BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent for så vidt angår gældende oversættelsesordninger

21.12.2011 - (COM(2011)0216 – C7‑0145/2011 – 2011/0094(CNS)) - *

Retsudvalget
Ordfører: Raffaele Baldassarre


Procedure : 2011/0094(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0002/2012

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent for så vidt angår gældende oversættelsesordninger

(COM(2011)0216 – C7‑0145/2011 – 2011/0094(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2011)0216),

–   der henviser til artikel 118, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0145/2011),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0002/2012),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Eftersom Den Europæiske Patentmyndighed er ansvarlig for meddelelse af europæiske patenter, bør oversættelsesordningerne for det europæiske patent med ensartet retsvirkning baseres på den eksisterende procedure hos Den Europæiske Patentmyndighed. Disse ordninger bør have til formål at sikre den nødvendige balance mellem de økonomiske aktørers interesser og de almene interesser for så vidt angår sagsbehandlingsomkostninger og adgangen til tekniske oplysninger.

(6) Eftersom Den Europæiske Patentmyndighed er ansvarlig for meddelelse af europæiske patenter, bør oversættelsesordningerne for det europæiske patent med ensartet retsvirkning baseres på den eksisterende procedure hos Den Europæiske Patentmyndighed. Disse ordninger bør have til formål at sikre den nødvendige balance mellem de økonomiske aktørers interesser, især de små og mellemstore virksomheder, og de almene interesser for så vidt angår sagsbehandlingsomkostninger og adgangen til tekniske oplysninger.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) For at fremme adgangen til europæiske patenter med ensartet retsvirkning, særlig for små og mellemstore virksomheder, bør ansøgere, hvis sprog ikke er et af Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog, have mulighed for at indsende deres ansøgning på et hvilket som helst andet officielt EU-sprog. Som en supplerende foranstaltning bør der for ansøgere, som får meddelt europæiske patenter med ensartet retsvirkning, og som har bopæl eller hovedforretningssted i en medlemsstat, hvis officielle sprog ikke er et af Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog, indføres et system med supplerende godtgørelse af omkostninger til oversættelse fra dette sprog til Den Europæiske Patentmyndigheds proceduresprog ud over det, der allerede findes hos Den Europæiske Patentmyndighed, og systemet bør administreres af Den Europæiske Patentmyndighed i overensstemmelse med artikel 12 i forordning xx/xx [materielle bestemmelser].

(9) For at fremme adgangen til europæiske patenter med ensartet retsvirkning, særlig for små og mellemstore virksomheder, bør ansøgere, hvis sprog ikke er et af Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog, have mulighed for at indsende deres ansøgning på et hvilket som helst andet officielt EU-sprog. Som en supplerende foranstaltning bør små og mellemstore virksomheder, fysiske personer og nonprofitorganisationer, som får meddelt europæiske patenter med ensartet retsvirkning, og som har bopæl eller hovedforretningssted i en medlemsstat, hvis officielle sprog ikke er et af Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog, kunne omfattes af et system med supplerende godtgørelse af omkostninger til oversættelse fra dette sprog til Den Europæiske Patentmyndigheds proceduresprog ud over det, der allerede findes hos Den Europæiske Patentmyndighed. Systemet med supplerende godtgørelse bør administreres af Den Europæiske Patentmyndighed i overensstemmelse med artikel 12 i forordning xx/xx [materielle bestemmelser].

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Retningslinjerne og niveauet for den supplerende godtgørelse af omkostninger til oversættelse bør tilrettelægges på en sådan måde, at der i princippet gives fuld dækning af omkostningerne til oversættelse, idet det dog er nødvendigt at fastsætte et maksimumsbeløb pr. side for at afspejle den normale gennemsnitlige markedspris for oversættelse og undgå misbrug.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at lette adgangen til patentinformation og formidlingen af teknologisk viden bør maskinoversættelser af patentansøgninger og -specifikationer til alle officielle EU-sprog stilles til rådighed hurtigst muligt. Maskinoversættelser udvikles i øjeblikket af Den Europæiske Patentmyndighed og er et meget vigtigt redskab i bestræbelserne på at forbedre adgangen til patentinformation og sikre bred formidling af den teknologiske viden. Rettidig adgang til maskinoversættelser af høj kvalitet af ansøgninger om europæiske patenter og patentspecifikationer til alle officielle EU-sprog vil være til fordel for alle brugerne af det europæiske patentsystem. Maskinoversættelser er et centralt element i Den Europæiske Unions politik. Sådanne maskinoversættelser bør udelukkende være vejledende og bør ikke have retsvirkning.

