Ziņojums - A7-0001/2012Ziņojums
A7-0001/2012

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno ciešāku sadarbību, lai izveidotu vienotu patentaizsardzību

11.1.2012 - (COM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD)) - ***I

Juridiskā komiteja
Referents: Bernhard Rapkay


Procedūra : 2011/0093(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0001/2012

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno ciešāku sadarbību, lai izveidotu vienotu patentaizsardzību

(COM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0215),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 118. panta 1. daļu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0099/2011),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (A7-0001/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Vienotas patentaizsardzības izveide būtu jāpanāk, pēc Eiropas patentu izdošanas tiem attiecībā uz iesaistītajām dalībvalstīm piešķirot vienotu spēku ar šo regulu. Vienota spēka Eiropas patentu galvenajai iezīmei vajadzētu būt to vienotajam raksturam, t.i., ka tie nodrošina vienādu aizsardzību un tiem ir vienāds spēks visās iesaistītajās dalībvalstīs. Līdz ar to vienota spēka Eiropas patents varētu tikt ierobežots, licencēts, nodots citam īpašniekam, atzīts par spēkā neesošu vai zaudēt spēku tikai visās iesaistītajās dalībvalstīs. Lai nodrošinātu, ka ar vienoto patentaizsardzību tiek piešķirts pēc būtības vienāds aizsardzības apjoms, tikai tiem Eiropas patentiem, kas piešķirti visām iesaistītajām dalībvalstīm un kam ir tāds pats pretenziju kopums, varētu būt vienots spēks. Tomēr, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību gadījumā, ja patents tiek ierobežots vai atzīts par spēkā neesošu, pamatojieties uz novitātes trūkumu saskaņā ar EPK 54. panta 3. punktu, vienota spēka Eiropas patenta ierobežošana vai atzīšana par spēkā neesošu ir spēkā tikai attiecībā uz to (tām) iesaistīto(-ajām) dalībvalsti(-īm), kas norādītas sākotnējā publicētajā Eiropas patenta pieteikumā. Visbeidzot, Eiropas patentam piešķirtajam vienotajam spēkam jābūt tikai ar papildu raksturu, proti, šī vienotā spēka esībai būtu jāizbeidzas vai jātiek ierobežotai tādā mērā, kādā tam pamatā esošais Eiropas patents tiek atzīts par spēkā neesošu vai tiek ierobežots.

(7) Vienotas patentaizsardzības izveide būtu jāpanāk, pēc Eiropas patentu izdošanas tiem attiecībā uz visām iesaistītajām dalībvalstīm piešķirot vienotu spēku ar šo regulu. Vienota spēka Eiropas patentu galvenajai iezīmei vajadzētu būt to vienotajam raksturam, t.i., ka tie nodrošina vienādu aizsardzību un tiem ir vienāds spēks visās iesaistītajās dalībvalstīs. Līdz ar to vienota spēka Eiropas patents varētu tikt ierobežots, nodots citam īpašniekam, atzīts par spēkā neesošu vai zaudēt spēku tikai visās iesaistītajās dalībvalstīs. Vajadzētu būt iespējai vienota spēka Eiropas patentu licencēt attiecībā uz visu iesaistīto dalībvalstu teritoriju vai tās daļu. Lai nodrošinātu, ka ar vienoto patentaizsardzību tiek piešķirts pēc būtības vienāds aizsardzības apjoms, tikai tiem Eiropas patentiem, kas piešķirti visām iesaistītajām dalībvalstīm un kam ir tāds pats pretenziju kopums, varētu būt vienots spēks. Visbeidzot, Eiropas patentam piešķirtajam vienotajam spēkam jābūt tikai ar papildu raksturu, proti, šī vienotā spēka esībai būtu jāizbeidzas vai jātiek ierobežotai tādā mērā, kādā tam pamatā esošais Eiropas patents tiek atzīts par spēkā neesošu vai tiek ierobežots.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) Šī regula neattiecas uz jautājumu par obligātajām licencēm. Obligātas licences vienota spēka Eiropas patentiem būtu jāreglamentē iesaistīto dalībvalstu tiesību aktos to attiecīgajā teritorijā.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a) Kaitējuma atlīdzināšanas kārtība būtu jānosaka iesaistīto dalībvalstu tiesību aktos, jo īpaši noteikumos, ar kuriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 13. pantu.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Iesaistītajām dalībvalstīm būtu jāuztic Eiropas Patentu iestādei atsevišķi administratīvi uzdevumi saistībā ar vienota spēka Eiropas patentiem, jo īpaši saistībā ar šādām darbībām: administrēt pieprasījumus par vienota spēka piešķiršanu, reģistrēt vienoto spēku un reģistrēt visus ierobežojumus, licences, nodošanu citai personai, atzīšanu par spēkā neesošu vai spēka zaudēšanu attiecībā uz vienota spēka Eiropas patentu, iekasēt un sadalīt spēkā uzturēšanas maksas, publicēt tulkojumus informatīviem nolūkiem pārejas periodā, administrēt tulkošanas izmaksu kompensācijas shēmu attiecībā uz pieteicējiem, kas iesniedz Eiropas patenta pieteikumus valodā, kas nav viena no Eiropas Patentu iestādes oficiālajām valodām. Iesaistītajām dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka pieteikumus piešķirt patentam vienotu spēku Eiropas Patentu iestādei iesniedz viena mēneša laikā no dienas, kad Eiropas Patentu biļetenā ir publicēts paziņojums par patenta piešķiršanu, un ka šie pieteikumi tiek iesniegti Eiropas Patentu iestādes procesuālajā valodā kopā ar tulkojumu, kas attiecībā uz pārejas periodu paredzēts Padomes Regulā .../... [tulkošanas kārtība].

(15) Iesaistītajām dalībvalstīm būtu jāuztic Eiropas Patentu iestādei atsevišķi administratīvi uzdevumi saistībā ar vienota spēka Eiropas patentiem, jo īpaši saistībā ar šādām darbībām: administrēt pieprasījumus par vienota spēka piešķiršanu, reģistrēt vienoto spēku un reģistrēt visus ierobežojumus, licences, nodošanu citai personai, atzīšanu par spēkā neesošu vai spēka zaudēšanu attiecībā uz vienota spēka Eiropas patentu, iekasēt un sadalīt spēkā uzturēšanas maksas, publicēt tulkojumus informatīviem nolūkiem pārejas periodā, administrēt tulkošanas izmaksu kompensācijas shēmu attiecībā uz pieteicējiem, kas iesniedz Eiropas patenta pieteikumus valodā, kas nav viena no Eiropas Patentu iestādes oficiālajām valodām.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a) Izraudzītajā komitejā iesaistītajām dalībvalstīm būtu jānodrošina to uzdevumu pildīšanas pārvaldība un uzraudzība, kurus Eiropas Patentu iestādei ir uzticējušas iesaistītās dalībvalstis, jānodrošina, lai pieprasījumus par vienota spēka piešķiršanu reģistrētu Eiropas Patentu iestādē viena mēneša laikā kopš paziņojuma par patenta piešķiršanu publicēšanas Eiropas Patentu Biļetenā, un jānodrošina, lai tos Eiropas Patentu iestādē iesniegtu lietvedības valodā līdz ar tulkojumu, kurš pārejas periodam ir noteikts Padomes Regulā Nr…/... [tulkošanas kārtība]. Turklāt iesaistītajām dalībvalstīm saskaņā ar Eiropas Patentu konvencijas (EPK) 35. panta 2. punktā paredzētajiem balsošanas noteikumiem būtu jānodrošina, ka spēkā uzturēšanas maksu apjoms un to spēkā uzturēšanas maksu sadalījums tiek noteikts atbilstīgi šajā regulā izklāstītajiem kritērijiem.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Patentu īpašniekiem būtu jāmaksā viena kopēja ikgadēja spēkā uzturēšanas maksa par vienota spēka Eiropas patentiem. Spēkā uzturēšanas maksām visā patentaizsardzības termiņā būtu pakāpeniski jāpieaug; kopā ar maksām, kas jāmaksā Eiropas Patentu organizācijai pirmspiešķiršanas posmā, tām būtu jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar Eiropas patenta piešķiršanu un vienotās patentaizsardzības administrēšanu. Spēkā uzturēšanas maksas būtu jānosaka tādā līmenī, lai sekmētu inovāciju un veicinātu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju. Šis līmenim arīdzan būtu jāatspoguļo patenta aptvertā tirgus lielumu un jābūt līdzīgam nacionālajām spēkā uzturēšanas maksām par „vidēju” Eiropas patentu, kas ir spēkā iesaistītajās dalībvalstīs laikā, kad Komisija pirmo reizi nosaka spēkā uzturēšanas maksu apjomu.

