SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov

11.1.2012 - (COM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD)) - ***I

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Bernhard Rapkay


Postup : 2011/0093(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0001/2012

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov

(COM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2011)0215),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 118 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0099/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a na stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0001/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Vytvorenie jednotnej ochrany patentov by sa malo dosiahnuť zabezpečením jednotného účinku európskych patentov v období po udelení patentu na základe tohto nariadenia a vo vzťahu k zúčastneným členským štátom. Hlavnou črtou európskych patentov s jednotným účinkom by mal byť ich jednotný charakter, t. j. mali by zabezpečovať jednotnú ochranu a mať rovnaký účinok vo všetkých zúčastnených členských štátoch. Z tohto dôvodu by sa európsky patent s jednotným účinkom mal obmedziť, licencovať, previesť, zrušiť alebo zaniknúť len vo vzťahu ku všetkým zúčastneným členským štátom. S cieľom zabezpečiť jednotnú hmotnoprávnu pôsobnosť ochrany poskytovanej na základe jednotnej ochrany patentov by výhodu jednotného účinku mali mať len európske patenty udelené pre všetky zúčastnené členské štáty s rovnakým súborom nárokov. S cieľom zabezpečiť právnu istotu v prípade obmedzenia alebo zrušenia pre nedostatok novosti podľa článku 54 ods. 3 EPD by však obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu s jednotným účinkom malo byť účinné iba vo vzťahu k zúčastneným členským štátom označeným v skorších prihláškach európskeho patentu v uverejnenej podobe. Napokon, jednotný účinok priznaný európskemu patentu by mal mať doplnkovú povahu a mal by prestať existovať alebo by mal byť obmedzený v prípade, že základný európsky patent bol zrušený alebo obmedzený.

(7) Vytvorenie jednotnej ochrany patentov by sa malo dosiahnuť zabezpečením jednotného účinku európskych patentov v období po udelení patentu na základe tohto nariadenia a vo vzťahu k všetkým zúčastneným členským štátom. Hlavnou črtou európskych patentov s jednotným účinkom by mal byť ich jednotný charakter, t. j. mali by zabezpečovať jednotnú ochranu a mať rovnaký účinok vo všetkých zúčastnených členských štátoch. Z tohto dôvodu by sa európsky patent s jednotným účinkom mal obmedziť, previesť, zrušiť alebo by mal zaniknúť len vo vzťahu ku všetkým zúčastneným členským štátom. Malo by byť možné, aby sa na európsky patent s jednotným účinkom udeľovala licencia pre celé územie zúčastnených členských štátov alebo pre jeho časť. S cieľom zabezpečiť jednotnú hmotnoprávnu pôsobnosť ochrany poskytovanej na základe jednotnej ochrany patentov by výhodu jednotného účinku mali mať len európske patenty udelené pre všetky zúčastnené členské štáty s rovnakým súborom nárokov. Napokon, jednotný účinok priznaný európskemu patentu by mal mať doplnkovú povahu a mal by prestať existovať alebo by mal byť obmedzený v prípade, že základný európsky patent bol zrušený alebo obmedzený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Otázka nútených licencií nespadá do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Nútené licencie pre európske patenty s jednotným účinkom by sa mali riadiť vnútroštátnymi právnymi predpismi zúčastnených členských štátov na ich príslušnom území.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) Režim týkajúci sa náhrady ujmy by sa mal riadiť zákonom zúčastnených členských štátov, predovšetkým ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Zúčastnené členské štáty by mali poveriť Európsky patentový úrad určitými administratívnymi úlohami týkajúcimi sa európskych patentov s jednotným účinkom, najmä pokiaľ ide o správu žiadostí o jednotný účinok, zaregistrovanie jednotného účinku a akéhokoľvek obmedzenie, licenciu, prevod, zrušenie alebo zánik európskych patentov s jednotným účinkom, výber a prerozdelenie udržiavacích poplatkov, uverejňovanie prekladov na informačné účely počas prechodného obdobia a spravovanie systému kompenzácie nákladov na preklady pre prihlasovateľov podávajúcich prihlášky európskeho patentu v inom jazyku než sú úradné jazyky Európskeho patentového úradu. Zúčastnené členské štáty by mali zabezpečiť, aby žiadosti o jednotný účinok boli predložené Európskemu patentovému úradu do jedného mesiaca odo dňa uverejnenia oznámenia o udelení v Európskom patentovom vestníku, a aby sa predkladali v jazyku konania pred Európskym patentovým úradom spolu s prekladom, ktorý sa na prechodné obdobie predpisuje v nariadení Rady…/… [režim prekladov].

(15) Zúčastnené členské štáty by mali poveriť Európsky patentový úrad určitými administratívnymi úlohami týkajúcimi sa európskych patentov s jednotným účinkom, najmä pokiaľ ide o správu žiadostí o jednotný účinok, zaregistrovanie jednotného účinku a akéhokoľvek obmedzenie, licenciu, prevod, zrušenie alebo zánik európskych patentov s jednotným účinkom, výber a prerozdelenie udržiavacích poplatkov, uverejňovanie prekladov na informačné účely počas prechodného obdobia a spravovanie systému kompenzácie nákladov na preklady pre prihlasovateľov podávajúcich prihlášky európskeho patentu v inom jazyku než sú úradné jazyky Európskeho patentového úradu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15a) Zúčastnené členské štáty by mali v rámci užšieho výboru zabezpečiť riadenie činností súvisiacich s úlohami, ktoré zúčastnené členské štáty zverili Európskemu patentovému úradu, a dohľad nad nimi, zabezpečiť, aby žiadosti o jednotný účinok boli predložené Európskemu patentovému úradu do jedného mesiaca odo dňa uverejnenia oznámenia o udelení v Európskom patentovom vestníku, a zabezpečiť, aby sa predkladali v jazyku konania pred Európskym patentovým úradom spolu s prekladom, ktorý sa na prechodné obdobie predpisuje v nariadení Rady…/… [o režime prekladov]. Zúčastnené členské štáty by mali tiež zabezpečiť v súlade s pravidlami hlasovania uvedenými v článku 35 ods. 2 EPD stanovenie výšky udržiavacích poplatkov a podiel rozdelenia udržiavacích poplatkov v súlade s kritériami stanovenými v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Majitelia patentových práv by mali platiť jeden spoločný ročný udržiavací poplatok za európske patenty s jednotným účinkom. Udržiavacie poplatky by počas ochrany patentu mali byť progresívne a spolu s poplatkami, ktoré sa majú vyplatiť Európskej patentovej organizácii v období pred udelením, by mali pokryť všetky náklady spojené s udelením európskeho patentu a spravovaním jednotnej ochrany patentu. Výška udržiavacích poplatkov by sa mala stanoviť s cieľom uľahčiť inováciu a posilniť konkurencieschopnosť európskych podnikov. Mala by tiež odzrkadľovať veľkosť trhu, na ktorý sa patent vzťahuje, a mala by byť podobná úrovni národných udržiavacích poplatkov za priemerný európsky patent s účinkom v zúčastnených členských štátoch v čase, keď Komisia prvý raz určuje úroveň udržiavacích poplatkov.

