ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών

  11.1.2012 - (COM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD)) - ***I

  Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
  Εισηγητής: Bernhard Rapkay


  Διαδικασία : 2011/0093(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0001/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0001/2012
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών

  (COM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0215),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 118 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0099/2011),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 55, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0001/2012),

  1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7) Η δημιουργία καθεστώτος ενιαίας προστασίας των ευρεσιτεχνιών αναμένεται να επιτευχθεί παρέχοντας ενιαία ισχύ στα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο στάδιο μετά τη χορήγησή τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού και ως προς τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Το κύριο χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ πρέπει να είναι ο ενιαίος χαρακτήρας τους, δηλαδή η παροχή ενιαίας προστασίας και η παραγωγή ίδιων αποτελεσμάτων σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ πρέπει να περιορίζεται, να αποτελεί αντικείμενο άδειας εκμετάλλευσης, να μεταβιβάζεται, να ανακαλείται ή να εκπνέει μόνον ως προς όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Προκειμένου να διασφαλίζεται το ομοιόμορφο ουσιαστικό πεδίο της προστασίας που παρέχει το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών, μόνον ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία χορηγήθηκαν για όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη με το ίδιο σύνολο αξιώσεων πρέπει να διαθέτουν ενιαία ισχύ. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου σε περίπτωση περιορισμού ή ανάκλησης λόγω έλλειψης νεωτερισμού δυνάμει του άρθρου 54 παράγραφος 3 της ΣΕΔΕ, ο περιορισμός ή η ανάκληση ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύει πρέπει να ισχύει μόνον σε σχέση με το (τα) συμμετέχον (-τα) κράτος (-η) μέλος (-η) που ορίζονται στην προηγούμενη αίτηση χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, όπως δημοσιεύθηκε. Τέλος, η ενιαία ισχύς που αποδίδεται σε ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να έχει επικουρικό χαρακτήρα και να παύει να υφίσταται ή να περιορίζεται εφόσον το βασικό ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ανακληθεί ή περιορισθεί.

  (7) Η δημιουργία καθεστώτος ενιαίας προστασίας των ευρεσιτεχνιών αναμένεται να επιτευχθεί παρέχοντας ενιαία ισχύ στα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο στάδιο μετά τη χορήγησή τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού και ως προς τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Το κύριο χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ πρέπει να είναι ο ενιαίος χαρακτήρας τους, δηλαδή η παροχή ενιαίας προστασίας και η παραγωγή ίδιων αποτελεσμάτων σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ πρέπει να περιορίζεται, να μεταβιβάζεται, να ανακαλείται ή να εκπνέει μόνον ως προς όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. To ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ πρέπει να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αδειών εκμετάλλευσης σε σχέση με το σύνολο ή μέρος των επικρατειών των συμμετεχόντων κρατών μελών. Προκειμένου να διασφαλίζεται το ομοιόμορφο ουσιαστικό πεδίο της προστασίας που παρέχει το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών, μόνον ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία χορηγήθηκαν για όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη με το ίδιο σύνολο αξιώσεων πρέπει να διαθέτουν ενιαία ισχύ. Τέλος, η ενιαία ισχύς που αποδίδεται σε ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να έχει επικουρικό χαρακτήρα και να παύει να υφίσταται ή να περιορίζεται εφόσον το βασικό ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ανακληθεί ή περιορισθεί.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (9α) Το θέμα των υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό. Οι υποχρεωτικές άδειες εκμετάλλευσης για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ πρέπει να διέπονται από το εθνικό δίκαιο των συμμετεχόντων κρατών μελών στις αντίστοιχες επικράτειές τους.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (11α) Το καθεστώς που ρυθμίζει την αποζημίωση θα πρέπει να διέπεται από το δίκαιο των συμμετεχόντων κρατών μελών και ιδίως από τις διατάξεις για την εφαρμογή του άρθρου 13 της οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15) Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη πρέπει να αναθέσουν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ορισμένα διοικητικά καθήκοντα σχετικά με τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση αιτημάτων ενιαίας ισχύος, την καταχώρηση της ενιαίας ισχύος και τυχόν περιορισμών, παραχωρήσεων αδειών εκμετάλλευσης, μεταβιβάσεων, ανακλήσεων ή εκπνοών των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, την είσπραξη και την ανακατανομή τελών ανανέωσης, τη δημοσίευση μεταφράσεων για ενημερωτικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και τη διαχείριση ενός καθεστώτος αποζημίωσης των μεταφραστικών δαπανών για τους αιτούντες που υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε γλώσσα διαφορετική από τις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα αιτήματα ενιαίας ισχύος υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας εντός ενός μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης της χορήγησης στο δελτίο ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ότι υποβάλλονται στη γλώσσα της διαδικασίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας μαζί με τη μετάφραση που απαιτείται, κατά τη μεταβατική περίοδο, από τον κανονισμό …/… του Συμβουλίου [μεταφραστικές ρυθμίσεις].

  (15) Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη πρέπει να αναθέσουν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ορισμένα διοικητικά καθήκοντα σχετικά με τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση αιτημάτων ενιαίας ισχύος, την καταχώρηση της ενιαίας ισχύος και τυχόν περιορισμών, παραχωρήσεων αδειών εκμετάλλευσης, μεταβιβάσεων, ανακλήσεων ή εκπνοών των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, την είσπραξη και την ανακατανομή τελών ανανέωσης, τη δημοσίευση μεταφράσεων για ενημερωτικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και τη διαχείριση ενός καθεστώτος αποζημίωσης των μεταφραστικών δαπανών για τους αιτούντες που υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε γλώσσα διαφορετική από τις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (15α) Στο πλαίσιο της επιτροπής περιορισμένης σύνθεσης, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων των σχετικών με τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, να διασφαλίσουν ότι τα αιτήματα ενιαίας ισχύος υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας εντός ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης της χορήγησης στο δελτίο ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και να διασφαλίσουν ότι υποβάλλονται στη γλώσσα της διαδικασίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας μαζί με τη μετάφραση που απαιτείται, κατά τη μεταβατική περίοδο, από τον κανονισμό …/… του Συμβουλίου [μεταφραστικές ρυθμίσεις]. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν τον καθορισμό, σύμφωνα με τις περί ψηφοφορίας ρυθμίσεις του άρθρου 35, παράγραφος 2 της ΣΕΔΕ, του ύψους των τελών ανανέωσης και του μεριδίου κατανομής των τελών ανανέωσης σύμφωνα με τα κριτήρια του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία  6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16) Οι δικαιούχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να καταβάλλουν κοινό ετήσιο τέλος ανανέωσης για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ. Τα τέλη ανανέωσης πρέπει να είναι προοδευτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της προστασίας της ευρεσιτεχνίας και, μαζί με τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στο στάδιο πριν από τη χορήγηση, πρέπει να καλύπτουν όλες τις δαπάνες που συνδέονται με τη χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και τη διαχείριση του ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών. Το ύψος των τελών ανανέωσης πρέπει να καθορισθεί με στόχο τη διευκόλυνση της καινοτομίας και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει το μέγεθος της αγοράς που καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και να είναι παρεμφερές με το ύψος των εθνικών τελών ανανέωσης για ένα μέσο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που παράγει αποτελέσματα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη κατά τον αρχικό καθορισμό από την Επιτροπή του ύψους των τελών ανανέωσης.

  (16) Οι δικαιούχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να καταβάλλουν κοινό ετήσιο τέλος ανανέωσης για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ. Τα τέλη ανανέωσης πρέπει να είναι προοδευτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της προστασίας της ευρεσιτεχνίας και, μαζί με τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στο στάδιο πριν από τη χορήγηση, πρέπει να καλύπτουν όλες τις δαπάνες που συνδέονται με τη χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και τη διαχείριση του ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών. Το ύψος των τελών ανανέωσης πρέπει να καθορισθεί με στόχο τη διευκόλυνση της καινοτομίας και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης κατάστασης ορισμένων μονάδων, όπως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, π.χ. υπό μορφήν μικρότερων τελών ανανέωσης. Πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει το μέγεθος της αγοράς που καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και να είναι παρεμφερές με το ύψος των εθνικών τελών ανανέωσης για ένα μέσο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που παράγει αποτελέσματα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη κατά τον αρχικό καθορισμό του ύψους των τελών ανανέωσης.

