ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на определени задачи, свързани със защитата на права върху интелектуалната собственост, включително обединяването на представители на обществения и частния сектор в Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството

  9.1.2012 - (COM(2011)0288 – C7-0136/2011 – 2011/0135(COD)) - ***I

  Комисия по правни въпроси
  Докладчик: Antonio Masip Hidalgo


  Процедура : 2011/0135(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0003/2012
  Внесени текстове :
  A7-0003/2012
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на определени задачи, свързани със защитата на права върху интелектуалната собственост, включително обединяването на представители на обществения и частния сектор в Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството

  (COM(2011)0288 – C7‑0136/2011 – 2011/0135(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0288),

  –   като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 114 и 118, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0136/2011),

  –   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

  –   като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 21 септември 2011 г.[1],

  –   като взе предвид поетия с писмо от 21 декември 2011 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –   като взе предвид член 55 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по култура и образование (A7-0003/2012),

  1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  Изменение  1

  Предложение за регламент

  Заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на някои задачи, свързани със защитата на права върху интелектуалната собственост, включително обединяването на представители на обществения и частния сектор в Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството

  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на задачи, свързани с гарантирането на спазването на правата върху интелектуалната собственост, включително обединяването на представители на обществения и частния сектор в Европейска обсерватория за нарушенията на правата върху интелектуалната собственост

  Изменение  2

  Предложение за регламент

  Съображение 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Прилагането на добре обмислен, хармонизиран и прогресивен подход към правата върху интелектуалната собственост е от първостепенно значение за успешното постигане на амбициозните цели, заложени в стратегията „Европа 2020“1.

  (3) Прилагането на добре обмислен, хармонизиран и прогресивен подход към правата върху интелектуалната собственост е от първостепенно значение за успешното постигане на амбициозните цели, заложени в стратегията „Европа 2020“, включително Програмата в областта на цифровите технологии за Европа1.

   

  ________________

   

  1COM(2010)0245, 26.8.2010.

  Изменение  3

  Предложение за регламент

  Съображение 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) Постоянното нарастване на нарушенията на права върху интелектуалната собственост представлява реална заплаха не само за икономиката на Съюза, но и за здравето и безопасността на потребителите в него. Поради това са необходими ефективни, незабавни и координирани действия на европейско и световно равнище за успешна борба с въпросното явление.

  (4) Постоянното нарастване на нарушенията на права върху интелектуалната собственост представлява реална заплаха не само за икономиката на Съюза, но в много случаи и за здравето и безопасността на потребителите в него. Поради това са необходими ефективни, незабавни и координирани действия на национално, европейско и световно равнище за успешна борба с въпросното явление.

  Изменение  4

  Предложение за регламент

  Съображение 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) В контекста на общата стратегия за правата върху интелектуалната собственост, предвидена в Резолюцията на Съвета от 25 септември 2008 г. относно глобален европейски план за борба с фалшифицирането и пиратството , Съветът призова Комисията да създаде Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството (наричана по-долу „Обсерваторията“). Поради това Комисията създаде мрежа от експерти от публичния и от частния сектор и описа нейните задачи в съобщението „Усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар“.

  (5) В контекста на общата стратегия за правата върху интелектуалната собственост, предвидена в Резолюцията на Съвета от 25 септември 2008 г. относно глобален европейски план за борба с фалшифицирането и пиратството, Съветът призова Комисията да създаде Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството. Поради това Комисията създаде мрежа от експерти от публичния и от частния сектор и описа нейните задачи в съобщението „Усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар“. Настоящият регламент променя наименованието на Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството на Европейска обсерватория за нарушенията на правата върху интелектуалната собственост (наричана по-долу „Обсерваторията“).

  Изменение  5

  Предложение за регламент

  Съображение 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) В съобщението се посочва, че Обсерваторията следва да се превърне в център за събиране, контролиране и отчитане на информацията и данните за всички нарушения на права върху интелектуалната собственост. Тя следва да бъде използвана като платформа за сътрудничество между представители на националните органи и заинтересованите страни с цел обмен на идеи и на експертни познания за най-добри практики, разработване на съвместни стратегии за правоприлагане и изготвяне на препоръки до политиците. В съобщението се уточнява, че Обсерваторията ще бъде поддържана и управлявана от службите на Комисията.

  (6) В съобщението се посочва, че Обсерваторията следва да се превърне в център за събиране, контролиране и отчитане на информацията и данните за всички нарушения на права върху интелектуалната собственост. Тя следва да бъде използвана като платформа за сътрудничество между представители на националните органи и заинтересованите страни с цел обмен на идеи и на експертни познания за най-добри практики и изготвяне на препоръки до политиците за съвместни стратегии за правоприлагане. В съобщението се уточнява, че Обсерваторията ще бъде поддържана и управлявана от службите на Комисията.

