ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις

21.12.2011 - (COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS)) - *

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγητής: Raffaele Baldassarre


Διαδικασία : 2011/0094(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0002/2012

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις

(COM(2011)0216 – C7‑0145/2011 – 2011/0094(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0216),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 118, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0145/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0002/2012),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας είναι αρμόδιο για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, οι μεταφραστικές ρυθμίσεις για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ πρέπει να αξιοποιούν την ισχύουσα διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Στόχος των εν λόγω ρυθμίσεων πρέπει να είναι η επίτευξη της αναγκαίας ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των οικονομικών φορέων και του δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά το κόστος της διαδικασίας και τη διαθεσιμότητα τεχνικών πληροφοριών.

(6) Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας είναι αρμόδιο για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, οι μεταφραστικές ρυθμίσεις για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ πρέπει να αξιοποιούν την ισχύουσα διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Στόχος των εν λόγω ρυθμίσεων πρέπει να είναι η επίτευξη της αναγκαίας ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των οικονομικών φορέων, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και του δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά το κόστος της διαδικασίας και τη διαθεσιμότητα τεχνικών πληροφοριών.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αιτούντες των οποίων η επίσημη γλώσσα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης. Ως συμπληρωματικά μέτρο, για τους αιτούντες που αποκτούν ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ και έχουν την κατοικία τους ή την κύρια έδρα επιχειρηματικής δραστηριότητας σε κράτος μέλος της Ένωσης με επίσημη γλώσσα διαφορετική από τις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να διαχειρίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού xx/xx [ουσιαστικές διατάξεις], ένα σύστημα πρόσθετης επιστροφής των δαπανών που σχετίζονται με τη μετάφραση από την εν λόγω γλώσσα στη γλώσσα της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, πέραν αυτού που ήδη υφίσταται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

(9) Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αιτούντες των οποίων η επίσημη γλώσσα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης. Ως συμπληρωματικό μέτρο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που αποκτούν ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ και έχουν την κατοικία τους ή την κύρια έδρα επιχειρηματικής δραστηριότητας σε κράτος μέλος της Ένωσης με επίσημη γλώσσα διαφορετική από τις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, πρέπει να επωφελούνται από ένα σύστημα πρόσθετης επιστροφής των δαπανών που σχετίζονται με τη μετάφραση από την εν λόγω γλώσσα στη γλώσσα της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, πέραν των όσων ισχύουν ήδη στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να διαχειρίζεται το σύστημα πρόσθετης επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού xx/xx [ουσιαστικές διατάξεις].

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9a) Η διαδικασία και το ύψος επιστροφής κονδυλίων για τη δαπάνη της πρόσθετης μετάφρασης πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει, κατ’ αρχήν, την πλήρη αποζημίωση του κόστους της μετάφρασης· απαιτείται ένα ανώτατο όριο ανά σελίδα με σκοπό να λαμβάνεται αφενός υπόψη ο συνήθης μέσος όρος των τιμών της αγοράς για τη μετάφραση και, αφετέρου, να αποφεύγονται οι καταχρήσεις.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Με σκοπό την προώθηση της διαθεσιμότητας πληροφοριών για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τη διάδοση των τεχνολογικών γνώσεων, πρέπει να καταστούν διαθέσιμες όσο το δυνατόν συντομότερα μηχανικές μεταφράσεις των αιτήσεων και των προδιαγραφών των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας αναπτύσσει μηχανικές μεταφράσεις, οι οποίες αποτελούν πολύ σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την ευρεία διάδοση των τεχνολογικών γνώσεων. Η έγκαιρη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας μηχανικών μεταφράσεων των αιτήσεων και των προδιαγραφών ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης θα αποβεί επωφελής για όλους τους χρήστες του ευρωπαϊκού συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι μηχανικές μεταφράσεις αποτελούν καίριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω μηχανικές μεταφράσεις θα εξυπηρετούν μόνον σκοπούς ενημέρωσης και δεν θα έχουν καμία νομική ισχύ.