(16) Majitelia patentových práv by mali platiť jeden spoločný ročný udržiavací poplatok za európske patenty s jednotným účinkom. Udržiavacie poplatky by počas ochrany patentu mali byť progresívne a spolu s poplatkami, ktoré sa majú vyplatiť Európskej patentovej organizácii v období pred udelením, by mali pokryť všetky náklady spojené s udelením európskeho patentu a spravovaním jednotnej ochrany patentu. Výška udržiavacích poplatkov by sa mala stanoviť s cieľom uľahčiť inováciu a posilniť konkurencieschopnosť európskych podnikov, pričom by mala zohľadňovať situáciu osobitných subjektov, ako sú malé a stredné podniky, napríklad vo forme nižších poplatkov. Mala by tiež odzrkadľovať veľkosť trhu, na ktorý sa patent vzťahuje, a mala by byť podobná úrovni národných udržiavacích poplatkov za priemerný európsky patent s účinkom v zúčastnených členských štátoch v čase, keď sa prvý raz určuje úroveň udržiavacích poplatkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Udržiavacie poplatky by sa mali zaplatiť Európskej patentovej organizácii. 50 percent sumy poplatkov mínus náklady vzniknuté Európskemu patentovému úradu pri vykonávaní úloh vo vzťahu k jednotnej ochrane patentov sa rozdelí medzi zúčastnené členské štáty a táto suma by mala byť použitá na účely súvisiace s patentmi. Miera rozdelenia by sa mala určiť na základe spravodlivých, rovných a relevantných kritérií, najmä úrovne patentovej aktivity a veľkosti trhu. Prostredníctvom rozdelenia by sa mala poskytnúť kompenzácia za iný úradný jazyk, než je jeden z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, za neúmerne nízku úroveň patentovania a za pomerne nedávne získanie členstva v Európskej patentovej organizácii.

(18) Udržiavacie poplatky by sa mali zaplatiť Európskej patentovej organizácii. Európsky patentový úrad si časť z nich ponechá na pokrytie nákladov spôsobených Európskemu patentovému úradu pri vykonávaní úloh vo vzťahu k jednotnej ochrane patentov v súlade s článkom 146 EPD. Zostatok sa rozdelí medzi zúčastnené členské štáty a mal by sa použiť na účely súvisiace s patentmi. Miera rozdelenia by sa mala určiť na základe spravodlivých, rovných a relevantných kritérií, najmä úrovne patentovej aktivity a veľkosti trhu a mala by zaručiť minimálnu sumu prerozdeľovanú každému zúčastnenému členskému štátu s cieľom zachovať vyvážené a udržateľné fungovanie systému. Prostredníctvom rozdelenia by sa mala poskytnúť kompenzácia za iný úradný jazyk, než je jeden z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, za neúmerne nízku úroveň patentovania, ktorá sa stanoví na základe európskeho prehľadu výsledkov inovácie (EIS), a za pomerne nedávne získanie členstva v Európskej patentovej organizácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) S cieľom zabezpečiť primeranú úroveň a rozdelenie udržiavacích poplatkov v súlade so zásadami ustanovenými v tomto nariadení by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vo vzťahu k úrovni udržiavacích poplatkov za európske patenty s rovnakým účinkom a rozdeleniu týchto poplatkov medzi Európsku patentovú organizáciu a zúčastnené členské štáty. Je veľmi dôležité, aby Komisia uskutočnila riadne konzultácie počas prípravných prác, a to aj na úrovni odborníkov. Komisia by pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov mala zaručiť súbežné, včasné a primerané odoslanie relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(21a) Jurisdikcia vo veci európskych patentov s jednotným účinkom by sa mala stanoviť a riadiť nástrojom ustanovujúcim zjednotený systém riešenia patentových sporov pre európske patenty a európske patenty s jednotným účinkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(21b) S cieľom zabezpečiť správne fungovanie európskeho patentu s jednotným účinkom, konzistentnosť judikatúry a tým aj právnu istotu a nákladovú efektívnosť majiteľom patentu je nevyhnutné zriadiť jednotný patentový súd na prerokúvanie vecí týkajúcich sa európskeho patentu s jednotným účinkom. Je preto mimoriadne dôležité, aby zúčastnené členské štáty ratifikovali dohodu o vytvorení jednotného patentového súdu v súlade so svojimi vnútroštátnymi ústavnými a parlamentnými postupmi a aby prijali potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby tento súd fungoval čo najskôr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) „európsky patent s jednotným účinkom“ znamená európsky patent, ktorý využíva výhody jednotného účinku na územiach zúčastnených členských štátov na základe tohto nariadenia;

c) „európsky patent s jednotným účinkom“ znamená európsky patent, ktorý využíva výhody jednotného účinku na územiach všetkých zúčastnených členských štátov na základe tohto nariadenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) „register pre jednotnú ochranu patentov“ znamená register tvoriaci časť registra európskych patentov, v ktorom sa registruje jednotný účinok a akékoľvek obmedzenie, licencia, prevod, zrušenie alebo zánik európskeho patentu s jednotným účinkom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európske patenty udelené s rovnakou mierou ochrany vo vzťahu k všetkým zúčastneným členským štátom využívajú výhody jednotného účinku v zúčastnených členských štátoch za predpokladu, že ich jednotný účinok bol zaregistrovaný v registri pre jednotnú ochranu patentov uvedenom v článku 12 ods. 1 písm. b).

Európske patenty udelené s rovnakým súborom nárokov vo vzťahu k všetkým zúčastneným členským štátom využívajú výhody jednotného účinku v zúčastnených členských štátoch za predpokladu, že ich jednotný účinok bol zaregistrovaný v registri pre jednotnú ochranu patentov uvedenom v článku 2 písm. da).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 5, európsky patent s jednotným účinkom možno obmedziť, licencovať, previesť, zrušiť alebo môže zaniknúť len vzhľadom na všetky zúčastnené členské štáty.

Európsky patent s jednotným účinkom možno obmedziť, previesť, zrušiť alebo môže zaniknúť len vzhľadom na všetky zúčastnené členské štáty.

 

Na európsky patent s jednotným účinkom možno udeliť licenciu pre celé územie zúčastnených členských štátov alebo jeho časť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zúčastnené členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že v prípade registrácie jednotného účinku európskeho patentu sa usudzuje, že na ich území ku dňu uverejnenia oznámenia o udelení v Európskom patentovom vestníku nenadobudol európsky patent účinok ako národný patent.

2. Zúčastnené členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, aby sa v prípade registrácie jednotného účinku európskeho patentu a jeho platnosti na ich území usudzovalo, že na ich území ku dňu uverejnenia oznámenia o udelení v Európskom patentovom vestníku nenadobudol európsky patent účinok ako národný patent.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5

vypúšťa sa

Skoršie práva

 

V prípade obmedzenia alebo zrušenia pre nedostatok novosti podľa článku 54 ods. 3 EPD obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu s jednotným účinkom je účinné iba vo vzťahu k zúčastneným členským štátom označeným v skorších prihláškach európskeho patentu v uverejnenej podobe.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) vo využívaní procesu, ktorý je predmetom patentu, alebo v ponúkaní procesu na využívanie v zúčastnených členských štátoch, ak tretia osoba vie alebo mala vedieť, že využívanie tohto procesu je bez súhlasu majiteľa patentových práv zakázané;

b) vo využívaní procesu, ktorý je predmetom patentu, alebo v ponúkaní procesu na využívanie na území zúčastnených členských štátov, v ktorých má tento patent jednotný účinok, ak tretia osoba vie alebo mala vedieť, že využívanie tohto procesu je bez súhlasu majiteľa patentových práv zakázané;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európsky patent s jednotným účinkom poskytuje jeho majiteľovi právo zabrániť akejkoľvek tretej osobe, aby bez jeho súhlasu dodávala alebo ponúkala na dodanie v zúčastnených členských štátoch prostriedky súvisiace so základným prvkom tohto vynálezu slúžiacim na jeho uskutočnenie akejkoľvek osobe inej ako osoba oprávnená využívať patentovaný vynález, keď tretia osoba vie alebo mala by vedieť, že tieto prostriedky sú vhodné a plánované na uskutočnenie vynálezu.

