Pranešimas - A7-0001/2012Pranešimas
A7-0001/2012

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo užtikrinamas tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą

11.1.2012 - (COM(2011) 0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD)) - ***I

Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Bernhard Rapkay


Procedūra : 2011/0093(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo užtikrinamas tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą

(COM(2011) 0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0215),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 118 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0099/2011),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į EP Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A7-0001/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Bendra patento apsauga turėtų būti teikiama, dalyvaujančiose valstybėse narėse pagal šį reglamentą užtikrinant bendrą Europos patentų galiojimą po išdavimo. Pagrindinė bendro galiojimo Europos patentų ypatybė turėtų būti jų bendras galiojimas, t. y. vienoda apsauga ir vienodas poveikis visose dalyvaujančiose valstybėse narėse. Atitinkamai bendro galiojimo Europos patentas turėtų būti apribojamas, licencijuojamas, perduodamas, atšaukiamas ar nustoti galioti tik visose dalyvaujančiose valstybėse narėse kartu. Siekiant užtikrinti bendros patentinės apsaugos vienodą apsaugos mastą, bendrai galioja tik Europos patentai, kurie visoms dalyvaujančioms valstybėms narėms išduoti su vienoda apibrėžtimi. Tačiau, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, jei pagal EPK 54 straipsnio 3 dalį patentas apribojamas ar atšaukiamas dėl to, kad nepatenkinamas naujumo kriterijus, bendro galiojimo Europos patento apribojimas ar atšaukimas įsigalioja tik toje (tose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse), kuri (-os) nurodyta (-os) ankstesnėje paskelbtoje Europos patento paraiškoje. Be to, Europos patento bendras galiojimas turėtų būti papildomo pobūdžio ir nebetaikomas, jei pagrindinis Europos patentas atšaukiamas, arba apribojamas tokiu mastu, kokiu toks patentas apribojamas.

(7) Bendra patento apsauga turėtų būti teikiama, visose dalyvaujančiose valstybėse narėse pagal šį reglamentą užtikrinant bendrą Europos patentų galiojimą po išdavimo. Pagrindinė bendro galiojimo Europos patentų ypatybė turėtų būti jų bendras galiojimas, t. y. vienoda apsauga ir vienodas poveikis visose dalyvaujančiose valstybėse narėse. Atitinkamai bendro galiojimo Europos patentas turėtų būti apribojamas, perduodamas, atšaukiamas ar nustoti galioti tik visose dalyvaujančiose valstybėse narėse kartu. Turėtų būti galima bendro galiojimo Europos patentą licencijuoti visoje dalyvaujančių valstybių narių teritorijoje arba jos dalyje. Siekiant užtikrinti bendros patentinės apsaugos vienodą apsaugos mastą, bendrai galioja tik Europos patentai, kurie visoms dalyvaujančioms valstybėms narėms išduoti su vienoda apibrėžtimi. Be to, Europos patento bendras galiojimas turėtų būti papildomo pobūdžio ir nebetaikomas, jei pagrindinis Europos patentas atšaukiamas, arba apribojamas tokiu mastu, kokiu toks patentas apribojamas.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) Priverstinio licencijavimo klausimui šis reglamentas netaikomas. Bendro galiojimo Europos patentų priverstinis licencijavimas atitinkamose valstybių narių teritorijose turėtų būti reguliuojamas dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniais teisės aktais.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) Žalos atveju taikoma tvarka turėtų būti reguliuojama pagal dalyvaujančių valstybių narių teisę, ypač pagal nuostatas, kuriomis įgyvendinamos 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 13 straipsnio nuostatos.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Dalyvaujančios valstybės narės Europos patentų tarnybai turėtų pavesti tam tikras administracines užduotis, susijusias su bendro galiojimo Europos patentais, visų pirma tokiose srityse kaip prašymų užtikrinti bendrą galiojimą administravimas, bendro galiojimo nuostatos ir bet kokių bendro galiojimo Europos patentų apribojimo, licencijavimo, perdavimo, atšaukimo ar galiojimo pabaigos registravimas, patento pratęsimo mokesčių surinkimas ir paskirstymas, vertimo skelbimas pereinamuoju laikotarpiu informaciniais tikslais ir pareiškėjų, pateikiančių Europos patento paraiškas kalba, kuri nėra viena iš oficialiųjų Europos patentų tarnybos kalbų, vertimo išlaidų kompensavimo sistemos administravimas. Dalyvaujančios valstybės narės turėtų užtikrinti, kad prašymai užtikrinti bendrą galiojimą Europos patentų tarnybai būtų pateikti per mėnesį nuo to, kai nuoroda į patento išdavimą paskelbiama Europos patentų biuletenyje, ir kad jie būtų pateikiami Europos patentų tarnybos procedūros kalba, kartu pereinamuoju laikotarpiu pateikiant pagal Tarybos reglamentą .../... (vertimo tvarka) reikalaujamą vertimą.

(15) Dalyvaujančios valstybės narės Europos patentų tarnybai turėtų pavesti tam tikras administracines užduotis, susijusias su bendro galiojimo Europos patentais, visų pirma tokiose srityse kaip prašymų užtikrinti bendrą galiojimą administravimas, bendro galiojimo nuostatos ir bet kokių bendro galiojimo Europos patentų apribojimo, licencijavimo, perdavimo, atšaukimo ar galiojimo pabaigos registravimas, patento pratęsimo mokesčių surinkimas ir paskirstymas, vertimo skelbimas pereinamuoju laikotarpiu informaciniais tikslais ir pareiškėjų, pateikiančių Europos patento paraiškas kalba, kuri nėra viena iš oficialiųjų Europos patentų tarnybos kalbų, vertimo išlaidų kompensavimo sistemos administravimas.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) Dalyvaujančios valstybės narės Specialiajame komitete turėtų užtikrinti, kad dalyvaujančios valstybės narės galėtų vykdyti su Europos patentų tarnybai pavestomis užduotimis susijusios veiklos valdymą ir priežiūrą, garantuoti, kad prašymai užtikrinti bendrą galiojimą Europos patentų tarnybai būtų pateikti per mėnesį nuo tada, kai nuoroda į patento išdavimą paskelbiama Europos patentų biuletenyje, ir užtikrinti, kad jie būtų pateikiami Europos patentų tarnybos procedūros kalba, kartu pereinamuoju laikotarpiu pateikiant pagal Tarybos reglamentą .../... [vertimo tvarka] reikalaujamą vertimą. Dalyvaujančios valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad pagal EPK 35 straipsnio 2 dalyje numatytą balsavimo tvarką būtų nustatytas patento pratęsimo mokesčių dydis ir paskirstytina patento pratęsimo mokesčių dalis pagal šiame reglamente nustatytus kriterijus.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Bendro galiojimo Europos patentų savininkai turėtų mokėti vieną bendrą metinį patento pratęsimo mokestį. Patento pratęsimo mokesčiai turėtų didėti visą patentinės apsaugos laikotarpį ir kartu su mokesčiais, mokėtinais Europos patentų organizacijai iki patento išdavimo, jais turėtų būti padengtos visos išlaidos, susijusios su Europos patento išdavimu ir bendros patentinės apsaugos administravimu. Patento pratęsimo mokesčių lygis turėtų būti nustatytas siekiant lengvinti inovacijų diegimą ir skatinti Europos įmonių konkurencingumą. Taip pat turėtų būti užtikrinta, kad jis atspindėtų rinkos, kurioje taikomas patentas, dydį ir būtų panašus į nacionalinių vidutinio Europos patento, įsigaliojančio dalyvaujančiose valstybėse narėse tuo metu, kai patento pratęsimo mokesčių lygį pirmą kartą nustato Komisija, pratęsimo mokesčių lygį.