(10) Με σκοπό την προώθηση της διαθεσιμότητας πληροφοριών για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τη διάδοση των τεχνολογικών γνώσεων, πρέπει να καταστούν διαθέσιμες όσο το δυνατόν συντομότερα μηχανικές μεταφράσεις των αιτήσεων και των προδιαγραφών των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας αναπτύσσει μηχανικές μεταφράσεις, οι οποίες αποτελούν πολύ σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την ευρεία διάδοση των τεχνολογικών γνώσεων. Η έγκαιρη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας μηχανικών μεταφράσεων των αιτήσεων και των προδιαγραφών ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης θα αποβεί επωφελής για όλους τους χρήστες του ευρωπαϊκού συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι μηχανικές μεταφράσεις αποτελούν καίριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω μηχανικές μεταφράσεις θα εξυπηρετούν μόνον σκοπούς ενημέρωσης και δεν θα έχουν καμία νομική ισχύ. Πρέπει να διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο μετά τη δημοσίευση της αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας και του διπλώματος που χορηγήθηκε.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β) Μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να εξακολουθήσει να δημοσιεύει πρόσθετη μετάφραση των προδιαγραφών του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στα αγγλικά την οποία έχει παράσχει οικειοθελώς ο αιτών. Αυτό θα προσδώσει στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας περαιτέρω διεθνή δημοσιότητα και θα περιορίσει τη δυνατότητα τυχόν παραβάτη να ισχυρισθεί ότι ενήργησε καλόπιστα.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2011/167/ΕΕ του Συμβουλίου, σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2011/167/ΕΕ του Συμβουλίου, σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις. Διέπει τις μεταφραστικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας εφόσον έχουν ενιαία ισχύ.

 

2. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τους κανόνες που διέπουν τις γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης οι οποίοι θεσπίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 342 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό 1/1958 του Συμβουλίου.

 

3. Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο γλωσσικό καθεστώς του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και δεν πρέπει να θεωρείται ότι δημιουργεί ειδικό γλωσσικό καθεστώς για την Ένωση ούτε ότι δημιουργεί προηγούμενο για περιορισμένο γλωσσικό καθεστώς σε οποιαδήποτε μελλοντική νομική πράξη της Ένωσης.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Όταν θα είναι διαθέσιμες, οι μηχανικές μεταφράσεις των αιτήσεων και οι προδιαγραφές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 3, πρέπει να διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο μετά τη δημοσίευση της αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας και του διπλώματος που χορηγήθηκε.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6, και σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού xx/xx [ουσιαστικές διατάξεις], τα συμμετέχοντα κράτη μέλη αναθέτουν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, δυνάμει του άρθρου 143 της ΣΕΔΕ, το καθήκον της δημοσίευσης πρόσθετης πλήρους μεταφράσεως των προδιαγραφών στα αγγλικά, εφόσον ο αιτών την έχει χορηγήσει οικειοθελώς. Η μετάφραση αυτή δεν πρέπει να είναι μηχανική.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας παρέχει, κατόπιν αιτήματος και κατ’ επιλογή του φερόμενου ως παραβάτη, πλήρη μετάφραση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε επίσημη γλώσσα του συμμετέχοντος κράτους μέλους όπου έλαβε χώρα η εικαζόμενη παραβίαση ή στο οποίο κατοικεί ο φερόμενος ως παραβάτης.

1. Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας παρέχει, κατόπιν αιτήματος και κατ’ επιλογή του φερόμενου ως παραβάτη, πλήρη μετάφραση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε επίσημη γλώσσα του συμμετέχοντος κράτους μέλους όπου έλαβε χώρα η εικαζόμενη παραβίαση ή στο οποίο κατοικεί ο φερόμενος ως παραβάτης. Η μετάφραση αυτή δεν πρέπει να είναι μηχανική.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας παρέχει κατά τη νομική διαδικασία, κατόπιν αιτήματος δικαστηρίου αρμόδιου στις επικράτειες των συμμετεχόντων κρατών μελών για διαφορές που αφορούν ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, πλήρη μετάφραση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στη γλώσσα της διαδικασίας του εν λόγω δικαστηρίου.

2. Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας παρέχει κατά τη νομική διαδικασία, κατόπιν αιτήματος δικαστηρίου αρμόδιου στις επικράτειες των συμμετεχόντων κρατών μελών για διαφορές που αφορούν ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, πλήρη μετάφραση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στη γλώσσα της διαδικασίας του εν λόγω δικαστηρίου. Η μετάφραση αυτή δεν πρέπει να είναι μηχανική.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά αξίωση αποζημίωσης, το δικαστήριο που εξετάζει τη διαφωνία λαμβάνει υπόψη ότι ο φερόμενος ως παραβάτης ενδέχεται να ενήργησε χωρίς να γνωρίζει, ή χωρίς να έχει βάσιμους λόγους ώστε να γνωρίζει, ότι παραβίαζε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προτού του παρασχεθεί η μετάφραση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4. Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά αξίωση αποζημίωσης, το δικαστήριο που εξετάζει τη διαφωνία λαμβάνει υπόψη, ιδίως στην περίπτωση μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, ενός φυσικού προσώπου, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, ενός πανεπιστημίου ή ενός δημόσιου ερευνητικού οργανισμού, κατά πόσον ο φερόμενος ως παραβάτης ενήργησε χωρίς να γνωρίζει, ή χωρίς να έχει βάσιμους λόγους ώστε να γνωρίζει ότι παραβίαζε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προτού του παρασχεθεί η μετάφραση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δεδομένου ότι αιτήσεις για ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε γλώσσα βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 της ΣΕΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού xx/xx [ουσιαστικές διατάξεις], τα συμμετέχοντα κράτη μέλη αναθέτουν, κατά την έννοια του άρθρου 143 της ΣΕΔΕ, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας το καθήκον διαχείρισης ενός καθεστώτος αποζημίωσης όλων των μεταφραστικών δαπανών έως ένα ανώτατο ποσό, από τα τέλη που αναφέρονται στο άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού, για τους αιτούντες που υποβάλλουν αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης η οποία δεν είναι επίσημη γλώσσα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

1. Δεδομένου ότι αιτήσεις για ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε γλώσσα βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 της ΣΕΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού xx/xx [ουσιαστικές διατάξεις], τα συμμετέχοντα κράτη μέλη αναθέτουν, κατά την έννοια του άρθρου 143 της ΣΕΔΕ, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας το καθήκον διαχείρισης ενός καθεστώτος αποζημίωσης όλων των μεταφραστικών δαπανών έως ένα ανώτατο ποσό, από τα τέλη που αναφέρονται στο άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού, για τους αιτούντες που υποβάλλουν αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης η οποία δεν είναι επίσημη γλώσσα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

 

2. Το καθεστώς αποζημίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 χρηματοδοτείται από τα τέλη τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 13 του κανονισμού xx/xx [ουσιαστικές διατάξεις], και αφορά μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα, τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τα πανεπιστήμια και τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν την κύρια έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους σε κράτος μέλος της Ένωσης.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Το καθεστώς αποζημίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 διασφαλίζει την πλήρη επιστροφή των μεταφραστικών δαπανών μέχρι ένα ανώτατο όριο το οποίο ορίζεται κατά τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των τιμών της αγοράς για τη μετάφραση και να αποφεύγονται οι καταχρήσεις.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι εν λόγω μεταφράσεις δεν πρέπει να είναι μηχανικές.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εφαρμόζεται από [θα ορισθεί συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία θα συμπίπτει με την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού xx/xx για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών].

2. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 ή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης σχετικά με το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, αναλόγως του ποια από τις δύο είναι μεταγενέστερη.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Εισαγωγή

Ένα σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που λειτουργεί με εύρυθμο τρόπο και είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην οικονομική μεγέθυνση και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Πράγματι, πέραν του ότι συνιστά έναν από τους κύριους λόγους για την ανάπτυξη της καινοτομίας[1], η άσκηση των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη ολόκληρου του σχετικού τομέα[2].

