Menetlus : 2011/0093(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0001/2012

Esitatud tekstid :

A7-0001/2012

Arutelud :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Hääletused :

PV 11/12/2012 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0474

RAPORT     ***I
PDF 634kWORD 409k
11.1.2012
PE 472.059v04-00 A7-0001/2012

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas

(COM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Bernhard Rapkay

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas

(COM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0215),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 118 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7‑0099/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A7-0001/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Ühtne patendikaitse tuleks luua, andes käesoleva määrusega Euroopa patentidele ühtse mõju patendi väljastamise järgses etapis, võttes arvesse osalevaid liikmesriike. Ühtse mõjuga Euroopa patentide peamine tunnus peaks olema nende ühetaolisus, st et need pakuvad ühetaolist kaitset ja neil on ühesugune mõju kõigis osalevates liikmesriikides. Seega peaks ühtse mõjuga Euroopa patendi mõju saama piirata, patenti peaks saama litsentsida, üle anda, tagasi võtta või selle kehtivus lõppeks seoses kõigi osalevate liikmesriikidega. Selleks et tagada ühtse patendikaitse ühetaoline sisuline mõju, peaks ühtset mõju omama üksnes need Euroopa patendid, mis on väljastatud kõigi osalevate liikmesriikide jaoks samade nõuete alusel. Et siiski tagada õiguskindlus mõju piiramise või patendi tagasivõtmise korral uudsuse vähesuse tõttu vastavalt Euroopa Patendikonventsiooni artikli 54 lõikele 3, peaks ühtse mõjuga Euroopa patendi piiramine või tagasivõtmine jõustuma üksnes nende osalevate liikmesriikide suhtes, mis on märgitud Euroopa patendi varem avaldatud taotluses. Lisaks peaks Euroopa patendile omistatud ühtne mõju olema täiendavat laadi ning vastavalt algse Euroopa patendi tagasivõtmisele või piiramisele peaks lõppema või piirduma ka ühtne mõju.

(7) Ühtne patendikaitse tuleks luua, andes käesoleva määrusega Euroopa patentidele ühtse mõju patendi väljastamise järgses etapis, võttes arvesse kõiki osalevaid liikmesriike. Ühtse mõjuga Euroopa patentide peamine tunnus peaks olema nende ühetaolisus, st et need pakuvad ühetaolist kaitset ja neil on ühesugune mõju kõigis osalevates liikmesriikides. Seega peaks ühtse mõjuga Euroopa patendi mõju saama piirata, patenti peaks saama üle anda, tagasi võtta või selle kehtivus lõppeks kõigis osalevates liikmesriikides. Ühtse mõjuga Euroopa patenti peaks saama litsentsida osalevate liikmesriikide kogu territooriumil või selle osal. Selleks et tagada ühtse patendikaitse ühetaoline sisuline mõju, peaks ühtset mõju omama üksnes need Euroopa patendid, mis on väljastatud kõigi osalevate liikmesriikide jaoks samade nõuete alusel. Lisaks peaks Euroopa patendile omistatud ühtne mõju olema täiendavat laadi ning vastavalt algse Euroopa patendi tagasivõtmisele või piiramisele peaks lõppema või piirduma ka ühtne mõju.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a) Käesolev määrus ei hõlma sundlitsentside küsimust. Ühtse mõjuga Euroopa patente puudutavaid sundlitsentse tuleks reguleerida osalevate liikmesriikide siseriiklike õigusaktidega nende vastaval territooriumil.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) Kahju suhtes kohaldatavat korda tuleks reguleerida osalevate liikmesriikide õigusaktidega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48/EÜ (intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta) artikli 13 rakendussätetega.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Osalevad liikmesriigid peaksid andma Euroopa Patendiametile teatavaid ühtse mõjuga Euroopa patendiga seonduvaid haldusülesandeid, eelkõige seoses järgmisega: ühtse mõju taotluste haldamine; ühtse mõju registreerimine ja ühtse mõjuga Euroopa patentide piirangute, litsentside, üleandmiste, tagasivõtmiste või kehtivuse lõppemise registreerimine; pikendamislõivude kogumine ja ümberjagamine; üleminekuperioodil teabe pakkumise eesmärgil tõlgete avaldamine ning nendele Euroopa patendi taotlejatele tõlkekulude kompenseerimise kava haldamine, kes esitavad taotluse muus keeles kui üks Euroopa Patendiameti töökeeltest. Osalevad liikmesriigid peaksid tagama, et ühtse mõju taotlused esitatakse Euroopa Patendiametile ühe kuu jooksul pärast patendi andmise teadaande avaldamist Euroopa Patendibülletäänis ning et taotlused esitatakse üleminekuperioodil Euroopa Patendiametile menetluskeeles koos nõukogu määrusega …/… [tõlkekorraldus] ettenähtud tõlkega.

(15) Osalevad liikmesriigid peaksid andma Euroopa Patendiametile teatavaid ühtse mõjuga Euroopa patendiga seonduvaid haldusülesandeid, eelkõige seoses järgmisega: ühtse mõju taotluste haldamine; ühtse mõju registreerimine ja ühtse mõjuga Euroopa patentide piirangute, litsentside, üleandmiste, tagasivõtmiste või kehtivuse lõppemise registreerimine; pikendamislõivude kogumine ja ümberjagamine; üleminekuperioodil teabe pakkumise eesmärgil tõlgete avaldamine ning nendele Euroopa patendi taotlejatele tõlkekulude kompenseerimise kava haldamine, kes esitavad taotluse muus keeles kui üks Euroopa Patendiameti töökeeltest.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a) Liikmesriigid peaksid erikomisjoni raames tagama osalevate liikmesriikide poolt Euroopa Patendiametile antud ülesannetega seotud toimingute juhtimise ja järelevalve, tagama, et ühtse mõju taotlused esitatakse Euroopa Patendiametile ühe kuu jooksul pärast patendi andmise teadaande avaldamist Euroopa Patendibülletäänis ning et taotlused esitatakse üleminekuperioodil Euroopa Patendiametile menetluskeeles koos nõukogu määrusega …/… [tõlkekorraldus] ettenähtud tõlkega. Osalevad liikmesriigid peaksid samuti tagama, et Euroopa patendikonventsiooni artikli 35 lõikes 2 ette nähtud hääletuskorra kohaselt määratakse kindlaks pikendamislõivude suurus ja liikmesriikide saadav osakaal jagatavatest pikendamislõivudest vastavalt käesolevas määruses sätestatud kriteeriumitele.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Patendi omanikud peaksid ühtse mõjuga Euroopa patendi eest tasuma ühtset iga-aastast pikendamislõivu. Pikendamislõivud peaksid patendikaitse ajal olema astmelised ning need peaksid koos tasudega, mis tasutakse Euroopa Patendiorganisatsioonile patendi andmisele eelnevas etapis, katma kõik Euroopa patendi andmise ja patendi ühtse kaitse haldamisega seotud kulud. Pikendamislõivude suurus peaks olema fikseeritud, et lihtsustada innovatsiooni ja toetada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet. See peaks kajastama ka patendiga kaetud turu suurust ja olema sarnane riiklikele pikendamislõivudele, mida võetakse keskmise Euroopa patendi eest osalevas liikmesriigis ajal, kui komisjon määrab esimest korda kindlaks pikendamislõivu suuruse.