(16) Bendro galiojimo Europos patentų savininkai turėtų mokėti vieną bendrą metinį patento pratęsimo mokestį. Patento pratęsimo mokesčiai turėtų didėti visą patentinės apsaugos laikotarpį ir kartu su mokesčiais, mokėtinais Europos patentų organizacijai iki patento išdavimo, jais turėtų būti padengtos visos išlaidos, susijusios su Europos patento išdavimu ir bendros patentinės apsaugos administravimu. Patento pratęsimo mokesčių lygis turėtų būti nustatytas siekiant lengvinti inovacijų diegimą ir skatinti Europos įmonių konkurencingumą, taip pat turėtų būti atsižvelgiama į tokių konkrečių subjektų, kaip mažųjų ir vidutinių įmonių, padėtį, pavyzdžiui, numatant mažesnius mokesčius. Taip pat turėtų būti užtikrinta, kad jis atspindėtų rinkos, kurioje taikomas patentas, dydį ir būtų panašus į nacionalinių vidutinio Europos patento, įsigaliojančio dalyvaujančiose valstybėse narėse tuo metu, kai patento pratęsimo mokesčių lygis nustatomas pirmą kartą, pratęsimo mokesčių lygį.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Patento pratęsimo mokesčiai turėtų būti mokami Europos patentų organizacijai. 50 procentų mokesčių, atskaičius Europos patentų tarnybos išlaidas, kurių susidaro vykdant su bendra patentine apsauga susijusias užduotis, paskirstoma dalyvaujančioms valstybėms narėms, kurios gautas lėšas turėtų naudoti su patentais susijusiems tikslams. Paskirstymas turėtų būti grindžiamas sąžiningais, teisingais ir tinkamais kriterijais, t. y. patentinės veiklos lygiu ir rinkos dydžiu. Paskirstant mokesčius turėtų būti kompensuojama valstybėms narėms, kurių oficialioji kalba nėra viena iš oficialiųjų Europos patentų tarnybos kalbų, kurių patentinės veiklos mastai neproporcingai maži ir kurios Europos patentų organizacijos narėmis tapo palyginti neseniai.

(18) Patento pratęsimo mokesčiai turėtų būti mokami Europos patentų organizacijai. Europos patentų tarnybai lieka suma, skirta padengti išlaidoms, kurių susidaro Europos patentų tarnybai vykdant su bendra patentine apsauga susijusias užduotis, pagal EPK 146 straipsnį. Likusi suma paskirstoma dalyvaujančioms valstybėms narėms, kurios gautas lėšas turėtų naudoti su patentais susijusiems tikslams. Paskirstymas turėtų būti grindžiamas sąžiningais, teisingais ir tinkamais kriterijais, t. y. patentinės veiklos lygiu ir rinkos dydžiu, be to, turėtų būti garantuojama būtiniausia suma, kuri turėtų būti perskirstyta kiekvienai dalyvaujančiai valstybei narei, kad sistema toliau veiktų suderintai ir tvariai. Paskirstant mokesčius turėtų būti kompensuojama valstybėms narėms, kurių oficialioji kalba nėra viena iš oficialiųjų Europos patentų tarnybos kalbų, kurių patentinės veiklos mastai, remiantis Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinės duomenimis, neproporcingai maži ir kurios Europos patentų organizacijos narėmis tapo palyginti neseniai.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Siekiant užtikrinti tinkamą patento pratęsimo mokesčių lygį ir paskirstymą pagal šiame reglamente išdėstytus principus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti teisės aktus, susijusius su bendro galiojimo Europos patentų pratęsimo mokesčių lygiu ir su tokių mokesčių paskirstymu tarp Europos patentų organizacijos ir dalyvaujančių valstybių narių. Itin svarbu, kad Komisija parengiamajame etape rengtų tinkamas konsultacijas, įskaitant konsultacijas ekspertų lygmeniu. Komisija, ruošdama ir rengdama deleguotuosius teisės aktus, turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai.

Išbraukta.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a) Bendro galiojimo Europos patentų jurisdikcija turėtų būti nustatyta ir reglamentuojama dokumentu, kuriame būtų išdėstyta bendra patentų ginčų nagrinėjimo sistema Europos patentų ir bendro galiojimo Europos patentų atvejais.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21b) Siekiant užtikrinti tinkamą bendro galiojimo Europos patento veikimą, teismo praktikos nuoseklumą, taigi teisinį tikrumą, taip pat patento savininkams užtikrinti išlaidų efektyvumą, būtina įsteigti Bendrą patentų teismą, kuriame būtų nagrinėjamos su bendro galiojimo Europos patentu susijusios bylos. Todėl labai svarbu, kad dalyvaujančios valstybės narės, laikydamosi savo nacionalinių konstitucinių ir parlamentinių procedūrų, ratifikuotų susitarimą dėl Bendro patentų teismo ir imtųsi būtinų veiksmų, kad minėtasis teismas kuo greičiau pradėtų veikti.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) bendro galiojimo Europos patentas – Europos patentas, pagal šį reglamentą bendrai galiojantis dalyvaujančių valstybių narių teritorijoje.

c) bendro galiojimo Europos patentas – Europos patentas, pagal šį reglamentą bendrai galiojantis visų dalyvaujančių valstybių narių teritorijoje;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) bendros patentinės apsaugos registras – Europos patentų registro dalį sudarantis registras, kuriame registruojamas bendro galiojimo Europos patento bendras galiojimas, apribojimas, licencijavimas, perdavimas, atšaukimas ar galiojimo pabaiga;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos patentai, kuriais užtikrinama vienoda apsauga visose dalyvaujančiose valstybėse narėse, bendrai galioja dalyvaujančiose valstybėse narėse, su sąlyga, kad jų bendro galiojimo nuostata įregistruota 12 straipsnio 1 dalies b punkte minimame bendros patentinės apsaugos registre.

Europos patentai, išduoti su vienodomis apibrėžtimis visose dalyvaujančiose valstybėse narėse, bendrai galioja dalyvaujančiose valstybėse narėse, su sąlyga, kad jų bendro galiojimo nuostata įregistruota 2 straipsnio da punkte minimame bendros patentinės apsaugos registre.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeidžiant 5 straipsnio, bendro galiojimo Europos patentas gali būti apribojamas, licencijuojamas, perduodamas, atšaukiamas ar nustoti galioti tik visose dalyvaujančiose valstybėse narėse kartu.

Bendro galiojimo Europos patentas gali būti apribojamas, perduodamas, atšaukiamas ar nustoti galioti tik visose dalyvaujančiose valstybėse narėse kartu.

 

Bendro galiojimo Europos patentas gali būti licencijuojamas visoje dalyvaujančių valstybių narių teritorijoje arba jos dalyje.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Dalyvaujančios valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad, įregistravus Europos patento bendro galiojimo nuostatą, tą dieną, kai Europos patentų tarnyba nuorodą į Europos patento išdavimą paskelbia Europos patentų biuletenyje, Europos patentas jų teritorijoje neįsigaliotų kaip nacionalinis patentas.

2. Dalyvaujančios valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad, įregistravus Europos patento bendro galiojimo nuostatą ir pradėjus ją taikyti jų teritorijoje, tą dieną, kai Europos patentų tarnyba nuorodą į Europos patento išdavimą paskelbia Europos patentų biuletenyje, Europos patentas jų teritorijoje neįsigaliotų kaip nacionalinis patentas.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

Išbraukta.

Ankstesnės teisės

 

Jei pagal EPK 54 straipsnio 3 dalį patentas apribojamas ar atšaukiamas dėl to, kad nepatenkinamas naujumo kriterijus, bendro galiojimo Europos patento apribojimas ar atšaukimas įsigalioja tik toje (tose) dalyvaujančioje (-ose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse), kuri (-os) nurodyta (-os) ankstesnėje paskelbtoje Europos patento paraiškoje.