Ο στόχος της επίτευξης ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών εντός της ΕΕ επιδιώκεται από τα κράτη μέλη εδώ και μισό περίπου αιώνα. Λόγω αδυναμίας να επιτευχθεί συμφωνία για ένα κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, συντάχθηκε το 1973 η επονομαζόμενη σύμβαση του Μονάχου[3], στην οποία προσχώρησαν στη συνέχεια όλα τα σημερινά κράτη μέλη της ΕΕ.

Η κεντρική διαδικασία που προβλέπεται στη Σύμβαση δεν κατέστησε ωστόσο δυνατή την άρση των κύριων φραγμών στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και, πιο συγκεκριμένα, του υψηλού επιπέδου νομικής αβεβαιότητας[4] και του σημαντικού κόστους που συνεπάγονται απαιτήσεις επικύρωσης και διατήρησης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας[5].

Η χρονική σύμπτωση αυτών των περιορισμών είχε ως αποτέλεσμα να προκύψει ένα σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας το οποίο είναι εξαιρετικά αποσπασματικό και ανεπαρκώς ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο. Αρκεί η υπόμνηση ότι η επικύρωση ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε 13 κράτη είναι 13 φορές ακριβότερη από την αντίστοιχη επικύρωση στις Ηνωμένες Πολιτείες και 11 φορές ακριβότερη από την αντίστοιχη στην Ιαπωνία[6].

2. Θέση του εισηγητή σχετικά με τις μεταφραστικές ρυθμίσεις

2.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις και προτεραιότητες

Παρά το γεγονός ότι η υπό εξέταση πρόταση βασίζεται στις γλώσσες εργασίας του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και αποτελεί το αποτέλεσμα ενός δύσκολου πολιτικού συμβιβασμού, ο εισηγητής κρίνει απαραίτητο να υποστηρίξει και να προαγάγει, στο μέτρο του δυνατού, την χρήση της αγγλικής γλώσσας δεδομένου ότι η γλώσσα αυτή είναι η κυρίως χρησιμοποιούμενη στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι το 77%[7] όλων των αιτήσεων για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ο οποίες συμπληρώθηκαν στο ΕΓΔΕ συντάχθηκαν στα αγγλικά[8]. Από τα προηγούμενα, εύκολα συνάγεται ότι τα αγγλικά αποτελούν σήμερα την γλώσσα επιλογής του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού τομέα όσον αφορά τις δραστηριότητες τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας. Επιπλέον, τα αγγλικά αποτελούν στην ουσία την κατεξοχήν τεχνική γλώσσα, όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι το 95% των επιστημονικών περιοδικών επιθεωρήσεων σε τομείς Ε&Α δημοσιεύονται στην αγγλική γλώσσα[9].

Ο εισηγητής επίσης πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη παραγωγικότητα και βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες ΜΜΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες αναδυόμενες οικονομίες, ιδίως όσον αφορά την καινοτομία. Τη δυσκολία αυτή είχε εντοπίσει επίσης η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της του έτους 2007 που αποσκοπούσε να ανοίξει εκ νέου το διάλογο με θέμα το ευρωπαϊκό σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η Επιτροπή επεσήμαινε ότι κύριοι λόγοι για τη μη συμμετοχή των ΜΜΕ στην αγορά των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ήταν η έλλειψη διαθέσιμων υπηρεσιών παροχής συμβουλών – συγκεκριμένα στο στάδιο της έρευνας – και το κόστος, το οποίο στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν ήταν δυνατόν να καταβληθεί[10].

Κατά τη διαβούλευση σχετικά με το μέλλον του συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη[11] οι ίδιες οι ΜΜΕ επέστησαν την προσοχή στην ανάγκη για συγκεκριμένη στήριξη, ειδικότερα όσον αφορά το κόστος της μετάφρασης, την έρευνα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τη νομική προστασία.