(16) Patendi omanikud peaksid ühtse mõjuga Euroopa patendi eest tasuma ühtset iga-aastast pikendamislõivu. Pikendamislõivud peaksid patendikaitse ajal olema astmelised ning need peaksid koos tasudega, mis tasutakse Euroopa Patendiorganisatsioonile patendi andmisele eelnevas etapis, katma kõik Euroopa patendi andmise ja patendi ühtse kaitse haldamisega seotud kulud. Pikendamislõivude suurus peaks olema fikseeritud, et lihtsustada innovatsiooni ja toetada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet, ning arvesse tuleks võtta konkreetsete üksuste, nagu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete olukorda, kehtestades neile näiteks väiksemad lõivud See peaks kajastama ka patendiga kaetud turu suurust ja olema sarnane riiklikele pikendamislõivudele, mida võetakse keskmise Euroopa patendi eest osalevas liikmesriigis ajal, kui esimest korda määratakse kindlaks pikendamislõivu suurus.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Pikendamislõivud tuleks tasuda Euroopa Patendiorganisatsioonile. 50 % laekunud summast, arvates maha Euroopa Patendiameti kulud, mis on tekkinud ühtse patendikaitsega seotud ülesandeid täites, jagatakse osalevate liikmesriikide vahel ning seda summat tuleks kasutada patendiga seotud eesmärkidel. Jagamine peaks põhinema õiglastel ja asjakohastel kriteeriumidel, nimelt patendialase tegevuse tasemel ja turu suurusel. Jagamisega peaks kompenseeritama seda, et ametlikuks keeleks on muu keel kui üks Euroopa Patendiameti töökeeltest, osaleva liikmesriigi patendialane tegevus on ebaproportsionaalselt väike ning see riik on saanud Euroopa Patendiorganisatsiooni liikmeks suhteliselt hiljuti.

(18) Pikendamislõivud tuleks tasuda Euroopa Patendiorganisatsioonile. Euroopa Patendiamet peab kinni summa, millega katta kulud, mis on Euroopa Patendiametis tekkinud ühtse patendikaitsega seotud ülesandeid täites vastavalt Euroopa patendikonventsiooni artiklile 146. Järelejääv summa jagatakse osalevate liikmesriikide vahel ning seda summat tuleks kasutada patendiga seotud eesmärkidel. Jagamine peaks põhinema õiglastel ja asjakohastel kriteeriumidel, nimelt patendialase tegevuse tasemel ja turu suurusel ning seejuures tuleks tagada miinimumsumma jagamine igale osalevale liikmesriigile, et säilitada süsteemi tasakaalustatud ja jätkusuutlik toimimine. Jagamisega peaks kompenseeritama seda, et ametlikuks keeleks on muu keel kui üks Euroopa Patendiameti töökeeltest, et osaleva liikmesriigi patendialane tegevus, mis määratakse kindlaks Euroopa innovatsioonitegevuse tulemustabeli alusel, on ebaproportsionaalselt väike ning et see riik on saanud Euroopa Patendiorganisatsiooni liikmeks suhteliselt hiljuti.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Selleks et tagada pikendamislõivude asjakohane suurus ja jagamine vastavalt käesolevas määruses sätestatud põhimõtetele, tuleks komisjonile anda volitused võtta vastu õigusakte vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290 seoses ühtse mõjuga Euroopa patentide pikendamislõivude suuruse ning selliste lõivude jagamisega Euroopa Patendiorganisatsiooni ja osalevate liikmesriikide vahel. On eriti oluline, et komisjon viib ettevalmistuste käigus läbi vastavad konsultatsioonid ka ekspertide tasandil. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ajal tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

välja jäetud

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a) Ühtse mõjuga Euroopa patentide jaoks tuleks kehtestada kohtualluvus ja seda peaks reguleerima õigusaktiga, millega luuakse Euroopa patentide ja ühtse mõjuga Euroopa patentide jaoks ühtne patendivaidluste lahendamise süsteem.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 b) Et tagada ühtse mõjuga Euroopa patendi tõrgeteta toimimine, kohtupraktika järjepidevus ja sellest tingitud õiguskindlus ning kulutasuvus patendiomanikele on ülioluline rajada ühtne patendikohus, mis käsitleks ühtse mõjuga Euroopa patentidega seotud kohtuasju. Seepärast on väga oluline, et osalevad liikmesriigid ratifitseeriksid ühtse patendikohtu lepingu kooskõlas riiklike põhiseaduslike ja parlamentaarsete menetlustega ning astuksid vajalikud sammud, et kohus saaks võimalikult kiiresti tööle hakata.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) „ühtse mõjuga Euroopa patent” – Euroopa patent, millel on käesoleva määruse kohaselt ühtne mõju osalevate liikmesriikide territooriumidel;

(c) „ühtse mõjuga Euroopa patent” – Euroopa patent, millel on käesoleva määruse kohaselt ühtne mõju kõigi osalevate liikmesriikide territooriumidel;

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a) „ühtse patendikaitse register” – Euroopa patendiregistri osa moodustav register, milles registreeritakse ühtse mõjuga Euroopa patendi ühtne mõju ja mis tahes piirang, litsents, üleandmine, tagasivõtmine või kehtivuse lõppemine;

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõigis osalevates liikmesriikides identse patendikaitsega antavatel Euroopa patentidel on osalevates liikmesriikides ühtne mõju, kui nende ühtne mõju on registreeritud artikli 12 lõike 1 punktis b osutatud ühtse patendikaitse registris.

Kõigis osalevates liikmesriikides samade nõuete alusel antavatel Euroopa patentidel on osalevates liikmesriikides ühtne mõju, kui nende ühtne mõju on registreeritud artikli 2 punktis d a osutatud ühtse patendikaitse registris.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 5 kohaldamist, peaks ühtse mõjuga Euroopa patenti võima piirata, litsentsida, üle anda, tagasi võtta või selle kehtivus lõppeks üksnes seoses osalevate liikmesriikidega.

Ühtse mõjuga Euroopa patenti peaks saama piirata, üle anda, tagasi võtta või selle kehtivus lõppeks üksnes seoses kõikide osalevate liikmesriikidega.

 

Ühtse mõjuga Euroopa patenti saab litsentsida osalevate liikmesriikide kogu territooriumil või selle osal.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Osalevad liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et kui Euroopa patendi ühtne mõju on registreeritud, ei loeta Euroopa patenti nende territooriumil alates Euroopa Patendibülletäänis patendi andmise teadaande avaldamisest kehtivaks riikliku patendina.

2. Osalevad liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et kui Euroopa patendi ühtne mõju on registreeritud ja laieneb nende territooriumile, ei loeta Euroopa patenti nende territooriumil alates Euroopa Patendibülletäänis patendi andmise teadaande avaldamisest kehtivaks riikliku patendina.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 5

välja jäetud

Varasemad õigused

 

Patendi piiramise või tagasivõtmise korral uudsuse vähesuse tõttu vastavalt Euroopa Patendikonventsiooni artikli 54 lõikele 3 peaks ühtse mõjuga Euroopa patendi piiramine või tagasivõtmine jõustuma üksnes nende osalevate liikmesriikide suhtes, mis on märgitud Euroopa patendi varem avaldatud taotluses.

 

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) kasutada patendi esemeks olevat meetodit või, kui kolmas isik teab või oleks pidanud teadma, et meetodi kasutamine on keelatud ilma patendi omaniku loata, pakkuda seda kasutamiseks osalevates liikmesriikides;

(b) kasutada patendi esemeks olevat meetodit või, kui kolmas isik teab või oleks pidanud teadma, et meetodi kasutamine on keelatud ilma patendi omaniku loata, pakkuda seda kasutamiseks nende osalevate liikmesriikide territooriumil, kus sellel patendil on ühtne mõju;

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Ühtse mõjuga Euroopa patent annab selle omanikule õiguse keelata ilma tema loata pakkuda kolmandal isikul osalevate liikmesriikide territooriumil teistele isikutele kui patenditud leiutise kasutamise õigust omavatele isikutele leiutise olulise elemendiga seotud vahendeid kõnealusel territooriumil leiutise kasutamiseks või neid tarnida, kui kolmas isik teab või oleks pidanud teadma, et kõnealused vahendid sobivad või on mõeldud asjaomase leiutise kasutamiseks.