 

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) naudoti patentuoto proceso arba, kai ta trečioji šalis žino ar turėjo žinoti, kad be patento savininko sutikimo naudoti tą procesą draudžiama, siūlyti tą procesą naudoti dalyvaujančiose valstybėse narėse;

b) naudoti patentuoto proceso arba, kai ta trečioji šalis žino ar turėjo žinoti, kad be patento savininko sutikimo naudoti tą procesą draudžiama, siūlyti tą procesą naudoti dalyvaujančių valstybių narių, kuriose taikoma to patento bendro galiojimo nuostata, teritorijoje;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Bendro galiojimo Europos patentas jo savininkui suteikia teisę užtikrinti, kad trečiosios šalys jokiam asmeniui, išskyrus šalį, turinčią teisę naudotis patentuotu išradimu, be savininko leidimo dalyvaujančiose valstybėse narėse negalėtų teikti ar siūlyti priemonių, susijusių su pagrindiniu to išradimo elementu ir suteikiančių galimybę juo pradėti naudotis, kai ta trečioji šalis žino ar turėjo žinoti, kad tos priemonės yra tinkamos ir skirtos užtikrinti, kad tuo išradimu būtų galima pradėti naudotis.

1. Bendro galiojimo Europos patentas jo savininkui suteikia teisę užtikrinti, kad trečiosios šalys, neturinčios savininko leidimo, jokiam asmeniui, išskyrus šalį, turinčią teisę naudotis patentuotu išradimu, dalyvaujančiose valstybėse narėse, kuriose taikoma to patento bendro galiojimo nuostata, negalėtų teikti ar siūlyti priemonių, susijusių su pagrindiniu to išradimo elementu ir suteikiančių galimybę juo pradėti naudotis, kai ta trečioji šalis žino ar turėjo žinoti, kad tos priemonės yra tinkamos ir skirtos užtikrinti, kad tuo išradimu būtų galima pradėti naudotis.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) patentuotų išradimų naudojimui kitų šalių nei dalyvaujančios valstybės narės laivų korpusuose, mašinose, mechanizmuose bei kituose prieduose, kai tokie laivai laikinai ar atsitiktinai atsiduria dalyvaujančių valstybių narių vandenyse, su sąlyga, kad išradimas ten naudojamas tik laivo reikmėms;

e) patentuotų išradimų naudojimui kitų šalių nei dalyvaujančios valstybės narės, kuriose taikoma to patento bendro galiojimo nuostata, laivų korpusuose, mašinose, mechanizmuose bei kituose prieduose, kai tokie laivai laikinai ar atsitiktinai atsiduria dalyvaujančių valstybių narių, kuriose taikoma to patento bendro galiojimo nuostata, vandenyse, su sąlyga, kad išradimas ten naudojamas tik laivo reikmėms;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) patentuotų išradimų naudojimui kitose valstybėse nei dalyvaujančios valstybės narės gaminant ar naudojant orlaivius, antžeminio transporto priemones ar kitas transporto priemones arba tokių orlaivių ar antžeminio transporto priemonių, laikinai ar atsitiktinai atsidūrusių dalyvaujančiose valstybėse narėse, priedus;

f) patentuotų išradimų naudojimui kitose valstybėse nei dalyvaujančios valstybės narės, kuriose taikoma to patento bendro galiojimo nuostata, gaminant ar naudojant orlaivius, antžeminio transporto priemones ar kitas transporto priemones arba tokių orlaivių ar antžeminio transporto priemonių, laikinai ar atsitiktinai atsidūrusių dalyvaujančių valstybių narių, kuriose taikoma to patento bendro galiojimo nuostata, teritorijoje, priedus;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) 1944 m. gruodžio 7 d. Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 27 straipsnyje nurodytiems veiksmams, susijusiems su orlaiviu, priklausančiu kitai šaliai nei dalyvaujanti valstybė narė;

g) 1944 m. gruodžio 7 d. Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 27 straipsnyje nurodytiems veiksmams, susijusiems su orlaiviu, priklausančiu kitai šaliai nei dalyvaujanti valstybė narė, kurioje taikoma to patento bendro galiojimo nuostata;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) veiksmams, kuriems taikoma ūkininkų ypatinga teisė pagal Reglamento (EB) Nr. 2100/94 14 straipsnį, kuris taikomas mutatis mutandis;

h) augalininkystės produktų naudojimui kultivavimo ar dauginimo tikslais savo ūkyje, jeigu patento turėtojas žemės ūkio tikslais ūkininkui pardavė arba kitaip komerciniais tikslais perdavė dauginamąją augalinę medžiagą arba tai buvo padaryta jam sutikus. Tokio naudojimo apimtis ir išsamūs būdai nustatyti Reglamento (EB) Nr. 2100/94 14 straipsnyje;

Pagrindimas

Ši formuluotė aiškesnė nei Komisijos pasiūlyta formuluotė, kai nurodomas vien tik mutatis mutandis taikomas Reglamentas Nr. 2100/94.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j) veiksmams ir gautos informacijos naudojimui pagal Tarybos direktyvos 91/250/EEB1 5 ir 6 straipsnius, visų pirma pagal nuostatas dėl dekompiliavimo ir suderinamumo; ir

j) veiksmams ir gautos informacijos naudojimui pagal Direktyvos 2009/24/EB1 5 ir 6 straipsnius, visų pirma pagal nuostatas dėl dekompiliavimo ir suderinamumo; ir

____________________

____________________

11991 m. gegužės 14 d. Tarybos direktyva 91/250/EEB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos (OL L 122, 1991 5 17, p. 42).

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos (OL L 111, 2009 5 5, p. 16).

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendro galiojimo Europos patentu suteiktos teisės netaikomos su patentuotu produktu susijusiems veiksmams, dalyvaujančiose valstybėse narėse vykdomiems po to, kai produktą patento savininkas pateikia arba produktas pateikiamas su jo sutikimu Sąjungos rinkai, nebent savininkas turi teisėtą pagrindą priešintis tolesniam produkto komerciniam platinimui.

Bendro galiojimo Europos patentu suteiktos teisės netaikomos su patentuotu produktu susijusiems veiksmams, dalyvaujančiose valstybėse narėse, kuriose taikoma to patento bendro galiojimo nuostata, vykdomiems po to, kai produktą patento savininkas pateikia arba produktas pateikiamas su jo sutikimu Sąjungos rinkai, nebent savininkas turi teisėtą pagrindą priešintis tolesniam produkto komerciniam platinimui.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Visas bendro galiojimo Europos patentas kaip nuosavybės objektas visose dalyvaujančiose valstybėse narėse vertinamas kaip nacionalinis patentas dalyvaujančios valstybės narės, kurioje, Europos patentų registro duomenimis:

1. Visas bendro galiojimo Europos patentas kaip nuosavybės objektas visose dalyvaujančiose valstybėse narėse vertinamas kaip nacionalinis patentas dalyvaujančios valstybės narės, kurioje taikoma to patento bendro galiojimo nuostata ir kurioje, Europos patentų registro duomenimis:

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei taikant 1 arba 2 dalį nė vieno bendrasavininkio gyvenamoji vieta ar verslo vieta nėra vienoje iš dalyvaujančių valstybių narių, tai visas bendro galiojimo Europos patentas kaip nuosavybės objektas visose dalyvaujančiose valstybėse narėse vertinamas kaip valstybės, kurioje pagal EPK 6 straipsnio 1 dalį yra įsikūrusi Europos patentų organizacijos buveinė, nacionalinis patentas.