  Τροπολογία  7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (18) Πρέπει να καταβάλλονται τέλη ανανέωσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το 50% αυτών, μείον τα έξοδα που πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του που σχετίζονται με το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών, κατανέμεται μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών, και πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς σχετικούς με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Τα μερίδια της κατανομής πρέπει να καθορίζονται βάσει αντικειμενικών, δίκαιων και συναφών κριτηρίων, και ειδικότερα του επιπέδου δραστηριότητας χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και του μεγέθους της αγοράς. Η κατανομή πρέπει να παρέχει αποζημίωση για τη χρήση επίσημης γλώσσας η οποία δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, για δυσανάλογα χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και για την σχετικά πρόσφατη συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

  (18) Πρέπει να καταβάλλονται τέλη ανανέωσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας παρακρατεί ένα ποσόν προς κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του που σχετίζονται με το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών σύμφωνα με το άρθρο 146 της ΣΕΔΕ. Το υπόλοιπο ποσόν κατανέμεται μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών, και πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς σχετικούς με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Τα μερίδια της κατανομής πρέπει να καθορίζονται βάσει αντικειμενικών, δίκαιων και συναφών κριτηρίων, και ειδικότερα του επιπέδου δραστηριότητας χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και του μεγέθους της αγοράς και πρέπει να εγγυώνται ένα ελάχιστο ποσόν προς ανακατανομή σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος προκειμένου να διατηρηθεί μια ισόρροπη και βιώσιμη λειτουργία του συστήματος. Η κατανομή πρέπει να παρέχει αποζημίωση για τη χρήση επίσημης γλώσσας η οποία δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, για δυσανάλογα χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προσδιοριζόμενο βάσει του πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της καινοτομίας (EIS) και για την σχετικά πρόσφατη συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 19

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (19) Προκειμένου να διασφαλίζεται κατάλληλο ύψος και κατανομή των τελών ανανέωσης σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία θέσπισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το ύψος των τελών ανανέωσης για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ και την κατανομή των εν λόγω τελών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και των συμμετεχόντων κρατών μελών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την εκπόνηση και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (21α) Το δικαιοδοτικό όργανο για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ πρέπει να συσταθεί και να διέπεται από πράξη σχετική με τη σύσταση ενοποιημένου συστήματος επίλυσης των διαφορών για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ.

  Τροπολογία  10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (21β) Προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, η συνοχή της νομολογίας και συνεπώς η ασφάλεια δικαίου και η αποτελεσματικότητα κόστους για τους κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθοριστική σημασία έχει η σύσταση ενός Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που θα εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ. Είναι συνεπώς ύψιστης σημασίας να επικυρώσουν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη τη σύμβαση για ένα Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τις εθνικές τους συνταγματικές και κοινοβουλευτικές διαδικασίες και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου το δικαστήριο αυτό να ξεκινήσει τις εργασίες του το ταχύτερο δυνατόν.

  Τροπολογία  11

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ) «ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ»: ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ στις επικράτειες των συμμετεχόντων κρατών μελών δυνάμει του παρόντος κανονισμού· δ)

  γ) «ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ»: ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ στις επικράτειες όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών δυνάμει του παρόντος κανονισμού·

  Τροπολογία  12

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  δα) «μητρώο για το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών»: μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται η ενιαία ισχύς καθώς και κάθε περιορισμός, άδεια εκμετάλλευσης, μεταβίβαση, ανάκληση ή εκπνοή ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, και το οποίο αποτελεί τμήμα του μητρώου ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

  Τροπολογία  13

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται με ταυτόσημο πεδίο προστασίας σε σχέση με όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη διαθέτουν ενιαία ισχύ στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, υπό τον όρο ότι η ενιαία ισχύς τους καταχωρίζεται στο μητρώο του ενιαίου καθεστώτος προστασίας ευρεσιτεχνίας που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β).

  Τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται με το ίδιο σύνολο αξιώσεων σε σχέση με όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη διαθέτουν ενιαία ισχύ στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, υπό τον όρο ότι η ενιαία ισχύς τους καταχωρίζεται στο μητρώο του ενιαίου καθεστώτος προστασίας ευρεσιτεχνίας που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο δα).

  Τροπολογία  14

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ μπορεί να περιορισθεί, να αποτελέσει αντικείμενο άδειας εκμετάλλευσης, να μεταβιβασθεί, να ανακληθεί ή να εκπνεύσει μόνον σε σχέση με όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

  Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ μπορεί να περιορισθεί, να μεταβιβασθεί, να ανακληθεί ή να εκπνεύσει μόνον σε σχέση με όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

   

  Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο άδειας εκμετάλλευσης σε σχέση με το σύνολο ή μέρος των επικρατειών των συμμετεχόντων κρατών μελών.

  Τροπολογία  15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι, όταν καταχωρισθεί η ενιαία ισχύς ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θεωρείται ότι δεν παράγει αποτελέσματα ως εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην επικράτειά τους από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης της χορήγησης στο δελτίο ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

  2. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι, όταν καταχωρισθεί η ενιαία ισχύς ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και επεκταθεί στις επικράτειές τους, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θεωρείται ότι δεν παράγει αποτελέσματα ως εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην επικράτειά τους από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης της χορήγησης στο δελτίο ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

  Τροπολογία  16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 5

  διαγράφεται

  Προγενέστερα δικαιώματα

   

  Σε περίπτωση περιορισμού ή ανάκλησης λόγω έλλειψης νεωτερισμού δυνάμει του άρθρου 54 παράγραφος 3 της ΣΕΔΕ, ο περιορισμός ή η ανάκληση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ παράγει αποτελέσματα μόνον σε σχέση με το (τα) συμμετέχον (-τα) κράτος (-η) μέλος (-η) που ορίζονται στην προηγούμενη αίτηση χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας όπως δημοσιεύθηκε.

   

  Τροπολογία  17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) να χρησιμοποιεί μια τεχνική μέθοδο η οποία αποτελεί αντικείμενο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή, εάν ο τρίτος γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει ότι η χρήση της μεθόδου απαγορεύεται χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, να προσφέρει τη μέθοδο για χρήση στα συμμετέχοντα κράτη μέλη·

  β) να χρησιμοποιεί μια τεχνική μέθοδο η οποία αποτελεί αντικείμενο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή, εάν ο τρίτος γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει ότι η χρήση της μεθόδου απαγορεύεται χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, να προσφέρει τη μέθοδο για χρήση εντός της επικράτειας των συμμετεχόντων κρατών μελών, στα οποία το εν λόγω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαία ισχύ·

  Τροπολογία  18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα να εμποδίζει οποιονδήποτε τρίτο να προμηθεύει ή να προσφέρεται να προμηθεύσει στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου, εκτός του προσώπου που δικαιούται να εκμεταλλεύεται την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεση, μέσα συναφή με βασικό στοιχείο της εν λόγω εφεύρεσης για να τη χρησιμοποιήσει στα εν λόγω κράτη μέλη, όταν ο τρίτος γνωρίζει, ή όφειλε να γνωρίζει, ότι τα εν λόγω μέσα είναι πρόσφορα και αποσκοπούν στη χρησιμοποίηση της εν λόγω εφεύρεσης.

  1. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα να εμποδίζει οποιονδήποτε τρίτο που δεν έχει λάβει τη συγκατάθεσή του να προμηθεύει ή να προσφέρεται να προμηθεύσει στα συμμετέχοντα κράτη μέλη στα οποία το εν λόγω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαία ισχύ, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εκείνου που δικαιούται να εκμεταλλεύεται την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεση, μέσα συναφή με βασικό στοιχείο της εν λόγω εφεύρεσης για να τη χρησιμοποιήσει στα εν λόγω κράτη μέλη, όταν ο τρίτος γνωρίζει, ή όφειλε να γνωρίζει, ότι τα εν λόγω μέσα είναι πρόσφορα και αποσκοπούν στη χρησιμοποίηση της εν λόγω εφεύρεσης.