1. Ühtse mõjuga Euroopa patent annab selle omanikule õiguse keelata kolmandal isikul, kellel puudub selleks omaniku luba, pakkuda nende osalevate liikmesriikide territooriumil, kus sellel patendil on ühtne mõju, teistele isikutele kui patenditud leiutise kasutamise õigust omavatele isikutele leiutise olulise elemendiga seotud vahendeid kõnealusel territooriumil leiutise kasutamiseks või neid tarnida, kui kolmas isik teab või oleks pidanud teadma, et kõnealused vahendid sobivad või on mõeldud asjaomase leiutise kasutamiseks.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) patendiga kaitstud leiutise kasutamisele muude kui osalevate liikmesriikide laevade pardal, mis hõlmab kasutamist laevakeres, masinates, talis, rooliseades ja teistes tarvikutes, ajal, mil asjaomased laevad sisenevad ajutiselt või juhuslikult osalevate liikmesriikide vetesse, ning tingimusel et leiutist kasutatakse üksnes laeva vajaduste tarbeks;

(e) patendiga kaitstud leiutise kasutamisele muude kui selliste osalevate liikmesriikide, kus patendil on ühtne mõju, laevade pardal, mis hõlmab kasutamist laevakeres, masinates, talis, rooliseades ja teistes tarvikutes, ajal, mil asjaomased laevad sisenevad ajutiselt või juhuslikult selliste osalevate liikmesriikide vetesse, kus patendil on ühtne mõju, ning tingimusel et leiutist kasutatakse üksnes laeva vajaduste tarbeks;

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f) patendiga kaitstud leiutise kasutamine muude kui osalevate liikmesriikide õhusõidukite või maismaasõidukite või teiste transpordivahendite konstruktsioonides või tegevuses või kõnealuste õhusõidukite või maismaasõidukite tarvikutes ajal, mil kõnealused lennukid või maismaasõidukid sisenevad ajutiselt või juhuslikult osalevate liikmesriikide territooriumile;

(f) patendiga kaitstud leiutise kasutamine muude kui osalevate liikmesriikide, kus patendil on ühtne mõju, õhusõidukite või maismaasõidukite või teiste transpordivahendite konstruktsioonides või tegevuses või kõnealuste õhusõidukite või maismaasõidukite tarvikutes ajal, mil kõnealused lennukid või maismaasõidukid sisenevad ajutiselt või juhuslikult selliste osalevate liikmesriikide territooriumile, kus patendil on ühtne mõju;

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g) toimingutele, mis on nimetatud rahvusvahelise tsiviillennunduse 7. detsembri 1944. aasta konventsiooni artiklis 27, juhul kui kõnealused toimingud puudutavad muu kui osaleva liikmesriigi õhusõidukit;

(g) toimingutele, mis on nimetatud rahvusvahelise tsiviillennunduse 7. detsembri 1944. aasta konventsiooni artiklis 27, juhul kui kõnealused toimingud puudutavad muu kui sellise osaleva liikmesriigi õhusõidukit, kus patendil on ühtne mõju;

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h) toimingud, mis vastavalt määruse (EÜ) nr 2100/94 artiklile 14 kuuluvad põllumajandustootjate suhtes kehtestatud erandite alla, mida kohaldatakse mutatis mutandis;

(h) kasutamine põllumajandustootja poolt oma põllukultuuri saaduse generatiivseks või vegetatiivseks paljundamiseks oma põllumajandusettevõttes, tingimusel et taimne paljundusmaterjal müüdi või turustati muul viisil põllumajandustootjale põllumajanduslikel eesmärkidel ning et seda tehti patendi omaniku poolt või tema nõusolekul. Nimetatud kasutuse ulatus ja üksikasjalikud meetodid on sätestatud määruse (EÜ) nr 2100/94 artiklis 14;

Selgitus

Selline sõnastus on selgem kui komisjoni ettepanekus, kus viidatakse üksnes määruse 2100/04 kohaldamisele mutatis mutandis.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – punkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j) toimingud, mis on lubatud vastavalt direktiivi 91/250/EMÜ1 artiklitele 5 ja 6, eelkõige sätetega, mis käsitlevad dekompileerimist ja koostalitusvõimet; ning

(j) toimingud ja saadud teabe kasutamine, mis on lubatud vastavalt direktiivi 2009/24/EÜ1 artiklitele 5 ja 6, eelkõige sätetega, mis käsitlevad dekompileerimist ja koostalitusvõimet; ning

____________________

____________________

1 Nõukogu direktiiv 91/250/EMÜ, 14. mai 1991, arvutiprogrammide õiguskaitse kohta (EÜT L 122, 17.5.1991, lk 42).

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/24/EÜ, 23. aprill 2009, arvutiprogrammide õiguskaitse kohta (ELT L 111, 5.5.2009, lk 16).

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ühtse mõjuga Euroopa patendist tulenevad õigused ei laiene patendiga kaitstud tootega seotud toimingutele, mis pannakse osalevate liikmesriikide territooriumil toime pärast seda, kui patendi omanik on viinud kõnealuse toote ELi turule, või on seda tehtud tema nõusolekul, välja arvatud juhul, kui patendi omanikul ei ole õigustatud põhjusi olla toote edasise turustamise vastu.

Ühtse mõjuga Euroopa patendist tulenevad õigused ei laiene patendiga kaitstud tootega seotud toimingutele, mis pannakse toime nende osalevate liikmesriikide territooriumil, kus sellel patendil on ühtne mõju, pärast seda, kui patendi omanik on viinud kõnealuse toote ELi turule, või on seda tehtud tema nõusolekul, välja arvatud juhul, kui patendi omanikul ei ole õigustatud põhjusi olla toote edasise turustamise vastu.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Ühtse mõjuga Euroopa patenti kui omandiõiguse eset peaks käsitama tervikuna ja kõigis osalevates liikmesriikides selle osaleva liikmesriigi riikliku patendina, kus, vastavalt Euroopa patendiregistrile:

1. Ühtse mõjuga Euroopa patenti kui omandiõiguse eset peaks käsitama tervikuna ja kõigis osalevates liikmesriikides selle osaleva liikmesriigi riikliku patendina, kus kõnealusel patendil on ühtne mõju ja kus, vastavalt Euroopa patendiregistrile:

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui ühegi omaniku elukoht või tegevuskoht ei ole osalevas liikmesriigis lõike 1 või 2 tähenduses, käsitatakse omandiõiguse esemeks olevat ühtse mõjuga Euroopa patenti selle riigi riikliku patendina, kus Euroopa Patendiorganisatsioonil on peakorter vastavalt Euroopa patendikonventsiooni artikli 6 lõikele 1.