1. Európsky patent s jednotným účinkom poskytuje svojmu majiteľovi právo zabrániť akejkoľvek tretej osobe, ktorá nemá jeho súhlas, aby dodávala alebo ponúkala na dodanie v zúčastnených členských štátoch, v ktorých má tento patent jednotný účinok, prostriedky súvisiace so základným prvkom tohto vynálezu slúžiacim na jeho uskutočnenie akejkoľvek osobe inej ako osobe oprávnenej využívať patentovaný vynález, keď tretia osoba vie alebo mala vedieť, že tieto prostriedky sú vhodné a plánované na uskutočnenie vynálezu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 8 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) využívanie patentovaného vynálezu na palube plavidiel iných krajín než zúčastnených členských štátov, v lodnom telese, v strojoch, náradí, prevodoch a ďalšom príslušenstve, ak tieto plavidlá prechodne alebo náhodne vstúpia do vôd zúčastnených členských štátov za predpokladu, že vynález sa tam využíva výhradne na potreby plavidla;

e) využívanie patentovaného vynálezu na palube plavidiel iných krajín než zúčastnených členských štátov, v ktorých má tento patent jednotný účinok patentovaného vynálezu, v lodnom telese, v strojoch, náradí, prevodoch a ďalšom príslušenstve, ak tieto plavidlá prechodne alebo náhodne vstúpia do vôd zúčastnených členských štátov, v ktorých má tento patent jednotný účinok, za predpokladu, že vynález sa tam využíva výhradne na potreby plavidla;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 8 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) využívanie patentovaného vynálezu pri stavbe alebo prevádzke lietadla alebo pozemných vozidiel, alebo iných dopravných prostriedkov iných štátov, než sú zúčastnené členské štáty, alebo v príslušenstve takéhoto lietadla, alebo pozemných vozidiel, ktoré prechodne alebo náhodne vstúpia do zúčastnených členských štátov;

f) využívanie patentovaného vynálezu pri stavbe alebo prevádzke lietadla alebo pozemných vozidiel, alebo iných dopravných prostriedkov iných štátov, než sú zúčastnené členské štáty, v ktorých má tento patent jednotný účinok, alebo v príslušenstve takéhoto lietadla alebo pozemných vozidiel, ktoré prechodne alebo náhodne vstúpia na územie zúčastnených členských štátov, v ktorých má tento patent jednotný účinok;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 8 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) akty uvedené v článku 27 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve zo 7. decembra 1944, kde sa tieto akty týkajú lietadla krajiny inej než zúčastnený členský štát;

g) akty uvedené v článku 27 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve zo 7. decembra 1944, kde sa tieto akty týkajú lietadla inej krajiny než zúčastneného členského štátu, v ktorom má tento patent jednotný účinok;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 8 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) akty, na ktoré sa vzťahuje výsada poľnohospodárov podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 2100/94, ktorá sa uplatňuje mutatis mutandis;

h) na použitie produktu plodín poľnohospodárom, ktorý ich dopestoval, na rozširovanie alebo rozmnožovanie v jeho vlastnom podniku pod podmienkou, že reprodukčný rastlinný materiál poľnohospodárovi predal alebo iným komerčným spôsobom postúpil na poľnohospodárske účely majiteľ patentových práv alebo sa tak stalo s jeho súhlasom. Rozsah a podrobné spôsoby takéhoto použitia sú ustanovené v článku 14 nariadenia (ES) č. 2100/94;

Odôvodnenie

Táto formulácia je jasnejšia ako znenie návrhu Komisie, podľa ktorého sa iba odkazuje na to, že nariadenie č. 2100/04 sa uplatňuje mutatis mutandis.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 8 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

j) úkony a využívanie získaných informácií povolené podľa článkov 5 a 6 smernice Rady 91/250/EHS1, najmä ich ustanovenia o dekompilácii a interoperabilite a

j) úkony a využívanie získaných informácií povolené podľa článkov 5 a 6 smernice 2009/24/ES1, najmä ich ustanovenia o dekompilácii a interoperabilite a

____________________

____________________

1 Smernica Rady č. 91/250/EHS zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov (Ú. v. ES L 122, 17.5.1991, s. 42).

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Práva poskytnuté európskym patentom s jednotným účinkom sa nevzťahujú na úkony týkajúce sa výrobku, na ktorý sa vzťahuje tento patent, vykonávané na území zúčastnených členských štátov po uvedení výrobku na trh v Únii majiteľom patentových práv alebo s jeho súhlasom, pokiaľ majiteľ nemá legitímne dôvody namietať proti ďalšej komercializácii výrobku.

Práva poskytnuté európskym patentom s jednotným účinkom sa nevzťahujú na úkony týkajúce sa výrobku, na ktorý sa vzťahuje tento patent, vykonávané na území zúčastnených členských štátov, v ktorých má tento patent jednotný účinok, po uvedení výrobku na trh v Únii majiteľom patentových práv alebo s jeho súhlasom, pokiaľ majiteľ nemá legitímne dôvody namietať proti ďalšej komercializácii výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – úvodné slová

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S európskym patentom s jednotným účinkom ako predmetom vlastníctva sa v plnom rozsahu a vo všetkých zúčastnených členských štátoch zaobchádza ako s národným patentom zúčastneného členského štátu, v ktorom podľa registra európskych patentov:

1. S európskym patentom s jednotným účinkom ako predmetom vlastníctva sa v plnom rozsahu a vo všetkých zúčastnených členských štátoch zaobchádza ako s národným patentom zúčastneného členského štátu, v ktorom má tento patent jednotný účinok, v ktorom podľa registra európskych patentov:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak na účely odsekov 1 alebo 2 ani jeden z majiteľov patentových práv nemá v zúčastnenom členskom štáte trvalé bydlisko ani miesto podnikania, s európskym patentom s jednotným účinkom ako predmetom vlastníctva sa v plnom rozsahu a vo všetkých zúčastnených členských štátoch zaobchádza ako s národným patentom štátu, v ktorom má svoje sídlo Európska patentová organizácia v súlade s článkom 6 ods. 1 EPD.