  Τροπολογία  19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε) στη χρησιμοποίηση σε σκάφη χωρών άλλων εκτός των συμμετεχόντων κρατών μελών της κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεσης, στο σκάφος του πλοίου, στα μηχανήματα, συσκευές, εξαρτήματα και άλλα βοηθητικά αντικείμενα, εφόσον τα σκάφη αυτά εισέρχονται προσωρινά ή τυχαία στα ύδατα των συμμετεχόντων κρατών μελών, με την επιφύλαξη ότι η εφεύρεση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του σκάφους·

  ε) στη χρησιμοποίηση σε σκάφη χωρών άλλων εκτός των συμμετεχόντων κρατών μελών, στα οποία το εν λόγω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαία ισχύ, της κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεσης, στο σκάφος του πλοίου, στα μηχανήματα, συσκευές, εξαρτήματα και άλλα βοηθητικά αντικείμενα, εφόσον τα σκάφη αυτά εισέρχονται προσωρινά ή τυχαία στα ύδατα των συμμετεχόντων κρατών μελών, στα οποία το εν λόγω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαία ισχύ, με την επιφύλαξη ότι η εφεύρεση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του σκάφους·

  Τροπολογία  20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – στοιχείο στ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στ) στη χρησιμοποίηση της κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεσης στην κατασκευή ή κυκλοφορία αεροσκαφών ή χερσαίων οχημάτων ή άλλων μέσων μεταφορών κρατών άλλων εκτός των συμμετεχόντων κρατών μελών, ή εξαρτημάτων αυτών των αεροσκαφών ή χερσαίων οχημάτων, εφόσον αυτά εισέρχονται προσωρινά ή τυχαία στο έδαφος των συμμετεχόντων κρατών μελών·

  στ) στη χρησιμοποίηση της κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεσης στην κατασκευή ή κυκλοφορία αεροσκαφών ή χερσαίων οχημάτων ή άλλων μέσων μεταφορών κρατών άλλων εκτός των συμμετεχόντων κρατών μελών, στα οποία το εν λόγω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαία ισχύ, ή εξαρτημάτων αυτών των αεροσκαφών ή χερσαίων οχημάτων, εφόσον αυτά εισέρχονται προσωρινά ή τυχαία στην επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών μελών, στα οποία το εν λόγω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαία ισχύ·

  Τροπολογία  21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – στοιχείο ζ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ζ) στις πράξεις που προβλέπει το άρθρο 27 της σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία της 7ης Δεκεμβρίου 1944, όταν οι πράξεις αυτές αφορούν αεροσκάφη χώρας εκτός των συμμετεχόντων κρατών μελών·

  ζ) στις πράξεις που προβλέπει το άρθρο 27 της σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία της 7ης Δεκεμβρίου 1944, όταν οι πράξεις αυτές αφορούν αεροσκάφη χώρας εκτός των συμμετεχόντων κρατών μελών, στα οποία το εν λόγω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαία ισχύ·

  Τροπολογία  22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – στοιχείο η

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  η) στις πράξεις που καλύπτονται από το προνόμιο των γεωργών δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94, το οποίο εφαρμόζεται mutatis mutandis·

  η) στην εκ μέρους γεωργού χρήση του προϊόντος της συγκομιδής του για αναπαραγωγή ή πολλαπλασιασμό στην εκμετάλλευσή του, υπό την προϋπόθεση ότι το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό έχει πωληθεί ή άλλως διατεθεί από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή με συγκατάθεσή του στον καλλιεργητή, για γεωργικούς σκοπούς. Η έκταση και οι λεπτομερείς μέθοδοι αυτής της χρήσης καθορίζονται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94·

  Αιτιολόγηση

  Η διατύπωση αυτή είναι σαφέστερη από την πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία γίνεται μόνο αναφορά στην εφαρμογή mutatis mutandis του κανονισμού 2100/04.

  Τροπολογία  23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – στοιχείο ι

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ι) στις πράξεις και στη χρήση των πληροφοριών που αποκτώνται όπως επιτρέπεται βάσει των άρθρων 5 και 6 της οδηγίας 91/250/ΕΟΚ του Συμβουλίου1, και ειδικότερα βάσει των διατάξεών της περί αντίστροφης μεταγλώττισης και διαλειτουργικότητας· και

  ι) στις πράξεις και στη χρήση των πληροφοριών που αποκτώνται όπως επιτρέπεται βάσει των άρθρων 5 και 6 της οδηγίας 2009/24/ΕΚ1, και ειδικότερα βάσει των διατάξεών της περί αντίστροφης μεταγλώττισης και διαλειτουργικότητας· και

  ____________________

  ____________________

  1 Οδηγία 91/250/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 1991, σχετικά με τη νομική προστασία των προγραμμάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΕΕ L 122 της 17.5.1991, σ. 42).

  1 Οδηγία 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΕΕ L 111, 05.05.2009, σ. 16).

  Τροπολογία  24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα δικαιώματα που παρέχονται από το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ δεν εκτείνονται σε πράξεις που σχετίζονται με το προϊόν που καλύπτεται από το συγκεκριμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας οι οποίες λαμβάνουν χώρα στις επικράτειες των συμμετεχόντων κρατών μελών μετά τη διάθεση στο εμπόριο του εν λόγω προϊόντος στην Ένωση από τον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή με τη συγκατάθεσή του, εκτός εάν υπάρχουν θεμιτοί λόγοι ώστε ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας να αντιταχθεί στην περαιτέρω εμπορική διάθεση του προϊόντος.

  Τα δικαιώματα που παρέχονται από το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ δεν εκτείνονται σε πράξεις που σχετίζονται με το προϊόν που καλύπτεται από το συγκεκριμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας οι οποίες λαμβάνουν χώρα στις επικράτειες των συμμετεχόντων κρατών μελών, στα οποία το εν λόγω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαία ισχύ, μετά τη διάθεση στο εμπόριο του εν λόγω προϊόντος στην Ένωση από τον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή με τη συγκατάθεσή του, εκτός εάν υπάρχουν θεμιτοί λόγοι ώστε ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας να αντιταχθεί στην περαιτέρω εμπορική διάθεση του προϊόντος.

  Τροπολογία  25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ ως αντικείμενο ιδιοκτησίας αντιμετωπίζεται στο σύνολό του και σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ως εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του συμμετέχοντος κράτους μέλους στο οποίο, σύμφωνα με το μητρώο ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας:

  1. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ ως αντικείμενο ιδιοκτησίας αντιμετωπίζεται στο σύνολό του και σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ως εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του συμμετέχοντος κράτους μέλους, στο οποίο το εν λόγω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαία ισχύ και στο οποίο, σύμφωνα με το μητρώο ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας:

  Τροπολογία  26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Εάν κανένας δικαιούχος δεν διαθέτει την κατοικία ή την έδρα του σε συμμετέχον κράτος μέλος για τους σκοπούς των παραγράφων 1 ή 2, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ ως αντικείμενο ιδιοκτησίας αντιμετωπίζεται στο σύνολό του και σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ως εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του κράτους στο οποίο έχει την έδρα του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΣΕΔΕ.

  3. Εάν κανένας δικαιούχος δεν διαθέτει την κατοικία ή την κύρια έδρα του ή την έδρα του σε συμμετέχον κράτος μέλος στο οποίο το εν λόγω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαία ισχύ, για τους σκοπούς των παραγράφων 1 ή 2, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ ως αντικείμενο ιδιοκτησίας αντιμετωπίζεται στο σύνολό του και σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ως εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του κράτους στο οποίο έχει την έδρα του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΣΕΔΕ.