3. Kui ühegi omaniku elukoht, peamine tegevuskoht või tegevuskoht ei ole osalevas liikmesriigis, kus sellel patendil on ühtne mõju, lõike 1 või 2 tähenduses, käsitatakse omandiõiguse esemeks olevat ühtse mõjuga Euroopa patenti selle riigi riikliku patendina, kus Euroopa Patendiorganisatsioonil on peakorter vastavalt Euroopa patendikonventsiooni artikli 6 lõikele 1.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Rakendamine osalevate liikmesriikide poolt

Haldusülesanded Euroopa Patendiorganisatsiooni raames

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) ühtse patendikaitse registri haldamine ning ühtse mõju, aga samuti ühtse mõjuga Euroopa patendi piirangute, litsentside, üleandmiste, tagasivõtmiste või kehtivuse lõppemise registreerimine Euroopa patendiregistris;

(b) ühtse patendikaitse registri lisamine Euroopa patendiregistrisse ja selle haldamine;

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) Ühtse mõjuga Euroopa patentide pikendamislõivude kogumine ja haldamine sellele aastale järgnevatel aastatel, kui punktis b osutatud registrisse tehakse kanne patendi andmise kohta; lisatasude kogumine ja haldamine juhul, kui pikendamislõiv tasutakse kuue kuu jooksul pärast maksetähtaega, samuti kogutud pikendamislõivudest osa jagamine osalevate liikmesriikide vahel; ning

(e) ühtse mõjuga Euroopa patentide pikendamislõivude kogumine ja haldamine sellele aastale järgnevatel aastatel, kui Euroopa Patendibülletäänis avaldatakse teade patendi andmise kohta; lisatasude kogumine ja haldamine juhul, kui pikendamislõiv tasutakse kuue kuu jooksul pärast maksetähtaega, samuti kogutud pikendamislõivudest osa jagamine osalevate liikmesriikide vahel; ning

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a) selle tagamine, et patendiomanik esitab Euroopa patendi ühtse mõju taotlused Euroopa patendikonventsiooni artikli 14 lõikes 3 kindlaks määratud menetluskeeles hiljemalt ühe kuu möödumisel patendi andmise teadaande avaldamisest Euroopa Patendibülletäänis.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f b) selle tagamine, et ühtse mõju taotluse esitamise järel kantakse ühtne mõju ühtse patendikaitse registrisse, et nõukogu määruse …/… [tõlkekorraldus] artiklis 6 sätestatud üleminekuperioodi jooksul lisatakse sellele kõnealuses artiklis osutatud tõlked ning et Euroopa Patendiametile teatatakse ühtse mõjuga Euroopa Patendi piirangutest, litsentsidest, üleandmistest ja tagasivõtmistest.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Punkti a kohaldamiseks tagab osalev liikmesriik, et patendiomanik esitab Euroopa patendi ühtse mõju taotlused Euroopa patendikonventsiooni artikli 14 lõikes 3 määratletud menetluskeeles mitte hiljem kui üks kuu pärast patendi andmise teadaande avaldamist Euroopa Patendibülletäänis.

välja jäetud

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Punkti b kohaldamiseks tagab osalev liikmesriik, et ühtse mõju taotluse esitamise järel kantakse ühtne mõju ühtse patendikaitse registrisse, et nõukogu määruse …/… [tõlkekorraldus] artiklis 6 sätestatud üleminekuperioodi jooksul lisatakse sellele kõnealuses artiklis osutatud tõlked ning et Euroopa Patendiametile teatatakse ühtse mõjuga Euroopa Patendi piirangutest ja tagasivõtmistest.

välja jäetud

Muudatusettepanek  34

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Euroopa patendikonventsiooni osalisriikidena tagavad osalevad liikmesriigid Euroopa Patendiametile antud, lõikes 1 osutatud ülesannetega seotud toimingute juhtimise ja järelevalve. Selleks kutsutakse kokku Euroopa Patendiorganisatsiooni haldusnõukogu erikomisjon Euroopa patendikonventsiooni artikli 145 tähenduses.

2. Liikmesriigid tagavad Euroopa patendikonventsiooniga võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmisel käesoleva määruse sätete järgimise ning teevad sel eesmärgil omavahel koostööd. Euroopa patendikonventsiooni osalisriikidena tagavad osalevad liikmesriigid Euroopa Patendiametile antud, lõikes 1 osutatud ülesannetega seotud toimingute juhtimise ja järelevalve ning tagavad pikendamislõivude suuruse kindlaksmääramise vastavalt artiklile 15 ja jagatavatest pikendamislõivudest liikmesriikide saadava osakaalu kindlaksmääramise vastavalt artiklile 16.

 

Selleks kutsutakse kokku Euroopa Patendiorganisatsiooni haldusnõukogu erikomisjon Euroopa patendikonventsiooni artikli 145 tähenduses.

 

Haldusnõukogu erikomisjon koosneb liikmesriikide esindajatest ja ühest komisjoni esindajast vaatlejana ning nende asendusliikmetest. Erikomisjoni liikmeid võivad abistada nõustajad või eksperdid.

 

Haldusnõukogu erikomisjon võtab oma otsused vastu, võttes nõuetekohaselt arvesse komisjoni seisukohta ja järgides Euroopa patendikonventsiooni artikli 35 lõikes 2 sätestatud korda.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Osalevad liikmesriigid tagavad tõhusa õiguskaitse riiklikes kohtutes seoses otsustega, mis on teinud Euroopa Patendiamet, kes täidab lõikes 1 osutatud ülesandeid.

3. Osalevad liikmesriigid tagavad tõhusa õiguskaitse ühe või mitme osaleva liikmesriigi pädevates kohtutes seoses otsustega, mis on teinud Euroopa Patendiamet, kes täidab lõikes 1 osutatud ülesandeid.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Pikendamislõivude suurus määratakse kindlaks nii, et see:

2. Pikendamislõivude suurus määratakse kindlaks, võttes muu hulgas arvesse konkreetsete üksuste, nagu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete olukorda, nii, et see:

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) oleks sarnane keskmise Euroopa patendi riikliku pikendamislõivuga, mis jõustub osalevas liikmesriigis ajal, kui komisjon määrab esimest korda kindlaks pikendamislõivu suuruse.

(c) oleks sarnane keskmise Euroopa patendi riikliku pikendamislõivuga, mis jõustub osalevas liikmesriigis ajal, kui pikendamislõivu suurus määratakse esimest korda kindlaks.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Selleks et käesolevas peatükis sätestatud eesmärke saavutada, kehtestab komisjon pikendamislõivud tasemel, mis

3. Selleks et käesolevas peatükis sätestatud eesmärke saavutada, kehtestatakse pikendamislõivud tasemel, mis

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta vastavalt lõigetele 1–3 ja artiklile 17 vastu ühtse mõjuga Euroopa patentide pikendamislõivude kindlaksmääramist käsitlevaid delegeeritud õigusakte.

välja jäetud

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kogutud pikendamislõivudest osalevatele liikmesriikidele jagada tulev osa, millele on osutatud artikli 12 lõike 1 punktis e, on 50 % artiklis 14 osutatud pikendamislõivust, mis on tasutud ühtse mõjuga Euroopa patendi eest, millest on maha arvatud kulud, mis on seotud artiklis 12 osutatud ühtse patendikaitse haldamisega.

1. Euroopa Patendiamet peab kinni 50 % artiklis 14 osutatud pikendamislõivust, mis on tasutud ühtse mõjuga Euroopa patendi eest. Järelejääv summa jagatakse osalevate liikmesriikide vahel vastavalt artikli 12 lõike 2 kohaselt kindlaks määratud liikmesriikide saadavale osakaalule jagatavatest pikendamislõivudest.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Selleks et saavutada käesolevas peatükis sätestatud eesmärgid, kehtestab komisjon lõikes 1 osutatud pikendamislõivude jagamiseks osalevate liikmesriikide vahel osakaalu järgmiste õiglaste, võrdsete ja asjakohaste kriteeriumide alusel:

2. Selleks et saavutada käesolevas peatükis sätestatud eesmärgid, määratakse osakaal, mille osalevad liikmesriigid saavad jagatavatest pikendamislõivudest, kindlaks järgmiste õiglaste, võrdsete ja asjakohaste kriteeriumide alusel:

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) turu suurus väljendatuna elanike arvus;

(b) turu suurus, tagades samal ajal miinimumsumma jagamise igale osalevale liikmesriigile;

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) kompensatsiooni pakkumine liikmesriikidele, kelle ametlikuks keeleks on muu keel kui üks Euroopa Patendiameti töökeeltest, kelle patendialane tegevus on ebaproportsionaalselt väike ning kes on saanud Euroopa Patendiorganisatsiooni liikmeks suhteliselt hiljuti.