3. Ak na účely odsekov 1 alebo 2 ani jeden z majiteľov patentových práv nemá v zúčastnenom členskom štáte, v ktorom má tento patent jednotný účinok, trvalé bydlisko, hlavné miesto podnikania ani miesto podnikania, s európskym patentom s jednotným účinkom ako predmetom vlastníctva sa v plnom rozsahu a vo všetkých zúčastnených členských štátoch zaobchádza ako s národným patentom štátu, v ktorom má svoje sídlo Európska patentová organizácia v súlade s článkom 6 ods. 1 EPD.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 12 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávanie zúčastnenými členskými štátmi

Administratívne úlohy v rámci Európskej patentovej organizácie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) začlenenie a spravovanie registra pre jednotnú ochranu patentov, ktorý registruje jednotný účinok, ako aj akékoľvek obmedzenie, licenciu, prevod, zrušenie alebo zánik európskeho patentu s jednotným účinkom v rámci registra európskych patentov;

b) začlenenie do európskeho patentového registra a spravovanie registra pre jednotnú ochranu patentov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) výber a správa udržiavacích poplatkov za európske patenty s jednotným účinkom vzťahujúcich sa na roky nasledujúce po roku, v ktorom bolo v registri uvedenom v bode b) oznámené ich udelenie; výber a správa príplatkov zaplatených v prípade oneskorenej platby udržiavacích poplatkov v lehote do šiestich mesiacov odo dňa splatnosti, ako aj rozdeľovanie časti vybraných udržiavacích poplatkov zúčastneným členským štátom; a

e) výber a správa udržiavacích poplatkov za európske patenty s jednotným účinkom vzťahujúcich sa na roky nasledujúce po roku, v ktorom Európsky patentový vestník oznámil ich udelenie; výber a správa príplatkov zaplatených v prípade oneskorenej platby udržiavacích poplatkov v lehote do šiestich mesiacov odo dňa splatnosti, ako aj rozdeľovanie časti vybraných udržiavacích poplatkov zúčastneným členským štátom; a

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fa) zabezpečovanie, aby majitelia patentových práv predkladali žiadosti o jednotný účinok európskeho patentu v jazyku konania podľa vymedzenia v článku 14 ods. 3 EPD najneskôr do jedného mesiaca od uverejnenia oznámenia o udelení patentu v Európskom patentovom vestníku;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno fb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fb) zabezpečovanie, aby bol jednotný účinok zaznamenaný v registri pre jednotnú ochranu patentov, ak bola podaná žiadosť o jednotný účinok a ak počas prechodného obdobia ustanoveného v článku 6 nariadenia Rady …/… [o režime prekladov] bola táto žiadosť predložená spolu s prekladmi uvedenými v tomto článku a aby bol Európsky patentový úrad informovaný o akýchkoľvek obmedzeniach, licenciách, prevodoch a zrušeniach európskych patentov s jednotným účinkom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely písmena a) zúčastnené členské štáty zabezpečia, aby sa žiadosti majiteľov patentových práv o jednotný účinok európskeho patentu predkladali v jazyku konania podľa definície uvedenej v článku 14 ods. 3 EPD najneskôr do jedného mesiaca od uverejnenia oznámenia o udelení v Európskom patentovom vestníku.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely písmena b) zúčastnené členské štáty zabezpečia, aby bol jednotný účinok zaznamenaný v registri pre jednotnú ochranu patentov, ak bola predložená žiadosť o jednotný účinok a ak počas prechodného obdobia ustanoveného v článku 6 nariadenia Rady …/… [režim prekladov] bola predložená spolu s prekladmi uvedenými v uvedenom článku, a aby Európsky patentový úrad bol informovaný o obmedzeniach a zrušeniach európskych patentov s jednotným účinkom. EPÚ musí byť informovaný o obmedzeniach a o zrušení európskych patentov s jednotným účinkom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zúčastnené členské štáty vo svojom postavení zmluvných štátov EPD zabezpečia riadenie činností súvisiacich s úlohami uvedenými v odseku 1 Európskym patentovým úradom a jeho dohľad nad nimi. S týmto cieľom zriadia užší výbor správnej rady Európskej patentovej organizácie v zmysle článku 145 EPD.

2. Členské štáty pri plnení svojich medzinárodných záväzkov prijatých v rámci EPD zabezpečia súlad s ustanoveniami tohto nariadenia a s týmto cieľom vzájomne spolupracujú. Zúčastnené členské štáty vo svojom postavení zmluvných štátov EPD zabezpečia riadenie činností súvisiacich s úlohami uvedenými v odseku 1 Európskym patentovým úradom a jeho dohľad nad nimi, ako aj stanovenie výšky udržiavacích poplatkov v súlade s článkom 15 a stanovenie podielu z rozdelenia udržiavacích poplatkov v súlade s článkom 16.

 

S týmto cieľom zriadia užší výbor správnej rady Európskej patentovej organizácie v zmysle článku 145 EPD.

 

Užší výbor správnej rady pozostáva zo zástupcov členských štátov a zástupcu Komisie ako pozorovateľa, ako aj ich náhradníkov v neprítomnosti. Členom užšieho výboru môžu poskytovať poradenstvo poradcovia alebo odborníci

 

Užší výbor správnej rady prijíma rozhodnutia s náležitým zohľadnením stanoviska Komisie a v súlade s pravidlami uvedenými v článku 35 ods. 2 EPD.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Zúčastnené členské štáty zaručia účinnú právnu ochranu pred vnútroštátnym súdom proti rozhodnutiam Európskeho patentového úradu, ktoré urobil pri vykonávaní úloh uvedených v odseku 1.

3. Zúčastnené členské štáty zaručia účinnú právnu ochranu pred príslušným súdom jedného alebo viacerých zúčastnených členských štátov proti rozhodnutiam prijatým Európskym patentovým úradom pri vykonávaní úloh uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – úvodné slová

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výška udržiavacích poplatkov sa stanoví s cieľom

2. Výška udržiavacích poplatkov sa stanoví – okrem iného pri zohľadnení situácie osobitných subjektov, ako sú malé a stredné podniky – s cieľom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) podobať sa úrovni národných udržiavacích poplatkov za priemerný európsky patent, ktorý nadobudol účinok v zúčastnenom členskom štáte v čase, keď Komisia prvý raz určí úroveň udržiavacích poplatkov.

c) podobať sa úrovni národných udržiavacích poplatkov za priemerný európsky patent, ktorý nadobudol účinok v zúčastnenom členskom štáte v čase, keď sa prvý raz určí úroveň udržiavacích poplatkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 – úvodné slová

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na dosiahnutie cieľov ustanovených v tejto kapitole Komisia stanoví výšku udržiavacích poplatkov na úrovni, ktorá

3. Na dosiahnutie cieľov ustanovených v tejto kapitole sa stanoví výška udržiavacích poplatkov na úrovni, ktorá

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s odsekmi 1 až 3 a článkom 17 týkajúce sa stanovenia úrovne udržiavacích poplatkov pre európske patenty s jednotným účinkom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Časť vybraných udržiavacích poplatkov, ktorá sa má rozdeliť medzi zúčastnené členské štáty podľa článku 12 ods. 1 písm. e), tvorí 50 percent udržiavacích poplatkov uvedených v článku 14 zaplatených za európske patenty s jednotným účinkom mínus náklady spojené so správou jednotnej ochrany patentov uvedenou v článku 12.