  Τροπολογία  27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Εφαρμογή από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη

  Διοικητικά καθήκοντα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

  Τροπολογία  28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) τη διαχείριση ενός μητρώου για το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών, στο οποίο καταχωρίζονται η ενιαία ισχύς καθώς και κάθε περιορισμός, άδεια εκμετάλλευσης, μεταβίβαση, ανάκληση ή εκπνοή ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, και ένταξή του στο μητρώο ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

  β) την ένταξη του μητρώου για το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών στο μητρώο ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τη διαχείρισή του·

  Τροπολογία  29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε) την είσπραξη και τη διαχείριση των τελών ανανέωσης για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, σε σχέση με τα έτη που έπονται του έτους κατά το οποίο το μητρώο που αναφέρεται στο σημείο β) αναφέρει ότι χορηγήθηκαν· την είσπραξη και τη διαχείριση πρόσθετων τελών τα οποία καταβάλλονται σε περιπτώσεις καθυστερημένης πληρωμής τελών ανανέωσης εντός έξι μηνών από την ορισθείσα ημερομηνία καθώς και την κατανομή μέρους των εισπραχθέντων τελών ανανέωσης στα συμμετέχοντα κράτη μέλη· και

  ε) την είσπραξη και τη διαχείριση των τελών ανανέωσης για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, σε σχέση με τα έτη που έπονται του έτους κατά το οποίο το ευρωπαϊκό δελτίο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αναφέρει ότι χορηγήθηκαν· την είσπραξη και τη διαχείριση πρόσθετων τελών τα οποία καταβάλλονται σε περιπτώσεις καθυστερημένης πληρωμής τελών ανανέωσης εντός έξι μηνών από την ορισθείσα ημερομηνία καθώς και την κατανομή μέρους των εισπραχθέντων τελών ανανέωσης στα συμμετέχοντα κράτη μέλη· και

  Τροπολογία  30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  στ α) τη διασφάλιση ότι τα αιτήματα ενιαίας ισχύος από τον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας υποβάλλονται στη γλώσσα της διαδικασίας η οποία ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 της ΣΕΔΕ το αργότερο έναν μήνα μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο δελτίο ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

  Τροπολογία  31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  στ β) τη διασφάλιση ότι η ενιαία ισχύς αναφέρεται στο μητρώο για το καθεστώς ενιαίας προστασίας των ευρεσιτεχνιών, στο οποίο υποβάλλεται αίτημα ενιαίας ισχύος και, κατά τη μεταβατική περίοδο η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού …/… του Συμβουλίου [μεταφραστικές ρυθμίσεις], υποβάλλονται μαζί με τις μεταφράσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, καθώς και ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ενημερώνεται για όλους τους περιορισμούς, τις άδειες εκμετάλλευσης, τις μεταβιβάσεις και τις ανακλήσεις ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ·

  Τροπολογία  32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Για τους σκοπούς του στοιχείου α), τα συμμετέχοντα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα αιτήματα του δικαιούχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για ενιαία ισχύ ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας υποβάλλονται στη γλώσσα της διαδικασίας όπως καθορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 της ΣΕΔΕ το αργότερα ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης στο δελτίο ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Για τους σκοπούς του στοιχείου β), τα συμμετέχοντα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ενιαία ισχύς αναφέρεται στο μητρώο για το καθεστώς ενιαίας προστασίας των ευρεσιτεχνιών, στο οποίο υποβάλλεται αίτημα ενιαίας ισχύος και, κατά τη μεταβατική περίοδο η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού …/… του Συμβουλίου [μεταφραστικές ρυθμίσεις], και στο οποίο υποβάλλονται οι μεταφράσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, καθώς και ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ενημερώνεται για τους περιορισμούς και τις ανακλήσεις ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  34

  Άρθρο 12 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Υπό την ιδιότητά τους ως συμβαλλομένων κρατών της ΣΕΔΕ, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη διακυβέρνηση και την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Για τον σκοπό αυτό, συστήνουν μια επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης στο πλαίσιο του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας κατά την έννοια του άρθρου 145 της ΣΕΔΕ.

  2. Τα κράτη μέλη, κατά την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεών τους που ανέλαβαν στο πλαίσιο της ΣΕΔΕ, διασφαλίζουν την τήρηση του παρόντος κανονισμού και συνεργάζονται για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Υπό την ιδιότητά τους ως συμβαλλομένων κρατών της ΣΕΔΕ, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη διακυβέρνηση και την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθώς και τον καθορισμό το ύψους των τελών ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 και την αναλογική κατανομή των τελών ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 16.

   

  Για τον σκοπό αυτό, συστήνουν μια επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης στο πλαίσιο του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας κατά την έννοια του άρθρου 145 της ΣΕΔΕ.

   

  Η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης στο πλαίσιο του διοικητικού συμβουλίου απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των κρατών και από ένα εκπρόσωπο της Επιτροπής ως παρατηρητή καθώς και τους αναπληρωτές τους που τους αντιπροσωπεύουν σε περίπτωση απουσίας. Τα μέλη της επιτροπής περιορισμένης σύνθεσης μπορούν να επικουρούνται από συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.

   

  Η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης στο πλαίσιο του διοικητικού συμβουλίου αποφασίζει λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη θέση της Επιτροπής και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 35, παράγραφος 2 της ΣΕΔΕ.

  Τροπολογία  35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη διασφαλίζουν αποτελεσματική έννομη προστασία ενώπιον εθνικού δικαστηρίου έναντι των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας οι οποίες λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

  3. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη διασφαλίζουν αποτελεσματική έννομη προστασία ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ενός συμμετέχοντος κράτους μέλους ή περισσοτέρων συμμετεχόντων κρατών μελών έναντι των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας οι οποίες λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

  Τροπολογία  36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Το ύψος των τελών ανανέωσης καθορίζεται με στόχο

  2. Το ύψος των τελών ανανέωσης καθορίζεται, λαμβανομένης υπόψη μεταξύ άλλων της κατάστασης ορισμένων μονάδων όπως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο

  Τροπολογία  37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ) να είναι παρεμφερές με το ύψος των εθνικών τελών ανανέωσης για ένα μέσο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που παράγει αποτελέσματα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη κατά τον αρχικό καθορισμό από την Επιτροπή του ύψους των τελών ανανέωσης.

  γ) να είναι παρεμφερές με το ύψος των εθνικών τελών ανανέωσης για ένα μέσο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που παράγει αποτελέσματα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη κατά τον αρχικό καθορισμό του ύψους των τελών ανανέωσης.

  Τροπολογία  38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο, η Επιτροπή καθορίζει το ύψος των τελών ανανέωσης σε επίπεδο

  3. Για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο, το ύψος των τελών ανανέωσης καθορίζεται σε επίπεδο

  Τροπολογία  39

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις παραγράφους 1-3 και το άρθρο 17 για τον καθορισμό του ύψους των τελών ανανέωσης για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  40

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Το μέρος των εισπραχθέντων τελών ανανέωσης που κατανέμεται στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο ε), ανέρχεται σε 50% των τελών ανανέωσης που αναφέρονται στο άρθρο 14 τα οποία καταβάλλονται για ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, μείον τις δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών που αναφέρονται στο άρθρο 12.

  1. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας παρακρατεί 50% των τελών ανανέωσης που αναφέρονται στο άρθρο 14 τα οποία καταβάλλονται για ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ. Το υπόλοιπο ποσόν κατανέμεται στα συμμετέχοντα κράτη μέλη σύμφωνα με το μερίδιο κατανομής των τελών ανανέωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.