(c) kompensatsiooni pakkumine liikmesriikidele, kelle ametlikuks keeleks on muu keel kui üks Euroopa Patendiameti töökeeltest ja/või kelle patendialane tegevus on ebaproportsionaalselt väike ning/või kes on saanud Euroopa Patendiorganisatsiooni liikmeks suhteliselt hiljuti.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Osalevad liikmesriigid kasutavad neile eraldatud summat vastavalt lõikele 1 patendiga seotud eesmärkidel.

välja jäetud

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta vastavalt lõigetele 1–3 ja artiklile 17 vastu osalevate liikmesriikide vahel ühtse mõjuga Euroopa patentide pikendamislõivude jagamist käsitlevaid delegeeritud õigusakte.

välja jäetud

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 17

välja jäetud

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volitused antakse komisjonile käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2. Artiklites 15 ja 16 osutatud volitused antakse kindlaksmääramata ajaks alates [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]

 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 15 ja 16 osutatud volituste delegeerimise tagasi võtta mis tahes ajal. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle üheaegselt teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu võetud kooskõlas artiklitega 15 ja 16, jõustub ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad enne nimetatud ajavahemiku lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi või nõukogu taotluse korral kahe kuu võrra pikendada.

 

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Mitte hiljem kui kuus aastat pärast kuupäeva, mil esimene ühtse mõjuga Euroopa patent jõustub osalevate liikmesriikide territooriumil, esitab komisjon nõukogule aruande käesoleva määruse toimimise kohta ning vajaduse korral teeb selle muutmiseks vajalikud ettepanekud. Komisjon esitab järgnevad aruanded käesoleva määruse toimimise kohta iga kuue aasta järel.

1. Mitte hiljem kui kolm aastat pärast kuupäeva, mil esimene ühtse mõjuga Euroopa patent jõustub osalevate liikmesriikide territooriumil, esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse toimimise kohta ning vajaduse korral teeb selle muutmiseks vajalikud ettepanekud. Komisjon esitab järgnevad aruanded käesoleva määruse toimimise kohta iga viie aasta järel.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab korrapäraselt aruanded artiklis 14 osutatud pikendamislõivude kohta, pöörates eriti tähelepanu artiklis 15 sätestatud põhimõtete jätkuvale järgimisele.

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule korrapäraselt aruanded artiklis 14 osutatud pikendamislõivude kohta, pöörates eriti tähelepanu artiklis 15 sätestatud põhimõtete jätkuvale järgimisele.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Osalevad liikmesriigid teavitavad komisjoni meetmetest, mis on vastu võetud vastavalt artikli 4 lõikele 2 ja artiklile 12 artikli 22 lõikes 2 kehtestatud kuupäevaks.

1. Osalevad liikmesriigid teavitavad komisjoni meetmetest, mis on vastu võetud vastavalt artiklile 12 artikli 22 lõikes 2 kehtestatud kuupäevaks.

 

1 a. Iga osalev liikmesriik teavitab komisjoni artikli 4 lõike 2 kohaselt vastu võetud meetmetest käesoleva määruse kohaldamise kuupäevaks, ja juhul kui ühtsel patendikohtul ei ole osalevas liikmesriigis käesoleva määruse kohaldamise kuupäeval ainupädevust seoses ühtse mõjuga Euroopa patentidega, siis teavitab ta komisjoni kuupäeval, mil ühtsel patendikohtul on selline ainupädevus osalevas liikmesriigis.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Seda kohaldatakse alates [konkreetne kuupäev määratakse kindlaks ning see langeb kokku nõukogu määruse …/… (tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas kohaldatava tõlkekorralduse osas) kohaldamiskuupäevaga].

2. Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014 või ühtse patendikohtu lepingu jõustumise kuupäevast, olenevalt sellest, kumb on hilisem.

 

Erandina artikli 3 lõigetest 1 ja 2 ning artikli 4 lõikest 1 on Euroopa patendil, mille ühtne mõju on registreeritud artikli 2 punktis d a osutatud ühtse patendikaitse registris, ühtne mõju üksnes neis osalevates liikmesriikides, kus ühtse patendi kohtul on registreerimise kuupäeval ainupädevus seoses ühtse mõjuga Euroopa patentidega.

 

2 a. Kõik osalevad liikmesriigid teavitavad komisjoni lepingu ratifitseerimisest ratifitseerimiskirja hoiuleandmise ajal. Komisjon avaldab Euroopa Liidu Teatajas lepingu jõustumise kuupäeva ja loetelu liikmesriikidest, kes on jõustumise kuupäeval lepingu ratifitseerinud. Seejärel ajakohastab komisjon korrapäraselt lepingu ratifitseerinud osalevate liikmesriikide loetelu ja avaldab selle Euroopa Liidu Teatajas.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Ühtset patendikaitset võib taotleda mis tahes Euroopa patendile, mis on antud lõikes 2 sätestatud kuupäeval või pärast seda.

4 a. Ühtset patendikaitset võib taotleda mis tahes Euroopa patendile, mis on antud lõike 2 esimeses lõigus sätestatud kuupäeval või pärast seda.


TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS (25.11.2011)

õiguskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas

(COM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD))

Arvamuse koostaja: Alajos Mészáros

LÜHISELGITUS

Euroopa Liit on alates 2000. aastast püüdnud eduta luua ühtset Euroopa patendikaitse süsteemi (mida enne Lissaboni lepingu jõustumist nimetati ühenduse patendiks), mis võiks eksisteerida koos liikmesriikide riiklike patendiametite antavate siseriiklike patentidega ja Euroopa Patendiameti (EPO) kaudu Euroopa patendikonventsiooni raames antavate Euroopa patentidega.

Läbirääkimised on takerdunud korduvalt, sest nõukogus ühehäälse kokkuleppe saavutamisel on ületamatuks takistuseks osutunud keelenõuded. 2010. aasta lõpus märkis konkurentsivõime nõukogu, et ühtset patendikaitset on Euroopas mõistliku aja jooksul või lähitulevikus võimatu saavutada.

Pärast seda avaldust palusid 12 liikmesriiki komisjonil esitada ettepaneku tõhustatud koostöö lubamise kohta ühtse patendikaitse valdkonnas, et selle väga tähtsa küsimuse lahendamisega oleks võimalik edasi liikuda. Pärast Euroopa Parlamendilt 15. veebruaril 2011 heakskiidu saamist võttis konkurentsivõime nõukogu 10. märtsil 2011 vastu koostöö lubamist käsitleva otsuse ettepaneku ühtse patendikaitse loomiseks 25 osaleva liikmesriigi territooriumil. 19. märtsil 2011 andis Euroopa Parlament oma nõusoleku tõhustatud koostöö tegemiseks. Kolm nädalat hiljem esitas komisjon 13. aprillil kahe seadusandliku ettepaneku paketi, millega antaks pärast vastuvõtmist kõigile äriühingutele ja eraisikutele võimalus kaitsta oma leiutisi ühtse Euroopa patendiga, mis kehtib 25 liikmesriigis.