Η ίδια απαίτηση εκφράσθηκε κατά τις διαβουλεύσεις με θέμα τη Small Business Act για την Ευρώπη, με τις ΜΜΕ να προβάλλουν το επιχείρημα ότι τα κύρια εμπόδια στην πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ήταν το υψηλό κόστος και ο περίπλοκος χαρακτήρας του δικαίου των ευρεσιτεχνιών, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει απλουστευμένο, προσιτό σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του οποίου το κόστος να είναι μειωμένο[12].

Η πανεπιστημιακή έρευνα επί του θέματος[13] έχει επίσης κατ' επανάληψη βεβαιώσει την ύπαρξη ανάγκης για ειδικά μέτρα προς διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή αγορά διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ταυτοχρόνως η ως άνω έρευνα έχει δείξει πόσο πολύ αρνητικός είναι ο αντίκτυπος τον οποίον έχουν το κόστος της μετάφρασης και της επικύρωσης και διατήρησης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι ΜΜΕ σχετικά με το εάν θα δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε διεθνή κλίμακα ή όχι, αντίκτυπος ο οποίος συνιστά ούτως εμπόδιο στην ανάπτυξη της καινοτομίας στην ΕΕ.

Ο εισηγητής συμφωνεί με τα προαναφερθέντα αιτήματα και τις ανάγκες για ειδικά μέτρα προς διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην αγορά των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και στην καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, είναι πεπεισμένος ότι τα νομοθετικά μέτρα που αφορούν την προστασία ενός ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας προσφέρουν μία εξαιρετική ευκαιρία ανταπόκρισης στα αιτήματα που εκφράζουν οι ΜΜΕ, ιδίως όσον αφορά το κόστος και τη νομική υποστήριξη.

2.2 Προτεινόμενες τροπολογίες

2.2.1 Μεταφραστικές ρυθμίσεις για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ

Ο εισηγητής στηρίζει την απόφαση για τη διαμόρφωση του γλωσσικού καθεστώτος με γνώμονα τις γλώσσες εργασίας του ΕΓΔΕ, σύμφωνα με την έκβαση της μελέτης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων που διεξήγαγε η Επιτροπή[14] και την απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 2011/167/ΕΕ, η οποία επιτρέπει την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών.

Τούτων λεχθέντων, ο εισηγητής επικρίνει το γεγονός ότι ένα μέσο, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία έχει επιλεγεί σε έναν τομέα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εσωτερικής αγοράς. Ωσαύτως, ενώ θα ήταν ευχής έργο όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να είναι γρήγορα σε θέση να συμμετάσχουν, ο εισηγητής επιθυμεί να διευκρινίσει ότι το γλωσσικό καθεστώς που έχει επιλεγεί εδώ δεν θα πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο που θα επηρεάσει στο μέλλον οιοδήποτε νομικό μέσο της Ένωσης στην επιλογή περιορισμένου γλωσσικού καθεστώτος (βλ. τροπολογία 8).

Ομοίως, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι το σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πρέπει να προσανατολιστεί προς τη χρήση της αγγλικής γλώσσας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, γνωρίζει τις δυσχέρειες τις οποίες μία άμεση μετατόπιση προς ένα μονογλωσσικό σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ενδέχεται να συνεπάγεται για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και για ορισμένους χρήστες του.

Ωστόσο, ο εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει να προσφέρεται στους χρήστες η δυνατότητα να κατευθύνουν το σύστημα προς την χρήση της αγγλικής γλώσσας ώστε να αποφασίζουν τον τρόπο για να δημοσιοποιούν και να προστατεύουν καλύτερα τις εφευρέσεις τους. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής, με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που διέπεται από το άρθρο 6 του κανονισμού, προτείνει να ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας το καθήκον να δημοσιεύσει, το συντομότερο δυνατόν, μετάφραση στα αγγλικά του τεύχους προδιαγραφών του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, όπως διαβιβάστηκε οικειοθελώς από τον αιτούντα και με έξοδα του ιδίου (βλ. τροπολογίες 7 και 10).