(16) Patentu īpašniekiem būtu jāmaksā viena kopēja ikgadēja spēkā uzturēšanas maksa par vienota spēka Eiropas patentiem. Spēkā uzturēšanas maksām visā patentaizsardzības termiņā būtu pakāpeniski jāpieaug; kopā ar maksām, kas jāmaksā Eiropas Patentu organizācijai pirmspiešķiršanas posmā, tām būtu jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar Eiropas patenta piešķiršanu un vienotās patentaizsardzības administrēšanu. Spēkā uzturēšanas maksas būtu jānosaka tādā līmenī, lai sekmētu inovāciju un veicinātu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju, un būtu jāņem vērā tādu konkrētu struktūru kā mazo un vidēju uzņēmumu situācija, piemēram, nosakot tiem zemākas maksas. Šim līmenim arīdzan būtu jāatspoguļo patenta aptvertā tirgus lielums un jābūt līdzīgam nacionālajām spēkā uzturēšanas maksām par „vidēju” Eiropas patentu, kas ir spēkā iesaistītajās dalībvalstīs laikā, kad pirmo reizi nosaka spēkā uzturēšanas maksu apjomu.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Spēkā uzturēšanas maksas būtu jāiemaksā Eiropas Patentu organizācijai. 50% no šīm maksām (atskaitot izdevumus, kas Eiropas Patentu birojam radušies, veicot uzdevumus saistībā ar vienoto patentaizsardzību) sadala starp iesaistītajām dalībvalstīm, kam šie līdzekļi būtu jāizmanto ar patentiem saistītiem mērķiem. Sadalījums būtu jānosaka, balstoties uz taisnīgiem, vienlīdzīgiem un būtiskiem kritērijiem, proti, pēc patenta pieteikumu skaita un tirgus lieluma. Sadalījumam vajadzētu būt tādam, lai kompensētu to, ka valstij ir cita oficiālā valoda, nevis kāda no Eiropas Patentu iestādes oficiālajām valodām, ka valstī ir nesamērīgi mazs patenta pieteikumu skaits vai ka valsts ir salīdzinoši nesen pievienojusies Eiropas Patentu organizācijai.

(18) Spēkā uzturēšanas maksas būtu jāiemaksā Eiropas Patentu organizācijai. Eiropas Patentu iestāde patur līdzekļus, lai segtu izmaksas, kas radušās Eiropas Patentu iestādei, veicot uzdevumus saistībā ar vienotu patentaizsardzību saskaņā ar EPK 146. pantu. Atlikušo daļu sadala starp iesaistītajām dalībvalstīm, kam šie līdzekļi būtu jāizmanto ar patentiem saistītiem mērķiem. Sadalījums būtu jānosaka, balstoties uz taisnīgiem, vienlīdzīgiem un būtiskiem kritērijiem, proti, pēc patenta pieteikumu skaita un tirgus lieluma, un būtu jāparedz summas minimums, kas no jauna jāpārdala katrai no iesaistītajām dalībvalstīm, lai saglabātu līdzsvarotu un stabilu sistēmas darbību. Sadalījumam vajadzētu būt tādam, lai kompensētu to, ka valstij ir cita oficiālā valoda, nevis kāda no Eiropas Patentu iestādes oficiālajām valodām, ka valstī ir nesamērīgi mazs patenta pieteikumu skaits, kas noteikts atbilstīgi Eiropas progresa ziņojumam (EIS), vai ka valsts ir salīdzinoši nesen pievienojusies Eiropas Patentu organizācijai.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Lai nodrošinātu pienācīgu spēkā uzturēšanas maksu apjomu un sadalījumu atbilstīgi šajā regulā izklāstītajiem principiem, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu tādos jautājumos kā vienota spēka Eiropas patentu spēkā uzturēšanas maksu lielums un šādu maksu sadalījums starp Eiropas Patentu organizāciju un iesaistītajām dalībvalstīm. Īpaši svarīgi, lai Komisija sagatavošanas periodā pienācīgi apspriestos ar ieinteresētajām aprindām, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus vienlaikus, savlaicīgi un regulāri nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

svītrots

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a) Jurisdikcija attiecībā uz vienota spēka Eiropas patentiem būtu jāizveido un jāreglamentē ar instrumentu, kas paredzētu vienotu patentu tiesvedības sistēmu Eiropas patentiem un vienota spēka Eiropas patentiem.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21b) Lai nodrošinātu vienota spēka Eiropas patenta pareizu darbību, tiesu prakses konsekvenci un tādā veidā juridisko noteiktību, kā arī rentabilitāti patentu īpašniekiem, ir būtiski izveidot Vienoto patentu tiesu, lai izskatītu lietas, kas attiecas uz vienota spēka Eiropas patentiem. Tādēļ ir ļoti svarīgi iesaistītajām dalībvalstīm ratificēt nolīgumu par Vienoto patentu tiesu saskaņā ar valstu konstitucionālajām un parlamentārajām procedūrām un veikt attiecīgos pasākumus, lai minētā tiesa iespējami drīz varētu uzsākt darbu.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

2. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) „Vienota spēka Eiropas patents” ir Eiropas patents, kam ir vienots spēks iesaistīto dalībvalstu teritorijā saskaņā ar šo regulu;

(c) „Vienota spēka Eiropas patents” ir Eiropas patents, kam ir vienots spēks visu iesaistīto dalībvalstu teritorijā saskaņā ar šo regulu;

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

2. pants – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da) „Vienotās patentaizsardzības reģistrs” ir daļa no Eiropas patentu reģistra, kurā reģistrē vienota spēka Eiropas patenta vienoto spēku un jebkurus tā ierobežojumus, licencēšanu, nodošanu citam īpašniekam, atsaukšanu vai spēka zaudēšanu;

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas patentiem, kas piešķirti ar identisku aizsardzības apjomu attiecībā uz visām iesaistītajām dalībvalstīm, ir vienots spēks iesaistītajās dalībvalstīs ar nosacījumu, ka to vienotais spēks ir reģistrēts Vienotās patentaizsardzības reģistrā, kas minēts 12. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Eiropas patentiem, kas piešķirti ar vienādu pretenziju kopumu attiecībā uz visām iesaistītajām dalībvalstīm, ir vienots spēks iesaistītajās dalībvalstīs ar nosacījumu, ka to vienotais spēks ir reģistrēts Vienotās patentaizsardzības reģistrā, kas minēts 2. panta da) apakšpunktā.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot 5. pantu, vienota spēka Eiropas patents var tikt ierobežots, licencēts, nodots citai personai, atzīts par spēkā neesošu vai zaudēt spēku tikai attiecībā uz visām iesaistītajām dalībvalstīm.

Vienota spēka Eiropas patents var tikt ierobežots, nodots citai personai, atzīts par spēkā neesošu vai zaudēt spēku tikai attiecībā uz visām iesaistītajām dalībvalstīm.

 

Vienota spēka Eiropas patents var tikt licencēts attiecībā uz visu iesaistīto dalībvalstu teritoriju vai tikai tās daļu.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Iesaistītās dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gadījumā, kad Eiropas patenta vienotais spēks ir reģistrēts, tiek uzskatīts, ka Eiropas patents nav stājies spēkā kā nacionālais patents to teritorijā dienā, kad Eiropas Patentu biļetenā publicēts paziņojums par patenta piešķiršanu.

2. Iesaistītās dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gadījumā, kad Eiropas patenta vienotais spēks ir reģistrēts un attiecas uz to teritoriju, tiek uzskatīts, ka Eiropas patents nav stājies spēkā kā nacionālais patents to teritorijā dienā, kad Eiropas Patentu Biļetenā publicēts paziņojums par patenta piešķiršanu.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

5. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. pants

svītrots

Agrākas tiesības

 

Ja patents tiek ierobežots vai atzīts par spēkā neesošu, pamatojoties uz novitātes trūkumu saskaņā ar EPK 54. panta 3. punktu, vienota spēka Eiropas patenta ierobežošana vai atzīšana par spēkā neesošu stājas spēkā tikai attiecībā uz to (tām) iesaistīto(-ajām) dalībvalsti(-īm), kas norādītas agrākajā publicētajā Eiropas patenta pieteikumā.