Tõesti ühtse patendisüsteemi loomine toob esmajoones kaasa väga vajaliku kehtiva süsteemi lihtsustamise. See annab kasutajatele võimaluse piirata halduskulusid ja vähendada patentidega seotud kulusid Euroopas kuni 80%, parandades seega kaupade vaba liikumist ja selle kaitset siseturul ning toetades innovatsiooni ja ettevõtlust Euroopas.

Euroopa patentide mitmes liikmesriigis jõustamisega seotud suured kulud ja menetluste keerukus on peamised põhjused, miks patentide omanikud ei taotle kogu ELi hõlmavat patendikaitset. Näiteks küünivad tavalise pikkusega patendi kinnitamise kogukulud (sealhulgas otsesed tõlkimiskulud ja hinnangulised kulud, nagu patendiagendi ja avaldamislõiv) kogu ELi hõlmava kaitse puhul vahemikuni 22 000–26 000 eurot. Arvud näitavad, et igal aastal kulutavad äriühingud ELi liikmesriikides tõlgetele, kinnitamistele ja spetsialistide palkadele 205 kuni 230 miljonit eurot. ELi patendi loomine aitab nii vähendada neid kulusid 680 euroni patendi kohta kui ka aidata kaasa teadus- ja arendustegevusse investeerimise jaoks soodsamate tingimuste loomisele, mis toetaks strateegias „Euroopa 2020” sätestatud eesmärgi – investeerida teadus- ja arendustegevusse 3% SKPst – saavutamist.

Lisaks loodaks praeguse seadusandliku ettepanekuga, millega võetakse kasutusele koostöömenetlus, ja sellega seotud oodatava komisjoni algatusega patendivaidluste lahendamise süsteemi loomise kohta, Euroopa patentide võtmiseks äärmiselt vajalik õiguskindlus.

Käesolev ettepanek on kõige olulisem konkreetne samm selle juba kauaoodatud projekti elluviimiseks. Euroopa Parlament on olnud selle projekti kindel toetaja ja nõudnud tõelise Euroopa patendi loomist juba aastaid. Seetõttu tunneb raportöör väga suurt heameelt komisjoni ettepaneku üle, sest see pakub tasakaalustatud ja elujõulise lahenduse, mille nõukogu on suures osas juba heaks kiitnud.

Raportöör on samuti seisukohal, et seni saavutatud habrast kokkulepet tuleks viivitamata kasutada ning selles tuleks teha vaid mõningaid väiksemaid muudatusi, mis võiks ilma seni tehtud edusamme ohtu seadmata ettepanekut veelgi parandada.

Üheks parenduseks oleks ühtse mõjuga Euroopa patentide litsentseerimise/ piiramise/ ülekandmise/ tühistamise või aegumise üksteisest eraldamine, ehk teisisõnu kui nende väljaandmine/tühistamine jne kehtib kõigi osalevate liikmesriikide territooriumil, peaks litsentseerimine äriühingu soovi korral olema võimalik vaid piiratud arvus liikmesriikides.

Lisaks tunnustatakse komisjoni ettepanekus põhjendatult Euroopa Patendiameti ja liikmesriikide tööstusomandi õiguskaitse keskametite vahelise partnerluse tähtsust (põhjendus 20), eelkõige seoses kasuga, mida sellised partnerlused võiks anda väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele nende patentidega seotud tegevuses. Seega on raportöör seisukohal, et sellist partnerlust tuleks toetada ja komisjoni tuleks hoida kursis vastava koostöö arengust Euroopa Patendiametiga toimuva ametliku koostöö kaudu.

Lisaks tuleb korrata, et kõik Euroopa patendiga loodud ühtsed õigused peavad olema täielikult kooskõlas aluslepingute ja liidu õigusega antud õigustega.

Peale selle on tähtis, et parlamenti kui kaasseadusandjat teavitataks kõigist komisjoni kohustustest käesoleva määruse seadusandjate osas.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikele 3 rajab EL siseturu, taotleb Euroopa säästvat arengut, mis põhineb tasakaalustatud majanduskasvul, ning edendab teaduse ja tehnoloogia arengut. Nende eesmärkide saavutamisele aitab kaasa selliste õiguslike tingimuste loomine, mis võimaldavad ettevõtjatel kohandada oma tegevust toodete tootmiseks ja turustamiseks riigipiiride üleselt ning pakuvad ettevõtjatele rohkem valikuid ja võimalusi. Ettevõtjatele kättesaadavate õiguslike vahendite hulgas peaks olema patendikaitse, mis on ühetaoline kogu siseturul või vähemalt olulisel osal sellest.

(1) Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikele 3 rajab EL siseturu, taotleb Euroopa säästvat arengut, mis põhineb tasakaalustatud majanduskasvul, ning edendab teabe levitamist teaduse ja tehnoloogia arengu kohta. Nende eesmärkide saavutamisele aitab kaasa selliste õiguslike tingimuste loomine, mis võimaldavad ettevõtjatel kohandada oma tegevust toodete tootmiseks ja turustamiseks riigipiiride üleselt ning pakuvad ettevõtjatele rohkem valikuid ja võimalusi. Ettevõtjatele kättesaadavate õiguslike vahendite hulgas peaks olema patendikaitse, mis on ühetaoline kogu siseturul või vähemalt olulisel osal sellest.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Ühtne patendikaitse tuleks luua, andes käesoleva määrusega Euroopa patentidele ühtse mõju patendi väljastamise järgses etapis, võttes arvesse osalevaid liikmesriike. Ühtse mõjuga Euroopa patentide peamine tunnus peaks olema nende ühetaolisus, st et need pakuvad ühetaolist kaitset ja neil on ühesugune mõju kõigis osalevates liikmesriikides. Seega peaks ühtse mõjuga Euroopa patendi mõju saama piirata, patenti peaks saama litsentsida, üle anda, tagasi võtta või selle kehtivus lõppeks seoses kõigi osalevate liikmesriikidega. Selleks et tagada ühtse patendikaitse ühetaoline sisuline mõju, peaks ühtset mõju omama üksnes need Euroopa patendid, mis on väljastatud kõigi osalevate liikmesriikide jaoks samade nõuete alusel. Et siiski tagada õiguskindlus mõju piiramise või patendi tagasivõtmise korral uudsuse vähesuse tõttu vastavalt Euroopa Patendikonventsiooni artikli 54 lõikele 3, peaks ühtse mõjuga Euroopa patendi piiramine või tagasivõtmine jõustuma üksnes nende osalevate liikmesriikide suhtes, mis on märgitud Euroopa patendi varem avaldatud taotluses. Lisaks peaks Euroopa patendile omistatud ühtne mõju olema täiendavat laadi ning vastavalt algse Euroopa patendi tagasivõtmisele või piiramisele peaks lõppema või piirduma ka ühtne mõju.

(7) Ühtne patendikaitse tuleks luua, andes käesoleva määrusega Euroopa patentidele ühtse mõju patendi väljastamise järgses etapis, võttes arvesse osalevaid liikmesriike. Ühtse mõjuga Euroopa patentide peamine tunnus peaks olema nende ühetaolisus, st et need pakuvad ühetaolist kaitset ja neil on ühesugune mõju kõigis osalevates liikmesriikides. Seega peaks ühtse mõjuga Euroopa patendi mõju saama piirata, üle anda, tagasi võtta või selle kehtivust lõpetada ainult kõigis osalevates liikmesriikides. Ühtse mõjuga Euroopa patenti peaks olema võimalik litsentsida osalevate liikmesriikide kogu territooriumil või selle osal. Selleks et tagada ühtse patendikaitse ühetaoline sisuline mõju, peaks ühtset mõju omama üksnes need Euroopa patendid, mis on väljastatud kõigi osalevate liikmesriikide jaoks samade nõuete alusel. Lisaks peaks Euroopa patendile omistatud ühtne mõju olema täiendavat laadi ning vastavalt algse Euroopa patendi tagasivõtmisele või piiramisele peaks lõppema või piirduma ka ühtne mõju.