Ο εισηγητής πιστεύει ότι αυτό θα προσφέρει τη δυνατότητα στους αιτούντες να δώσουν μεγαλύτερη δημοσιοποίηση στις εφευρέσεις τους, προστατεύοντας ταυτόχρονα τους εαυτούς τους από οιαδήποτε κατάχρηση από φερόμενους παραβάτες της ρήτρας της καλής πίστης (βλ. άρθρο 4, παράγραφος 4)[15].

2.2.2 Ειδικά μέτρα για τις ΜΜΕ

Όπως ζητήθηκε και από τους χρήστες του συστήματος, ο εισηγητής συμφωνεί ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη μείωση των δαπανών που προκύπτουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ, ταυτόχρονα, θα αυξάνεται η νομική προστασία που τους παρέχεται (βλ. τροπολογία 1).

Σε σχέση με την τελευταία αυτή πτυχή, ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 4 της προτάσεως, που έχει στόχο να προστατεύσει την καλή πίστη των φερόμενων ως παραβατών. Με τον ίδιο τρόπο, εκφράζει ωστόσο την άποψη ότι η διάταξη θα πρέπει να απευθύνεται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (βλ. τροπολογία 13). Πράγματι, δεδομένων των περιορισμένων οικονομικών και επιχειρησιακών πόρων των ΜΜΕ, ιδιαίτερα στο στάδιο της έρευνας, και κατά την αξιολόγηση της ιδέας που οδήγησε στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, οι μικρού μεγέθους εταιρίες θα πρέπει να διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες μεγάλες, κατά την αποτίμηση της καλής ή κακής πίστης των φερόμενων ως παραβατών.

Όσον αφορά όμως τη μείωση των δαπανών για τις ΜΜΕ, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι το καθεστώς αποζημίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 5 της προτάσεως θα πρέπει να αφορά μόνο την επιστροφή των πρόσθετων δαπανών που επιβαρύνουν τις ΜΜΕ, οι οποίες είναι εγκατεστημένες ή έχουν την κύρια έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους σε κράτος μέλος της Ένωσης (βλ. τροπολογίες 2 και 14). Με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η επιστροφή των δαπανών θα πραγματοποιηθεί και προς τους μεμονωμένους αιτούντες, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, ο εισηγητής θα θεωρούσε σκόπιμο να συμπεριληφθούν τα φυσικά πρόσωπα και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί στους αποδέκτες του καθεστώτος αποζημίωσης (τροπολογίες 2 και 14).

Επιπλέον, ο εισηγητής φρονεί ότι, όσον αφορά τις επιστροφές, μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, θα πρέπει να καθοριστούν σαφή ανώτατα όρια ώστε να καλύπτονται όλες οι μεταφραστικές δαπάνες. Ταυτόχρονα, πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας το καθεστώς αποζημίωσης να βασιστεί σε τιμές αγοράς για τεχνικές μεταφράσεις ώστε να αποφεύγονται τυχόν καταχρήσεις από πλευράς των αιτούνταν (βλ. τροπολογία 14).

2.2.3 Αυτόματες μεταφράσεις και μεταβατικές ρυθμίσεις

Ο εισηγητής ευελπιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας θα αρχίσει πολύ σύντομα να αναπτύσσει μηχανικές μεταφράσεις. Αυτές οι μεταφράσεις θα διαδραματίσουν πράγματι σημαντικό ρόλο δεδομένου ότι θα επιτρέψουν, ήδη από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας, τη διάδοση των πληροφοριών που σχετίζονται με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό βοήθεια ζωτικής σημασίας στο στάδιο της έρευνας η οποία θα ωφελήσει ιδιαίτερα μεμονωμένους ερευνητές και ΜΜΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής θεωρεί ότι έχει πρωταρχική σημασία να εξασφαλιστεί ότι οι μηχανικές μεταφράσεις θα γίνονται δωρεάν και θα είναι άμεσα διαθέσιμες, έτσι ώστε αιτούντες και χρήστες να μην πρέπει να επωμίζονται το κόστος που σχετίζεται με την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος (βλ. τροπολογίες 4 και 9).