 

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

6. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) lieto patentētu paņēmienu vai, ja trešā persona zina vai tai vajadzēja zināt, ka paņēmiena lietošana bez patenta īpašnieka piekrišanas ir aizliegta, piedāvā paņēmienu lietošanai iesaistītajās dalībvalstīs;

(b) lieto patentētu paņēmienu vai, ja trešā persona zina vai tai vajadzēja zināt, ka paņēmiena lietošana bez patenta īpašnieka piekrišanas ir aizliegta, piedāvā paņēmienu lietošanai to iesaistīto dalībvalstu teritorijā, kurās minētajam patentam ir vienots spēks;

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Vienota spēka Eiropas patents tā īpašniekam dod tiesības nepieļaut, ka kāda trešā persona bez īpašnieka piekrišanas iesaistītajās dalībvalstīs piegādā vai piedāvā piegādei kādai personai, kas nav tiesīga izmantot patentēto izgudrojumu, līdzekļus, kuri attiecas uz kādu būtisku minētā izgudrojuma elementu, un tādējādi ļauj to izmantot, ja trešā persona zina vai tai vajadzēja zināt, ka tādi līdzekļi ir derīgi un paredzēti izgudrojuma īstenošanai.

1. Vienota spēka Eiropas patents tā īpašniekam dod tiesības nepieļaut, ka kāda trešā persona, kam nav īpašnieka piekrišanas iesaistītajās dalībvalstīs, kurās šim patentam ir vienots spēks, piegādā vai piedāvā piegādei kādai personai, kas nav tiesīga izmantot patentēto izgudrojumu, līdzekļus, kuri attiecas uz kādu būtisku minētā izgudrojuma elementu, un tādējādi ļauj to izmantot, ja trešā persona zina vai tai vajadzēja zināt, ka tādi līdzekļi ir derīgi un paredzēti izgudrojuma īstenošanai.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

8. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) patentētā izgudrojuma izmantošanu tādu valstu kuģos, kas nav iesaistītās dalībvalstis, kuģu korpusos, kuģu mašīnās, takelāžā, rīkos un citos piederumos, ja tādi kuģi uz laiku vai nejauši iebrauc iesaistīto dalībvalstu ūdeņos, ar noteikumu, ka izgudrojums ir izmantots tikai kuģa vajadzībām;

(e) izmantošanu tādu valstu kuģos, kas nav iesaistītās dalībvalstis, kurās šim patentam attiecībā uz patentēto izgudrojumu ir vienots spēks, kuģu korpusos, kuģu mašīnās, takelāžā, rīkos un citos piederumos, ja tādi kuģi uz laiku vai nejauši iebrauc to iesaistīto dalībvalstu ūdeņos, kurās šim patentam ir vienots spēks, ar noteikumu, ka izgudrojums ir izmantots tikai kuģa vajadzībām;

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

8. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f) patentētā izgudrojuma izmantošanu lidaparātu, sauszemes transportlīdzekļu vai citu transportlīdzekļu konstrukcijā vai ekspluatācijā valstīs, kas nav iesaistītās dalībvalstis, vai šādu lidaparātu vai sauszemes transportlīdzekļu piederumos, ja tie uz laiku vai nejauši iebrauc iesaistīto dalībvalstu teritorijā;

(f) patentētā izgudrojuma izmantošanu lidaparātu, sauszemes transportlīdzekļu vai citu transportlīdzekļu konstrukcijā vai ekspluatācijā valstīs, kas nav iesaistītās dalībvalstis, kurās attiecīgajam patentam ir vienots spēks, vai šādu lidaparātu vai sauszemes transportlīdzekļu piederumos, ja tie uz laiku vai nejauši iebrauc to iesaistīto dalībvalstu teritorijā, kurās šim patentam ir vienots spēks;

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

8. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g) darbībām, kas ir norādītas 1944. gada 7. decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 27. pantā, ja minētās darbības attiecas uz citas valsts, nevis iesaistītās dalībvalsts lidaparātu;

(g) darbībām, kas ir norādītas 1944. gada 7. decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 27. pantā, ja minētās darbības attiecas uz citas valsts, nevis uz tās iesaistītās dalībvalsts lidaparātu, kurā attiecīgajam patentam ir vienots spēks;

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

8. pants – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h) darbībām, kas uzskatāmas par zemnieku privilēģiju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2100/94 14. pantu, ko piemēro mutatis mutandis;

(h) uz lauksaimnieka ražas produkcijas lietošanu pavairošanai paša saimniecībā, ar noteikumu, ka patenta īpašnieks ir pārdevis vai citādi realizējis lauksaimniekam augu pavairošanas materiālu lauksaimniecības vajadzībām, vai tas ir noticis ar patenta īpašnieka piekrišanu. Tāda lietojuma apjoms un sīkāk izklāstīti paņēmieni ir noteikti Regulas (EK) Nr. 2100/94 14. pantā;

Pamatojums

Šis formulējums ir skaidrāks nekā Komisijas priekšlikums, kurā tiek norādīts tikai uz Regulu Nr. 2100/04, ko piemēro mutatis mutandis.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

8. pants – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j) darbībām un iegūtās informācijas izmantošanu, kas ir atļauta saskaņā ar Direktīvas 91/250/EEK1 5. un 6. pantu, konkrēti, ar noteikumiem par dekompilāciju un savstarpēju izmantojamību; un

(j) darbībām un iegūtās informācijas izmantošanu, kas ir atļauta saskaņā ar Direktīvas 2009/24/EK1 5. un 6. pantu, konkrēti, ar noteikumiem par dekompilāciju un savstarpēju izmantojamību; un

____________________

____________________

1 Padomes 1991. gada 14. maija Direktīva 91/250/EK par datorprogrammu tiesisko aizsardzību (OV L 122, 17.5.1991., 42. lpp.).

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīva 2009/24/EK par datorprogrammu tiesisko aizsardzību (OV L 111, 5.5.2009., 16. lpp.).

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

9. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiesības, kas piešķirtas ar vienota spēka Eiropas patentu, neattiecas uz darbībām saistībā ar patentēto produktu, ko veic iesaistīto dalībvalstu teritorijā pēc tam, kad šo produktu patenta īpašnieks vai cita persona ar viņa piekrišanu ir laidis Savienības tirgū, ja vien patenta īpašniekam nav tiesiska pamata iebilst pret produkta turpmāku komercializāciju.

Tiesības, kas piešķirtas ar vienota spēka Eiropas patentu, neattiecas uz darbībām saistībā ar patentēto produktu, ko veic to iesaistīto dalībvalstu teritorijā, kurās šim patentam ir vienots spēks, pēc tam, kad šo produktu patenta īpašnieks vai cita persona ar viņa piekrišanu ir laidis Savienības tirgū, ja vien patenta īpašniekam nav tiesiska pamata iebilst pret produkta turpmāku komercializāciju.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Vienota spēka Eiropas patentu kā īpašumtiesību objektu pilnībā un visās iesaistītajās dalībvalstīs uzskata par tās iesaistītās dalībvalsts nacionālo patentu, kur saskaņā ar Eiropas Patentu reģistru:

1. Vienota spēka Eiropas patentu kā īpašumtiesību objektu pilnībā un visās iesaistītajās dalībvalstīs uzskata par nacionālo patentu tajā iesaistītajā dalībvalstī, kurā šim patentam ir vienots spēks, kur saskaņā ar Eiropas Patentu reģistru:

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja neviena patenta īpašnieka mītnes vieta vai uzņēmējdarbības vieta nav kādā iesaistītajām dalībvalstīm 1. vai 2. punkta nozīmē, vienota spēka Eiropas patentu kā īpašumtiesību objektu pilnībā un visās iesaistītajās dalībvalstīs uzskata par tās valsts nacionālo patentu, kurā atrodas Eiropas Patentu organizācijas galvenā mītne saskaņā ar EPK 6. panta 1. punktu.