  Изменение  6

  Предложение за регламент

  Съображение 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7) В своята Резолюция от 1 март 2010 г. за усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар Съветът прикани Комисията, държавите-членки и съответния икономически сектор да предоставят на Обсерваторията наличните надеждни и съпоставими данни относно фалшифицирането и пиратството и съвместно да разработят и приемат планове за събирането на допълнителна информация в контекста на Обсерваторията. Съветът също така прикани Обсерваторията да публикува всяка година обстоен годишен доклад за обхвата, мащаба и основните характеристики на фалшифицирането и пиратството, както и за тяхното въздействие върху вътрешния пазар. Въпросният годишен доклад следва да бъде подготвян въз основа на информацията, предоставена от органите на държавите-членки, Комисията и частния сектор при спазване на законодателството за защита на данните, относно обхвата, мащаба и основните характеристики на фалшифицирането и пиратството, както и за тяхното въздействие върху вътрешния пазар.

  (7) В своята Резолюция от 1 март 2010 г. за усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар Съветът прикани Комисията, държавите-членки и съответния икономически сектор да предоставят на Обсерваторията наличните надеждни и съпоставими данни относно фалшифицирането и пиратството и съвместно да разработят и приемат планове за събирането на допълнителна информация в контекста на Обсерваторията. Съветът също така прикани Обсерваторията да публикува всяка година обстоен годишен доклад за обхвата, мащаба и основните характеристики на фалшифицирането и пиратството, както и за тяхното въздействие върху вътрешния пазар. Въпросният годишен доклад следва да бъде подготвян въз основа на информацията, предоставена от органите на държавите-членки, Комисията и частния сектор при спазване на законодателството за защита на данните, относно обхвата, мащаба и основните характеристики на фалшифицирането и пиратството, както и за тяхното въздействие върху вътрешния пазар. Съветът също така отчете важността на създаването на нови конкурентоспособни бизнес модели, които да разширят законното предлагане на културно и творческо съдържание, и едновременно с това на предотвратяването на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и борбата с тях като необходимо средство за стимулиране на икономическия растеж, заетостта и културното разнообразие.

  Изменение  7

  Предложение за регламент

  Съображение 9 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (9а) В своята препоръка от 26 март 2009 г. относно укрепване на сигурността и основните свободи в интернет1 Европейският парламент препоръча на Съвета да запази цялостен и безопасен достъп до интернет, като същевременно насърчава сътрудничеството между частния и публичния сектор при укрепването на сътрудничеството в областта на правоприлагането.

   

  ________________

   

  1 OВ C 117 E, 6.5.2010 г., стр. 206

  Изменение  8

  Предложение за регламент

  Съображение 10 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (10а) В своята резолюция от 12 май 2011 г. относно „Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии“1 Европейският парламент настоятелно призова Комисията да вземе предвид специфичните проблеми, срещани от малките и средните предприятия във връзка с утвърждаването на техните права върху интелектуалната собственост, както и да насърчава най-добрите практики и ефективните методи за спазването на тези права.

   

  __________________

   

  1 Приети текстове, P7_TA(2011)0240.

  Изменение  9

  Предложение за регламент

  Съображение 10 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (10б) В своята резолюция от 6 юли 2011 г. относно всеобхватен подход за защита на личните данни в Европейския съюз1 Европейският парламент призова Комисията да гарантира пълна хармонизация и правна сигурност, като осигури еднакво и високо равнище на защита на индивидите при всякакви обстоятелства.

   

  ________________

   

  1 Приети текстове, P7_TA(2011)0323.

  Изменение  10

  Предложение за регламент

  Съображение 14

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (14) Тези задачи следва да са отнасят до всички права върху интелектуалната собственост, попадащи в обхвата на законодателството на Съюза или на националното законодателство на съответната държава-членка в тази област, тъй като в много случаи актовете на нарушение засягат група права върху интелектуалната собственост. Освен това са необходими данни и обмен на най-добри практики за цялата гама от права върху интелектуалната собственост, за да се получи пълна представа за положението, позволяваща разработване на цялостни стратегии за намаляване на нарушенията на въпросните права. Поради това, в контекста на горепосочените задачи, мандатът на Службата следва да бъде разширен, така че да обхване и защитата на патентите, авторското право и сродните му права, както и географските указания.

  (14) Тези задачи следва да са отнасят до всички права върху интелектуалната собственост, попадащи в обхвата на Директива 2004/48/ЕО, тъй като в много случаи актовете на нарушение засягат група права върху интелектуалната собственост. Освен това са необходими данни и обмен на най-добри практики за цялата посочена по-горе гама от права върху интелектуалната собственост, за да се получи пълна представа за положението, позволяваща разработване на цялостни стратегии за намаляване на нарушенията на въпросните права.