(10) For at lette adgangen til patentinformation og formidlingen af teknologisk viden bør maskinoversættelser af patentansøgninger og -specifikationer til alle officielle EU-sprog stilles til rådighed hurtigst muligt. Maskinoversættelser udvikles i øjeblikket af Den Europæiske Patentmyndighed og er et meget vigtigt redskab i bestræbelserne på at forbedre adgangen til patentinformation og sikre bred formidling af den teknologiske viden. Rettidig adgang til maskinoversættelser af høj kvalitet af ansøgninger om europæiske patenter og patentspecifikationer til alle officielle EU-sprog vil være til fordel for alle brugerne af det europæiske patentsystem. Maskinoversættelser er et centralt element i Den Europæiske Unions politik. Sådanne maskinoversættelser bør udelukkende være vejledende og bør ikke have retsvirkning. De bør ved offentliggørelsen af patentansøgningen og af det meddelte patent gøres tilgængelige online og være gratis.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b) Efter overgangsperiodens ophør bør Den Europæiske Patentmyndighed fortsat offentliggøre en yderligere oversættelse til engelsk af de specifikationer ved det europæiske patent, som ansøgeren frivilligt fremlægger. Dette vil fremme en bredere international offentliggørelse og begrænse eventuelle patentkrænkeres mulighed for at hævde at handle i god tro.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning gennemfører det forstærkede samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent i henhold til bemyndigelsen i Rådets afgørelse 2011/167/EU for så vidt angår de gældende oversættelsesordninger.

1. Denne forordning gennemfører det forstærkede samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent i henhold til bemyndigelsen i Rådets afgørelse 2011/167/EU for så vidt angår de gældende oversættelsesordninger. Den regulerer de oversættelsesordninger, der finder anvendelse for europæiske patenter, således at de har ensartede virkninger.

 

2. Denne forordning berører ikke reglerne vedrørende den ordning, som gælder for Unionens institutioner på det sproglige område, og som er fastsat i henhold til artikel 342 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Rådets forordning nr. 1/1958.

 

3. Denne forordning er baseret på sprogordningen i Den Europæiske Patentmyndighed, og ved den oprettes der ikke nogen specifik sprogordning for Unionen eller skabes præcedens for en begrænset sprogordning i et fremtidigt EU-retsinstrument.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Så snart ordningen er taget i brug, skal maskinoversættelser til alle EU-sprog af patentansøgninger og -specifikationer, jf. artikel 6, stk. 3, gøres tilgængelige online og være gratis ved offentliggørelsen af patentansøgningen og for det meddelte patent.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Efter ophøret af den i artikel 6 anførte overgangsperiode og i overensstemmelse med artikel 12 i forordning xx/xx [materielle bestemmelser] pålægger medlemsstaterne i henhold til artikel 143 i EPK Den Europæiske Patentmyndighed at offentliggøre en yderligere oversættelse til engelsk af de specifikationer ved det europæiske patent, som ansøgeren frivilligt fremlægger. Disse oversættelser udarbejdes ikke maskinelt.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I tilfælde af en tvist vedrørende et europæisk patent med ensartet retsvirkning stiller patenthaveren efter anmodning fra den formodede patentkrænker og efter dennes valg en fuldstændig oversættelse af patentet til rådighed på det officielle sprog i den deltagende medlemsstat, hvor den formodede patentkrænkelse har fundet sted, eller hvor den formodede patentkrænker har bopæl.