3. Ja neviena patenta īpašnieka mītnes vieta, galvenā uzņēmējdarbības vieta vai uzņēmējdarbības vieta nav kādā no tām iesaistītajām dalībvalstīm 1. vai 2. punkta nozīmē, kurās šim patentam ir vienots spēks, vienota spēka Eiropas patentu kā īpašumtiesību objektu pilnībā un visās iesaistītajās dalībvalstīs uzskata par tās valsts nacionālo patentu, kurā atrodas Eiropas Patentu organizācijas galvenā mītne saskaņā ar EPK 6. panta 1. punktu.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Īstenošana iesaistītajās dalībvalstīs

Administratīvie uzdevumi Eiropas Patentu organizācijā

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) administrēt Vienotās patentaizsardzības reģistru, kurā attiecībā uz vienota spēka Eiropas patentu reģistrē tā vienoto spēku, kā arī visus ierobežojumus, licences, nodošanu citai personai, atzīšanu par spēkā neesošu vai spēka zaudēšanu, un to iekļaut Eiropas Patentu reģistrā;

(b) administrēt Vienotās patentaizsardzības reģistru un iekļaut to Eiropas Patentu reģistrā;

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) iekasēt un administrēt maksas par vienota spēka Eiropas patentu uzturēšanu spēkā par gadiem, kas seko gadam, kurā b) punktā minētajā reģistrā ierakstītas ziņas par patentu piešķiršanu; iekasēt un administrēt papildmaksas, kas samaksātas, ja spēkā uzturēšanas maksa samaksāta ar novēlošanos sešu mēnešu laikā pēc termiņa, kā arī daļu no iekasētajām spēkā uzturēšanas maksām sadalīt starp iesaistītajām dalībvalstīm; un

(e) iekasēt un administrēt maksas par vienota spēka Eiropas patentu uzturēšanu spēkā par gadiem, kas seko gadam, kurā Eiropas Patentu Biļetenā ierakstītas ziņas par patentu piešķiršanu; iekasēt un administrēt papildmaksas, kas samaksātas, ja spēkā uzturēšanas maksa samaksāta ar novēlošanos sešu mēnešu laikā pēc termiņa, kā arī daļu no iekasētajām spēkā uzturēšanas maksām sadalīt starp iesaistītajām dalībvalstīm; un

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa) nodrošināt, ka patenta īpašnieka pieprasījumi piešķirt Eiropas patentam vienotu spēku tiek iesniegti EPK 14. panta 3. punktā noteiktajā lietvedības valodā ne vēlāk kā viena mēneša laikā, kopš paziņojums par patenta piešķiršanu ir publicēts Eiropas Patentu Biļetenā;

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – 1. daļa – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fb) nodrošināt, ka patenta vienotais spēks tiek norādīts Vienotās patentaizsardzības reģistrā, kurā pieprasījums piešķirt vienoto spēku ir reģistrēts un kopā ar Padomes Regulas …/… [tulkošanas kārtība] 6. pantā norādītajiem tulkojumiem iesniegts minētajā pantā noteiktā pārejas perioda laikā, un ka Eiropas Patentu iestāde ir informēta par vienota spēka Eiropas patentu ierobežošanu, licencēšanu, nodošanu citai personai un to atzīšanu par spēkā neesošiem;

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai izpildītu šā punkta a) apakšpunktu, iesaistītās dalībvalstis nodrošina, ka patenta īpašnieka pieprasījumi piešķirt Eiropas patentam vienotu spēku tiek iesniegti EPK 14. panta 3. punktā minētajā lietvedības valodā ne vēlāk kā viena mēneša laikā, kopš paziņojums par patenta piešķiršanu ir publicēts Eiropas Patentu biļetenā.

svītrots

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai izpildītu šā punkta b) apakšpunktu, iesaistītās dalībvalstis nodrošina, ka patenta vienotais spēks tiek norādīts Vienotās patentaizsardzības reģistrā, kurā pieprasījums piešķirt vienoto spēku ir reģistrēts un — pārejas periodā, kas paredzēts Padomes Regulas …/… [tulkošanas kārtība] 6. pantā—, iesniegts kopā ar minētajā pantā norādītajiem tulkojumiem; iesaistītās dalībvalstis arī nodrošina, ka Eiropas Patentu iestāde tiek informēta par vienota spēka Eiropas patentu ierobežošanu un atzīšanu par spēkā neesošiem.

svītrots

Grozījums Nr.  34

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Iesaistītās dalībvalstis kā EPK līgumslēdzējas puses nodrošina, ka Eiropas Patentu iestāde vada un pārrauga darbības, kas saistītas ar 1. punktā minētajiem uzdevumiem. Tālab tās izveido Eiropas Patentu organizācijas Administratīvās padomes Izraudzīto komiteju EPK 145. panta nozīmē.

2. Dalībvalstis nodrošina atbilstību šīs regulas noteikumiem, īstenojot savas EPK noteiktās starptautiskās saistības, un sadarbojas savā starpā, lai to panāktu. Iesaistītās dalībvalstis kā EPK līgumslēdzējas puses nodrošina, ka Eiropas Patentu iestāde vada un pārrauga darbības, kas saistītas ar 1. punktā minētajiem uzdevumiem un nodrošina, ka atbilstīgi 15. pantam tiek noteikts spēkā uzturēšanas maksu līmenis un atbilstīgi 16. pantam — spēkā uzturēšanas maksu sadalījums.

 

Tālab tās izveido Eiropas Patentu organizācijas Administratīvās padomes Izraudzīto komiteju EPK 145. panta nozīmē.

 

Administratīvās padomes Izraudzītajā komitejā ir dalībvalstu pārstāvji un viens Komisijas pārstāvis novērotāja statusā, kā arī viņu aizstājēji, kas viņus pārstāv prombūtnes laikā. Izraudzītās komitejas locekļiem var palīdzēt konsultanti vai eksperti.

 

Administratīvās padomes Izraudzītā komiteja lēmumus pieņem, pienācīgi ievērojot Komisijas nostāju un atbilstoši EPK 35. panta 2. punkta noteikumiem.

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Iesaistītās dalībvalstis nodrošina faktisku tiesisko aizsardzību valstu tiesās pret Eiropas Patentu iestādes lēmumiem, kas pieņemti, veicot 1. punktā minētos uzdevumus.

3. Iesaistītās dalībvalstis nodrošina faktisku tiesisko aizsardzību vienas vai vairāku iesaistīto dalībvalstu kompetentajās tiesās pret Eiropas Patentu iestādes lēmumiem, kas pieņemti, veicot 1. punktā minētos uzdevumus.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Spēkā uzturēšanas maksu lielumu nosaka tā, lai

2. Cita starpā ņemot vērā tādu konkrētu struktūru kā mazo un vidēju uzņēmumu īpašo situāciju, spēkā uzturēšanas maksu lielumu nosaka tā, lai

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) to lielums būtu līdzīgs nacionālajām maksām par vidēja Eiropas patenta uzturēšanu spēkā, kādas ir noteiktas iesaistītajās dalībvalstīs brīdī, kad Komisija pirmo reizi nosaka spēkā uzturēšanas maksu.

(c) to lielums būtu līdzīgs nacionālajām maksām par vidēja Eiropas patenta uzturēšanu spēkā, kādas ir noteiktas iesaistītajās dalībvalstīs brīdī, kad spēkā uzturēšanas maksu nosaka pirmo reizi.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Lai sasniegtu šajā nodaļā izvirzītos mērķus, Komisija spēkā uzturēšanas maksas nosaka tādā lielumā, kas

3. Lai sasniegtu šajā nodaļā izvirzītos mērķus, spēkā uzturēšanas maksas nosaka tādā lielumā, kas

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar šī panta 1.-3. punktu un 17. pantu, lai noteiktu spēkā uzturēšanas maksas vienota spēka Eiropas patentiem.

svītrots

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Tā daļa, kas no spēkā uzturēšanas maksām, kuras iekasētas saskaņā ar 12. panta 1. punkta e) apakšpunktu, ir jāsadala starp iesaistītajām dalībvalstīm, ir 50 % no 14. pantā minētajām spēkā uzturēšanas maksām, kuras samaksātas par vienota spēka Eiropas patentiem, atskaitot izmaksas, kas saistītas ar 12. pantā minēto vienotās patentaizsardzības administrēšanu.