1. Európsky patentový úrad si ponechá 50 percent udržiavacích poplatkov uvedených v článku 14 zaplatených za európske patenty s jednotným účinkom. Zostatok sa prerozdelí medzi zúčastnené členské štáty v súlade s podielom na rozdelení udržiavacích poplatkov stanoveným v súlade s článkom 12 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – úvodné slová

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na dosiahnutie cieľov ustanovených v tejto kapitole Komisia určí podiel rozdelenia udržiavacích poplatkov uvedených v odseku 1 medzi zúčastnené členské štáty na základe nasledujúcich spravodlivých, rovných a relevantných kritérií:

2. Na dosiahnutie cieľov stanovených v tejto kapitole sa podiel z rozdelenia udržiavacích poplatkov medzi zúčastnené členské štáty stanoví na základe nasledujúcich spravodlivých, rovných a relevantných kritérií:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) veľkosť trhu vyjadrená počtom obyvateľstva,

b) veľkosť trhu pri súčasnom zaručení minimálneho množstva prideleného každému zúčastnenému členskému štátu,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) poskytnutie kompenzácie členským štátom za iný úradný jazyk, než je jeden z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, za neúmerne nízku úroveň patentovania a za pomerne nedávne získanie členstva v Európskej patentovej organizácii.

c) poskytnutie kompenzácie členským štátom za iný úradný jazyk, než je jeden z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, a/alebo za neúmerne nízku úroveň patentovania a/alebo za pomerne nedávne získanie členstva v Európskej patentovej organizácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Zúčastnené členské štáty použijú sumu, ktorá im bola pridelená v súlade s odsekom 1, na účely spojené s patentmi.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s odsekmi 1 až 3 a článkom 17 v súvislosti so stanovením rozdelenia udržiavacích poplatkov medzi zúčastnené členské štáty.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 17

vypúšťa sa

Vykonávanie delegovania právomocí

 

1. Právomoc prijímať delegované akty sa udeľuje Komisii pod podmienkami ustanovenými v tomto článku.

 

2. Delegovanie právomocí uvedené v článkoch 15 a 16 sa poskytuje na dobu neurčitú od [nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

 

3. Európsky parlament alebo Rada môže kedykoľvek odvolať delegovanie právomocí uvedených v článkoch 15 a 16. Rozhodnutie o zrušení ukončuje delegovanie právomocí uvedené v tomto rozhodnutí. Nadobudne účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu uvedenom v ňom. Nemá vplyv na účinnosť akýchkoľvek už platných delegovaných aktov.

 

4. Komisia ihneď po prijatí delegovaného aktu o tom súčasne informuje Európsky parlament a Radu.

 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 15 a 16 nadobúda účinnosť iba vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada nevzniesli žiadne námietky v lehote 2 mesiacov po oznámení tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred koncom tohto obdobia Európsky parlament a Rada informovali Komisiu, že nevznesú námietky. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia predloží Rade najneskôr do šiestich rokov odo dňa, keď prvý európsky patent s jednotným účinkom nadobudol platnosť na území zúčastnených členských štátov, správu o fungovaní tohto nariadenia, a tam, kde je to potrebné, navrhne primerané návrhy na zmenu a doplnenie. Následné správy o uplatňovaní tohto nariadenia predkladá Komisia každých šesť rokov.

1. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do troch rokov odo dňa, keď prvý európsky patent s jednotným účinkom nadobudol platnosť na území zúčastnených členských štátov, správu o fungovaní tohto nariadenia, a tam, kde je to potrebné, navrhne primerané návrhy na jeho zmenu a doplnenie. Následné správy o uplatňovaní tohto nariadenia predkladá Komisia každých päť rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia pravidelne predkladá správy o fungovaní udržiavacích poplatkov uvedených v článku 14 s osobitným dôrazom na neprestajné dodržiavanie zásad ustanovených v článku 15.

2. Komisia pravidelne predkladá Európskemu parlamentu a Rade správy o fungovaní udržiavacích poplatkov uvedených v článku 14 s osobitným dôrazom na neprestajné dodržiavanie zásad uvedených v článku 15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zúčastnené členské štáty oznámia Komisii opatrenia prijaté v súlade s článkom 4 ods. 2 a článkom 12 k dátumu určenému v článku 22 ods. 2.

1. Zúčastnené členské štáty oznámia Komisii opatrenia prijaté v súlade s článkom 12 k dátumu určenému v článku 22 ods. 2.

 

1a. Každý zúčastnený členský štát oznámi Komisii opatrenia prijaté podľa článku 4 ods. 2 k dátumu uplatňovania tohto nariadenia, alebo v prípade, ak ide o zúčastnený členský štát, v ktorom jednotný patentový súd nemá výhradnú jurisdikciu v súvislosti s európskymi patentmi s jednotným účinkom, k dátumu, ku ktorému jednotný patentový súd nadobudne takúto výhradnú jurisdikciu v tomto zúčastnenom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Uplatňuje sa od [konkrétny dátum sa určí a bude sa zhodovať s dátumom uplatňovania nariadenia Rady .../..., ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov vzhľadom na platné režimy prekladov].

2. Uplatňuje sa od 1. januára 2014 alebo od dátumu nadobudnutia platnosti dohody o vytvorení jednotného patentového súdu, podľa toho, čo nastane neskôr.

 

Odchylne od článku 3 ods. 1 a 2 a článku 4 ods. 1 má európsky patent, ktorého jednotný účinok je zaznamenaný v registri pre jednotnú ochranu patentov podľa článku 2 písm. da), jednotný účinok len v tých zúčastnených členských štátoch, v ktorých má jednotný patentový súd výhradnú jurisdikciu v súvislosti s európskymi patentmi s jednotným účinkom k dátumu registrácie.

 

2a. Každý zúčastnený členský štát oznámi Komisii ratifikáciu dohody o vytvorení jednotného patentového súdu k dátumu predloženia svojho nástroja ratifikácie. Komisia zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie dátum nadobudnutia platnosti dohody a zoznam členských štátov, ktoré dohodu ratifikovali k dátumu nadobudnutia jej platnosti. Komisia potom pravidelne aktualizuje zoznam zúčastnených členských štátov, ktoré ratifikovali dohodu, a zverejňuje ho v úradnom vestníku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Jednotná ochrana patentov sa môže požadovať pre akýkoľvek európsky patent udelený v deň uvedený v odseku 2 alebo po ňom.

4a. Jednotná ochrana patentov sa môže požadovať pre akýkoľvek európsky patent udelený v deň uvedený v prvom pododseku odseku 2 alebo po ňom.

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (25.11.2011)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov
(COM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Alajos Mészáros

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska únia sa od roku 2000 bezúspešne pokúša prijať jednotný európsky patentový systém (pred nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy tzv. patent Spoločenstva), ktorý by mohol existovať spolu s národnými patentmi, ktoré udeľujú národné patentové úrady členských štátov a európskymi patentmi, ktoré v rámci Európskeho patentového dohovoru (EPD) udeľuje Európsky patentový úrad (EPÚ).

Pre neprekonateľné ťažkosti v dosiahnutí jednohlasnej dohody o jazykových úpravách v Rade rokovania niekoľkokrát zlyhali. Na konci roka 2010 Rada pre konkurencieschopnosť vyhlásila, že v primeranom čase alebo v blízkej budúcnosti nie je možné zaviesť jednotnú patentovú ochranu v celej EÚ.

Na základe tohto vyhlásenia požiadalo 12 členských štátov Komisiu o predloženie návrhu na posilnenú spoluprácu v oblasti jednotnej patentovej ochrany, aby bolo možné dosiahnuť v tejto veľmi dôležitej veci pokrok. Potom, ako Európsky parlament vyjadril 15. februára svoj nesúhlas, Rada pre konkurencieschopnosť prijala 10. marca 2011 rozhodnutie o povolení na zriadenie jednotnej patentovej ochrany na území 25 zúčastnených členských štátov. 19. marca 2011 udelil Európsky parlament súhlas so začatím posilnenej spolupráce. O tri týždne neskôr, 13. apríla predložila Komisia dva legislatívne návrhy, ktoré, ak sa príjmu, umožnia akejkoľvek spoločnosti alebo jedincovi chrániť svoje vynálezy prostredníctvom jednotného európskeho patentu platného v 25 členských štátoch.

