomstolsordning til en yderst tiltrængt retssikkerhed på området for patenter i Europa.

Det nuværende forslag er det mest betydningsfulde og konkrete skridt i retning af at realisere dette længe ventede skridt. Europa-Parlamentet har været en glødende heraf og har i mange år opfordret til et reelt europæisk patent. Med henblik herpå ser ordføreren med stor tilfredshed på Kommissionens forslag, som tilbyder en velafbalanceret og brugbar løsning, som allerede i vid udstrækning er blevet godkendt af Rådet.

Med henblik herpå mener ordføreren endvidere, at den skrøbelige aftale, der er opnået indtil denne fase, hurtigst muligt bør føres ud i livet, bortset fra nogle få ikke-væsentlige ændringer, der yderligere kan forbedre forslaget, uden at de hidtidige fremskridt undergraves.

En sådan forbedring ville være at koble den ensartede virkning af licensaftaler fra begrænsning/overførsel/ugyldigkendelse eller bortfald af europæiske patenter, dvs. at mens de europæiske patenter skal udstedes/ophøre osv. med hensyn til alle de deltagende medlemsstater, bør det være muligt at have licensaftaler i kun et udvalgt antal medlemsstater, såfremt en virksomhed skulle ønske dette.

Desuden anerkender Kommissionens forslag med rette betydningen af et partnerskab mellem Den Europæiske Patentmyndighed (EPO)og de nationale centrale myndigheder for industriel ejendomsret (betragtning 20), især med hensyn til de fordele en sådant partnerskab kan tilbyde små og mellemstore virksomheder i deres patentaktiviteter. Derfor mener ordføreren, at et sådant partnerskab bør fremmes, og at Kommissionen bør have mulighed for at blive informeret om udviklingen af et sådant samarbejde gennem sit formelle samarbejde med EPO.

Sidst men ikke mindst, bør det gentages, at alle rettigheder som følge af et europæisk patent med ensartet virkning bør være i fuld overensstemmelse med rettighederne i henhold til traktaterne og EU-retten.

Endelig er det vigtigt, at Parlamentet i sin egenskab af medlovgiver holdes behørigt underrettet om alle aspekter af Kommissionens forpligtelser over for denne forordnings lovgivere.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Unionen skal i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union oprette et indre marked, arbejde for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og fremme videnskabelige og teknologiske fremskridt. Indførelse af de retlige betingelser, der gør det muligt for virksomhederne at tilpasse deres produktion og distribution af varer på tværs af landegrænserne og giver dem flere valgmuligheder, bidrager til at nå disse mål. Et af de retlige instrumenter, som virksomhederne bør have adgang til, er en patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning i det indre marked eller i det mindste en betydelig del heraf.

(1) Unionen skal i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union oprette et indre marked, arbejde for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og fremme formidling af oplysninger om videnskabelige og teknologiske fremskridt. Indførelse af de retlige betingelser, der gør det muligt for virksomhederne at tilpasse deres produktion og distribution af varer på tværs af landegrænserne og giver dem flere valgmuligheder, bidrager til at nå disse mål. Et af de retlige instrumenter, som virksomhederne bør have adgang til, er en patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning i det indre marked eller i det mindste en betydelig del heraf.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Der bør oprettes en patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning ved at give ensartet retsvirkning til europæiske patenter i eftermeddelelsesfasen i henhold til denne forordning og i forhold til de deltagende medlemsstater. Det vigtigste princip ved de europæiske patenter med ensartet retsvirkning bør være deres enhedskarakter, dvs. at de giver en ensartet beskyttelse og har samme retsvirkning i samtlige deltagende medlemsstater. Et europæisk patent med ensartet retsvirkning bør således kun begrænses, gøres til genstand for en licensaftale, overføres, kendes ugyldigt eller ophøre med virkning for alle deltagende medlemsstater. For at sikre en ensartet materiel beskyttelse på grundlag af patentbeskyttelsen med ensartet retsvirkning bør det kun være europæiske patenter, som er blevet meddelt for alle deltagende medlemsstater med de samme patentkrav, der skal være omfattet af princippet om ensartet retsvirkning. For at garantere retssikkerheden i tilfælde af en begrænsning eller ugyldigkendelse på grund af manglende nyhedsværdi, jf. artikel 54, stk. 3, i EPK, bør begrænsningen eller ugyldigkendelsen af et europæisk patent med ensartet retsvirkning kun gælde i forhold til den eller de deltagende medlemsstater, der er anført i den tidligere europæiske patentansøgning som bekendtgjort. Endelig bør den ensartede retsvirkning, der tillægges et europæisk patent, være af accessorisk karakter og ophøre med at eksistere eller begrænses i det omfang, det grundlæggende europæiske patent er blevet kendt ugyldigt eller begrænset.