  Изменение  11

  Предложение за регламент

  Съображение 17

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (17) Службата следва да предложи форум за сътрудничество между публичните органи и частния сектор, който да осигурява събирането, анализа и разпространението на съответни обективни, съпоставими и надеждни данни относно стойността на правата върху интелектуалната собственост и нарушаването им, разработването на най-добри практики и стратегии за защита на въпросните права и повишаване на обществената информираност относно последиците от нарушаването им. Освен това Службата следва да изпълнява допълнителни задачи, като например за по-добро познаване на стойността на правата върху интелектуалната собственост, повишаване чрез подходящи мерки за обучение на експертното равнище на лицата, участващи в упражняването на тези права, повишаване на информираността относно превантивните техники срещу фалшифицирането и засилване на сътрудничеството с трети държави и международни организации.

  (17) Службата следва да предложи форум за сътрудничество между публичните органи и частния сектор, който да осигурява събирането, анализа и разпространението на съответни обективни, съпоставими и надеждни данни относно стойността на правата върху интелектуалната собственост и нарушаването им, да идентифицира и насърчава най-добри практики и стратегии за гарантиране на спазването на въпросните права и повишаване на обществената информираност относно последиците от нарушаването им. Освен това Службата следва да изпълнява допълнителни задачи, като например за по-добро познаване на стойността на правата върху интелектуалната собственост, обмен на информация относно нови конкурентоспособни бизнес модели, които разширяват законното предлагане на културно и творческо съдържание, повишаване чрез подходящи мерки за обучение на експертното равнище на лицата, участващи в упражняването на тези права, повишаване на информираността относно превантивните техники срещу фалшифицирането и засилване на сътрудничеството с трети държави и международни организации. Комисията следва да е свързана с дейностите, предприемани от Службата по силата на настоящия регламент.

  Изменение  12

  Предложение за регламент

  Съображение 17 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (17а) Службата следва да улеснява и подпомага дейностите на националните органи, частния сектор и институциите на ЕС, свързани с гарантирането на спазването на правата върху интелектуалната собственост, и по-конкретно техните действия за борба срещу нарушенията на посочените права. Упражняването от страна на Службата на нейните правомощия съгласно настоящия регламент не следва да води до възпрепятстване на държавите членки в упражняването на тяхната компетентност. Предвидените в настоящия регламент задачи и дейности на Службата не включват участие в отделни операции или разследвания, извършвани от компетентните органи.

  Изменение  13

  Предложение за регламент

  Съображение 17 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (17б) За да изпълни посочените задачи по най-ефективния начин, Службата следва да се консултира и да си сътрудничи с други органи на национално, европейско и по целесъобразност на международно равнище, да постига взаимодействие с извършваните от тези органи дейности и да избягва дублирането на мерки.

  Изменение  14

  Предложение за регламент

  Съображение 17 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (17в) Задълженията за информиране, наложени от настоящия регламент на държавите членки и на частния сектор, не следва да създават ненужни административни тежести и следва да бъдат насочени към избягване на дублирането по отношение на данните, вече предоставени на институциите на ЕС от държавите членки и представителите на частния сектор съгласно съществуващите изисквания на ЕС за докладване.

  Изменение  15

  Предложение за регламент

  Съображение 18

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (18) По отношение на представителите на частния сектор, в състава на Обсерваторията в контекста на нейните дейности Службата следва да включи подбрани представители на икономическите сектори, които са засегнати в най-голяма степен от нарушения на права върху интелектуалната собственост и са с най-голям опит в борбата срещу тези нарушения, и по-специално представители на носителите на права и на доставчиците на интернет услуги. Следва да се гарантира адекватното представителство и на малките и средните предприятия.

  (18) По отношение на представителите на частния сектор в състава на Обсерваторията в контекста на нейните дейности Службата следва да включи подбрани представители на икономическите сектори, включително творческите индустрии, които са засегнати в най-голяма степен от нарушения на права върху интелектуалната собственост или са с най-голям опит в борбата срещу тези нарушения, и по-специално представители на носителите на права, включително авторите и други творци, както и на интернет посредниците. Следва да се гарантира адекватното представителство и на малките и средните предприятия.