3. Jei taikant 1 arba 2 dalį nė vieno bendrasavininkio gyvenamoji vieta, pagrindinė verslo vieta ar verslo vieta nėra vienoje iš dalyvaujančių valstybių narių, kurioje taikoma to patento bendro galiojimo nuostata, tai visas bendro galiojimo Europos patentas kaip nuosavybės objektas visose dalyvaujančiose valstybėse narėse vertinamas kaip valstybės, kurioje pagal EPK 6 straipsnio 1 dalį yra įsikūrusi Europos patentų organizacijos buveinė, nacionalinis patentas.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dalyvaujančių valstybių narių užtikrinamas įgyvendinimas

Administracinės užduotys atsižvelgiant į Europos patentų organizacijos veiklą

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) į Europos patentų registrą įtraukti ir jame administruoti bendros patentinės apsaugos registrą, kuriame registruojamas bendro galiojimo Europos patentų bendras galiojimas, taip pat bet koks jų apribojimas, licencijavimas, perdavimas, atšaukimas ar galiojimo pabaiga.

b) į Europos patentų registrą įtraukti ir administruoti bendros patentinės apsaugos registrą;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) rinkti ir administruoti bendro galiojimo Europos patentų pratęsimo mokesčius už visus metus, praėjusius po metų, kuriais b punkte minimame registre pateikta informacija apie jų išdavimą; rinkti ir administruoti papildomus mokesčius, sumokėtus per šešis mėnesius nuo vėlavimo sumokėti patentų pratęsimo mokesčius, taip pat dalyvaujančioms valstybėms narėms paskirstyti dalį surinktų patentų pratęsimo mokesčių; ir

e) rinkti ir administruoti bendro galiojimo Europos patentų pratęsimo mokesčius už visus metus, praėjusius po metų, kuriais Europos patentų biuletenyje pateikta informacija apie jų išdavimą; rinkti ir administruoti papildomus mokesčius, sumokėtus per šešis mėnesius nuo vėlavimo sumokėti patentų pratęsimo mokesčius, taip pat dalyvaujančioms valstybėms narėms paskirstyti dalį surinktų patentų pratęsimo mokesčių; ir

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) užtikrinti, kad patento savininkų prašymai suteikti bendrą Europos patento galiojimą būtų pateikiami EPK 14 straipsnio 3 dalyje nurodyta procedūros kalba ne vėliau kaip praėjus mėnesiui po to, kai nuoroda į patento išdavimą paskelbiama Europos patentų biuletenyje;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb) užtikrinti, kad bendras galiojimas būtų nurodytas bendros patentinės apsaugos registre, kai buvo pateiktas prašymas užtikrinti bendrą galiojimą ir per Tarybos reglamento .../... [vertimo tvarka] 6 straipsnyje nurodytą pereinamąjį laikotarpį jis buvo pateiktas kartu su tame straipsnyje minimais vertimais, ir kad Europos patentų tarnyba būtų informuota apie bendro galiojimo Europos patentų apribojimo, licencijavimo, perdavimo ir atšaukimo atvejus;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant a punktą dalyvaujančios valstybės narės užtikrina, kad patento savininko prašymai užtikrinti bendrą Europos patento galiojimą būtų pateikti EPK 14 straipsnio 3 dalyje nurodyta procedūros kalba ne vėliau kaip praėjus mėnesiui po to, kai nuoroda į patento išdavimą paskelbiama Europos patentų biuletenyje.

Išbraukta.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant b punktą dalyvaujančios valstybės narės užtikrina, kad bendro galiojimo nuostata būtų pateikta bendros patentinės apsaugos registre, kai prašymas užtikrinti bendrą galiojimą oficialiai paduodamas ir per Tarybos reglamento .../... [vertimo tvarka] 6 straipsnyje nurodytą pereinamąjį laikotarpį pateikiamas kartu su tame straipsnyje minimais vertimais, ir kad Europos patentų tarnyba būtų informuota apie bendro galiojimo Europos patentų apribojimo ir atšaukimo atvejus.

Išbraukta.

Pakeitimas  34

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Dalyvaujančios valstybės narės kaip EPK pasirašiusios valstybės užtikrina Europos patentų tarnybos veiklos, susijusios su 1 dalyje minimomis užduotimis, valdymą ir priežiūrą. Tuo tikslu pagal EPK 145 straipsnį įsteigiamas Europos patentų organizacijos Administracinės tarybos specialusis komitetas.

2. Valstybės narės, įgyvendindamos savo pagal EPK prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus, užtikrina, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų, ir tuo tikslu tarpusavyje bendradarbiauja. Dalyvaujančios valstybės narės kaip EPK pasirašiusios valstybės užtikrina Europos patentų tarnybos veiklos, susijusios su 1 dalyje minimomis užduotimis, valdymą ir priežiūrą ir užtikrina, kad pagal 15 straipsnį būtų nustatytas patento pratęsimo mokesčių dydis, o pagal 16 straipsnį – paskirstytina patento pratęsimo mokesčių dalis.

 

Tuo tikslu pagal EPK 145 straipsnį įsteigiamas Europos patentų organizacijos Administracinės tarybos specialusis komitetas.

 

Administracinės tarybos specialųjį komitetą sudaro valstybių narių atstovai ir Komisijos atstovas, dalyvaujantis kaip stebėtojas, ir, jeigu jie negali dalyvauti, juos pavaduojantys asmenys. Specialiojo komiteto nariams gali padėti konsultantai arba specialistai.

 

Administracinės tarybos specialusis komitetas priima sprendimus tinkamai atsižvelgdamas į Komisijos poziciją ir remdamasis EPK 35 straipsnio 2 dalyje nustatytomis taisyklėmis.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Dalyvaujančios valstybės narės užtikrina veiksmingą teisinę apsaugą nacionaliniuose teismuose nuo Europos patentų tarnybos sprendimų, priimtų vykdant 1 dalyje minimas užduotis.

3. Dalyvaujančios valstybės narės užtikrina veiksmingą teisinę apsaugą vienos ar daugiau dalyvaujančių valstybių narių kompetentinguose teismuose nuo Europos patentų tarnybos sprendimų, priimtų vykdant 1 dalyje minimas užduotis.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Patentų pratęsimo mokesčių lygis nustatomas siekiant:

2. Patentų pratęsimo mokesčių lygis nustatomas atsižvelgiant, be kita ko, į tokių konkrečių subjektų, kaip mažųjų ir vidutinių įmonių, padėtį ir siekiant:

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) užtikrinti, kad jis būtų panašus į vidutinio Europos patento, kuris įsigalioja dalyvaujančiose valstybėse narėse tuo metu, kai patentų pratęsimo mokesčių lygį pirmą kartą nustato Komisija, pratęsimo mokesčių lygį.

c) užtikrinti, kad jis būtų panašus į vidutinio Europos patento, kuris įsigalioja dalyvaujančiose valstybėse narėse tuo metu, kai patentų pratęsimo mokesčių lygis nustatomas pirmą kartą, pratęsimo mokesčių lygį.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Siekdama šiame skyriuje nustatytų tikslų, Komisija nustato patentų pratęsimo mokesčių lygį, kuris:

3. Siekiant šiame skyriuje nustatytų tikslų, nustatomas toks patentų pratęsimo mokesčių lygis, kuris:

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 1–3 dalis ir 17 straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus, susijusius su patentų pratęsimo mokesčių, mokamų už bendro galiojimo Europos patentus, lygio nustatymu.

Išbraukta.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. 12 straipsnio 1 dalies e punkte minima dalyvaujančioms valstybėms narėms paskirstytina surinktų patentų pratęsimo mokesčių dalis yra 50 procentų 14 straipsnyje minimų patento pratęsimo mokesčių, mokamų už bendro galiojimo Europos patentus, atėmus išlaidas, susijusias su 12 straipsnyje minimu bendros patentinės apsaugos administravimu.