1. Eiropas Patentu iestāde patur 50 % no 14. pantā minētajām spēkā uzturēšanas maksām, kuras samaksātas par vienota spēka Eiropas patentiem. Atlikumu sadala iesaistītajām dalībvalstīm atbilstīgi uzturēšanas maksu sadalījuma proporcijai, kas noteikta saskaņā ar 12. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Lai sasniegtu šajā nodaļā izvirzītos mērķus, Komisija 1. punktā minēto spēkā uzturēšanas maksu sadalījumu starp iesaistītajām dalībvalstīm nosaka, pamatojoties un taisnīgiem, vienlīdzīgiem un būtiskiem kritērijiem:

2. Lai sasniegtu šajā nodaļā izvirzītos mērķus, spēkā uzturēšanas maksu sadalījumu starp iesaistītajām dalībvalstīm nosaka, pamatojoties uz šādiem taisnīgiem, vienlīdzīgiem un būtiskiem kritērijiem:

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) tirgus lielums, ko mēra pēc iedzīvotāju skaita,

(b) tirgus lielums, vienlaikus nodrošinot summas minimumu, ko sadala katrai no iesaistītajām dalībvalstīm,

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) kompensācija tām dalībvalstīm, kuru oficiālā valoda nav kāda no Eiropas Patentu iestādes oficiālajām valodām, kurās ir nesamērīgi mazs patenta pieteikumu skaits un kuras ir salīdzinoši nesen pievienojušās Eiropas Patentu organizācijai.

(c) kompensācija tām dalībvalstīm, kuru oficiālā valoda nav kāda no Eiropas Patentu iestādes oficiālajām valodām un/vai kurās ir nesamērīgi mazs patenta pieteikumu skaits, un/vai kuras ir salīdzinoši nesen pievienojušās Eiropas Patentu organizācijai.

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Iesaistītās dalībvalstis summu, kas tām piešķirta saskaņā ar 1. punktu, izmanto ar patentiem saistītiem nolūkiem.

svītrots

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar šī panta 1.-3. punktu un 17. pantu, lai spēkā uzturēšanas maksas sadalītu starp iesaistītajām dalībvalstīm.

svītrots

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

17. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

17. pants

svītrots

Deleģējuma īstenošana

 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā paredzētos nosacījumus.

 

2. Šīs regulas 15. un 16. pantā minētās pilnvaras deleģē uz nenoteiktu laiku, sākot ar [diena, kad spēkā stājas šī regula].

 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 15. un 16. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Tas stājas spēkā dienu pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas tajā noteikts. Tas neietekmē neviena jau spēkā esoša deleģētā tiesību akta derīgumu.

 

4. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto tiesību aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 15.un 16. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei, nav cēluši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes minēto termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

 

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ne vēlāk kā sešu gadu laikā no dienas, kad pirmais vienota spēka Eiropas patents stājas spēkā iesaistīto dalībvalstu teritorijā, Komisija Padomei iesniedz ziņojumu par šīs regulas darbību un vajadzības gadījumā nāk klajā ar attiecīgiem priekšlikumiem par tās grozīšanu. Pēc tam ziņojumus par šīs regulas darbību Komisija iesniedz reizi sešos gados.

1. Ne vēlāk kā trīs gadu laikā no dienas, kad pirmais vienota spēka Eiropas patents stājas spēkā iesaistīto dalībvalstu teritorijā, Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par šīs regulas darbību un vajadzības gadījumā nāk klajā ar attiecīgiem priekšlikumiem par tās grozīšanu. Pēc tam ziņojumus par šīs regulas darbību Komisija iesniedz reizi piecos gados.

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija regulāri iesniedz ziņojumus par to, kā darbojas 14. pantā minētais mehānisms attiecībā uz spēkā uzturēšanas maksām, īpašu uzmanību pievēršot tam, vai pastāvīgi tiek ievēroti 15. pantā izklāstītie principi.

2. Komisija regulāri iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumus par to, kā darbojas 14. pantā minētais mehānisms attiecībā uz spēkā uzturēšanas maksām, īpašu uzmanību pievēršot tam, vai pastāvīgi tiek ievēroti 15. pantā izklāstītie principi.

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

21. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iesaistītās dalībvalstis Komisijai paziņo par pasākumiem, kas saskaņā ar 4. panta 2. punktu un 12. pantu pieņemti līdz 22. panta 2. punktā norādītajai dienai.

1. Iesaistītās dalībvalstis Komisijai paziņo par pasākumiem, kas saskaņā ar 12. pantu pieņemti līdz 22. panta 2. punktā norādītajai dienai.

 

1.a Katra iesaistītā dalībvalsts paziņo Komisijai par pasākumiem, kas pieņemti atbilstīgi 4. panta 2. punktam, līdz šīs regulas spēkā stāšanās dienai vai — tādas iesaistītās dalībvalsts gadījumā, kurā šīs regulas spēkā stāšanās dienā Vienotajai patentu tiesai nav ekskluzīvas jurisdikcijas attiecībā uz vienota spēka Eiropas patentiem — līdz dienai, kurā minētajā iesaistītajā dalībvalstī Vienotajai patentu tiesai ir šāda ekskluzīva jurisdikcija.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. To piemēro no [tiks noteikta konkrēta diena, kas būs tā pati diena, kad sāk piemērot Padomes Regulu …/… ar ko īsteno ciešāku sadarbību, lai izveidotu vienotu patentaizsardzību, un kas attiecas uz piemērojamo tulkošanas kārtību].

2. To piemēro no 2014. gada 1. janvāra vai no dienas, kad stājas spēkā nolīgums par Vienoto patentu tiesu, izraugoties vēlāko no šīm dienām.

 

Atkāpjoties no 3. panta 1. un 2. punkta un 4. panta 1. punkta, Eiropas patentam, kura vienotais spēks ir reģistrēts 2. panta da) apakšpunktā minētajā Vienotās patentaizsardzības reģistrā, ir vienots spēks tikai tajās iesaistītajās dalībvalstīs, kurās Vienotajai patentu tiesai ir ekskluzīva jurisdikcija attiecībā uz vienota spēka Eiropas patentiem to reģistrācijas dienā.

 

2.a Katra iesaistītā dalībvalsts paziņo Komisijai par nolīguma ratifikāciju dienā, kad tiek deponēts ratifikācijas instruments. Komisija publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nolīguma spēkā stāšanos dienu un to dalībvalstu sarakstu, kuras ir ratificējušas nolīgumu tā spēkā stāšanās dienā. Pēc tam Komisija regulāri atjaunina to iesaistīto dalībvalstu sarakstu, kuras ir ratificējušas nolīgumu, un publicē šo sarakstu Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Vienotu patentaizsardzību var pieprasīt ikvienam Eiropas patentam, kas piešķirts 2. punktā minētajā dienā vai pēc tam.

4.a Vienotu patentaizsardzību var pieprasīt ikvienam Eiropas patentam, kas piešķirts 2. punkta pirmajā daļā minētajā dienā vai pēc tam.

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejaS ATZINUMS (25.11.2011)

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko īsteno ciešāku sadarbību, lai izveidotu vienotu patentaizsardzību
(COM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD))

Atzinumu sagatavoja: Alajos Mészáros

ĪSS PAMATOJUMS

Kopš 2000. gada Eiropas Savienība ir nesekmīgi mēģinājusi pieņemt vienotu Eiropas patentu (pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā sauktu par Kopienas patentu) sistēmu, kas varētu pastāvēt vienlaikus ar dalībvalstu patentiem, kurus piešķir šo dalībvalstu patentu biroji, un Eiropas patentiem, kurus saskaņā ar Eiropas Patentu konvenciju (EPK) piešķir Eiropas Patentu organizācija (EPO).

Tā kā radās nepārvaramas grūtības panākt vienprātīgu vienošanos Padomē par valodu jautājumiem, sarunas neizdevās vairākkārt. Konkurētspējas padome 2010. gada beigās paziņoja, ka nav iespējams izveidot vienotu patentaizsardzību pieņemamā termiņā vai pārskatāmā nākotnē visā ES.

Pēc šā paziņojuma 12 dalībvalstis lūdza Komisijai iesniegt priekšlikumu, kurā sniegta atļauja ciešākai sadarbībai vienotas patentaizsardzības jomā, lai varētu pavirzīties uz priekšu šajā ļoti svarīgajā jautājumā. Saņemot Eiropas Parlamenta piekrišanu 2011. gada 15. februārī, Konkurētspējas padome 10. martā pieņēma lēmumu atļaut vienotas patentaizsardzības izveidošanu 25 iesaistīto dalībvalstu teritorijās. 2011. gada 19. martā EP deva piekrišanu uzsākt ciešāku sadarbību. Pēc trim nedēļām, 13. aprīlī, Komisija iepazīstināja ar divu tiesību aktu priekšlikumu kopumu, kurus pieņemot, jebkura uzņēmuma vai personas izgudrojumus varētu aizsargāt ar vienota Eiropas patenta palīdzību, kas būtu derīgs 25 dalībvalstīs.