Vytvorenie skutočne jednotného patentového systému prinesie najmä veľmi potrebné zjednodušenie súčasného systému. To umožní užívateľom znížiť administratívnu záťaž a znížiť náklady na patenty v Európe až o 80 %, čím sa v Európe zlepší fungovanie a ochrana voľného pohybu tovarov na vnútornom trhu a poskytne sa priestor pre inovácie a podnikanie.

Vysoké náklady a zložitosť validácie európskych patentov v niekoľkých členských štátoch sú hlavnými dôvodmi, ktoré držiteľov patentu odrádzajú od úsilia o celoeurópsku patentovú ochranu. Napríklad celkové náklady na validáciu európskeho bežne dlhého patentu (vrátane priamych nákladov na preklad a odhadovaných nákladov ako poplatky za patentového zástupcu alebo poplatky za zverejnenie) sa odhadujú na sumu medzi 22 000 a 26 000 EUR s celoeurópskou platnosťou. Podľa údajov vynaložia spoločnosti členských štátov EÚ každý rok medzi 205 a 230 miliónmi EUR na preklady, validáciu a odborné poplatky. Vytvorenie európskeho patentu nielen že pomôže znížiť tieto náklady na 680 EUR za jednotlivý patent, ale vytvorí aj priaznivejšie podmienky pre investície do výskumu a vývoja, ktoré uľahčia dosiahnutie cieľa investícií do výskumu a vývoja vo výške 3 % HDP, ako je stanovené v stratégii EU 2020.

Okrem toho súčasný legislatívny návrh, ktorým sa ustanovuje posilnená spolupráca v oblasti vytvorenia jednotnej patentovej ochrany a vytvára sa spojenie s očakávaným návrhom Komisie na vytvorenie európskeho systému riešenia sporov v otázkach patentov a prinesie veľmi potrebnú právnu istotu týkajúcu sa udeľovania patentov v Európe.

Súčasný návrh je najvýznamnejším a najkonkrétnejším krokom k uskutočneniu tohto dlho očakávaného kroku. Európsky parlament je horlivým zástancom tohto rozhodnutia a vytvorenia európskeho patentu požaduje už veľa rokov. Za týmto účelom spravodajca víta návrh Komisie, ktorý ponúka vyvážené a schodné riešenie, ktoré už do značnej miery podporila Rada.

Spravodajca sa preto tiež domnieva, že krehká dohoda, ktorá sa doteraz dosiahla, by sa mala realizovať bez zbytočného odkladu a len s niekoľkými nepodstatnými zmenami, ktoré by tento návrh mohli ešte vylepšiť, bez toho, aby narušili doteraz dosiahnutý pokrok.

Jedným z takýchto zlepšení by bolo oddelenie jednotného účinku udelenia licencie/obmedzenia/prevedenia/zrušenia alebo zaniknutia európskych patentov, teda že by mali byť vydané/zrušené atď. s ohľadom na územie všetkých zúčastnených členských štátov, udelenie licencie by však malo byť možné len v určitých členských štátoch , ak by to spoločnosť požadovala.

Návrh Komisie ďalej celkom správne uznáva dôležitosť partnerstva medi EPÚ a národnými úradmi priemyselného vlastníctva (odôvodnenie 20), najmä s ohľadom na výhody, ktoré by takéto partnerstvo mohlo malým a stredným podnikom ponúknuť v súvislosti s ich patentovou činnosťou. Spravodajca sa preto domnieva, že by sa toto partnerstvo malo podporovať a Komisii by sa malo umožniť, aby bola aj naďalej informovaná o vývoji takejto spolupráce prostredníctvom jej formálnej spolupráce s EPÚ.

V neposlednej rade by sa malo zopakovať, že akékoľvek práva vyplývajúce z európskeho patentu s jednotným účinkom by sa mali byť v plnom súlade s právami zakotvenými v zmluvách a s právom Únie.

Na záver treba konštatovať, že je zásadné, aby bol Parlament ako spoluzákonodarca plne informovaný o všetkých aspektoch týkajúcich sa povinností Komisie voči tvorcom tohto nariadenia.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V súlade s článkom 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii vytvára Únia vnútorný trh, usiluje sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste a podporuje vedecký a technický pokrok. Vytvorenie právnych podmienok, ktoré umožnia podnikom prispôsobiť svoje aktivity vo výrobe a distribúcii výrobkov cez hranice štátov a poskytnú im väčší výber a viac príležitostí, prispieva k dosiahnutiu týchto cieľov. Jednotná ochrana patentov na vnútornom trhu alebo aspoň na jeho významnej časti má byť medzi tými právnymi nástrojmi, ktoré majú podniky k dispozícii.

(1) V súlade s článkom 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii vytvára Únia vnútorný trh, usiluje sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste a podporuje šírenie informácií o vedeckom a technickom pokroku. Vytvorenie právnych podmienok, ktoré umožnia podnikom prispôsobiť svoje aktivity vo výrobe a distribúcii výrobkov cez hranice štátov a poskytnú im väčší výber a viac príležitostí, prispieva k dosiahnutiu týchto cieľov. Jednotná ochrana patentov na vnútornom trhu alebo aspoň na jeho významnej časti má byť medzi tými právnymi nástrojmi, ktoré majú podniky k dispozícii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Vytvorenie jednotnej ochrany patentov by sa malo dosiahnuť zabezpečením jednotného účinku európskych patentov v období po udelení patentu na základe tohto nariadenia a vo vzťahu k zúčastneným členským štátom. Hlavnou črtou európskych patentov s jednotným účinkom by mal byť ich jednotný charakter, t. j. mali by zabezpečovať jednotnú ochranu a mať rovnaký účinok vo všetkých zúčastnených členských štátoch. Z tohto dôvodu by sa európsky patent s jednotným účinkom mal obmedziť, licencovať, previesť, zrušiť alebo zaniknúť len vo vzťahu ku všetkým zúčastneným členským štátom. S cieľom zabezpečiť jednotnú hmotnoprávnu pôsobnosť ochrany poskytovanej na základe jednotnej ochrany patentov by výhodu jednotného účinku mali mať len európske patenty udelené pre všetky zúčastnené členské štáty s rovnakým súborom nárokov. S cieľom zabezpečiť právnu istotu v prípade obmedzenia alebo zrušenia pre nedostatok novosti podľa článku 54 ods. 3 EPD by však obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu s jednotným účinkom malo byť účinné iba vo vzťahu k zúčastneným členským štátom označeným v skorších prihláškach európskeho patentu v uverejnenej podobe. Napokon, jednotný účinok priznaný európskemu patentu by mal mať doplnkovú povahu a mal by prestať existovať alebo by mal byť obmedzený v prípade, že základný európsky patent bol zrušený alebo obmedzený.