1. Europos patentų tarnybai paliekama 50 procentų 14 straipsnyje minimų patento pratęsimo mokesčių, mokamų už bendro galiojimo Europos patentus. Likusi suma paskirstoma dalyvaujančioms valstybėms narėms atsižvelgiant į 12 straipsnio 2 dalyje nustatytą paskirstytiną patento pratęsimo mokesčių dalį.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekdama šiame skyriuje išdėstytų tikslų, dalyvaujančioms valstybėms narėms paskirstytiną patentų pratęsimo mokesčių dalį, kuri nurodoma 1 dalyje, Komisija nustato pagal tokius sąžiningus, teisingus ir tinkamus kriterijus:

2. Siekiant šiame skyriuje išdėstytų tikslų, dalyvaujančioms valstybėms narėms paskirstytina patentų pratęsimo mokesčių dalis nustatoma pagal tokius sąžiningus, teisingus ir tinkamus kriterijus:

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) rinkos dydį, išreikštą gyventojų skaičiumi;

b) rinkos dydį, užtikrinant, kad kiekvienai dalyvaujančiai valstybei narei būtų paskirta minimali suma;

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) kompensavimą valstybėms narėms, kurių oficialioji kalba nėra viena iš oficialiųjų Europos patentų tarnybos kalbų, kurių patentinės veiklos mastai neproporcingai maži ir kurios Europos patentų organizacijos narėmis tapo palyginti neseniai.

c) kompensavimą valstybėms narėms, kurių oficialioji kalba nėra viena iš oficialiųjų Europos patentų tarnybos kalbų ir (arba) kurių patentinės veiklos mastai neproporcingai maži, ir (arba) kurios Europos patentų organizacijos narėmis tapo palyginti neseniai.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Dalyvaujančios valstybės narės pagal 1 dalį joms paskirtą sumą naudoja su patentais susijusioms reikmėms.

Išbraukta.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija yra įgaliota pagal 1–3 dalis ir 17 straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus, susijusius su patentų pratęsimo mokesčių paskirstymu dalyvaujančioms valstybėms narėms.

Išbraukta.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17 straipsnis

Išbraukta.

Įgaliojimų delegavimas

 

1. Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius teisės aktus, jei įvykdomos šiame straipsnyje nustatytos sąlygos.

 

2. 15 ir 16 straipsniuose minimi įgaliojimai deleguojami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data].

 

3. 15 ir 16 straipsniuose minimų įgaliojimų delegavimą Europos Parlamentas ir Taryba gali bet kada atšaukti. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų teisės aktų galiojimui.

 

4. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, Komisija tuo pačiu metu apie jį praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

5. Pagal 15 ir 16 straipsnius priimtas deleguotasis teisės aktas įsigalioja tik jei per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepateikia prieštaravimų, arba jei dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad jie neprieštaraus. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas dviem mėnesiais.

 

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip praėjus šešeriems metams po datos, kai dalyvaujančių valstybių narių teritorijoje įsigalioja pirmasis bendro galiojimo Europos patentas, Komisija Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą, o prireikus – ir pasiūlymus dėl reglamento pakeitimų. Paskesnes reglamento taikymo ataskaitas Komisija pateikia kas šešerius metus.

1. Ne vėliau kaip praėjus trejiems metams po datos, kai dalyvaujančių valstybių narių teritorijoje įsigalioja pirmasis bendro galiojimo Europos patentas, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą, o prireikus – ir pasiūlymus dėl reglamento pakeitimų. Paskesnes reglamento taikymo ataskaitas Komisija pateikia kas penkerius metus.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija reguliariai teikia ataskaitas apie tai, kaip taikomi 14 straipsnyje minimi patentų pratęsimo mokesčiai, ypatingą dėmesį skiriant 15 straipsnyje išdėstytų principų laikymuisi.

2. Komisija reguliariai teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitas apie tai, kaip taikomi 14 straipsnyje minimi patentų pratęsimo mokesčiai, ypatingą dėmesį skiriant 15 straipsnyje išdėstytų principų laikymuisi.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dalyvaujančios valstybės narės praneša Komisijai apie priemones, priimtas pagal 4 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnį iki 22 straipsnio 2 dalyje nustatytos datos.

1. Dalyvaujančios valstybės narės praneša Komisijai apie priemones, priimtas pagal 12 straipsnį iki 22 straipsnio 2 dalyje nustatytos datos.

 

1a. Kiekviena dalyvaujanti valstybė narė praneša Komisijai apie priemones, priimtas pagal 4 straipsnio 2 dalį, iki šio reglamento taikymo datos arba, tuo atveju, kai šio reglamento taikymo dieną dalyvaujančioje valstybėje narėje Bendras patentų teismas neturi išimtinės jurisdikcijos bendro galiojimo Europos patentų požiūriu, iki tos dienos, kai Bendram patentų teismui suteikiama išimtinė jurisdikcija toje dalyvaujančioje valstybėje narėje.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jis taikomas nuo [konkreti data bus nustatyta ir sutaps su data, nuo kurios bus taikomas Tarybos reglamentas …/…, kuriuo užtikrinamas su taikoma vertimo tvarka susijęs tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą].

2. Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. arba nuo susitarimo dėl Bendro patentų teismo įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė.

 

Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 ir 2 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies, Europos patento, kurio bendro galiojimo nuostata įregistruojama 2 straipsnio da punkte nurodytame bendros patentinės apsaugos registre, bendro galiojimo nuostata taikoma tik tose dalyvaujančiose valstybėse narėse, kuriose registracijos dieną Bendras patentų teismas turi išimtinę jurisdikciją bendro galiojimo Europos patentų požiūriu.

 

2a. Kiekviena dalyvaujanti valstybė narė praneša Komisijai apie susitarimo ratifikavimą tuomet, kai ratifikavimo dokumentas deponuojamas. Komisija paskelbia susitarimo įsigaliojimo datą ir susitarimą ratifikavusių valstybių narių sąrašą įsigaliojimo dieną Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Po to Komisija reguliariai atnaujina susitarimą ratifikavusių dalyvaujančių valstybių narių sąrašą ir skelbia jį Oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Gali būti prašoma užtikrinti bet kokio Europos patento, išduoto 2 dalyje nurodytą dieną ar vėliau, bendrą patentinę apsaugą.

4a. Gali būti prašoma užtikrinti bet kokio Europos patento, išduoto 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą dieną ar vėliau, bendrą patentinę apsaugą.

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (25.11.2011)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo užtikrinamas tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą
(COM(2011) 0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD))

Nuomonės referentas: Alajos Mészáros

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuo pat 2000 m. Europos Sąjunga nesėkmingai bandė patvirtinti bendrą Europos patentų sistemą (kuri prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai buvo vadinama Bendrijos patentu) ir kuri galėtų egzistuoti kartu su nacionaliniais patentais, suteiktais valstybių narių nacionalinių patentų tarnybų bei Europos patentais, suteiktais Europos patentų tarnybos remiantis Europos patentų konvencija.

Dėl milžiniškų sunkumų siekiant vienbalsio susitarimo dėl kalbinių reikalavimų Taryboje, derybos keletą kartų buvo nutrauktos. 2010 m. pabaigoje Konkurencingumo taryba pareiškė, kad per priimtiną laikotarpį arba artimiausioje ateityje visoje ES nebus įmanoma patvirtinti bendros patentinės apsaugos.

Po šio pareiškimo 12 valstybių narių paprašė Komisijos pateikti pasiūlymą, kuriuo būtų leidžiama vykdyti glaudesnį bendradarbiavimą bendros patentinės apsaugos srityje ir kuriuo būtų siekiama pažangos šiuo ypač svarbiu klausimu. 2011 m. vasario 15 d. Europos Parlamentui pritarus, 2011 m. kovo 10 d. Konkurencingumo taryba patvirtino sprendimą, kuriuo leidžiama sukurti bendrą patentinę apsaugą 25 valstybių narių teritorijoje. 2011 m. kovo 19 d. Europos Parlamentas leido pradėti glaudesnio bendradarbiavimo procedūrą. Praėjus trims savaitėms, balandžio 13 d. Komisija pateikė dviejų teisėkūros pasiūlymų rinkinį kuriuo, jį patvirtinus, kiekvienam asmeniui arba bendrovei būtų sudarytos sąlygos apsaugoti savo išradimą pagal 25 valstybėse narėse galiojantį bendrą Europos patentą.