  Τροπολογία  41

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο, η Επιτροπή καθορίζει το μερίδιο κατανομής των τελών ανανέωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών βάσει των ακόλουθων αντικειμενικών, δίκαιων και συναφών κριτηρίων:

  2. Για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο, το μερίδιο κατανομής των τελών ανανέωσης μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών καθορίζεται βάσει των ακόλουθων αντικειμενικών, δίκαιων και συναφών κριτηρίων:

  Τροπολογία  42

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) το μέγεθος της αγοράς βάσει του πληθυσμού·

  β) το μέγεθος τα αγοράς, εξασφαλίζοντας παράλληλα ελάχιστο ποσό προς κατανομή σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος·

  Τροπολογία  43

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ) την πρόβλεψη αποζημίωσης για τα κράτη μέλη με επίσημη γλώσσα διαφορετική από τις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, με δυσανάλογα χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και με σχετικά πρόσφατη συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

  γ) την πρόβλεψη αποζημίωσης για τα κράτη μέλη με επίσημη γλώσσα διαφορετική από τις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, και/ή με δυσανάλογα χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και/ή με σχετικά πρόσφατη συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

  Τροπολογία  44

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το ποσό που κατανέμεται σε αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 1 για σκοπούς σχετικούς με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  45

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις παραγράφους 1-3 και το άρθρο 17 για τον καθορισμό της κατανομής των τελών ανανέωσης μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  46

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 17

  διαγράφεται

  Εκτέλεση της εξουσιοδότησης

   

  1. Η εξουσία θέσπισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

   

  2. Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται στα άρθρα 15 και 16 ισχύει επ’ αόριστο χρονικό διάστημα από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

   

  3. Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται στα άρθρα 15 και 16 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσίας που προσδιορίζεται στην απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της ημέρας δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

   

  4. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

   

  5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που θεσπίζεται δυνάμει των άρθρων 15 και 16 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν προβάλλουν ενστάσεις εντός προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

   

  Τροπολογία  47

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Το αργότερο έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία το πρώτο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ αρχίζει να παράγει αποτελέσματα στις επικράτειες των συμμετεχόντων κρατών μελών, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού και, εφόσον απαιτείται, διατυπώνει κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίησή του. Επακόλουθες εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού υποβάλλονται από την Επιτροπή κάθε έξι έτη.

  1. Το αργότερο τρία έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το πρώτο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ αρχίζει να παράγει αποτελέσματα στις επικράτειες των συμμετεχόντων κρατών μελών, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού και, εφόσον απαιτείται, διατυπώνει κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίησή του. Επακόλουθες εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού υποβάλλονται από την Επιτροπή κάθε πέντε έτη.

  Τροπολογία  48

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία των τελών ανανέωσης που αναφέρονται στο άρθρο 14 με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχιζόμενη συμμόρφωση προς τις αρχές που θεσπίζονται στο άρθρο 15.

  2. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία των τελών ανανέωσης που αναφέρονται στο άρθρο 14 με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχιζόμενη συμμόρφωση προς τις αρχές που θεσπίζονται στο άρθρο 15.

  Τροπολογία  49

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 21

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που θεσπίζουν σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το άρθρο 12 έως την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.

  1. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που θεσπίζουν σύμφωνα με το άρθρο 12 έως την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.

   

  1α. Κάθε συμμετέχον κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τα μέτρα που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 έως την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή, στην περίπτωση ενός συμμετέχοντος κράτους μέλους στο οποίο το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δεν διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, μετά την οποία το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας διαθέτει τη σχετική αποκλειστική αρμοδιότητα στο εν λόγω συμμετέχον κράτος μέλος.

  Τροπολογία  50

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Εφαρμόζεται από [θα ορισθεί συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία θα συμπίπτει με την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού …/… του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις].

  2. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 ή την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης για το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, αναλόγως του ποιά από τις ημερομηνίες αυτές είναι η τελευταία.

   

  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 και από το άρθρο 4 παράγραφος 1, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η ενιαία ισχύς του οποίου έχει καταχωριστεί στο μητρώο για το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο δα), διαθέτει ενιαία ισχύ μόνο σε εκείνα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη στα οποία το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας διαθέτει την ημερομηνία της καταχώρησης αποκλειστική αρμοδιότητα για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ.

   

  2α. Κάθε συμμετέχον κράτος μέλλος κοινοποιεί στην Επιτροπή την εκ μέρους του επικύρωση της σύμβασης κατά το χρόνο κατάθεσης των κυρωτικών του εγγράφων. Η Επιτροπή δημοσιεύει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης αυτής και ένα κατάλογο των κρατών μελών που έχουν επικυρώσει τη σύμβαση κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή επικαιροποιεί στη συνέχεια τακτικά τον κατάλογο των συμμετεχόντων κρατών μελών που έχουν επικυρώσει τη σύμβαση και τον δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα.

  Τροπολογία  51

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Το καθεστώς ενιαίας προστασίας των ευρεσιτεχνιών μπορεί να ζητηθεί για κάθε ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το οποίο χορηγείται από την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 2.

  4α. Το καθεστώς ενιαίας προστασίας των ευρεσιτεχνιών μπορεί να ζητηθεί για κάθε ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το οποίο χορηγείται από την ημερομηνία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας (25.11.2011)

  προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών
  (COM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Alajos Mészáros

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε από το 2000, χωρίς επιτυχία, να εγκρίνει ένα ενιαίο σύστημα ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πριν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας με την επωνυμία κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) το οποίο θα μπορούσε να συνυπάρχει με τα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται από γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των κρατών μελών και τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται βάσει της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΣΕΔΕ) από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ).

  Λόγω των ανυπέρβλητων δυσκολιών στην επίτευξη ομόφωνης συμφωνίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τις γλωσσικές ρυθμίσεις, οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν επανειλημμένα. Στα τέλη του 2010 το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας δήλωσε ότι ήταν αδύνατο να θεσπιστεί ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών σε ολόκληρη την ΕΕ εντός λογικού χρονικού διαστήματος ή σε ένα προβλέψιμο μέλλον.

  Μετά από αυτή τη δήλωση, 12 κράτη μέλη ζήτησαν από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για παροχή έγκρισης ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει πρόοδος σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Στις 10 Μαρτίου 2011, μετά τη σύμφωνη γνώμη που έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Φεβρουαρίου, το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ενέκρινε την απόφαση παροχής έγκρισης για τη δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών στην επικράτεια των 25 κρατών μελών που συμμετέχουν. Στις 19 Μαρτίου 2011 το ΕΚ παρέσχε την έγκρισή του για την έναρξη της ενισχυμένης συνεργασίας. Τρεις εβδομάδες αργότερα, στις 13 Απριλίου, η Επιτροπή υπέβαλε δέσμη δύο νομοθετικών προτάσεων η οποία εάν εγκρινόταν θα παρείχε τη δυνατότητα σε οιαδήποτε εταιρεία ή οιονδήποτε ιδιώτη να προστατεύσει τις εφευρέσεις της/του μέσω ενός ενιαίου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας το οποίο θα ισχύει στα 25 κράτη μέλη.

  Η δημιουργία ενός πραγματικά ενιαίου συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πρώτα και κύρια θα επιφέρει μια ιδιαίτερα αναγκαία απλοποίηση του ισχύοντος συστήματος. Αυτό θα παράσχει τη δυνατότητα στους χρήστες να περικόψουν τις διοικητικές επιβαρύνσεις και να μειώσουν το κόστος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη έως και 80% βελτιώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη λειτουργία και την προστασία της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων στην εσωτερική αγορά και διευκολύνοντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη.

  Το υψηλό κόστος και ο πολύπλοκος χαρακτήρας της επικύρωσης ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε διάφορα κράτη μέλη αποτελούν τους κύριους λόγους για τους οποίους οι κάτοχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας φαίνεται να αποτρέπονται από τα επιδιώκουν την σε επίπεδο ΕΕ κάλυψη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας τους. Για παράδειγμα, το συνολικό κόστος επικύρωσης (περιλαμβανομένων των δαπανών άμεσης μετάφρασης και των προβλεπόμενων δαπανών όπως τέλη οργανισμού διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τέλη δημοσίευσης) για ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τυπικού μεγέθους υπολογίζεται ότι κυμαίνεται μεταξύ 22.000 και 26.000 ευρώ για μια κάλυψη σε επίπεδο ΕΕ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι κάθε χρόνο σε όλα τα κράτη της ΕΕ οι εταιρείες δαπανούν μεταξύ 205 και 230 εκατ. ευρώ στις μεταφράσεις, στις επικυρώσεις και στα επαγγελματικά έξοδα. Η δημιουργία ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας της ΕΕ θα συμβάλει όχι μόνο στη μείωση αυτού του κόστους σε 680 ευρώ ανά δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αλλά και στη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη διευκολύνοντας την επίτευξη του στόχου του 3% του ΑΕΠ που επενδύεται στην έρευνα και ανάπτυξη όπως αναφέρεται στην στρατηγική «Ευρώπη 2020».