(7) Vytvorenie jednotnej ochrany patentov by sa malo dosiahnuť zabezpečením jednotného účinku európskych patentov v období po udelení patentu na základe tohto nariadenia a vo vzťahu k zúčastneným členským štátom. Hlavnou črtou európskych patentov s jednotným účinkom by mal byť ich jednotný charakter, t. j. mali by zabezpečovať jednotnú ochranu a mať rovnaký účinok vo všetkých zúčastnených členských štátoch. Z tohto dôvodu by sa európsky patent s jednotným účinkom mal obmedziť, previesť alebo zrušiť alebo zaniknúť len vo vzťahu ku všetkým zúčastneným členským štátom. Malo by byť možné, aby sa na európsky patent s jednotným účinkom udeľovala licencia pre celé územie zúčastnených členských štátov alebo pre jeho časť. S cieľom zabezpečiť jednotnú hmotnoprávnu pôsobnosť ochrany poskytovanej na základe jednotnej ochrany patentov by výhodu jednotného účinku mali mať len európske patenty udelené pre všetky zúčastnené členské štáty s rovnakým súborom nárokov. Napokon, jednotný účinok priznaný európskemu patentu by mal mať doplnkovú povahu a mal by prestať existovať alebo by mal byť obmedzený v prípade, že základný európsky patent bol zrušený alebo obmedzený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Majitelia patentových práv by mali platiť jeden spoločný ročný udržiavací poplatok za európske patenty s jednotným účinkom. Udržiavacie poplatky by počas ochrany patentu mali byť progresívne a spolu s poplatkami, ktoré sa majú vyplatiť Európskej patentovej organizácii v období pred udelením, by mali pokryť všetky náklady spojené s udelením európskeho patentu a spravovaním jednotnej ochrany patentu. Výška udržiavacích poplatkov by sa mala stanoviť s cieľom uľahčiť inováciu a posilniť konkurencieschopnosť európskych podnikov. Mala by tiež odzrkadľovať veľkosť trhu, na ktorý sa patent vzťahuje, a mala by byť podobná úrovni národných udržiavacích poplatkov za priemerný európsky patent s účinkom v zúčastnených členských štátoch v čase, keď Komisia prvý raz určuje úroveň udržiavacích poplatkov.

(16) Majitelia patentových práv by mali platiť jeden spoločný ročný udržiavací poplatok za európske patenty s jednotným účinkom. Udržiavacie poplatky by počas ochrany patentu mali byť progresívne a spolu s poplatkami, ktoré sa majú vyplatiť Európskej patentovej organizácii v období pred udelením, by mali pokrývať náklady spojené s udelením európskeho patentu a spravovaním jednotnej ochrany patentu. Výška udržiavacích poplatkov by sa mala stanoviť s cieľom uľahčiť inováciu a posilniť konkurencieschopnosť európskych podnikov a mala by zohľadňovať postavenie a kapacity financovania malých a stredných podnikov1. Mala by tiež odzrkadľovať veľkosť trhu, na ktorý sa patent vzťahuje, a mala by byť podobná úrovni národných udržiavacích poplatkov za priemerný európsky patent s účinkom v zúčastnených členských štátoch v čase, keď sa prvý raz určuje úroveň udržiavacích poplatkov.

 

_____________________

 

1Ako sa ustanovuje v Odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Udržiavacie poplatky by sa mali zaplatiť Európskej patentovej organizácii. 50 percent sumy poplatkov mínus náklady vzniknuté Európskemu patentovému úradu pri vykonávaní úloh vo vzťahu k jednotnej ochrane patentov sa rozdelí medzi zúčastnené členské štáty a táto suma by mala byť použitá na účely súvisiace s patentmi. Miera rozdelenia by sa mala určiť na základe spravodlivých, rovných a relevantných kritérií, najmä úrovne patentovej aktivity a veľkosti trhu. Prostredníctvom rozdelenia by sa mala poskytnúť kompenzácia za iný úradný jazyk, než je jeden z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, za neúmerne nízku úroveň patentovania a za pomerne nedávne získanie členstva v Európskej patentovej organizácii.

(18) Udržiavacie poplatky by sa mali zaplatiť Európskej patentovej organizácii. 50 percent sumy poplatkov mínus náklady vzniknuté Európskemu patentovému úradu pri vykonávaní úloh vo vzťahu k jednotnej ochrane patentov sa rozdelí medzi zúčastnené členské štáty a táto suma by mala byť použitá na presadzovanie tohto nariadenia a na iné účely súvisiace s patentmi a inováciou, a to aj na poskytovanie poradenstva a podpory malým a stredným podnikom. Miera rozdelenia by sa mala určiť na základe spravodlivých, rovných a relevantných kritérií, najmä úrovne patentovej činnosti a veľkosti trhu. Prostredníctvom rozdelenia by sa mala poskytnúť kompenzácia za iný úradný jazyk, než je jeden z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, za neúmerne nízku úroveň patentovania a za pomerne nedávne získanie členstva v Európskej patentovej organizácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 5, európsky patent s jednotným účinkom možno obmedziť, licencovať, previesť, zrušiť alebo môže zaniknúť len vzhľadom na všetky zúčastnené členské štáty.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 5, európsky patent s jednotným účinkom možno obmedziť, previesť alebo zrušiť, alebo môže zaniknúť len vzhľadom na všetky zúčastnené členské štáty.

Odôvodnenie

Vydanie alebo ukončenie európskeho patentu s jednotným účinkom by sa malo uskutočniť s ohľadom na všetky zúčastnené členské štáty, avšak vzhľadom na jeho udeľovanie licencií by malo byť možné, aby sa tak vykonalo s účinkom len pre územie niektorých, a nie všetkých zúčastnených štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Európsky patent s jednotným účinkom však môže byť predmetom licencií pre celé územie zúčastnených členských štátov alebo jeho časť.

Odôvodnenie

Vydanie alebo ukončenie európskeho patentu s jednotným účinkom by sa malo uskutočniť s ohľadom na všetky zúčastnené členské štáty, avšak vzhľadom na jeho udeľovanie licencií by malo byť možné, aby sa tak vykonalo s účinkom len pre územie niektorých, a nie všetkých zúčastnených štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európsky patent s jednotným účinkom nadobudne účinnosť na územiach zúčastnených členských štátov dňom uverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu Európskym patentovým úradom v Európskom patentovom vestníku.

1. Európsky patent s jednotným účinkom nadobudne účinnosť na územiach zúčastnených členských štátov štrnásty deň po dni uverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu Európskym patentovým úradom v Európskom patentovom vestníku.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má za cieľ zaviesť v krajinách, v ktorých európsky patent nadobudne účinnosť, prechodné obdobie, čo umožní riešenie problematiky zverejňovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5

vypúšťa sa

Skoršie práva

 

V prípade obmedzenia alebo zrušenia pre nedostatok novosti podľa článku 54 ods. 3 EPD obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu s jednotným účinkom je účinné iba vo vzťahu k zúčastneným členským štátom označeným v skorších prihláškach európskeho patentu v uverejnenej podobe.

 

Odôvodnenie

Odkedy roku 2000, keď bol Európsky patentový dohovor zmenený a doplnený, takáto možnosť ustanovená v tomto článku už nie je aktuálna, môže sa preto vypustiť aj z nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európsky patent s jednotným účinkom poskytne svojmu majiteľovi právo zabrániť akejkoľvek tretej osobe, ktorá nemá súhlas majiteľa:

1. Európsky patent s jednotným účinkom poskytne svojmu majiteľovi právne vynútiteľné právo vylúčiť zákonnosť toho, aby akákoľvek tretia osoba, ktorá nemá súhlas majiteľa:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európsky patent s jednotným účinkom poskytuje jeho majiteľovi právo zabrániť akejkoľvek tretej osobe, aby bez jeho súhlasu dodávala alebo ponúkala na dodanie v zúčastnených členských štátoch prostriedky súvisiace so základným prvkom tohto vynálezu slúžiacim na jeho uskutočnenie akejkoľvek osobe inej ako osoba oprávnená využívať patentovaný vynález, keď tretia osoba vie alebo mala by vedieť, že tieto prostriedky sú vhodné a plánované na uskutočnenie vynálezu.