Iš tiesų bendros patentų sistemos sukūrimas visų pirma suteiks ypač reikalingą dabartinės sistemos supaprastinimą. Tuo Europoje bus galima sumažinti administracines kliūtis ir iki 80% sumažinti patento išdavimo kainą, kuo bus pagerintas bei apsaugotas laisvas prekių judėjimas vidaus rinkoje bei sudarytos sąlygos naujovėms ir verslumui Europoje.

Didelė Europos patentų tvirtinimo kai kuriose valstybėse narėse kaina bei proceso sudėtingumas yra pagrindinės priežastys dėl kurių patentų savininkai susilaiko nuo ES masto patento prašymo. Štai pavyzdžiui bendra įprastinės apimties Europos patento, galiojančio visoje ES patvirtinimo kaina (įskaitant išlaidas vertimui bei apytiksles išlaidas patentų agentui bei paskelbimui) yra 22 000 – 26 000 eurų Skaičiai rodo, kad kiekvienais metais visoje ES valstybių narių bendrovės vertimui, tvirtinimui ir profesinės veiklos išlaidoms išleidžia nuo 205 mln. iki 230 mln. eurų. ES patento pagalba bus galima ne tik sumažinti šias išlaidas iki 680 eurų už bendrą patentą bet ir sukurti palankesnes sąlygas investicijoms į mokslinius tyrimus ir plėtrą, padedant pasiekti 3% nuo BVP investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą tikslo, kuris nurodytas strategijoje „Europa 2020“.

Be to, dabartinis teisėkūros pasiūlymas sukurti glaudesnio bendradarbiavimo procedūrą ir su juo susietas laukiamas Komisijos pasiūlymas dėl Europos patentų ginčų sprendimo sistemos suteiks taip reikalingo teisinio apibrėžtumo Europos patentų srityje.

Dabartinis pasiūlymas yra svarbiausias ir labiausiai konkretus žingsnis realizuojant šį, jau seniai pernelyg uždelstą veiksmą. Europos Parlamentas aktyviai rėmė šį žingsnį, jau daugelį metų ragindamas sukurti realų Europos patentą. Todėl pranešėjas labai džiaugiasi dėl Komisijos pasiūlymo, kuriuo suteikiamas tinkamai subalansuotas ir veikiantis sprendimas, kuriam Taryba iš esmės pritarė.

Todėl pranešėjas mano, kad iki šiol pasiektas trapus susitarimas turėtų būti nedelsiant realizuotas, atlikus tik keletą neesminių pakeitimų, kuriais galima papildomai pagerinti pasiūlymą nepakenkiant jau padarytai pažangai.

Vienas iš tokių patobulinimų galėtų būti bendrų Europos patentų sertifikavimo ir apribojimų, ir(arba) perdavimo, ir(arba) panaikinimo ar galiojimo pabaigos veiksmų atsiejimas, t.y. patentai galėtų būti išduodami ir(arba) nutraukiami ir t.t. visų dalyvaujančių valstybių narių teritorijose, tačiau sertifikavimas turėtų būti įmanomas tik tam tikrose valstybėse narėse (jei bendrovė to pageidauja).

Be to, Komisijos pasiūlymu tinkamai pripažįstama bendradarbiavimo tarp Europos patentų biuro ir valstybių narių centrinių pramoninės nuosavybės tarnybų svarba (20 konstatuojamoji dalis), ypač kai tai susiję su tokio bendradarbiavimo nauda MVĮ patentinėje veikloje. Todėl pranešėjas mano, kad toks bendradarbiavimas turėtų būti skatinamas, o Komisija turėtų būti informuojama apie tokio bendradarbiavimo eigą oficialiai bendraujant su Europos patentų tarnyba.

Galiausiai, būtina pakartoti, kad visoje Europos teritorijoje galiojančiu Europos patentu įgytos teisės turėtų visapusiškai derėti su Sutarčių ir Sąjungos teise.

Būtina, kad Parlamentas, savo kaip bendro įstatymų leidėjo rolėje, būtų visapusiškai informuojamas apie visus Komisijos įsipareigojimų šio reglamento leidėjams, aspektus.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Pagal Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalį Sąjunga kuria vidaus rinką, siekia užtikrinti tvariu ekonomikos augimu pagrįstą tvarų Europos vystymąsi ir skatina mokslo ir technologinę pažangą. Šių tikslų siekti padeda teisinių sąlygų sudarymas, kad įmonės galėtų pritaikyti produktų gamybos ir platinimo veiklą tarpvalstybiniu mastu ir turėtų daugiau laisvės rinktis ir galimybių. Vienoda patentinė apsauga vidaus rinkoje, ar bent didelėje jos dalyje, turėtų būti viena iš įmonėms prieinamų teisinių priemonių.

(1) Pagal Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalį Sąjunga kuria vidaus rinką, siekia užtikrinti tvariu ekonomikos augimu pagrįstą tvarų Europos vystymąsi ir skatina informacijos apie mokslo ir technologinę pažangą sklaidą. Šių tikslų siekti padeda teisinių sąlygų sudarymas, kad įmonės galėtų pritaikyti produktų gamybos ir platinimo veiklą tarpvalstybiniu mastu ir turėtų daugiau laisvės rinktis ir galimybių. Vienoda patentinė apsauga vidaus rinkoje, ar bent didelėje jos dalyje, turėtų būti viena iš įmonėms prieinamų teisinių priemonių.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Bendra patento apsauga turėtų būti teikiama, dalyvaujančiose valstybėse narėse pagal šį reglamentą užtikrinant bendrą Europos patentų galiojimą po išdavimo. Pagrindinė bendro galiojimo Europos patentų ypatybė turėtų būti jų bendras galiojimas, t. y. vienoda apsauga ir vienodas poveikis visose dalyvaujančiose valstybėse narėse. Atitinkamai bendro galiojimo Europos patentas turėtų būti apribojamas, licencijuojamas, perduodamas, atšaukiamas ar nustoti galioti tik visose dalyvaujančiose valstybėse narėse kartu. Siekiant užtikrinti bendros patentinės apsaugos vienodą apsaugos mastą, bendrai galioja tik Europos patentai, kurie visoms dalyvaujančioms valstybėms narėms išduoti su vienoda apibrėžtimi. Tačiau, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, jei pagal EPK 54 straipsnio 3 dalį patentas apribojamas ar atšaukiamas dėl to, kad nepatenkinamas naujumo kriterijus, bendro galiojimo Europos patento apribojimas ar atšaukimas įsigalioja tik toje (tose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse), kuri (-os) nurodyta (-os) ankstesnėje paskelbtoje Europos patento paraiškoje. Be to, Europos patento bendras galiojimas turėtų būti papildomo pobūdžio ir nebetaikomas, jei pagrindinis Europos patentas atšaukiamas, arba apribojamas tokiu mastu, kokiu toks patentas apribojamas.

(7) Bendra patento apsauga turėtų būti teikiama, dalyvaujančiose valstybėse narėse pagal šį reglamentą užtikrinant bendrą Europos patentų galiojimą po išdavimo. Pagrindinė bendro galiojimo Europos patentų ypatybė turėtų būti jų bendras galiojimas, t. y. vienoda apsauga ir vienodas poveikis visose dalyvaujančiose valstybėse narėse. Atitinkamai bendro galiojimo Europos patentas turėtų būti apribojamas, perduodamas arba atšaukiamas ar nustoti galioti tik visose dalyvaujančiose valstybėse narėse kartu. Turėtų būti galima bendro galiojimo Europos patentą licencijuoti visoje dalyvaujančių valstybių narių teritorijoje arba jos dalyje. Siekiant užtikrinti bendros patentinės apsaugos vienodą apsaugos mastą, bendrai galioja tik Europos patentai, kurie visoms dalyvaujančioms valstybėms narėms išduoti su vienoda apibrėžtimi. Be to, Europos patento bendras galiojimas turėtų būti papildomo pobūdžio ir nebetaikomas, jei pagrindinis Europos patentas atšaukiamas, arba apribojamas tokiu mastu, kokiu toks patentas apribojamas.