Ταυτόχρονα, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι η συμμετοχή εκπροσώπων από μεμονωμένα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κρατών μελών θα διευκολύνει την αξιολόγηση της ποιότητας της μηχανικής μετάφρασης (βλ. τροπολογίες 6 και 16).

Στο σημείο αυτό, ο εισηγητής δεν γνωρίζει κάποιον συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο η αξιολόγηση της ποιότητας των μεταφράσεων να πρέπει να αρχίσει να γίνεται μετά από έξι έτη από την έναρξη ισχύος του υπό εξέταση κανονισμού. Θα προτιμούσε κατά συνέπεια να τροποποιήσει αυτή τη διάταξη ώστε να καταστεί δυνατό να αρχίσουν οι αξιολογήσεις τρία έτη από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (βλ. τροπολογία 16).

Για την επίτευξη του ίδιου πάντα στόχου, δηλαδή της εξασφάλισης μεταφράσεων υψηλής ποιότητας, ο εισηγητής τροποποιεί τις διατάξεις σχετικά με την εκπνοή της μεταβατικής περιόδου, έτσι ώστε η ποιότητα των μηχανικών μεταφράσεων να εξαρτάται αποκλειστικά από την αξιολόγηση εμπειρογνωμόνων. Προς τούτο, ο εισηγητής έχει τροποποιήσει τη σχετική διάταξη ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να προτείνει παράταση της μεταβατικής περιόδου επί τη βάσει της αξιολόγησης της επιτροπής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (βλ. τροπολογίες 17 και 18).

2.2.4 Έναρξη ισχύος

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι η καθιέρωση ενιαίου καθεστώτος προστασίας θα πρέπει να συμβαδίζει με την θέσπιση ενοποιημένου συστήματος δικαιοδοσίας.

Προτείνει ως εκ τούτου την τροποποίηση του κειμένου προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο εν λόγω κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ μόνο όταν η συμφωνία για το δικαιοδοτικό σύστημα θα έχει επικυρωθεί από τουλάχιστον εννέα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων και των τριών κρατών μελών στα οποία κατεγράφη ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας (βλ. τροπολογία 19). Εξάλλου με την τροπολογία αυτή καθίσταται δυνατό να αποτραπεί μία εξέλιξη κατά την οποία τυχόν θεσμικά ή πολιτικά κωλύματα εκ μέρους μεμονωμένων κρατών μελών κατά τη διαδικασία επικύρωσης της σύμβασης για το δικαιοδοτικό σύστημα θα μπορούσαν να εμποδίσουν την έναρξη ισχύος των κανονισμών.