Selgitus

Ühtse mõjuga Euroopa patendi väljastamine ja lõpetamine peaks hõlmama kõiki osalevaid liikmesriike. Litsentseerimine peaks siiski hõlmama ainult osasid liikmesriike kõigi osalevate liikmesriikide asemel.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Patendi omanikud peaksid ühtse mõjuga Euroopa patendi eest tasuma ühtset iga-aastast pikendamislõivu. Pikendamislõivud peaksid patendikaitse ajal olema astmelised ning need peaksid koos tasudega, mis tasutakse Euroopa Patendiorganisatsioonile patendi andmisele eelnevas etapis, katma kõik Euroopa patendi andmise ja patendi ühtse kaitse haldamisega seotud kulud. Pikendamislõivude suurus peaks olema fikseeritud, et lihtsustada innovatsiooni ja toetada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet. See peaks kajastama ka patendiga kaetud turu suurust ja olema sarnane riiklikele pikendamislõivudele, mida võetakse keskmise Euroopa patendi eest osalevas liikmesriigis ajal, kui komisjon määrab esimest korda kindlaks pikendamislõivu suuruse.

(16) Patendi omanikud peaksid ühtse mõjuga Euroopa patendi eest tasuma ühtset iga-aastast pikendamislõivu. Pikendamislõivud peaksid patendikaitse ajal olema astmelised ning need peaksid koos tasudega, mis tasutakse Euroopa Patendiorganisatsioonile patendi andmisele eelnevas etapis, katma Euroopa patendi andmise ja patendi ühtse kaitse haldamisega seotud kulud. Pikendamislõivude suurus peaks olema fikseeritud, et lihtsustada innovatsiooni ja toetada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet, ning selle puhul tuleks võtta arvesse mikroettevõtete ja väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete staatust ning rahastamisvõimet1. See peaks kajastama ka patendiga kaetud turu suurust ja olema sarnane riiklikele pikendamislõivudele, mida võetakse keskmise Euroopa patendi eest osalevas liikmesriigis ajal, kui esimest korda määratakse kindlaks pikendamislõivu suurus.

 

_____________________

 

1 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikroettevõtete ja väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Pikendamislõivud tuleks tasuda Euroopa Patendiorganisatsioonile. 50% laekunud summast, arvates maha Euroopa Patendiameti kulud, mis on tekkinud ühtse patendikaitsega seotud ülesandeid täites, jagatakse osalevate liikmesriikide vahel ning seda summat tuleks kasutada patendiga seotud eesmärkidel. Jagamine peaks põhinema õiglastel ja asjakohastel kriteeriumidel, nimelt patendialase tegevuse tasemel ja turu suurusel. Jagamisega peaks kompenseeritama seda, et ametlikuks keeleks on muu keel kui üks Euroopa Patendiameti töökeeltest, osaleva liikmesriigi patendialane tegevus on ebaproportsionaalselt väike ning see riik on saanud Euroopa Patendiorganisatsiooni liikmeks suhteliselt hiljuti.

(18) Pikendamislõivud tuleks tasuda Euroopa Patendiorganisatsioonile. 50% laekunud summast, arvates maha Euroopa Patendiameti kulud, mis on tekkinud ühtse patendikaitsega seotud ülesandeid täites, jagatakse osalevate liikmesriikide vahel ning seda summat tuleks kasutada käesoleva määruse jõustamiseks ning muudel patendi ja innovatsiooniga seotud eesmärkidel, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete nõustamiseks ja toetamiseks. Jagamine peaks põhinema õiglastel ja asjakohastel kriteeriumidel, nimelt patendialase tegevuse tasemel ja turu suurusel. Jagamisega peaks kompenseeritama seda, et ametlikuks keeleks on muu keel kui üks Euroopa Patendiameti töökeeltest, osaleva liikmesriigi patendialane tegevus on ebaproportsionaalselt väike ning see riik on saanud Euroopa Patendiorganisatsiooni liikmeks suhteliselt hiljuti.

Selgitus

Tagamaks, et jagatud pikendamislõivud teenivad määruse eesmärki ja aitavad edendada Euroopa patendisüsteemi, tuleb kindlaks määrata, millistel eesmärkidel võivad osalevad liikmesriigid neid kasutada.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 5 kohaldamist, peaks ühtse mõjuga Euroopa patenti võima piirata, litsentsida, üle anda, tagasi võtta või selle kehtivus lõppeks üksnes seoses osalevate liikmesriikidega.

Ilma et see piiraks artikli 5 kohaldamist, peaks ühtse mõjuga Euroopa patenti võima piirata, üle anda, tagasi võtta või selle kehtivust lõpetada üksnes osalevates liikmesriikides.

Selgitus

Ühtse mõjuga Euroopa patendi väljastamine ja lõpetamine peaks hõlmama kõiki osalevaid liikmesriike. Litsentseerimine peaks siiski hõlmama ainult osasid liikmesriike kõigi osalevate liikmesriikide asemel.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Ühtse mõjuga Euroopa patenti võib litsentsida osalevate liikmesriikide kogu territooriumil või selle osal.

Selgitus

Ühtse mõjuga Euroopa patendi väljastamine ja lõpetamine peaks hõlmama kõiki osalevaid liikmesriike. Litsentseerimine peaks siiski hõlmama ainult osasid liikmesriike kõigi osalevate liikmesriikide asemel.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Ühtse mõjuga Euroopa patent jõustub osalevate liikmesriikide territooriumil kuupäeval, mil Euroopa Patendiamet avaldab Euroopa Patendibülletäänis Euroopa patendi andmise teadaande.

1. Ühtse mõjuga Euroopa patent jõustub osalevate liikmesriikide territooriumil neljateistkümnendal päeval alates kuupäevast, mil Euroopa Patendiamet avaldab Euroopa Patendibülletäänis Euroopa patendi andmise teadaande.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse võtta kasutusel üleminekuperiood nendes riikides, kus asjaomane Euroopa patent jõustub, mis võimaldab lahendada avaldamispäringute küsimuse.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 5

välja jäetud

Varasemad õigused

 

Patendi piiramise või tagasivõtmise korral uudsuse vähesuse tõttu vastavalt Euroopa Patendikonventsiooni artikli 54 lõikele 3 peaks ühtse mõjuga Euroopa patendi piiramine või tagasivõtmine jõustuma üksnes nende osalevate liikmesriikide suhtes, mis on märgitud Euroopa patendi varem avaldatud taotluses.

 

Selgitus

Pärast Euroopa patendikonventsiooni muutmist 2000. aastal ei ole kõnealuse artikliga sätestatud erandi kasutamine enam võimalik, mispärast selle võib määrusest ka välja jätta.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Ühtse mõjuga Euroopa patent annab selle omanikule õiguse keelata kolmandal isikul, kellel puudub selleks omaniku luba, teha järgmist:

1. Ühtse mõjuga Euroopa patent annab selle omanikule seaduslikult jõustatava õiguse välistada järgmiste tegude õiguspärasus kolmanda isiku poolt, kellel puudub selleks omaniku luba:

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Ühtse mõjuga Euroopa patent annab selle omanikule õiguse keelata ilma tema loata pakkuda kolmandal isikul osalevate liikmesriikide territooriumil teistele isikutele kui patenditud leiutise kasutamise õigust omavatele isikutele leiutise olulise elemendiga seotud vahendeid kõnealusel territooriumil leiutise kasutamiseks või neid tarnida, kui kolmas isik teab või oleks pidanud teadma, et kõnealused vahendid sobivad või on mõeldud asjaomase leiutise kasutamiseks.