  Επιπλέον, η παρούσα νομοθετική πρόταση θεσπίζοντας τη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας και η συνδεδεμένη με αυτή αναμενόμενη πρόταση από την Επιτροπή για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος επίλυσης διαφορών όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα επιφέρει μια τόσο αναγκαία ασφάλεια δικαίου στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη.

  Η παρούσα πρόταση αποτελεί το πλέον σημαντικό και συγκεκριμένο βήμα προς την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος που ήδη έχει καθυστερήσει πολύ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής αυτού ζητώντας τη δημιουργία ενός πραγματικού ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας εδώ και πολλά έτη. Για το σκοπό αυτό, ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την πρόταση της Επιτροπής, η οποία προσφέρει μια σωστά ισορροπημένη και εφαρμόσιμη λύση η οποί έχει ήδη υποστηριχθεί σε μεγάλο βαθμό από το Συμβούλιο.

  Για το σκοπό αυτό, ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί περαιτέρω ότι η ευαίσθητη συμφωνία που επιτεύχθηκε έως αυτό το στάδιο θα πρέπει να καρποφορήσει χωρίς καθυστέρηση με ορισμένες μόνο μη ουσιώδεις αλλαγές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω την πρόταση χωρίς να διακυβεύεται η μέχρι στιγμής επιτευχθείσα πρόοδος.

  Μια τέτοια βελτίωση θα ήταν να αποσυνδεθεί η ενιαία ισχύς άδειας εκμετάλλευσης και περιορισμού/μεταβίβασης/ανάκλησης ή λήξης ισχύος ευρωπαϊκών αδειών ευρεσιτεχνίας, δηλαδή ενώ αυτές θα πρέπει να εκδίδονται/να λήγει η ισχύς τους κλπ σε σχέση με τις επικράτειες όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών, η άδεια εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι δυνατή σε ένα μόνο επιλεγμένο αριθμό κρατών μελών εφόσον αυτό αποτελεί επιθυμία μιας εταιρείας.

  Επιπλέον, η πρόταση της Επιτροπής ορθότατα αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα μιας εταιρικής σχέσης μεταξύ του ΕΓΔΕ και των κεντρικών γραφείων βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών (αιτιολογική σκέψη 20), ιδίως όσον αφορά το όφελος που θα μπορούσε να προσφέρει μια τέτοιου είδους εταιρική σχέση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις δραστηριότητές τους όσον αφορά άδειες ευρεσιτεχνίας. Συνεπώς ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι αυτού του είδους η εταιρική σχέση θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και η Επιτροπή θα πρέπει να τηρείται ενήμερη σχετικά με την ανάπτυξη τέτοιου είδους συνεργασίας μέσω της επίσημης συνεργασίας της με το ΕΓΔΕ.

  Τελευταίο αλλά όχι έσχατο, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι οιαδήποτε δικαιώματα που απορρέουν από ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με δικαιώματα που παρέχουν οι Συνθήκες και το δίκαιο της Ένωσης.

  Τέλος, υπό την ιδιότητά του ως συνομοθέτη, είναι αναγκαίο το Κοινοβούλιο να τηρείται δεόντως ενήμερο για όλες τις πτυχές των υποχρεώσεων της Επιτροπής έναντι των νομοθετών όσον αφορά τον παρόντα κανονισμό.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση εγκαθιδρύει εσωτερική αγορά, εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και προάγει την τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο. Η δημιουργία των νομικών συνθηκών οι οποίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τη δραστηριότητά τους στη διασυνοριακή μεταποίηση και διανομή προϊόντων και τους παρέχουν περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες συμβάλλει στην επίτευξη των ως άνω στόχων. Η ενιαία προστασία των ευρεσιτεχνιών στην εσωτερική αγορά, ή τουλάχιστον σε σημαντικό τμήμα της, πρέπει να περιλαμβάνεται στις νομικές πράξεις που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις.

  (1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση εγκαθιδρύει εσωτερική αγορά, εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και προάγει τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο. Η δημιουργία των νομικών συνθηκών οι οποίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τη δραστηριότητά τους στη διασυνοριακή μεταποίηση και διανομή προϊόντων και τους παρέχουν περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες συμβάλλει στην επίτευξη των ως άνω στόχων. Η ενιαία προστασία των ευρεσιτεχνιών στην εσωτερική αγορά, ή τουλάχιστον σε σημαντικό τμήμα της, πρέπει να περιλαμβάνεται στις νομικές πράξεις που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7) Η δημιουργία καθεστώτος ενιαίας προστασίας των ευρεσιτεχνιών αναμένεται να επιτευχθεί παρέχοντας ενιαία ισχύ στα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο στάδιο μετά τη χορήγησή τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού και ως προς τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Το κύριο χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ πρέπει να είναι ο ενιαίος χαρακτήρας τους, δηλαδή η παροχή ενιαίας προστασίας και η παραγωγή ίδιων αποτελεσμάτων σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ πρέπει να περιορίζεται, να αποτελεί αντικείμενο άδειας εκμετάλλευσης, να μεταβιβάζεται, να ανακαλείται ή να εκπνέει μόνον ως προς όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Προκειμένου να διασφαλίζεται το ομοιόμορφο ουσιαστικό πεδίο της προστασίας που παρέχει το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών, μόνον ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία χορηγήθηκαν για όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη με το ίδιο σύνολο αξιώσεων πρέπει να διαθέτουν ενιαία ισχύ. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου σε περίπτωση περιορισμού ή ανάκλησης λόγω έλλειψης νεωτερισμού δυνάμει του άρθρου 54 παράγραφος 3 της ΣΕΔΕ, ο περιορισμός ή η ανάκληση ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύει πρέπει να ισχύει μόνον σε σχέση με το (τα) συμμετέχον (-τα) κράτος (-η) μέλος (-η) που ορίζονται στην προηγούμενη αίτηση χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, όπως δημοσιεύθηκε. Τέλος, η ενιαία ισχύς που αποδίδεται σε ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να έχει επικουρικό χαρακτήρα και να παύει να υφίσταται ή να περιορίζεται εφόσον το βασικό ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ανακληθεί ή περιορισθεί.

  (7) Η δημιουργία καθεστώτος ενιαίας προστασίας των ευρεσιτεχνιών αναμένεται να επιτευχθεί παρέχοντας ενιαία ισχύ στα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο στάδιο μετά τη χορήγησή τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού και ως προς τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Το κύριο χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ πρέπει να είναι ο ενιαίος χαρακτήρας τους, δηλαδή η παροχή ενιαίας προστασίας και η παραγωγή ίδιων αποτελεσμάτων σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ πρέπει να περιορίζεται, να μεταβιβάζεται ή να ανακαλείται ή να εκπνέει μόνον ως προς όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. To ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ πρέπει να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αδειών εκμετάλλευσης σε σχέση με το σύνολο ή μέρος των επικρατειών των συμμετεχόντων κρατών μελών. Προκειμένου να διασφαλίζεται το ομοιόμορφο ουσιαστικό πεδίο της προστασίας που παρέχει το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών, μόνον ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία χορηγήθηκαν για όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη με το ίδιο σύνολο αξιώσεων πρέπει να διαθέτουν ενιαία ισχύ. Τέλος, η ενιαία ισχύς που αποδίδεται σε ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να έχει επικουρικό χαρακτήρα και να παύει να υφίσταται ή να περιορίζεται εφόσον το βασικό ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ανακληθεί ή περιορισθεί.