Izveidojot īstu vienotu patentu sistēmu, pirmkārt un galvenokārt varēs veikt tik ļoti nepieciešamo pašreizējās sistēmas vienkāršošanu. Lietotājiem samazinātos administratīvais slogs un patentu izmaksas Eiropā saruktu pat par 80 %, tādā veidā uzlabojot un aizsargājot brīvu preču apriti iekšējā tirgū un veicinot inovācijas un uzņēmējdarbību Eiropā.

Galvenie iemesli, kādēļ patentu īpašnieki necenšas panākt ES mēroga patentu darbību, šķiet, ir Eiropas patentu juridiskās apstiprināšanas augstās izmaksas un sarežģītība vairākās dalībvalstīs. Piemēram, tiek lēsts, ka parasta apstiprināšanas ilguma kopējas juridiskās izmaksas visā ES derīgam Eiropas patentam (tostarp tiešās tulkošanas izmaksas un plānotās izmaksas, piemēram, samaksa patentu aģentam un publicēšanas izdevumi) ir no EUR 22 000 līdz 26 000. Saskaņā ar skaitļiem katru gadu visās ES dalībvalstīs uzņēmumi tērē EUR 205–230 miljonus tulkošanai, juridiskai apstiprināšanai un samaksai par speciālistu pakalpojumiem. ES patenta izveidošana palīdzēs ne tikai samazināt šīs izmaksas katram patentam līdz EUR 680, bet arī izveidot labvēlīgākus nosacījumus ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā, lai sasniegtu stratēģijā „Eiropa 2020” noteikto mērķi panākt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā 3 % apjomā no IKP.

Turklāt pašreizējais tiesību akta priekšlikums, ar kuru izveido ciešākas sadarbības procedūru, kopā ar gaidāmo Komisijas priekšlikumu par Eiropas patentu tiesvedības sistēmas izveidi nodrošinās tik ļoti vajadzīgo juridisko noteiktību Eiropas patentu jomā.

Šis priekšlikums ir nozīmīgākais un konkrētākais solis šīs ilgi gaidītās ieceres realizācijai. Eiropas Parlaments daudzu gadu laikā ir kaismīgi aizstāvējis ieceri par īsta Eiropas patenta izveidošanu. Šajā sakarībā referents ļoti atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kurā piedāvāts līdzsvarots un realizējams risinājums, kuru lielā mērā jau ir apstiprinājusi Padome.

Tādēļ referents uzskata, ka līdz šim sasniegtā trauslā vienošanās ir nekavējoties jāīsteno, veicot tikai dažas nebūtiskas izmaiņas, kas varētu vēl vairāk uzlabot priekšlikumu, neapdraudot jau panāktos rezultātus.

Viens no šādiem uzlabojumiem būtu Eiropas patenta vienotā spēka neattiecināšana uz licencēšanu un ierobežošanu/ patenta nodošanu citam īpašniekam/ atzīšanu par spēkā neesošu vai tā spēka zaudēšanu, proti, kaut gan patentus ir jāizsniedz/ to darbību ir jāizbeidz utt. visās dalībvalstu teritorijās, licencēšanai ir jābūt iespējamai tikai dažās izraudzītās dalībvalstīs, ja tā vēlētos uzņēmumi.

Turklāt Komisijas priekšlikumā pareizi tiek atzīta EPO un dalībvalstu centrālo rūpnieciskā īpašuma iestāžu partnerības nozīme (20. apsvērums), īpaši tās pozitīvā ietekme uz maziem un vidējiem uzņēmumu ieguvumiem saistībā ar viņu darbībām patentu jomā. Tādēļ referents uzskata, ka ir jāveicina šāda partnerība un Komisija būtu jāinformē par šīs sadarbības attīstību, izmantojot Komisijas un EPO oficiālo sadarbību.

Visbeidzot, ir jāatkārto, ka jebkurām tiesībām, kas izriet no vienota spēka Eiropas patenta, ir pilnībā jāatbilst Līgumos un Savienības tiesību aktos paredzētajām tiesībām

Nobeigumā, Parlamentam kā likumdevējai iestādei būtu jāsaņem pienācīga informācija par jebkuru Komisijas saistību aspektu attiecībā uz šīs regulas likumdevējiem.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 3. punktu Savienība izveido iekšējo tirgu, tās darbība ir vērsta uz to, lai panāktu stabilu Eiropas attīstību, kuras pamatā ir līdzsvarota ekonomiskā izaugsme, un tā veicina zinātnes un tehnikas attīstību. Lai sasniegtu šos mērķus, ir lietderīgi izveidot tādus tiesiskos nosacījumus, lai uzņēmumi varētu pielāgot ražošanu un ražojumu izplatīšanu pāri valstu robežām un lai uzņēmumiem pavērtu plašākas izvēles iespējas un izdevības. Vienotai patentaizsardzībai iekšējā tirgū vai vismaz nozīmīgā tā daļā vajadzētu būt vienam no uzņēmumiem pieejamajiem juridiskajiem līdzekļiem.

1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 3. punktu Savienība izveido iekšējo tirgu, tās darbība ir vērsta uz to, lai panāktu stabilu Eiropas attīstību, kuras pamatā ir līdzsvarota ekonomiskā izaugsme, un tā veicina informācijas izplatīšanu par zinātnes un tehnikas attīstību. Lai sasniegtu šos mērķus, ir lietderīgi izveidot tādus tiesiskos nosacījumus, lai uzņēmumi varētu pielāgot ražošanu un ražojumu izplatīšanu pāri valstu robežām un lai uzņēmumiem pavērtu plašākas izvēles iespējas un izdevības. Vienotai patentaizsardzībai iekšējā tirgū vai vismaz nozīmīgā tā daļā vajadzētu būt vienam no uzņēmumiem pieejamajiem juridiskajiem līdzekļiem.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7) Vienotas patentaizsardzības izveide būtu jāpanāk, pēc Eiropas patentu izdošanas tiem attiecībā uz iesaistītajām dalībvalstīm piešķirot vienotu spēku ar šo regulu. Vienota spēka Eiropas patentu galvenajai iezīmei vajadzētu būt to vienotajam raksturam, t.i., ka tie nodrošina vienādu aizsardzību un tiem ir vienāds spēks visās iesaistītajās dalībvalstīs. Līdz ar to vienota spēka Eiropas patents varētu tikt ierobežots, licencēts, nodots citam īpašniekam, atzīts par spēkā neesošu vai zaudēt spēku tikai visās iesaistītajās dalībvalstīs. Lai nodrošinātu, ka ar vienoto patentaizsardzību tiek piešķirts pēc būtības vienāds aizsardzības apjoms, tikai tiem Eiropas patentiem, kas piešķirti visām iesaistītajām dalībvalstīm un kam ir tāds pats pretenziju kopums, varētu būt vienots spēks. Tomēr, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību gadījumā, ja patents tiek ierobežots vai atzīts par spēkā neesošu, pamatojieties uz novitātes trūkumu saskaņā ar EPK 54. panta 3. punktu, vienota spēka Eiropas patenta ierobežošana vai atzīšana par spēkā neesošu ir spēkā tikai attiecībā uz to (tām) iesaistīto(-ajām) dalībvalsti(-īm), kas norādītas sākotnējā publicētajā Eiropas patenta pieteikumā. Visbeidzot, Eiropas patentam piešķirtajam vienotajam spēkam jābūt tikai ar papildu raksturu, proti, šī vienotā spēka esībai būtu jāizbeidzas vai jātiek ierobežotai tādā mērā, kādā tam pamatā esošais Eiropas patents tiek atzīts par spēkā neesošu vai tiek ierobežots.

7) Vienotas patentaizsardzības izveide būtu jāpanāk, pēc Eiropas patentu izdošanas tiem attiecībā uz iesaistītajām dalībvalstīm piešķirot vienotu spēku ar šo regulu. Vienota spēka Eiropas patentu galvenajai iezīmei vajadzētu būt to vienotajam raksturam, t.i., ka tie nodrošina vienādu aizsardzību un tiem ir vienāds spēks visās iesaistītajās dalībvalstīs. Līdz ar to vienota spēka Eiropas patents varētu tikt ierobežots, nodots citam īpašniekam vai atzīts par spēkā neesošu, vai zaudēt spēku tikai visās iesaistītajās dalībvalstīs. Nepieciešams, lai būtu iespējams vienota spēka Eiropas patentu licencēt attiecībā uz visu iesaistīto dalībvalstu teritoriju vai tikai tās daļu. Lai nodrošinātu, ka ar vienoto patentaizsardzību tiek piešķirts pēc būtības vienāds aizsardzības apjoms, tikai tiem Eiropas patentiem, kas piešķirti visām iesaistītajām dalībvalstīm un kam ir tāds pats pretenziju kopums, varētu būt vienots spēks. Visbeidzot, Eiropas patentam piešķirtajam vienotajam spēkam jābūt tikai ar papildu raksturu, proti, šī vienotā spēka esībai būtu jāizbeidzas vai jātiek ierobežotai tādā mērā, kādā tam pamatā esošais Eiropas patents tiek atzīts par spēkā neesošu vai tiek ierobežots.