1. Ühtse mõjuga Euroopa patent annab selle omanikule seaduslikult jõustatava õiguse välistada õiguspärasus, kui kolmas isik pakub ilma tema loata osalevate liikmesriikide territooriumil teistele isikutele kui patenditud leiutise kasutamise õigust omavatele isikutele leiutise olulise elemendiga seotud vahendeid kõnealusel territooriumil leiutise kasutamiseks või tarnib neid, kui kolmas isik teab või oleks pidanud teadma, et kõnealused vahendid sobivad või on mõeldud asjaomase leiutise kasutamiseks.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ühtse mõjuga Euroopa patendist tulenevad õigused ei laiene järgmisele:

Ühtse mõjuga Euroopa patendist tulenevad õigused peavad olema kooskõlas aluslepingute ja liidu õigusega antud õigustega ning ei laiene järgmisele:

Selgitus

Ühtse mõjuga Euroopa patendist tulenevad õigused võivad mõnikord minna vastuollu muude ELi poliitikavaldkondadega ja seega on ELi õigusele vastavuse tagamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 326 alusel (mis tahes tõhustatud koostöö vorm peab olema kooskõlas liidu aluslepingute ja õigusega) kohustuslik.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a) bioloogilise materjali kasutamisele uute taimesortide aretamise, avastamise ja väljatöötamise eesmärgil;

Selgitus

On oluline ette näha aretajate piiratud eesõigus, et tagada toimimisvabadus bioloogilise materjali osas uute taimesortide aretamise ja avastamise eesmärgil.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h) toimingud, mis vastavalt määruse (EÜ) nr 2100/94 artiklile 14 kuuluvad põllumajandustootjate suhtes kehtestatud erandite alla, mida kohaldatakse mutatis mutandis;

(h) sellele, et põllumajandustootja kasutab oma saaki generatiivseks või vegetatiivseks paljundamiseks oma põllumajandusettevõttes, kui taimepaljundusmaterjal müüdi põllumajandustootjale patendi omaniku poolt või tema nõusolekul põllumajandustootmiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 2100/94 artiklile 14;

Selgitus

Seoses põllumajandustootjate eesõigusega on oluline viia piirangu sõnastus vastavusse direktiivi 98/44/EÜ (biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta) sõnastusega.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i) kaitstud karja kasutamine põllumajandustootja poolt põllumajandusettevõtte tarbeks, tingimusel et tõuaretusloomad või muu loomne paljundusmaterjal müüdi või turustati muul viisil põllumajandustootjale patendi omaniku poolt või tema nõusolekul. Kõnealune kasutamine hõlmab loomade või muu loomse paljundusmaterjali kättesaadavaks tegemist oma põllumajandusettevõtte tegevuseks, kuid mitte müüki kaubandusliku otstarbega loomakasvatuse raames või eesmärgil;

(i) loomade või loomse paljundusmaterjali kasutamine põllumajandustootja poolt põllumajanduseesmärkidel, kui paljunduskari või muu loomne paljundusmaterjal, mis moodustab patenditud leiutise või sisaldab seda, on põllumajandusettevõtjale müüdud patendi omaniku poolt või tema nõusolekul. See ei hõlma müüki kaubandusliku otstarbega loomakasvatuse raames või eesmärgil.

Selgitus

Seoses põllumajandustootjate eesõigusega on oluline viia piirangu sõnastus vastavusse direktiivi 98/44/EÜ (biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta) sõnastusega.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a) niisugused, mille puhul võetakse arvesse VKEde staatust ja rahastamisvõimet.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a) võtaks arvesse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete eriolukorda, nagu on määratletud komisjoni soovituses 2003/361/EÜ;

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) turu suurus väljendatuna elanike arvus;

(b) turu suurus, tagades samal ajal miinimumsumma jagamise igale osalevale liikmesriigile;

Selgitus

Pikendamislõivude jagamisel liikmesriikide vahel võiks olla otstarbekam tagada turu suurusel põhinev jaotuse (mis põhineks mitte elanikkonna, vaid patendiga hõlmatud turgude suurusel), kuid samal ajal tuleks tagada mingisuguse miinimumsumma tasumine igale osalevale liikmesriigile.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon teeb käesoleva määrusega kaetud valdkondades koostöökokkuleppe alusel Euroopa Patendiametiga tihedat koostööd. Kõnealune koostöö hõlmab korrapärast arvamusvahetust koostöökokkuleppe toimimise kohta, eriti pikendamislõivude ja Euroopa Patendiorganisatsiooni eelarvele avaldatava mõju küsimuses.

Komisjon teeb käesoleva määrusega kaetud valdkondades koostöökokkuleppe alusel Euroopa Patendiametiga tihedat koostööd. Kõnealune koostöö hõlmab korrapärast arvamusvahetust koostöökokkuleppe toimimise kohta, eriti pikendamislõivude ja Euroopa Patendiorganisatsiooni eelarvele avaldatava mõju küsimuses, ja koostöö kohta Euroopa Patendiameti ja osalevate liikmesriikide tööstusomandi õiguskaitse keskametite vahel, eelkõige seoses väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete patendialase tegevuse toetamisega.

Selgitus

Nagu on juba mainitud põhjenduses 20, oleks Euroopa Patendiameti ja liikmesriikide tööstusomandi õiguskaitse keskametite vahelisel tõhustatud partnerlusel selge kasu eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete patendialase tegevuse kontekstis. Sellist koostööd tuleks ergutada ja komisjoni tuleks hoida Euroopa Patendiametiga tehtava koostöö raames sellega kursis.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Mitte hiljem kui kuus aastat pärast kuupäeva, mil esimene ühtse mõjuga Euroopa patent jõustub osalevate liikmesriikide territooriumil, esitab komisjon nõukogule aruande käesoleva määruse toimimise kohta ning vajaduse korral teeb selle muutmiseks vajalikud ettepanekud. Komisjon esitab järgnevad aruanded käesoleva määruse toimimise kohta iga kuue aasta järel.

1. Mitte hiljem kui kolm aastat pärast kuupäeva, mil esimene ühtse mõjuga Euroopa patent jõustub osalevate liikmesriikide territooriumil, esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse toimimise kohta ning vajaduse korral teeb selle muutmiseks vajalikud ettepanekud. Komisjon esitab järgnevad aruanded käesoleva määruse toimimise kohta iga kolme aasta järel.

MENETLUS

Pealkiri

Tugevdatud koostöö ühtse patendikaitse loomise valdkonnas

Viited

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

10.5.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

7.7.2011

 

 

 

Raportöör(id)

     nimetamise kuupäev

Alajos Mészáros

1.9.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

5.10.2011

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.11.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Francesco De Angelis, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Vladimír Remek

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Cristian Silviu Buşoi, Anna Hedh


MENETLUS

Pealkiri

Tugevdatud koostöö ühtse patendikaitse loomise valdkonnas

Viited

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD)

EP-le esitamise kuupäev

13.4.2011

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

10.5.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

7.7.2011

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Bernhard Rapkay

11.4.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

21.6.2011

11.10.2011

21.11.2011

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.12.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

17

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger

Esitamise kuupäev

11.1.2012

Õigusteave - Privaatsuspoliitika