(7) Der bør oprettes en patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning ved at give ensartet retsvirkning til europæiske patenter i eftermeddelelsesfasen i henhold til denne forordning og i forhold til de deltagende medlemsstater. Det vigtigste princip ved de europæiske patenter med ensartet retsvirkning bør være deres enhedskarakter, dvs. at de giver en ensartet beskyttelse og har samme retsvirkning i samtlige deltagende medlemsstater. Et europæisk patent med ensartet retsvirkning bør således kun begrænses, overføres, kendes ugyldigt eller ophøre med virkning for alle deltagende medlemsstater. Det bør være muligt, at et europæisk patent med ensartet retsvirkning gøres til genstand for en licensaftale med virkning for hele eller dele af de deltagende medlemsstaters områder. For at sikre en ensartet materiel beskyttelse på grundlag af patentbeskyttelsen med ensartet retsvirkning bør det kun være europæiske patenter, som er blevet meddelt for alle deltagende medlemsstater med de samme patentkrav, der skal være omfattet af princippet om ensartet retsvirkning. Endelig bør den ensartede retsvirkning, der tillægges et europæisk patent, være af accessorisk karakter og ophøre med at eksistere eller begrænses i det omfang, det grundlæggende europæiske patent er blevet kendt ugyldigt eller begrænset.

Begrundelse

Udstedelsen og bortfaldet af et europæisk patent med ensartet retsvirkning bør nemlig ske med hensyn til alle de deltagende medlemsstater, dog bør det være muligt, at et europæisk patent med ensartet retsvirkning gøres til genstand for en licensaftale med virkning for enkelte og ikke alle de deltagende medlemsstaters områder.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Patenthavere bør betale et ensartet fornyelsesgebyr for europæiske patenter med ensartet retsvirkning. Fornyelsesgebyrerne bør være progressive i patentbeskyttelsesperioden, og de bør sammen med de gebyrer, der betales til Den Europæiske Patentorganisation i førmeddelelsesfasen, dække alle omkostninger i forbindelse med meddelelsen af europæisk patent og administrationen af patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning. Fornyelsesgebyrernes størrelse bør fastsættes med henblik på at fremme innovationen og øge konkurrenceevnen for europæisk erhvervsliv. De bør også afspejle størrelsen af det marked, der dækkes af patentet, og være af samme størrelsesorden som de nationale fornyelsesgebyrer for et normalt europæisk patent, der får gyldighed i de deltagende medlemsstater på det tidspunkt, hvor fornyelsesgebyrernes størrelse første gang fastsættes af Kommissionen.

(16) Patenthavere bør betale et ensartet fornyelsesgebyr for europæiske patenter med ensartet retsvirkning. Fornyelsesgebyrerne bør være progressive i patentbeskyttelsesperioden, og de bør sammen med de gebyrer, der betales til Den Europæiske Patentorganisation i førmeddelelsesfasen, dække omkostningerne i forbindelse med meddelelsen af europæisk patent og administrationen af patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning. Fornyelsesgebyrernes størrelse bør fastsættes med henblik på at fremme innovationen og øge konkurrenceevnen for europæisk erhvervsliv, og der bør tages hensyn til de små og mellemstore virksomheders1 status og finansieringskapacitet. De bør også afspejle størrelsen af det marked, der dækkes af patentet, og være af samme størrelsesorden som de nationale fornyelsesgebyrer for et normalt europæisk patent, der får gyldighed i de deltagende medlemsstater på det tidspunkt, hvor fornyelsesgebyrernes størrelse første gang fastsættes.