  Αιτιολόγηση

  Όντως, η έκδοση και η λήξη ισχύος ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε σχέση με όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, ωστόσο, όσον αφορά την άδεια εκμετάλλευσης του, θα πρέπει να είναι δυνατό αυτό να γίνεται μόνο για τις επικράτειες ολίγων και όχι όλων των συμμετεχόντων κρατών.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16) Οι δικαιούχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να καταβάλλουν κοινό ετήσιο τέλος ανανέωσης για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ. Τα τέλη ανανέωσης πρέπει να είναι προοδευτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της προστασίας της ευρεσιτεχνίας και, μαζί με τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στο στάδιο πριν από τη χορήγηση, πρέπει να καλύπτουν όλες τις δαπάνες που συνδέονται με τη χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και τη διαχείριση του ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών. Το ύψος των τελών ανανέωσης πρέπει να καθορισθεί με στόχο τη διευκόλυνση της καινοτομίας και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει το μέγεθος της αγοράς που καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και να είναι παρεμφερές με το ύψος των εθνικών τελών ανανέωσης για ένα μέσο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που παράγει αποτελέσματα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη κατά τον αρχικό καθορισμό από την Επιτροπή του ύψους των τελών ανανέωσης.

  (16) Οι δικαιούχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να καταβάλλουν κοινό ετήσιο τέλος ανανέωσης για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ. Τα τέλη ανανέωσης πρέπει να είναι προοδευτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της προστασίας της ευρεσιτεχνίας και, μαζί με τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στο στάδιο πριν από τη χορήγηση, πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες που συνδέονται με τη χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και τη διαχείριση του ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών. Το ύψος των τελών ανανέωσης πρέπει να καθορισθεί με στόχο τη διευκόλυνση της καινοτομίας και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το καθεστώς και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων1. Πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει το μέγεθος της αγοράς που καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και να είναι παρεμφερές με το ύψος των εθνικών τελών ανανέωσης για ένα μέσο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που παράγει αποτελέσματα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη κατά τον αρχικό καθορισμό του ύψους των τελών ανανέωσης.

   

  _____________________

   

  1 Όπως ορίζεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124, 20.5.2003, σ. 36).

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (18) Πρέπει να καταβάλλονται τέλη ανανέωσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το 50% αυτών, μείον τα έξοδα που πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του που σχετίζονται με το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών, κατανέμεται μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών, και πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς σχετικούς με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Τα μερίδια της κατανομής πρέπει να καθορίζονται βάσει αντικειμενικών, δίκαιων και συναφών κριτηρίων, και ειδικότερα του επιπέδου δραστηριότητας χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και του μεγέθους της αγοράς. Η κατανομή πρέπει να παρέχει αποζημίωση για τη χρήση επίσημης γλώσσας η οποία δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, για δυσανάλογα χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και για την σχετικά πρόσφατη συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

  (18) Πρέπει να καταβάλλονται τέλη ανανέωσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το 50% αυτών, μείον τα έξοδα που πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του που σχετίζονται με το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών, κατανέμεται μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών, και πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιβολή του παρόντος κανονισμού και για λοιπούς σκοπούς που άπτονται της ευρεσιτεχνίας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών και υποστήριξης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τα μερίδια της κατανομής πρέπει να καθορίζονται βάσει αντικειμενικών, δίκαιων και συναφών κριτηρίων, και ειδικότερα του επιπέδου δραστηριότητας χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και του μεγέθους της αγοράς. Η κατανομή πρέπει να παρέχει αποζημίωση για τη χρήση επίσημης γλώσσας η οποία δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, για δυσανάλογα χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και για την σχετικά πρόσφατη συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

  Αιτιολόγηση

  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κατανεμημένα τέλη ανανέωσης υπηρετούν τον σκοπό του κανονισμού και λειτουργούν επωφελώς για το ενισχυμένο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη, πρέπει να δηλωθεί για ποιους σκοπούς μπορούν τα κράτη μέλη να τα χρησιμοποιήσουν.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ μπορεί να περιορισθεί, να αποτελέσει αντικείμενο άδειας εκμετάλλευσης, να μεταβιβασθεί, να ανακληθεί ή να εκπνεύσει μόνον σε σχέση με όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

  Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ μπορεί να περιορισθεί, να μεταβιβασθεί ή να ανακληθεί ή να εκπνεύσει μόνον σε σχέση με όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

  Αιτιολόγηση

  Όντως, η έκδοση και η λήξη ισχύος ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε σχέση με όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, ωστόσο, όσον αφορά την άδεια εκμετάλλευσης του, θα πρέπει να είναι δυνατό αυτό να γίνεται μόνο για τις επικράτειες ολίγων και όχι όλων των συμμετεχόντων κρατών.

  Τροπολογία  6

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αδειών εκμετάλλευσης σε σχέση με το σύνολο ή μέρος των επικρατειών των συμμετεχόντων κρατών μελών.

  Αιτιολόγηση

  Όντως, η έκδοση και η λήξη ισχύος ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε σχέση με όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, ωστόσο, όσον αφορά την άδεια εκμετάλλευσης του, θα πρέπει να είναι δυνατό αυτό να γίνεται μόνο για τις επικράτειες ολίγων και όχι όλων των συμμετεχόντων κρατών.

  Τροπολογία  7

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ παράγει αποτελέσματα στις επικράτειες των συμμετεχόντων κρατών μελών από την ημερομηνία δημοσίευσης, από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, της ανακοίνωσης της χορήγησης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο δελτίο ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

  1. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ παράγει αποτελέσματα στις επικράτειες των συμμετεχόντων κρατών μελών δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης, από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, της ανακοίνωσης της χορήγησης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο δελτίο ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

  Αιτιολόγηση

  Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να εισαγάγει μεταβατική περίοδο σε εκείνες τις χώρες στις οποίες θα αρχίσει να παράγει αποτελέσματα το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό δυνατή την επίλυση οποιωνδήποτε ζητημάτων προκύψουν σχετικά με την δημοσίευση.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 5

  διαγράφεται

  Προγενέστερα δικαιώματα

   

  Σε περίπτωση περιορισμού ή ανάκλησης λόγω έλλειψης νεωτερισμού δυνάμει του άρθρου 54 παράγραφος 3 της ΣΕΔΕ, ο περιορισμός ή η ανάκληση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ παράγει αποτελέσματα μόνον σε σχέση με το (τα) συμμετέχον (-τα) κράτος (-η) μέλος (-η) που ορίζονται στην προηγούμενη αίτηση χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας όπως δημοσιεύθηκε.

   

  Αιτιολόγηση

  Από την τροποποίηση της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 2000 αυτή η δυνατότητα όπως προβλέπεται από το παρόν άρθρο δεν είναι πλέον δυνατή, για το λόγο αυτό θα πρέπει επίσης να διαγραφεί από τον κανονισμό.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα να εμποδίζει οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος δεν διαθέτει τη συγκατάθεση του δικαιούχου:

  1. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ παρέχει στον δικαιούχο το εκτελεστό δικαίωμα να στερεί σε οποινσδήποτε τρίτο, ο οποίος δεν διαθέτει τη συγκατάθεση του δικαιούχου, τη δυνατότητα:

  Τροπολογία  10

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα να εμποδίζει οποιονδήποτε τρίτο να προμηθεύει ή να προσφέρεται να προμηθεύσει στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου, εκτός του προσώπου που δικαιούται να εκμεταλλεύεται την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεση, μέσα συναφή με βασικό στοιχείο της εν λόγω εφεύρεσης για να τη χρησιμοποιήσει στα εν λόγω κράτη μέλη, όταν ο τρίτος γνωρίζει, ή όφειλε να γνωρίζει, ότι τα εν λόγω μέσα είναι πρόσφορα και αποσκοπούν στη χρησιμοποίηση της εν λόγω εφεύρεσης.

  1. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ παρέχει στον δικαιούχο το εκτελεστό δικαίωμα να στερεί σε οποιονδήποτε τρίτο τη δυνατότητα να προμηθεύει ή προσφέρεται να προμηθεύσει στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου, εκτός του προσώπου που δικαιούται να εκμεταλλεύεται την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεση, μέσα συναφή με βασικό στοιχείο της εν λόγω εφεύρεσης για να τη χρησιμοποιήσει στα εν λόγω κράτη μέλη, όταν ο τρίτος γνωρίζει, ή όφειλε να γνωρίζει, ότι τα εν λόγω μέσα είναι πρόσφορα και αποσκοπούν στη χρησιμοποίηση της εν λόγω εφεύρεσης.