1. I tilfælde af en tvist vedrørende et europæisk patent med ensartet retsvirkning stiller patenthaveren efter anmodning fra den formodede patentkrænker og efter dennes valg en fuldstændig oversættelse af patentet til rådighed på det officielle sprog i den deltagende medlemsstat, hvor den formodede patentkrænkelse har fundet sted, eller hvor den formodede patentkrænker har bopæl. Disse oversættelser udarbejdes ikke maskinelt.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I tilfælde af en tvist vedrørende et europæisk patent med ensartet retsvirkning stiller patenthaveren under sagsbehandlingen efter anmodning fra en domstol, som i de deltagende medlemsstater er kompetent til at træffe afgørelse i tvister vedrørende europæiske patenter med ensartet retsvirkning, en fuldstændig oversættelse af patentet til rådighed på denne domstols processprog.

2. I tilfælde af en tvist vedrørende et europæisk patent med ensartet retsvirkning stiller patenthaveren under sagsbehandlingen efter anmodning fra en domstol, som i de deltagende medlemsstater er kompetent til at træffe afgørelse i tvister vedrørende europæiske patenter med ensartet retsvirkning, en fuldstændig oversættelse af patentet til rådighed på denne domstols processprog. Disse oversættelser udarbejdes ikke maskinelt.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. I tilfælde af tvist vedrørende et erstatningskrav bør den domstol, som skal træffe afgørelse i tvisten, tage i betragtning, at den formodede patentkrænker, før denne har modtaget den i stk. 1 omtalte oversættelse, kan have været uvidende om, eller kan have rimelige grunde til at være uvidende om, at vedkommende krænkede patentet.

4. I tilfælde af tvist vedrørende et erstatningskrav bør den domstol, som skal træffe afgørelse i tvisten, især hvis der er tale om en lille eller mellemstor virksomhed, en fysisk person, en nonprofitorganisation, et universitet eller en offentlig forskningsinstitution, tage i betragtning, hvorvidt den formodede patentkrænker, før denne har modtaget den i stk. 1 omtalte oversættelse, har været uvidende om, eller har haft rimelige grunde til at være uvidende om, at vedkommende krænkede patentet.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Eftersom ansøgninger om europæiske patenter i henhold til artikel 14, stk. 2, i EPK kan indgives på et hvilket som helst sprog, overdrager de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med artikel 12 i forordning xx/xx [materielle bestemmelser] og i overensstemmelse med artikel 143 i EPK Den Europæiske Patentmyndighed administrationen af en godtgørelsesordning, hvorefter patentansøgere, der indgiver patentansøgninger til Den Europæiske Patentmyndighed på et af de officielle EU-sprog, som ikke er et af Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog, kan få godtgjort alle oversættelsesomkostninger op til et maksimumsbeløb finansieret ved hjælp af de gebyrer, som er omtalt i artikel 13 i ovennævnte forordning.

1. Eftersom ansøgninger om europæiske patenter i henhold til artikel 14, stk. 2, i EPK kan indgives på et hvilket som helst sprog, overdrager de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med artikel 12 i forordning xx/xx [materielle bestemmelser] og i overensstemmelse med artikel 143 i EPK Den Europæiske Patentmyndighed administrationen af en godtgørelsesordning, hvorefter patentansøgere, der indgiver patentansøgninger til Den Europæiske Patentmyndighed på et af de officielle EU-sprog, som ikke er et af Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog, kan få godtgjort alle oversættelsesomkostninger op til et maksimumsbeløb finansieret ved hjælp af de gebyrer, som er omtalt i artikel 13 i ovennævnte forordning.

 

2. Den i stk. 1 omhandlede godtgørelsesordning finansieres gennem de i artikel 13 i forordning xx/xx [materielle bestemmelser] anførte gebyrer og omfatter kun små og mellemstore virksomheder, fysiske personer, nonprofitorganisationer, universiteter og offentlige forskningsinstitutioner med bopæl eller hovedsæde i en EU-medlemsstat.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Den i artikel 1 omhandlede godtgørelsesordning sikrer fuld godtgørelse af alle oversættelsesomkostninger op til et maksimumsbeløb, der fastsættes på en sådan måde, at det afspejler den gennemsnitlige markedspris for oversættelse og undgår misbrug.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Disse oversættelser udarbejdes ikke maskinelt.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den anvendes fra [der indsættes en bestemt dato, som vil være sammenfaldende med anvendelsesdatoen for forordning xx/xx om gennemførelse af forstærket samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent].