Pamatojums

Vienota spēka Eiropas patentu būtu tiešām jāizdod un jāspēj izbeigt tā darbību visās iesaistītajās dalībvalstīs, bet licencēšanai vajadzētu būt iespējamai tikai attiecībā uz dažu, nevis visu iesaistīto dalībvalstu teritoriju.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16) Patentu īpašniekiem būtu jāmaksā viena kopēja ikgadēja spēkā uzturēšanas maksa par vienota spēka Eiropas patentiem. Spēkā uzturēšanas maksām visā patentaizsardzības termiņā būtu pakāpeniski jāpieaug; kopā ar maksām, kas jāmaksā Eiropas Patentu organizācijai pirmspiešķiršanas posmā, tām būtu jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar Eiropas patenta piešķiršanu un vienotās patentaizsardzības administrēšanu. Spēkā uzturēšanas maksas būtu jānosaka tādā līmenī, lai sekmētu inovāciju un veicinātu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju. Šis līmenim arīdzan būtu jāatspoguļo patenta aptvertā tirgus lielumu un jābūt līdzīgam nacionālajām spēkā uzturēšanas maksām par „vidēju” Eiropas patentu, kas ir spēkā iesaistītajās dalībvalstīs laikā, kad Komisija pirmo reizi nosaka spēkā uzturēšanas maksu apjomu.

16) Patentu īpašniekiem būtu jāmaksā viena kopēja ikgadēja spēkā uzturēšanas maksa par vienota spēka Eiropas patentiem. Spēkā uzturēšanas maksām visā patentaizsardzības termiņā būtu pakāpeniski jāpieaug; kopā ar maksām, kas jāmaksā Eiropas Patentu organizācijai pirmspiešķiršanas posmā, tām būtu jāsedz izmaksas, kas saistītas ar Eiropas patenta piešķiršanu un vienotās patentaizsardzības administrēšanu. Spēkā uzturēšanas maksas būtu jānosaka tādā līmenī, lai sekmētu inovāciju un veicinātu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju, un tajās būtu jāņem vērā mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu statuss un finansēšanas iespējas1. Šis līmenim arīdzan būtu jāatspoguļo patenta aptvertā tirgus lielums un jābūt līdzīgam nacionālajām spēkā uzturēšanas maksām par „vidēju” Eiropas patentu, kas ir spēkā iesaistītajās dalībvalstīs laikā, kad pirmo reizi nosaka spēkā uzturēšanas maksu apjomu.

 

_____________________

 

1 Saskaņā ar Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumu 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

18) Spēkā uzturēšanas maksas būtu jāiemaksā Eiropas Patentu organizācijai. 50% no šīm maksām (atskaitot izdevumus, kas Eiropas Patentu birojam radušies, veicot uzdevumus saistībā ar vienoto patentaizsardzību) sadala starp iesaistītajām dalībvalstīm, kam šie līdzekļi būtu jāizmanto ar patentiem saistītiem mērķiem. Sadalījums būtu jānosaka, balstoties uz taisnīgiem, vienlīdzīgiem un būtiskiem kritērijiem, proti, pēc patenta pieteikumu skaita un tirgus lieluma. Sadalījumam vajadzētu būt tādam, lai kompensētu to, ka valstij ir cita oficiālā valoda, nevis kāda no Eiropas Patentu iestādes oficiālajām valodām, ka valstī ir nesamērīgi mazs patenta pieteikumu skaits vai ka valsts ir salīdzinoši nesen pievienojusies Eiropas Patentu organizācijai.

18) Spēkā uzturēšanas maksas būtu jāiemaksā Eiropas Patentu organizācijai. 50% no šīm maksām (atskaitot izdevumus, kas Eiropas Patentu iestādei radušies, veicot uzdevumus saistībā ar vienoto patentaizsardzību) sadala starp iesaistītajām dalībvalstīm, kam šie līdzekļi būtu jāizmanto šīs regulas ieviešanas un citiem ar patentiem un inovācijām saistītiem mērķiem, tostarp konsultāciju un atbalsta sniegšanai maziem un vidējiem uzņēmumiem. Sadalījums būtu jānosaka, balstoties uz taisnīgiem, vienlīdzīgiem un būtiskiem kritērijiem, proti, pēc patenta pieteikumu skaita un tirgus lieluma. Sadalījumam vajadzētu būt tādam, lai kompensētu to, ka valstij ir cita oficiālā valoda, nevis kāda no Eiropas Patentu iestādes oficiālajām valodām, ka valstī ir nesamērīgi mazs patenta pieteikumu skaits vai ka valsts ir salīdzinoši nesen pievienojusies Eiropas Patentu organizācijai.

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka sadalītā spēkā uzturēšanas maksa atbilst regulas mērķim un dod labumu uzlabotajai patentu sistēmai Eiropā, ir jānosaka, kādiem mērķiem dalībvalstis, kuras ir šīs sistēmas dalībnieces, drīkst šo maksu izmantot.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot 5. pantu, vienota spēka Eiropas patents var tikt ierobežots, licencēts, nodots citai personai, atzīts par spēkā neesošu vai zaudēt spēku tikai attiecībā uz visām iesaistītajām dalībvalstīm.

Neskarot 5. pantu, vienota spēka Eiropas patents var tikt ierobežots, nodots citai personai vai atzīts par spēkā neesošu vai var zaudēt spēku tikai attiecībā uz visām iesaistītajām dalībvalstīm.

Pamatojums

Vienota spēka Eiropas patentu būtu tiešām jāizdod un jāspēj izbeigt tā darbību visās iesaistītajās dalībvalstīs, bet licencēšanai vajadzētu būt iespējamai tikai attiecībā uz dažu, nevis visu iesaistīto dalībvalstu teritoriju.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Vienota spēka Eiropas patentu tomēr var licencēt attiecībā uz visu iesaistīto dalībvalstu teritoriju vai tikai tās daļu.

Pamatojums

Tik tiešām, vienota spēka Eiropas patentu izsniegšanai un to darbības izbeigšanai vajadzētu notikt visās iesaistītajās dalībvalstīs, bet licencēšanai vajadzētu būt iespējamai tikai attiecībā uz dažu, nevis visu iesaistīto dalībvalstu teritoriju.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Vienota spēka Eiropas patents iesaistīto dalībvalstu teritorijā stājas spēkā dienā, kad Eiropas Patentu biļetenā publicēts Eiropas Patentu iestādes paziņojums par Eiropas patenta piešķiršanu.

1. Vienota spēka Eiropas patents iesaistīto dalībvalstu teritorijā stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc tam, kad Eiropas Patentu Biļetenā publicēts Eiropas Patentu iestādes paziņojums par Eiropas patenta piešķiršanu.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir paredzēt pārejas periodu valstīs, kurās attiecīgais Eiropas patents stāsies spēkā, lai varētu atrisināt ar publicēšanu saistītos jautājumus.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

5. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. pants

svītrots

Agrākas tiesības

 

Ja patents tiek ierobežots vai atzīts par spēkā neesošu, pamatojoties uz novitātes trūkumu saskaņā ar EPK 54. panta 3. punktu, vienota spēka Eiropas patenta ierobežošana vai atzīšana par spēkā neesošu stājas spēkā tikai attiecībā uz to (tām) iesaistīto(-ajām) dalībvalsti(-īm), kas norādītas agrākajā publicētajā Eiropas patenta pieteikumā.