 • [1]  βλ. Gambardella κ.ά. (2006): 'Study on evaluating the knowledge economy - What are patents actually worth? The value of patents for today's economy and society' – τη μελέτη αυτή μπορεί να συμβουλευτεί κανείς στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/patentstudy-report_en.pdf. Η μελέτη τονίζει τον ισχυρό συσχετισμό μεταξύ της χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της ανάπτυξης της καινοτομίας, και αποδεικνύει με εμπειρικό τρόπο ότι η ανάπτυξη της καινοτομίας εξαρτάται στενά από το επίπεδο προστασίας της εφεύρεσης.
 • [2]  Πρβλ. Arora, A. και Gambardella, D. (2010): 'Ideas for rent: an overview of markets for technology', Industrial and Corporate Change, 19(3): 775-803.
 • [3]  Επί του παρόντος, 38 χώρες έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση του Μονάχου η οποία υπεγράφη στις 5 Οκτωβρίου 1973. Η Σύμβαση οδήγησε, στις 7 Οκτωβρίου 1977, στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, ο οποίος έχει δύο όργανα: το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας και το διοικητικό συμβούλιο. Η Σύμβαση επιτρέπει να χορηγείται ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μέσω ενιαίας διαδικασίας. Αφού χορηγηθεί το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εναπόκειται στον κάτοχό του να ζητήσει να αναγνωριστεί στα συμβαλλόμενα κράτη, επί τη βάσει των επί μέρους σχετικών εθνικών κανονισμών και διαδικασιών αναγνώρισης.
 • [4]  Τα συσσωρευμένα έξοδα των παράλληλων υποθέσεων στα τέσσερα κράτη μέλη, στα οποία συγκεντρώνεται επί του παρόντος ο όγκος των υποθέσεων που κατέληξαν στο δικαστήριο, για διαφορές που αφορούν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Κάτω Χώρες) κυμαίνονται μεταξύ 310.000 και 1.950.000 ευρώ στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και μεταξύ 320.000 και 1.390.000 ευρώ στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Πρβλ. Harhoff (2009), Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System, Τελική έκθεση.
 • [5]  Το συνολικό κόστος της επικύρωσης ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ανέρχεται κατά μέσον όρο σε 12.500 ευρώ αν επικυρωθεί σε 13 κράτη μέλη και ξεπερνά τις 32.000 ευρώ αν επικυρωθεί σε ολόκληρη την ΕΕ. Πρβλ. van Pottelsberghe, Bruno και François Didier (2006): The Cost Factor in Patent Systems, Universitè Libre de Bruxelles, Έγγραφο εργασίας WP-CEB 06-002.
 • [6]  Πρβλ. SEC(2010)796: Αξιολόγηση του αντίκτυπου που διεξήγαγε η Επιτροπή στις μεταφραστικές ρυθμίσεις για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, σ. 9 - 11.
 • [7]  Πρβλ. Pottelsberghe, Bruno (2010): Europe should stop taxing innovation. Bruegel Policy Brief, 2010/02, σ. 6.
 • [8]  Σύμφωνα ωστόσο με τα στοιχεία που καθορίζονται στην αξιολόγηση του αντίκτυπου που διεξήγαγε η Επιτροπή, το 45% του συνολικού αριθμού των αιτήσεων για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι στα αγγλικά (πρβλ. SEC(2010)796, σ. 21). Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της Επιτροπής αφορούν μόνο αιτήσεις που συμπλήρωσαν ευρωπαίοι αιτούντες. Εντούτοις, δεδομένου ότι και αιτούντες από τρίτες χώρες δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις για ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών, τα συνολικά στατιστικά στοιχεία περιγράφουν πιο διεξοδικά την κατάσταση.
 • [9]  Πρβλ. van Pottelsberghe, Bruno (2010), ο.π., σ. 7.
 • [10]  COM(2007)0165, σ. 13.
 • [11]  Πρβλ. την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τα προκαταρκτικά πορίσματα της διαβούλευσης, η οποία διατίθεται από τη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/consultation_en.htm.
 • [12]  Πρβλ. τις εξής εισηγήσεις στη διαδικασία διαβούλευσης: BDI (Bundesverband der deutschen Industrie), DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag), CBI (Confederation of British Industries) και UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises), οι οποίες διατίθενται από τη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/.
 • [13]  Πρβλ. Van Pottelsberghe, B. and Danguy, J.(2010): Patent fees for a sustainable EU (community) patent system· Van Pottelsberghe, B. and Francois, D. (2009): The cost factor in patent systems, Journal of Industry, Competition and Trade, 2009:9(4), σ. 329 - 355.
 • [14]  Πρβλ. ο.π., σ. 23 - 25.
 • [15]  Η πρόταση κανονισμού προβλέπει ότι το αρμόδιο δικαστήριο θα πρέπει να αξιολογήσει όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, της μετάφρασης που υποβλήθηκε από κοινού με την αίτηση για ενιαία ισχύ (βλ. αιτιολογική σκέψη 8).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

30.5.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

7.6.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Raffaele Baldassarre

11.4.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.6.2011

11.10.2011

21.11.2011

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.12.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy

Ημερομηνία κατάθεσης

9.1.2012