2. Den anvendes fra den 1. januar 2014 eller fra den dato, hvor aftalen om en fælles patentdomstol træder i kraft, alt efter hvilken dato der er den seneste.

BEGRUNDELSE

1. Indledning

En velfungerende patentordning, der kan imødekomme brugernes reelle behov, spiller en afgørende rolle for EU's økonomiske vækst og konkurrenceevne. Udover at være en af hovedårsagerne til udviklingen af innovation[1] udgør intellektuelle ejendomsrettigheder et vigtigt bidrag til den økonomiske udvikling inden for hele det pågældende område[2].

Medlemsstaterne har i snart et halvt århundrede arbejdet hen imod målet om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent inden for EU. Stillet over for umuligheden af at nå til enighed om et fællesskabspatent udarbejdedes i 1973 den såkaldte München-konvention[3], som alle de nuværende EU-medlemsstater siden har tiltrådt.

Den i konventionen fastsatte centraliserede procedure gjorde det dog ikke lettere at fjerne de vigtigste hindringer for udviklingen af et europæisk patentsystem, især den store retlige usikkerhed[4] og de betragtelige omkostninger forbundet med valideringen og opretholdelsen af patenterne[5].

Sammenfaldet af disse begrænsninger har ført til et patentsystem, som er yderst fragmenteret og ikke tilstrækkelig konkurrencedygtigt internationalt. Det er nok at sige, at et europæisk patent, som er blevet valideret i 13 stater, er 13 gange dyrere end i USA og 11 gange dyrere end i Japan[6].

2. Ordførerens holdning til oversættelsesordningerne

2.1 Indledende bemærkninger og prioriteter

Skønt det nuværende forslag er baseret på Den Europæiske Patentmyndigheds arbejdssprog og er resultatet af et vanskeligt politisk kompromis, finder ordføreren, at det er nødvendigt så vidt som muligt at beskytte og fremme engelsk, som er det sprog, der hovedsagelig anvendes i internationale handelsforbindelser.

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at 77 %[7] af alle patentansøgninger indgivet til EPO allerede er på engelsk[8]. Det er derfor let at udlede, at engelsk nu er det foretrukne sprog blandt virksomheder og den akademiske sektor for så vidt angår teknologiske forskningsaktiviteter og innovation. Hertil kommer, at engelsk må siges at være det absolut foretrukne tekniske sprog, eftersom 95 % af alle videnskabelige tidsskrifter inden for forsknings- og udviklingsrelevante sektorer udgives på engelsk[9].

Ordføreren mener ligeledes, at europæiske små og mellemstore virksomheder stadig lider under lavere produktivitet og langsommere udvikling sammenlignet med deres modparter i USA og de nye vækstøkonomier, navnlig hvad angår innovation. Kommissionen har også fremhævet denne vanskelighed i sin meddelelse fra 2007 med det formål at genoptage drøftelserne af det europæiske patentsystem. Kommissionen påpegede, at hovedårsagen til de små og mellemstore virksomheders manglende deltagelse i patentmarkedet var manglen på tilgængelige rådgivningstjenester - især på forskningsstadiet - samt omkostningerne, som alt for ofte var uforholdsmæssigt store[10].

Under høringen om patentsystemet fremtid i Europa[11] henledte SMV’erne selv opmærksomheden på behovet for specifik støtte, især med henvisning til omkostningerne ved oversættelse, patentsøgning og retsbeskyttelse.

Det samme krav blev fremsat under høringerne omkring EU-lovgivningen for SMV'er ("Small Business Act"), hvor SMV'erne fremførte, at den vigtigste hindring for adgangen til det europæiske patentmarked var de høje omkostninger og patentsystemets kompleksitet, og understregede behovet for et forenklet tilgængeligt patentsystem med færre omkostninger[12].