 

Pamatojums

Pēc 2000. gada Eiropas Patentu konvencijas grozīšanas iespēja, kas paredzēta šajā pantā, vairs nepastāv, tādēļ arī šo pantu varētu svītrot no regulas.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Vienota spēka Eiropas patents tā īpašniekam dod tiesības nepieļaut, ka kāda trešā persona bez īpašnieka piekrišanas

1. Vienota spēka Eiropas patents tā īpašniekam dod tiesiski īstenojamas tiesības izslēgt, ka kāda trešā persona bez īpašnieka piekrišanas likumīgi:

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Vienota spēka Eiropas patents tā īpašniekam dod tiesības nepieļaut, ka kāda trešā persona bez īpašnieka piekrišanas iesaistītajās dalībvalstīs piegādā vai piedāvā piegādei kādai personai, kas nav tiesīga izmantot patentēto izgudrojumu, līdzekļus, kuri attiecas uz kādu būtisku minētā izgudrojuma elementu, un tādējādi ļauj to izmantot, ja trešā persona zina vai tai vajadzēja zināt, ka tādi līdzekļi ir derīgi un paredzēti izgudrojuma īstenošanai.

1. Vienota spēka Eiropas patents tā īpašniekam dod tiesiski īstenojamas tiesības izslēgt, ka kāda trešā persona bez īpašnieka piekrišanas iesaistītajās dalībvalstīs likumīgi piegādā vai piedāvā piegādei kādai personai, kas nav tiesīga izmantot patentēto izgudrojumu, līdzekļus, kuri attiecas uz kādu būtisku minētā izgudrojuma elementu, un tādējādi ļauj to izmantot, ja trešā persona zina vai tai vajadzēja zināt, ka tādi līdzekļi ir derīgi un paredzēti izgudrojuma īstenošanai.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

8. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiesības, kas piešķirtas ar vienota spēka Eiropas patentu, neattiecas uz:

Tiesības, kas piešķirtas ar vienota spēka Eiropas patentu, atbilst tiesībām, kas paredzētas Līgumos un Savienības tiesībās, un neattiecas uz:

Pamatojums

Tiesības, kas piešķirtas ar vienota spēka Eiropas patentu, dažkārt var nonākt pretrunā ar citām ES politikas jomām, tādēļ ES tiesību ievērošanas nodrošināšana ir obligāta saskaņā ar LESD 326. pantu („Ciešākai sadarbībai jāatbilst Savienības Līgumiem un tiesību aktiem.”).

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

8. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) bioloģiskā materiāla izmantošanu jaunu augu sugu audzēšanas, atklāšanas un uzlabošanas mērķim;

Pamatojums

Ir svarīgi paredzēt ierobežotas selekcionāru privilēģijas, lai nodrošinātu brīvību rīkoties ar bioloģisko materiālu, lai uzlabotu un atklātu jaunas augu sugas.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

8. pants – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h) darbībām, kas uzskatāmas par zemnieku privilēģiju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2100/94 14. pantu, ko piemēro mutatis mutandis;

(h) uz lauksaimnieka ražas produkcijas lietošanu pavairošanai paša saimniecībā, ar noteikumu, ka patenta īpašnieks vai kāds cits ar viņa piekrišanu ir attiecīgajam lauksaimniekam pārdevis augu pavairošanas materiālu lauksaimniecības vajadzībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2100/94 14. pantu;

Pamatojums

Attiecībā uz lauksaimnieku privilēģiju ir svarīgi saskaņot ierobežojuma formulējumu ar formulējumu, kas ietverts Direktīvā 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

8. pants – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i) to, ja kāds aizsargātu lauksaimniecības dzīvnieku audzētājs izgudrojumu izmanto lauksaimnieciskām vajadzībām, ar nosacījumu, ka patenta īpašnieks vai kāds cits ar viņa piekrišanu ir pārdevis vai citādi realizējis lauksaimniekam vaislas dzīvniekus vai citu dzīvnieku reproduktīvo materiālu. Tas ietver dzīvnieku vai cita dzīvnieku reproduktīvā materiāla nodrošināšanu lauksaimnieciskām darbībām, bet neietver pārdošanu komerciālai pavairošanai vai tās mērķiem;

(i) to, ja lauksaimnieks izmanto dzīvniekus vai dzīvnieku reproduktīvo materiālu lauksaimniecības vajadzībām, gadījumos, kad patenta īpašnieks vai kāds cits ar viņa piekrišanu ir pārdevis lauksaimniekam vaislas dzīvniekus vai citu dzīvnieku reproduktīvo materiālu, kas ir vai kura sastāvā ir patentēts izgudrojums. Tas neietver nekāda veida pārdošanu komerciālai pavairošanai vai tās mērķiem;

Pamatojums

Attiecībā uz lauksaimnieku privilēģiju ir svarīgi saskaņot ierobežojuma formulējumu ar formulējumu, kas ietverts Direktīvā 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) ir tādas, kurās ņem vērā mazo un vidējo uzņēmumu statusu un finansēšanas iespējas.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) ņemtu vērā mazo un vidēju uzņēmumu īpašo situāciju saskaņā ar noteikto Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK;

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) tirgus lielums, ko mēra pēc iedzīvotāju skaita,

(b) tirgus lielums, vienlaikus nodrošinot summas apjoma minimumu, ko sadala katrai no iesaistītajām dalībvalstīm,

Pamatojums

Sadalot patentu spēkā uzturēšanas maksas dalībvalstu vidū, būtu praktiskāk vadīties pēc to tirgus lieluma (nevis iedzīvotāju ziņā, bet gan tā tirgus lieluma ziņā, uz kuru attiecas patents), tomēr vienlaikus nodrošinot, ka visām iesaistītajām dalībvalstīm tiek piešķirts noteikta veida samaksas minimums.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

18. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija noslēdz darba līgumu ar Eiropas Patentu iestādi, lai iedibinātu ciešu sadarbību šīs regulas aptvertajās jomās. Šāda sadarbība ietver regulāru viedokļu apmaiņu par darba līguma darbību un jo īpaši par patentu spēkā uzturēšanas maksām un ietekmi uz Eiropas Patentu organizācijas budžetu.

Komisija noslēdz darba līgumu ar Eiropas Patentu iestādi, lai iedibinātu ciešu sadarbību šīs regulas aptvertajās jomās. Šāda sadarbība ietver regulāru viedokļu apmaiņu par darba līguma darbību, jo īpaši par patentu spēkā uzturēšanas maksām un ietekmi uz Eiropas Patentu organizācijas budžetu, kā arī par Eiropas Patentu organizācijas un iesaistīto dalībvalstu centrālo rūpnieciskā īpašuma iestāžu sadarbību, sevišķi, lai sniegtu atbalstu mazo un vidējo uzņēmumu darbībām patentu jomā.

Pamatojums

Saskaņā ar 20. apsvērumu ciešākai partnerībai starp EPO un dalībvalstu centrālajām rūpnieciskā īpašuma iestādēm varētu būt skaidri ieguvumi, jo īpaši attiecībā uz MVU darbībām patentu jomā. Šādu sadarbību būtu jāveicina un saskaņā ar Komisijas un EPO sadarbības principiem Komisijai par to ir jānodrošina jaunākā informācija.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ne vēlāk kā sešu gadu laikā no dienas, kad pirmais vienota spēka Eiropas patents stājas spēkā iesaistīto dalībvalstu teritorijā, Komisija Padomei iesniedz ziņojumu par šīs regulas darbību un vajadzības gadījumā nāk klajā ar attiecīgiem priekšlikumiem par tās grozīšanu. Pēc tam ziņojumus par šīs regulas darbību Komisija iesniedz reizi sešos gados.

1. Ne vēlāk kā trīs gadu laikā no dienas, kad pirmais vienota spēka Eiropas patents stājas spēkā iesaistīto dalībvalstu teritorijā, Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par šīs regulas darbību un vajadzības gadījumā nāk klajā ar attiecīgiem priekšlikumiem par tās grozīšanu. Pēc tam ziņojumus par šīs regulas darbību Komisija iesniedz reizi trīs gados.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Ciešāka sadarbība vienotas patentaizsardzības izveides jomā

Atsauces

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

10.5.2011

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

7.7.2011

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Alajos Mészáros

1.9.2011

 

 

 

Izskatīšana komitejā

5.10.2011

 

 

 

Pieņemšanas datums

23.11.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Francesco De Angelis, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Vladimír Remek

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Cristian Silviu Buşoi, Anna Hedh

PROCEDŪRA

Virsraksts

Ciešāka sadarbība vienotas patentaizsardzības izveides jomā

Atsauces

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

13.4.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

10.5.2011

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

7.7.2011

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Bernhard Rapkay

11.4.2011

 

 

 

Izskatīšana komitejā

21.6.2011

11.10.2011

21.11.2011

 

Pieņemšanas datums

20.12.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger

Iesniegšanas datums

11.1.2012