Pagrindimas

Visoje Europoje galiojančio patento išdavimas ir galiojimo nutraukimas turėtų būti pripažįstamas visose dalyvaujančiose valstybėse narėse. Tačiau licencijavimo atveju reikia suteikti galimybę tai atlikti tik keleto valstybių narių (o ne visų dalyvaujančių) teritorijose.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Bendro galiojimo Europos patentų savininkai turėtų mokėti vieną bendrą metinį patento pratęsimo mokestį. Patento pratęsimo mokesčiai turėtų didėti visą patentinės apsaugos laikotarpį ir kartu su mokesčiais, mokėtinais Europos patentų organizacijai iki patento išdavimo, jais turėtų būti padengtos visos išlaidos, susijusios su Europos patento išdavimu ir bendros patentinės apsaugos administravimu. Patento pratęsimo mokesčių lygis turėtų būti nustatytas siekiant lengvinti inovacijų diegimą ir skatinti Europos įmonių konkurencingumą. Taip pat turėtų būti užtikrinta, kad jis atspindėtų rinkos, kurioje taikomas patentas, dydį ir būtų panašus į nacionalinių vidutinio Europos patento, įsigaliojančio dalyvaujančiose valstybėse narėse tuo metu, kai patento pratęsimo mokesčių lygį pirmą kartą nustato Komisija, pratęsimo mokesčių lygį.

(16) Bendro galiojimo Europos patentų savininkai turėtų mokėti vieną bendrą metinį patento pratęsimo mokestį. Patento pratęsimo mokesčiai turėtų didėti visą patentinės apsaugos laikotarpį ir kartu su mokesčiais, mokėtinais Europos patentų organizacijai iki patento išdavimo, jais turėtų būti padengtos išlaidos, susijusios su Europos patento išdavimu ir bendros patentinės apsaugos administravimu. Patento pratęsimo mokesčių lygis turėtų būti nustatytas siekiant lengvinti inovacijų diegimą ir skatinti Europos įmonių konkurencingumą, ir turėtų būti atsižvelgiama į labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių padėtį bei jų finansavimo galimybes[1]1. Taip pat turėtų būti užtikrinta, kad jis atspindėtų rinkos, kurioje taikomas patentas, dydį ir būtų panašus į nacionalinių vidutinio Europos patento, įsigaliojančio dalyvaujančiose valstybėse narėse tuo metu, kai pirmą kartą nustatomas patento pratęsimo mokesčių lygis, pratęsimo mokesčių lygį.

 

_____________________

 

1 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Patento pratęsimo mokesčiai turėtų būti mokami Europos patentų organizacijai. 50 procentų mokesčių, atskaičius Europos patentų tarnybos išlaidas, kurių susidaro vykdant su bendra patentine apsauga susijusias užduotis, paskirstoma dalyvaujančioms valstybėms narėms, kurios gautas lėšas turėtų naudoti su patentais susijusiems tikslams. Paskirstymas turėtų būti grindžiamas sąžiningais, teisingais ir tinkamais kriterijais, t. y. patentinės veiklos lygiu ir rinkos dydžiu. Paskirstant mokesčius turėtų būti kompensuojama valstybėms narėms, kurių oficialioji kalba nėra viena iš oficialiųjų Europos patentų tarnybos kalbų, kurių patentinės veiklos mastai neproporcingai maži ir kurios Europos patentų organizacijos narėmis tapo palyginti neseniai.

(18) Patento pratęsimo mokesčiai turėtų būti mokami Europos patentų organizacijai. 50 procentų mokesčių, atskaičius Europos patentų biuro išlaidas, kurių susidaro vykdant su bendra patentine apsauga susijusias užduotis, paskirstoma dalyvaujančioms valstybėms narėms, kurios gautas lėšas turėtų naudoti minėtam reglamentui įgyvendinti ir kitiems su patentais ir naujovėmis susijusiems tikslams, įskaitant patarimų ir paramos teikimą mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Paskirstymas turėtų būti grindžiamas sąžiningais, teisingais ir tinkamais kriterijais, t. y. patentinės veiklos lygiu ir rinkos dydžiu. Paskirstant mokesčius turėtų būti kompensuojama valstybėms narėms, kurių oficialioji kalba nėra viena iš oficialiųjų Europos patentų tarnybos kalbų, kurių patentinės veiklos mastai neproporcingai maži ir kurios Europos patentų organizacijos narėmis tapo palyginti neseniai.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad paskirstyti patentų pratęsimo mokesčiai padėtų įgyvendinti minėto reglamento uždavinį ir padėtų sukurti tvirtesnę Europos Sąjungos patentų sistemą, nurodomi tikslai, kuriais dalyvaujančios valstybės narės gali juos naudoti.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeidžiant 5 straipsnio, bendro galiojimo Europos patentas gali būti apribojamas, licencijuojamas, perduodamas, atšaukiamas ar nustoti galioti tik visose dalyvaujančiose valstybėse narėse kartu.

Nepažeidžiant 5 straipsnio, bendro galiojimo Europos patentas gali būti apribojamas, licencijuojamas, perduodamas arba atšaukiamas ar nustoti galioti tik visose dalyvaujančiose valstybėse narėse kartu.

Pagrindimas

Visoje Europoje galiojančio patento išdavimas ir galiojimo nutraukimas turėtų būti pripažįstamas visose dalyvaujančiose valstybėse narėse. Tačiau licencijavimo atveju reikia suteikti galimybę tai atlikti tik keleto valstybių narių (o ne visų dalyvaujančių) teritorijose.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Bendro galiojimo Europos patentas gali būti licencijuojamas visoje dalyvaujančių valstybių narių teritorijoje arba jos dalyje.

Pagrindimas

Visoje Europoje galiojančio patento išdavimas ir galiojimo nutraukimas turėtų būti pripažįstamas visose dalyvaujančiose valstybėse narėse. Tačiau licencijavimo atveju reikia suteikti galimybę tai atlikti tik keleto valstybių narių (o ne visų dalyvaujančių) teritorijose.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Bendro galiojimo Europos patentas dalyvaujančių valstybių narių teritorijoje įsigalioja dieną, kai Europos patentų tarnyba nuorodą į Europos patento išdavimą paskelbia Europos patentų biuletenyje.

1. Bendro galiojimo Europos patentas dalyvaujančių valstybių narių teritorijoje įsigalioja 14-tą dieną skaičiuojant nuo dienos, kai Europos patentų tarnyba nuorodą į Europos patento išdavimą paskelbia Europos patentų biuletenyje.

Pagrindimas

Tokia formuluote būtų atsižvelgta į patento suderinimo laikotarpį valstybėse, kuriose įsigalioja minėtas Europos patentas, suteikiant galimybę nagrinėti skelbiamas užklausas.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

Išbraukta.

Ankstesnės teisės

 

Jei pagal EPK 54 straipsnio 3 dalį patentas apribojamas ar atšaukiamas dėl to, kad nepatenkinamas naujumo kriterijus, bendro galiojimo Europos patento apribojimas ar atšaukimas įsigalioja tik toje (tose) dalyvaujančioje (-ose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse), kuri (-os) nurodyta (-os) ankstesnėje paskelbtoje Europos patento paraiškoje.