Akademisk forskning på dette område har også flere gange bekræftet behovet for specifikke foranstaltninger med henblik på at lette SMV'ernes adgang til det europæiske patentmarked[13]. Forskningen har samtidig påvist den betragtelige negative indflydelse, som omkostningerne til oversættelse og validering og opretholdelse af patenter har for SMV'ernes beslutninger om, hvorvidt de vil gøre deres virksomhed international[14], hvilket hæmmer udviklingen af innovation inden for EU.

Ordføreren er enig med ovenstående anmodninger og behovet for specifikke foranstaltninger med henblik på at lette SMV'ernes adgang til det europæiske patentmarked og til innovation. Ordføreren er i denne henseende overbevist om, at lovgivningsforanstaltningerne vedrørende beskyttelse af et enhedspatent udgør en enestående mulighed for at imødekomme SMV'ernes anmodninger for så vidt angår omkostninger og juridisk støtte.

2.2 Foreslåede ændringer

Oversættelsesordninger for det europæiske patent med ensartet retsvirkning

Ordføreren har til hensigt at holde fast ved EPO's arbejdssprog som basis for de sproglige ordninger i overensstemmelse med resultatet af Kommissionens konsekvensanalyse[15] og Rådets afgørelse 2011/167/EU, der giver mulighed for forstærket samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent.

Ordføreren stiller sig dog noget kritisk til, at et instrument som forstærket samarbejde er blevet valgt inden for en sektor, som er en integreret del af det indre marked. Som følge heraf og i håbet om, at alle EU-medlemsstaterne snart vil blive i stand til at deltage, ønsker ordføreren at påpege, at de valgte sprogordninger ikke bør skabe præcedens for en begrænset sprogordning i et fremtidigt EU-retsinstrument (jf. ændringsforslag 8).

På basis af ovenstående information er ordføreren ligeledes af den opfattelse, at patentordningen bør orienteres i retning af at bruge det engelske sprog. Ordføreren er i denne henseende opmærksom på de vanskeligheder, som skiftet til et ensproget patentsystem ville medføre for Den Europæiske Patentmyndighed og visse af brugerne.

Ordføreren mener dog, at brugerne bør gives mulighed for at styre systemet i retning af brugen af engelsk for at kunne afgøre, hvorledes de bedre kan offentliggøre og beskytte deres egne opfindelser. Ordføreren foreslår derfor, at Den Europæiske Patentmyndighed efter ophøret af den i forordningens artikel 6 anførte overgangsperiode bør have til opgave at offentliggøre en oversættelse til engelsk af de specifikationer ved det europæiske patent, som ansøgeren frivilligt for egen regning fremlægger (jf. ændringsforslag 7 og 10).

Det er ordførerens opfattelse, at dette vil sætte ansøgerne i stand til at sikre en bredere offentliggørelse af deres opfindelser samtidig med, at de beskyttes mod, at påståede patentkrænkeres misbruger af klausulen om "god tro" (jf. artikel 4, stk. 4)[16].

2.2.2 Specifikke foranstaltninger for SMV'er

Som udtrykt af systemets brugere er ordføreren enig i, at der bør gives prioritet til en nedsættelse af omkostningerne for de små og mellemstore virksomheder samtidig med, at retsbeskyttelsen af dem forøges (jf. ændringsforslag 1).

I forbindelse med sidstnævnte udtrykker ordføreren tilfredshed med den i forslagets artikel 4 anførte bestemmelse om at sikre "god tro" hos patentkrænkere. Ordføreren er dog også af den opfattelse, at bestemmelse bør være rettet især mod SMV'er (jf. ændringsforslag 13). I betragtning af SMV'ernes begrænsede finansielle og organisatoriske ressourcer, navnlig på forskningsstadiet og ved vurderingen af ideen bag patentet, bør der skelnes mellem små virksomheder og store, ved vurderingen af hvorvidt påståede krænkere har handlet i god eller ond tro.