 

_____________________

 

1 Som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Fornyelsesgebyrer bør betales til Den Europæiske Patentorganisation. 50 % heraf minus Den Europæiske Patentmyndigheds omkostninger til udførelse af sine opgaver i tilknytning til patentbeskyttelsen med ensartet retsvirkning, skal fordeles blandt de deltagende medlemsstater, som bør anvende disse til patentrelaterede formål. Fordelingsnøglen bør sammensættes på grundlag af fair, rimelige og relevante kriterier, herunder patentaktiviteternes og markedets størrelse. Fordelingen bør give medlemsstaterne kompensation for at have et andet officielt sprog end et af Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog, for at have en uforholdsmæssigt lav patentaktivitet og for kun i relativt kort tid at have været medlem af Den Europæiske Patentorganisation.

(18) Fornyelsesgebyrer bør betales til Den Europæiske Patentorganisation. 50 % heraf minus Den Europæiske Patentmyndigheds omkostninger til udførelse af sine opgaver i tilknytning til patentbeskyttelsen med ensartet retsvirkning, skal fordeles blandt de deltagende medlemsstater, som bør anvende disse til håndhævelse af denne forordning og til andre patent- og innovationsrelaterede formål, herunder rådgivning og støtte til små og mellemstore virksomheder. Fordelingsnøglen bør sammensættes på grundlag af fair, rimelige og relevante kriterier, herunder patentaktiviteternes og markedets størrelse. Fordelingen bør give medlemsstaterne kompensation for at have et andet officielt sprog end et af Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog, for at have en uforholdsmæssigt lav patentaktivitet og for kun i relativt kort tid at have været medlem af Den Europæiske Patentorganisation.

Begrundelse

For at sikre, at fordelingen af fornyelsesgebyrerne tjener formålet med forordningen og er til gavn for den udvidede patentordning i Europa, skal det klart fastlægges, hvilke formål de deltagende medlemsstater kan bruge dem til.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et europæisk patent med ensartet retsvirkning bør således kun begrænses, gøres til genstand for en licensaftale, overføres, kendes ugyldigt eller ophøre med virkning for alle deltagende medlemsstater, jf. dog artikel 5.

Et europæisk patent med ensartet retsvirkning bør således kun begrænses, overføres, kendes ugyldigt eller ophøre med virkning for alle deltagende medlemsstater, jf. dog artikel 5.

Begrundelse

Udstedelsen og bortfaldet af et europæisk patent med ensartet retsvirkning bør nemlig ske med hensyn til alle de deltagende medlemsstater, dog bør det være muligt, at et europæisk patent med ensartet retsvirkning gøres til genstand for en licensaftale med virkning for enkelte og ikke alle de deltagende medlemsstaters områder.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Et europæisk patent med ensartet retsvirkning kan dog gøres til genstand for en licensaftale med virkning for hele eller dele af de deltagende medlemsstaters områder.

Begrundelse

Udstedelsen og bortfaldet af et europæisk patent med ensartet retsvirkning bør nemlig ske med hensyn til alle de deltagende medlemsstater, dog bør det være muligt, at et europæisk patent med ensartet retsvirkning gøres til genstand for en licensaftale med virkning for enkelte og ikke alle de deltagende medlemsstaters områder.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Et europæisk patent med ensartet retsvirkning får retsvirkning i alle deltagende medlemsstater på datoen for Den Europæiske Patentmyndigheds bekendtgørelse om meddelelsen af europæisk patent i Den Europæiske Patenttidende.

1. Et europæisk patent med ensartet retsvirkning får retsvirkning i alle deltagende medlemsstater på fjortendedagen efter datoen for Den Europæiske Patentmyndigheds bekendtgørelse om meddelelsen af europæisk patent i Den Europæiske Patenttidende.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at indføre en overgangsperiode for de lande, som det europæiske patent vil få virkning i, for at gøre det muligt at træffe de nødvendige forberedelser i forbindelse med offentliggørelsen.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

udgår

Ældre rettigheder

 

I tilfælde af en begrænsning eller ugyldigkendelse på grund af manglende nyhedsværdi, jf. artikel 54, stk. 3, i EPK, bør begrænsningen eller ugyldigkendelsen af et europæisk patent med ensartet retsvirkning kun gælde i forhold til den eller de deltagende medlemsstater, der er anført i den tidligere ansøgning om europæisk patent som bekendtgjort.