 

Pagrindimas

2000 m. iš dalies pakeitus Europos patentų konvenciją, šiuo straipsniu suteikiama galimybė neegzistuoja, todėl šį straipsnį taip pat galima išbraukti iš reglamento.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Bendro galiojimo Europos patentas jos savininkui suteikia teisę neleisti savininko sutikimo neturinčioms trečiosioms šalims:

1. Bendro galiojimo Europos patentas jo savininkui suteikia įstatymais įgyvendinamą teisę nepripažinti savininko sutikimo neturinčioms trečiosioms šalims šių dalykų teisėtumo:

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Bendro galiojimo Europos patentas jo savininkui suteikia teisę užtikrinti, kad trečiosios šalys jokiam asmeniui, išskyrus šalį, turinčią teisę naudotis patentuotu išradimu, be savininko leidimo dalyvaujančiose valstybėse narėse negalėtų teikti ar siūlyti priemonių, susijusių su pagrindiniu to išradimo elementu ir suteikiančių galimybę juo pradėti naudotis, kai ta trečioji šalis žino ar turėjo žinoti, kad tos priemonės yra tinkamos ir skirtos užtikrinti, kad tuo išradimu būtų galima pradėti naudotis.

1. Bendro galiojimo Europos patentas jo savininkui suteikia įstatymais įgyvendinamą teisę užtikrinti, kad trečiosios šalys jokiam asmeniui, išskyrus šalį, turinčią teisę naudotis patentuotu išradimu, be savininko leidimo dalyvaujančiose valstybėse narėse neturėtų pripažinto teisėtumo teikti ar siūlyti priemonių, susijusių su pagrindiniu to išradimo elementu ir suteikiančių galimybę juo pradėti naudotis, kai ta trečioji šalis žino ar turėjo žinoti, kad tos priemonės yra tinkamos ir skirtos užtikrinti, kad tuo išradimu būtų galima pradėti naudotis.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendro galiojimo Europos patentu suteiktos teisės netaikomos:

Bendro galiojimo Europos patentu suteiktos teisės dera su Sutarčių ir Sąjungos teise ir netaikomos:

Pagrindimas

Europos patentu suteikiamos teisės kartais galėtų prieštarauti kitoms ES politikos sritims, todėl būtina užtikrinti derėjimą su ES teise, kas yra nurodyta SESV 326 straipsnyje („Bet koks tvirtesnis bendradarbiavimas turi atitikti Sutartis ir Sąjungos teisę“.)

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) biologinių medžiagų naudojimui auginant, atrandant ir išvedant naujas augalų veisles;

Pagrindimas

Svarbu numatyti ribotą augintojų ypatingą teisę siekiant užtikrinti galimybę laisvai naudoti biologines medžiagas siekiant kurti ir atrasti naujas augalų rūšis.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) veiksmams, kuriems taikoma ūkininkų ypatinga teisė pagal Reglamento (EB) Nr. 2100/94 14 straipsnį, kuris taikomas mutatis mutandis;

h) ūkininkams dauginimo tikslais savo ūkyje naudojant augalinę medžiagą, gautą nuėmus derlių, jeigu dauginamąją medžiagą ūkininkui pardavė patento savininkas, arba jeigu ši medžiaga buvo naudojama žemės ūkio veiklai su jo sutikimu, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2100/94 14 straipsnyje;

Pagrindimas

Ūkininkų ypatingos teisės atžvilgiu, svarbu suderinti išlygų formuluotę su Direktyvoje 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos nustatyta formuluote.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) saugomų gyvulių naudojimui ūkininkavimo reikmėms, su sąlyga, kad veislinius gyvūnus ar kitą gyvūnų reprodukcinę medžiagą ūkininkui pardavė ar kitaip komerciškai platino patento savininkas arba kad tai buvo daroma su jo sutikimu. Toks naudojimas apima gyvūnų ar kitos gyvūnų reprodukcinės medžiagos parūpinimą žemės ūkio veiklai, tačiau ne pardavimui vykdant komercinę reprodukcinę veiklą ar jos reikmėms);

i) gyvūnų arba gyvūnų reprodukcinės medžiagos ūkininko naudojimui ūkininkavimo reikmėms, su sąlyga, kad veislinius gyvulius ar kitą gyvūnų reprodukcinę medžiagą, kurią sudaro patentuotas išradimas, ūkininkui pardavė patento savininkas arba kad tai buvo daroma su jo sutikimu. Toks naudojimas neapima medžiagos pardavimo vykdant komercinę reprodukcinę veiklą ar jos reikmėms;

Pagrindimas

Ūkininkų ypatingos teisės atžvilgiu, svarbu suderinti išlygų formuluotę su Direktyvoje 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos nustatyta formuluote.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) pvz., kad būtų atsižvelgiama į MVĮ padėtį ir finansavimo galimybes.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) atsižvelgti į konkrečią mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį, kaip tai nurodyta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) rinkos dydį, išreikštą gyventojų skaičiumi;

b) rinkos dydį, užtikrinant, kad kiekvienai dalyvaujančiai valstybei narei būtų paskirta minimali suma;

Pagrindimas

Valstybėse narėse paskirstant registracijos pranešimo mokesčius būtų labiau tinkama vadovautis rinkos dydžiu (ne išreikštu gyventojų skaičiumi, bet patento apimama rinkos dalimi), tačiau tuo pat metu visose dalyvaujančiose valstybėse narėse būtina užtikrint tam tikro pavidalo minimalų mokėjimą.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama šio reglamento taikymo srityse glaudžiai bendradarbiauti su Europos patentų tarnyba, Komisija su ja pasirašo darbinį susitarimą. Taip bendradarbiaujant reguliariai keičiamasi nuomonėmis apie darbinio susitarimo taikymą, o ypač apie tai, kaip taikomi patentų pratęsimo mokesčiai, ir apie poveikį Europos patentų organizacijos biudžetui.

Siekdama šio reglamento taikymo srityse glaudžiai bendradarbiauti su Europos patentų tarnyba, Komisija su ja pasirašo darbinį susitarimą. Taip bendradarbiaujant reguliariai keičiamasi nuomonėmis apie darbinio susitarimo taikymą, ypač apie tai, kaip taikomi patentų pratęsimo mokesčiai, ir apie poveikį Europos patentų organizacijos biudžetui bei apie Europos patentų tarnybos ir dalyvaujančių valstybių narių centrinių pramoninės nuosavybės tarnybų bendradarbiavimą, ypač kiek tai susiję su pagalba mažųjų ir vidutinių įmonių patentavimo veiklai.

Pagrindimas

Kaip nurodoma 20 konstatuojamoje dalyje, glaudžiau bendradarbiaujant Europos patentų tarnybai ir dalyvaujančių valstybių narių centrinėms pramoninės nuosavybės tarnyboms būtų galima suteikti naudos, ypač MVĮ patentavimo veiklai. Tokį bendradarbiavimą būtina skatinti, o Komisija, bendradarbiaudama su EPT, turėtų būti apie tai informuojama.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip praėjus šešeriems metams po datos, kai dalyvaujančių valstybių narių teritorijoje įsigalioja pirmasis bendro galiojimo Europos patentas, Komisija Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą, o prireikus – ir pasiūlymus dėl reglamento pakeitimų. Paskesnes reglamento taikymo ataskaitas Komisija pateikia kas šešerius metus.

1. Ne vėliau kaip praėjus trejiems metams po datos, kai dalyvaujančių valstybių narių teritorijoje įsigalioja pirmasis bendro galiojimo Europos patentas, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą, o prireikus – ir pasiūlymus dėl reglamento pakeitimų. Paskesnes reglamento taikymo ataskaitas Komisija pateikia kas trejus metus.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą

Nuorodos

COM(2011) 0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

10.5.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

7.7.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Alajos Mészáros

1.9.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

5.10.2011

 

 

 

Priėmimo data

23.11.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Francesco De Angelis, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Vladimír Remek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Cristian Silviu Buşoi, Anna Hedh

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą

Nuorodos

COM(2011) 0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

13.4.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

10.5.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

7.7.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Bernhard Rapkay

11.4.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

21.6.2011

11.10.2011

21.11.2011

 

Priėmimo data

20.12.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger

Pateikimo data

3.1.2012