For så vidt angår nedsættelsen af omkostningerne for SMV'er, mener ordføreren, at den i forslagets artikel 5 anførte godtgørelsesordning kun bør vedrøre godtgørelsen af yderligere omkostninger for små og mellemstore virksomheder med bopæl eller hovedforretningssted i en EU-medlemsstat (jf. ændringsforslag 2 og 14). For at sikre, at omkostningsgodtgørelsen også er rettet mod individuelle ansøgere, forskningscentre og universiteter finder ordføreren det tilrådeligt at medtage fysiske personer og nonprofitorganisationer under godtgørelsesordningen (ændringsforslag 2 og 14). .

Ordføreren mener desuden, at der bør sættes klare maksimumsbeløb for de i artikel 5, stk. 1, anførte godtgørelser, så alle oversættelsesomkostninger dækkes (jf. ændringsforslag 3). Ordføreren finder det dog afgørende, at godtgørelsesordningen baseres på markedsprisen for tekniske oversættelser for at undgå misbrug fra ansøgernes side (jf. ændringsforslag 14).

2.2.3 Maskinoversættelser og overgangsordninger

Det er ordførerens håb, at Den Europæiske Patentmyndighed hurtigt vil udvikle maskinoversættelser. Sådanne oversættelser vil kunne spille en afgørende rolle, eftersom de vil gøre det muligt fra procedurens tidlige stadier at fremlægge patentinformation, hvilket udgør en vital bistand på forskningsstadiet, hvilket er af særlig nytte for individuelle forskere og SMV'er.

Ordføreren finder det i denne forbindelse afgørende at sikre, at maskinoversættelserne er gratis og umiddelbart tilgængelige, så ansøgerne og brugerne ikke har omkostninger ved at udvikle og anvende systemet (jf. ændringsforslag 4 og 9).

Ordføreren er samtidig af den opfattelse, at inddragelsen af repræsentanter for de enkelte nationale patentmyndigheder vil gøre det lettere at vurdere kvaliteten af maskinoversættelsen (jf. ændringsforslag 6 og 16).

Her kan ordføreren ikke finde nogen grund til, at kontrollen af oversættelserne først skulle finde sted 6 år efter denne forordnings ikrafttræden. Ordføreren fortrækker derfor at ændre denne bestemmelse, så vurderingerne kan påbegyndes 3 år efter forordningens ikrafttræden (jf. ændringsforslag 16).

Af samme hensyn, nemlig at sikre, at oversættelserne er af høj kvalitet, har ordføreren ligeledes ændret bestemmelserne vedrørende overgangsperiodens udløb, så kvaliteten af maskinoversættelserne udelukkende afhænger af ekspertvurderingen. Med henblik herpå har ordføreren ændret den pågældende bestemmelse for at sætte Kommissionen i stand til at foreslå en forlængelse af overgangsperioden med udgangspunkt i det uafhængige ekspertudvalgs vurdering (jf. ændringsforslag 17 og 18).

2.2.4 Ikrafttræden

Ordføreren mener, at etableringen af beskyttelse af et enhedspatent bør gå hånd i hånd med indførelsen af en fælles domstolsordning.

Ordføreren foreslår derfor teksten ændret for at sikre, at denne forordning først træder i kraft, når aftalen om patentdomstolsordningen er blevet ratificeret af mindst 9 medlemsstater, herunder de tre medlemsstater med det højeste antal patentansøgninger (jf. ændringsforslag 19). Denne ændring vil også forebygge eventuelle konstitutionelle eller politiske hindringer for, at ratificeringsprocessen for aftalen om patentdomstolsordningen fra enkelte medlemsstaters side kan forhindre forordningens ikrafttræden.