 

Begrundelse

Siden ændringen af den europæiske patentkonvention i 2000 er den i denne artikel fastsatte mulighed ikke længere mulig, hvorfor den også kan slettes fra forordningen.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Det europæiske patent med ensartet retsvirkning giver patenthaveren ret til at forhindre, at tredjemand, der ikke har patenthaverens samtykke:

1. Det europæiske patent med ensartet retsvirkning giver patenthaveren en rettighed, der kan håndhæves retsligt, og som udelukker lovligheden i, at tredjemand, der ikke har patenthaverens samtykke:

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Det europæiske patent med ensartet retsvirkning giver patenthaveren ret til at forhindre tredjemand i at levere eller tilbyde at levere til nogen anden person i de deltagende medlemsstater, uden patenthaverens samtykke, end en person, der er berettiget til at udnytte den patenterede opfindelse, med midler til at udøve opfindelsen på nævnte område, såfremt disse midler vedrører et væsentligt element i opfindelsen, og den pågældende tredjemand ved eller burde vide, at de er egnede og bestemt til sådan anvendelse.

1. Det europæiske patent med ensartet retsvirkning giver patenthaveren en rettighed, der kan håndhæves retsligt, og som udelukker lovligheden i, at tredjemand leverer eller tilbyder at levere til nogen anden person i de deltagende medlemsstater, uden patenthaverens samtykke, end en person, der er berettiget til at udnytte den patenterede opfindelse, med midler til at udøve opfindelsen på nævnte område, såfremt disse midler vedrører et væsentligt element i opfindelsen, og den pågældende tredjemand ved eller burde vide, at de er egnede og bestemt til sådan anvendelse.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 8 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De rettigheder, der følger af et europæisk patent med ensartet retsvirkning, omfatter ikke følgende:

De rettigheder, der følger af et europæisk patent med ensartet retsvirkning, skal være i overensstemmelse med rettighederne i henhold til traktaterne og EU-retten og må ikke omfatte følgende:

Begrundelse

Rettigheder, der følger af et europæisk patent med ensartet retsvirkning, kunne komme i konflikt med andre områder af EU-politikken, og det er derfor i henhold til artikel 326 i TEUF obligatorisk at sikre overholdelse af EU-lovgivningen ("Et forstærket samarbejde skal overholde traktaterne og gældende EU-ret").

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 8 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) brug af biologisk materiale til avl, opdagelse og udvikling af enhver ny plantesort

Begrundelse

Det er vigtigt at fastlægge regler for begrænsning af avleres privilegier for at sikre handlefriheden med hensyn til biologisk materiale med henblik på udvikling og opdagelse af nye plantesorter.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 8 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) handlinger, der er omfattet af landbrugeres særlige rettigheder i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 2100/94, der finder tilsvarende anvendelse

h) en landbrugers anvendelse af udbytte, som han har tilvejebragt på sin egen bedrift, til formering eller reproduktion, hvor der af patenthaveren eller med dennes samtykke er blevet solgt formeringsmateriale fra planter til denne landbruger til landbrugsmæssige formål, i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EF) nr. 2100/94.

Begrundelse

Med hensyn til landbrugeres privilegium er det vigtigt at bringe ordlyden af denne begrænsning i overensstemmelse med ordlyden af direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 8 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) en landbrugers anvendelse af beskyttede besætninger til landbrugsmæssige formål på betingelse af, at avlsdyrene eller andet animalsk reproduktionsmateriale blev solgt eller på anden vis markedsført til landbrugeren af patenthaveren eller med dennes samtykke. Dette omfatter anvendelse af dyret eller andet animalsk reproduktionsmateriale til egne landbrugsformål, men ikke salg i forbindelse med eller med henblik på reproduktion i kommercielt øjemed

i) en landbrugers anvendelse af et dyr eller animalsk reproduktionsmateriale til landbrugsmæssige formål, hvor der af patenthaveren eller med dennes samtykke er solgt avlsdyr eller andet animalsk reproduktionsmateriale, som udgør eller indeholder den patenterede opfindelse, til landbrugeren. Dette omfatter ikke salg i forbindelse med eller med henblik på reproduktion i kommercielt øjemed