  Τροπολογία  11

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα δικαιώματα που παρέχονται από το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ δεν εκτείνονται:

  Τα δικαιώματα που παρέχονται από το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ είναι συμβατά με δικαιώματα που παρέχονται από τις Συνθήκες και από το δίκαιο της Ένωσης και δεν εκτείνονται:

  Αιτιολόγηση

  Δικαιώματα που παρέχονται από τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ θα μπορούσαν ορισμένες φορές να συγκρούονται με άλλους τομείς πολιτικής της ΕΕ και συνεπώς η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ είναι υποχρεωτική όπως προβλέπεται από το άρθρο 326 της ΣΛΕΕ («Οι ενισχυμένες συνεργασίες σέβονται τις Συνθήκες και το δίκαιο της Ένωσης»).

  Τροπολογία  12

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – στοιχείο β α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  βα) στη χρήση βιολογικού υλικού με σκοπό την καλλιέργεια, ανακάλυψη και ανάπτυξη οιασδήποτε νέας φυτικής ποικιλίας·

  Αιτιολόγηση

  Είναι σημαντικό να επιτραπεί ένα περιορισμένο προνόμιο στον παραγωγό προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελευθερία κινήσεων σε σχέση με βιολογικό υλικό που έχει σκοπό την ανάπτυξη και ανακάλυψη νέων φυτικών ποικιλιών.

  Τροπολογία  13

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – στοιχείο η

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  η) στις πράξεις που καλύπτονται από το προνόμιο των γεωργών δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94, το οποίο εφαρμόζεται mutatis mutandis·

  η) στη χρήση από γεωργό του προϊόντος της συγκομιδής του για λόγους αναπαραγωγής ή πολλαπλασιασμού στην εκμετάλλευσή του, σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί πώληση στον εν λόγω γεωργό υλικού αναπαραγωγής ενός φυτού από τον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή, με τη συγκατάθεσή του, για γεωργική χρήση, σε αντιστοιχία με τις διατάξεις του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94·

  Αιτιολόγηση

  Όσον αφορά το προνόμιο του γεωργού, έχει σημασία να ευθυγραμμιστεί η διατύπωση του περιορισμού με την αντίστοιχη της οδηγίας 98/44/ΕΚ περί νομικής προστασίας των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων.

  Τροπολογία  14

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – στοιχείο θ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  θ) στη χρήση από γεωργό προστατευόμενων ζώων για γεωργική χρήση, υπό τον όρο ότι τα ζώα εκτροφής ή άλλο ζωικό υλικό αναπαραγωγής πωλήθηκαν ή διατέθηκαν με άλλον τρόπο στον γεωργό από τον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή με τη συγκατάθεσή του. Η χρήση αυτή περιλαμβάνει την παροχή του ζώου ή άλλου υλικού αναπαραγωγής για τον σκοπό της γεωργικής του δραστηριότητας, αλλά όχι την πώληση στο πλαίσιο ή για τον σκοπό εμπορικής αναπαραγωγικής δραστηριότητας·

  θ) στη χρήση ζώου ή ζωικού υλικού αναπαραγωγής για γεωργικό σκοπό, σε περίπτωση που έχουν πωληθεί στον γεωργό από τον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή, με τη συγκατάθεσή του, ζώα εκτροφής ή άλλο ζωικό υλικό αναπαραγωγής που συνιστά ή περιέχει κατοχυρωμένη με ευρεσιτεχνία εφεύρεση. Κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνει καμία πώληση στο πλαίσιο ή για τον σκοπό εμπορικής αναπαραγωγικής δραστηριότητας·

  Αιτιολόγηση

  Όσον αφορά το προνόμιο του γεωργού, έχει σημασία να ευθυγραμμιστεί η διατύπωση του περιορισμού με την αντίστοιχη της οδηγίας 98/44/ΕΚ περί νομικής προστασίας των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων.

  Τροπολογία  15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γα) λαμβάνουν υπόψη το καθεστώς και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

  Τροπολογία  16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  βα) να λαμβάνει υπόψη την ειδική κατάσταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όπως ορίζεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής·

  Τροπολογία  17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) το μέγεθος της αγοράς βάσει του πληθυσμού·

  β) το μέγεθος τα αγοράς, εξασφαλίζοντας παράλληλα ελάχιστο ποσό προς κατανομή σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος,

  Αιτιολόγηση

  Στην κατανομή των τελών ανανέωσης μεταξύ κρατών μελών ενδεχομένως να ήταν περισσότερο πρακτικό να εξασφαλίζεται μια κατανομή βασισμένη στο μέγεθος της αγοράς (όχι βάσει του πληθυσμού αλλά βάσει της αγοράς που καλύπτεται από την άδεια ευρεσιτεχνίας) αλλά παράλληλα εξασφαλίζοντας κάποια μορφή ελάχιστης καταβολής σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

  Τροπολογία  18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η Επιτροπή καθιερώνει στενή συνεργασία μέσω συμφωνίας συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η εν λόγω συνεργασία περιλαμβάνει τακτικές ανταλλαγές απόψεων σχετικά με τη λειτουργία της συμφωνίας συνεργασίας και ειδικότερα σχετικά με το ζήτημα των τελών ανανέωσης και τις συνέπειες στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

  Η Επιτροπή καθιερώνει στενή συνεργασία μέσω συμφωνίας συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η εν λόγω συνεργασία περιλαμβάνει τακτικές ανταλλαγές απόψεων σχετικά με τη λειτουργία της συμφωνίας συνεργασίας, ειδικότερα σχετικά με το ζήτημα των τελών ανανέωσης και τις συνέπειες στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, καθώς και σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και των κεντρικών γραφείων βιομηχανικής ιδιοκτησίας των συμμετεχόντων κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά την παροχή υποστήριξης για δραστηριότητες ευρεσιτεχνίας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

  Αιτιολόγηση

  Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 20, θα μπορούσε να υπάρξει σαφές όφελος με μια "ενισχυμένη εταιρική σχέση" μεταξύ του ΕΓΔΕ και των κεντρικών γραφείων βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες ευρεσιτεχνίας των ΜΜΕ. Αυτού του είδους η συνεργασία θα πρέπει να ενθαρρύνεται και η Επιτροπή θα πρέπει να τηρείται ενήμερη στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το ΕΓΔΕ.

  Τροπολογία  19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Το αργότερο έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία το πρώτο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ αρχίζει να παράγει αποτελέσματα στις επικράτειες των συμμετεχόντων κρατών μελών, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού και, εφόσον απαιτείται, διατυπώνει κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίησή του. Επακόλουθες εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού υποβάλλονται από την Επιτροπή κάθε έξι έτη.

  1. Το αργότερο τρία έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το πρώτο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ αρχίζει να παράγει αποτελέσματα στις επικράτειες των συμμετεχόντων κρατών μελών, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού και, εφόσον απαιτείται, διατυπώνει κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίησή του. Επακόλουθες εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού υποβάλλονται από την Επιτροπή κάθε τρία έτη.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  JURI

  10.5.2011

   

   

   

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  7.7.2011

   

   

   

  Συντάκτης(ες)

  Ημερομηνία ορισμού

  Alajos Mészáros

  1.9.2011

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  5.10.2011

   

   

   

  Ημερομηνία της έγκρισης

  23.11.2011

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  45

  4

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Άννυ Ποδηματά, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Francesco De Angelis, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Vladimír Remek

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Cristian Silviu Buşoi, Anna Hedh

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  13.4.2011

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  JURI

  10.5.2011

   

   

   

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  7.7.2011

   

   

   

  Συντάκτης(ες)

  Ημερομηνία ορισμού

  Bernhard Rapkay

  11.4.2011

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  21.6.2011

  11.10.2011

  21.11.2011

   

  Ημερομηνία της έγκρισης

  20.12.2011

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  17

  4

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger

  Ημερομηνία κατάθεσης

  11.1.2012