 • [1] 1 Jf. Gambardella m.fl. (2006): "Study on evaluating the knowledge economy - What are patents actually worth? The value of patents for today's economy and society" – kan læses på følgende websted: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/patentstudy-report_en.pdf. Undersøgelsen fremhæver den tætte sammenhæng mellem brugen af intellektuelle ejendomsrettigheder og udviklingen af ​​innovation, idet den empirisk viser, at udviklingen af innovation er nøje afhængig af beskyttelsesniveauet for opfindelsen.
 • [2]  Jf. Arora, A. og Gambardella, D. (2010): 'Ideas for rent: an overview of markets for technology', Industrial and Corporate Change, 19(3): 775-803.
 • [3]  På nuværende tidspunkt deltager38 lande i München-konvention, der blev undertegnet den 5. oktober 1973. Med konventionen oprettedes den 7. oktober 1977 Den Europæiske Patentorganisation, som har 2 organer, nemlig Den Europæiske Patentmyndighed og Administrationsrådet. Konventionen gør det muligt gennem en enkelt procedure at få meddelt et europæisk patent. Når først det europæiske patent er meddelt, er det op til patentindehaveren selv at anmode om, at det anerkendes af deltagerlandene på grundlag af de relevante individuelle nationale bestemmelser og anerkendelsesprocedurer.
 • [4]  De samlede omkostninger ved sideløbende sagsanlæg i de fire medlemslande, som i øjeblikket har hovedparten af sagsanlæggene (Tyskland, Frankrig, Det Forenede Kongerige og Nederlandene), varierer mellem 310 000 EUR og 1 950 000 EUR ved første instans og mellem 320 000 EUR og 1 390 000 EUR ved anden instans. Jf. Harhoff (2009), Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System, Final Report.
 • [5]  De samlede omkostninger for valideringen af et europæisk patent når gennemsnitligt op på 12 500 EUR, hvis det valideres i 13 medlemslande, og over 32 000 EUR, hvis det valideres i hele EU. Jf. van Pottelsberghe, Bruno and François Didier (2006): The Cost Factor in Patent Systems, Université Libre de Bruxelles Working Paper WP-CEB 06-002, Bruxelles 2006, fra side 17.
 • [6]  Jf. SEK(2010) 796: Kommissionens konsekvensanalyse for oversættelsesordningerne for EU-patentet, s. 9-11.
 • [7]  Jf. v. Pottelsberghe, Bruno (2010): Europe should stop taxing innovation. Bruegel Policy Brief, 2010/02, s. 6.
 • [8]  I henhold til data fra Kommissionens konsekvensanalyse foreligger imidlertid 45 % af det samlede antal patentansøgninger på engelsk (Jf. SEK(2010)796, s. 21). Det skal dog her påpeges, at Kommissionens data alene vedrører ansøgninger indgivet af europæiske ansøgere. Eftersom også ansøgere fra tredjelande kan indgive ansøgning om beskyttelse af et enhedspatent, udgør den samlede statistik en mere udtømmende beskrivelse af situationen.
 • [9]  Jf. van Pottelsberghe, Bruno (2010), op. cit., s. 7.
 • [10]  COM(2007) 165, s. 13.
 • [11]  Kommissionens rapport om de foreløbige høringsresultater kan findes på: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/rights/index_en.htm.
 • [12]  Jf. følgende bidrag til høringsprocessen: BDI (Bundesverband der deutschen Industrie), DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag), CBI (Confederation of British Industries) og UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises), tilgængelige på: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/.
 • [13]  Jf. Van Pottelsberghe, B. og Danguy, J.(2010): Patent fees for a sustainable EU (community) patent system; Van Pottelsberghe, B. og Francois, D. (2009): The cost factor in patent systems, Journal of Industry, Competition and Trade, 2009:9(4), 329 - 355.
 • [14]  Jf. Harhoff, D., Hoisl, K., van Pottelsberghe, B. (2009): Languages, fees and the international scope of patenting, Ecore Discussion Paper, nr. 50.
 • [15]  Jf. op. cit., s. 23 - 25.
 • [16]  I forordningsforslaget fastsættes det, at den kompetente domstol bør vurdere de nærmere omstændigheder i hvert enkelt tilfælde, herunder bl.a., i overgangsperioden, oversættelsen, der sendes sammen med anmodningen om ensartet retsvirkning (jf. betragtning 8).

PROCEDURE

Titel

Forstærket samarbejde om indførelse af en fælles patentbeskyttelse med hensyn til de gældende oversættelsesordninger

Referencer

COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS)

Dato for høring af EP

30.5.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

7.6.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Raffaele Baldassarre

11.4.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

21.6.2011

11.10.2011

21.11.2011

 

Dato for vedtagelse

20.12.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

4

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy

Dato for indgivelse

9.1.2012