Begrundelse

Med hensyn til landbrugeres privilegium er det vigtigt at bringe ordlyden af denne begrænsning i overensstemmelse med ordlyden af direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) tilstrækkelige til at tage hensyn til de små og mellemstore virksomheders status og finansieringskapacitet.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) fastlagt under hensyntagen den særlige situation for små og mellemstore virksomheder, som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) markedets størrelse udtrykt i befolkningstal

b) markedets størrelse, samtidig med at det sikres, at der fordeles et vist minimumsbeløb til hver af de deltagende medlemsstater

Begrundelse

Ved fordelingen af fornyelsesgebyrerne mellem medlemsstaterne kan det være mere praktisk at sikre en fordeling baseret på markedets størrelse (ikke udtrykt i forhold til befolkningen, men i forhold markedet dækket af patentet), men der bør alligevel sikres en eller anden form på minimumsbetaling til alle deltagende medlemsstater.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen indgår et tæt samarbejde på grundlag af en arbejdsaftale med Den Europæiske Patentmyndighed på de områder, der er omfattet af denne forordning. Dette samarbejde skal omfatte en regelmæssig udveksling af synspunkter om, hvorledes arbejdsaftalen fungerer, og især om fornyelsesgebyrer og virkningerne for Den Europæiske Patentorganisations budget.

Kommissionen indgår et tæt samarbejde på grundlag af en arbejdsaftale med Den Europæiske Patentmyndighed på de områder, der er omfattet af denne forordning. Dette samarbejde skal omfatte en regelmæssig udveksling af synspunkter om, hvorledes arbejdsaftalen fungerer, især om fornyelsesgebyrer og virkningerne for Den Europæiske Patentorganisations budget og om samarbejdet mellem Den Europæiske Patentmyndighed og de centrale myndigheder for industriel ejendomsret i de deltagende medlemsstater, især hvad angår støtte til små og mellemstore virksomheders patentaktiviteter.

Begrundelse

Som det fremgår af betragtning 20 kan der være en klar fordel ved et "styrket partnerskab" mellem Den Europæiske Patentmyndighed og medlemsstaternes centrale myndigheder for industriel ejendomsret, især hvad angår små og mellemstore virksomheders patentaktiviteter. Et sådant samarbejde bør fremmes, og Kommissionen bør holdes underrettet inden for rammerne af dets samarbejde med Den Europæiske Patentmyndighed.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Senest seks år efter den dato, hvor det første europæiske patent med ensartet retsvirkning træder i kraft i de deltagende medlemsstater, fremlægger Kommissionen en rapport til Rådet om gennemførelsen af denne forordning og fremsætter i givet fald forslag til ændring af forordningen. Herefter forelægger Kommissionen hvert sjette år en rapport om, hvordan forordningen fungerer.

1. Senest tre år efter den dato, hvor det første europæiske patent med ensartet retsvirkning træder i kraft i de deltagende medlemsstater, fremlægger Kommissionen en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning og fremsætter i givet fald forslag til ændring af forordningen. Herefter forelægger Kommissionen hvert tredje år en rapport om, hvordan forordningen fungerer.

PROCEDURE

Titel

Forstærket samarbejde om indførelse af en fælles patentbeskyttelse

Referencer

KOM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

10.5.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

7.7.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Alajos Mészáros

1.9.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

5.10.2011

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.11.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Francesco De Angelis, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Vladimír Remek

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Cristian Silviu Buşoi, Anna Hedh

PROCEDURE

Titel

Forstærket samarbejde om indførelse af en fælles patentbeskyttelse

Referencer

KOM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD)

Dato for høring af EP

13.4.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

10.5.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

7.7.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Bernhard Rapkay

11.4.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

21.6.2011

11.10.2011

21.11.2011

 

Dato for vedtagelse

20.12.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger

Dato for indgivelse

3.1.2012