1. Európsky patent s jednotným účinkom poskytuje jeho majiteľovi právne vynútiteľné právo vylúčiť zákonnosť toho, aby akákoľvek tretia osoba bez jeho súhlasu dodávala alebo ponúkala na dodanie v zúčastnených členských štátoch prostriedky súvisiace so základným prvkom tohto vynálezu slúžiacim na jeho uskutočnenie akejkoľvek osobe inej ako osoba oprávnená využívať patentovaný vynález, keď tretia osoba vie alebo mala by vedieť, že tieto prostriedky sú vhodné a plánované na uskutočnenie vynálezu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 8 – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Práva poskytnuté európskym patentom s jednotným účinkom sa nevzťahujú na ktorúkoľvek z týchto možností:

Práva poskytnuté európskym patentom s jednotným účinkom sú v súlade s právami vyplývajúcimi zo zmlúv a s právom Únie a nevzťahujú na ktorúkoľvek z týchto možností:

Odôvodnenie

Práva, ktoré poskytujú európske patenty s jednotným účinkom, by niekedy mohli byť v rozpore s inými oblasťami politiky EÚ, preto je nevyhnutné zabezpečiť súlad s právom EÚ, tak ako sa ustanovuje v článku 326 ZFEÚ („Každá posilnená spolupráca musí byť v súlade so zmluvami a právom Únie”).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 8 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) používanie biologického materiálu na účely šľachtenia, objavovania a rozvoja akejkoľvek novej rastlinnej odrody;

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť obmedzené privilégium šľachtiteľov s cieľom zabezpečiť slobodu fungovania v oblasti biologického materiálu na rozvoj a objavovanie novej rastlinnej odrody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 8 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) akty, na ktoré sa vzťahuje výsada poľnohospodárov podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 2100/94, ktorá sa uplatňuje mutatis mutandis;

h) použitie produktu práce poľnohospodárom na vegetatívne rozmnožovanie alebo množenie na svojom hospodárstve, ak rastlinný reprodukčný materiál poľnohospodárovi predal na poľnohospodárske účely majiteľ patentu alebo mu bol predaný s jeho súhlasom, a to podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 2100/94;

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o výsadu poľnohospodára, je dôležité uviesť znenie obmedzenia do súladu so znením smernice 98/44/ES o právnej ochrane biotechnologických vynálezov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 8 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) na použitie poľnohospodárom chovajúcim chránené hospodárske zvieratá na poľnohospodárske účely s podmienkou, že chovné zvieratá alebo iný živočíšny reprodukčný materiál predal alebo iným komerčným spôsobom postúpil poľnohospodárovi majiteľ patentových práv alebo sa tak stalo s jeho súhlasom. Takéto použitie zahŕňa poskytnutie zvieraťa alebo iného živočíšneho reprodukčného materiálu na účely jeho/jej poľnohospodárskej činnosti, ale nie na predaj v rámci komerčnej reprodukčnej činnosti alebo na jej účel;

i) použitie zvieraťa alebo živočíšneho reprodukčného materiálu poľnohospodárom na poľnohospodárske účely, ak šľachtené hospodárske zvieratá alebo iný živočíšny reprodukčný materiál, ktorý tvorí patentovaný vynález alebo ho obsahuje, poľnohospodárovi predal majiteľ patentu alebo mu bol predaný s jeho súhlasom. Nezahŕňa to akýkoľvek predaj v rámci komerčnej reprodukčnej činnosti alebo na jej účel;

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o výsadu poľnohospodára, je dôležité uviesť znenie obmedzenia do súladu so znením smernice 98/44/ES o právnej ochrane biotechnologických vynálezov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) také, aby zohľadňovali postavenie a kapacity financovania malých a stredných podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) zohľadniť osobitnú situáciu malých a stredných podnikov, ako sa ustanovuje v odporúčaní Komisie 2003/361/ES,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) veľkosť trhu vyjadrená počtom obyvateľstva,

b) veľkosť trhu pri súčasnom zaručení minimálneho množstva, ktoré sa pridelí každému zúčastnenému členskému štátu,

Odôvodnenie

Pri rozdeľovaní udržiavacích poplatkov medzi členské štáty by mohlo byť praktickejšie zabezpečiť rozdeľovanie na základe veľkosti trhu (nie v zmysle počtu obyvateľov, ale v zmysle trhu, ktorý pokrýva patent), ale zároveň aj tak zaistiť istú formu minimálnej platby všetkým zúčastneným členským štátom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia nadviaže úzku spoluprácu s Európskym patentovým úradom v oblastiach pôsobnosti tohto nariadenia prostredníctvom pracovnej dohody. Súčasťou tejto spolupráce bude pravidelná výmena názorov na plnenie pracovnej dohody a najmä na otázku udržiavacích poplatkov a vplyvu na rozpočet Európskej patentovej organizácie.

Komisia nadviaže úzku spoluprácu s Európskym patentovým úradom v oblastiach pôsobnosti tohto nariadenia prostredníctvom pracovnej dohody. Súčasťou tejto spolupráce bude pravidelná výmena názorov na plnenie pracovnej dohody a najmä na otázku udržiavacích poplatkov a vplyvu na rozpočet Európskej patentovej organizácie, ako aj na spoluprácu medzi Európskym patentovým úradom a ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov, najmä pokiaľ ide o poskytovanie podpory na patentové činnosti malým a stredným podnikom.

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v odôvodnení 20, mal by existovať jasný prospech z „posilneného partnerstva” medi EPÚ a ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva, najmä s ohľadom na patentové činnosti MSP. Takáto spolupráca by sa mala podporovať a Komisia by mala byť informovaná v rámci svojej spolupráce s EPÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia predloží Rade najneskôr do šiestich rokov odo dňa, keď prvý európsky patent s jednotným účinkom nadobudol platnosť na území zúčastnených členských štátov, správu o fungovaní tohto nariadenia, a tam, kde je to potrebné, navrhne primerané návrhy na zmenu a doplnenie. Následné správy o uplatňovaní tohto nariadenia predkladá Komisia každých šesť rokov.

1. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do troch rokov odo dňa, keď prvý európsky patent s jednotným účinkom nadobudol platnosť na území zúčastnených členských štátov, správu o fungovaní tohto nariadenia, a tam, kde je to potrebné, navrhne primerané návrhy na jeho zmenu a doplnenie. Následné správy o uplatňovaní tohto nariadenia predkladá Komisia každé tri roky.

POSTUP

Názov

Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov

Referenčné čísla

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

10.5.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

7.7.2011

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Alajos Mészáros

1.9.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.10.2011

 

 

 

Dátum prijatia

23.11.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Francesco De Angelis, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Vladimír Remek

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian Silviu Buşoi, Anna Hedh

POSTUP

Názov

Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov

Referenčné čísla

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD)

Dátum predloženia v EP

13.4.2011

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

JURI

10.5.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

7.7.2011

 

 

 

Spravodajca

               dátum vymenovania

Bernhard Rapkay

11.4.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.6.2011

11.10.2011

21.11.2011

 

Dátum prijatia

20.12.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger

Dátum predloženia

3.1.2012