  Изменение  16

  Предложение за регламент

  Съображение 19

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (19) Службата следва да изпълнява задачите и дейностите, свързани със защитата на правата върху интелектуалната собственост, като използва свои собствени бюджетни средства,

  (19) Службата следва да изпълнява задачите и дейностите, свързани с гарантирането на спазването на правата върху интелектуалната собственост, като използва свои собствени бюджетни средства,

  Изменение  17

  Предложение за регламент

  Член 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 1

  Член 1

  Предмет

  Предмет и приложно поле

  С настоящия регламент на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (наричана по-долу „Службата“) се възлагат определени задачи, свързани със защитата на правата върху интелектуалната собственост. За изпълнението на тези задачи Службата редовно кани експерти, органи и заинтересовани страни за обединяване под наименованието „Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството“ (наричана по-долу „Обсерваторията“).

  С настоящия регламент на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (наричана по-долу „Службата“) се възлагат задачи, имащи за цел улесняването и подпомагането на дейности на националните органи, частния сектор и институциите на Съюза за борба срещу нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, попадащи в обхвата на Директива 2004/48/ЕО относно упражняването на права върху интелектуалната собственост.

   

  За изпълнението на тези задачи Службата организира, администрира и подпомага срещи на експерти, органи и заинтересовани страни, обединени под наименованието „Европейска обсерватория за нарушенията на правата върху интелектуалната собственост“ (наричана по-долу „Обсерваторията“).

   

  Предвидените в настоящия регламент задачи и дейности на Службата не включват участие в отделни операции или разследвания, извършвани от компетентните органи.

  Изменение  18

  Предложение за регламент

  Член 2 - параграф 1 – буква а)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а) да се подобрява информираността за обхвата и въздействието на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, защитени по законодателството на Европейския съюз или по националното законодателство на държавите-членки, включително правата върху индустриална собственост, авторското право и сродните му права;

  заличава се

  Изменение  19

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква a а) (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  аа) да се подобрява познаването на стойността на интелектуалната собственост;

  Обосновка

  Преместване на член 2, параграф 1, буква а) и член 2, параграф 1, буква б).

  Изменение  20

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква б)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) да се подобрява познаването на стойността на интелектуалната собственост;

  б) да се подобрява информираността за обхвата и въздействието на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост;

  Изменение  21

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква г)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г) да се повишава осведомеността на гражданите за въздействието на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост;

  г) да се подпомага повишаването на осведомеността на гражданите за въздействието на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост;

  Изменение  22

  Предложение за регламент

  Член 2– параграф 1 – буква e)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д) да се задълбочават познанията относно техническите средства за предотвратяване на фалшифицирането и пиратството, както и за борба с тези явления, включително чрез системи за засичане и проследяване;

  д) да се задълбочават познанията относно техническите средства за предотвратяване на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и справянето с тях, включително чрез системи за засичане и проследяване, които спомагат за различаването на оригинални и фалшифицирани продукти;

  Изменение  23

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква ж)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ж) да се подобрява обменът по интернет на информация във връзка със защитата на правата върху интелектуалната собственост между органите на държавите-членки, участващи в тази защита, и да се стимулира сътрудничеството както с централните служби за индустриална собственост на държавите-членки, включително Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс, така и между тези служби;

  ж) да се предоставят механизми, които спомагат за подобряването на обмена по интернет на информация във връзка с гарантирането на спазването на правата върху интелектуалната собственост между органите на държавите членки, извършващи дейност в тази област, и да се стимулира сътрудничеството между тези органи;

  Изменение  24

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква з)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  з) да се насърчава международното сътрудничество със служби за защита на правата върху интелектуалната собственост в трети държави за разработване на стратегии и техники за защита на правата върху интелектуалната собственост, както и на съответните умения и инструменти.

  з) да се работи в консултация с държавите членки за насърчаване на международното сътрудничество със служби за защита на правата върху интелектуалната собственост в трети държави с цел разработване на стратегии и техники за гарантиране на спазването на правата върху интелектуалната собственост, както и на съответните умения и инструменти.

  Изменение  25

  Предложение за регламент

  Член 2 - параграф 2 - уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. За изпълнение на задачите, посочени в параграф 1, Службата осъществява следните дейности:

  2. За изпълнение на задачите, посочени в параграф 1, Службата осъществява следните дейности съгласно работната програма, приета съгласно член 7, и в съответствие с правото на Европейския съюз:

  Изменение  26

  Предложение за регламент

  Член 2 - параграф 2 – буква а)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а) провежда заседания на Обсерваторията в съответствие с член 4 през редовни интервали;

  заличава се

  Изменение  27

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква б)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) установява методика за събирането, анализа и отчитането на независими, обективни, съпоставими и надеждни данни във връзка с нарушения на правата върху интелектуалната собственост;

  б) установява прозрачна методика за събирането, анализа и отчитането на независими, обективни, съпоставими и надеждни данни във връзка с нарушения на правата върху интелектуалната собственост;

  Изменение  28

  Предложение за регламент

  Член 2 - параграф 2 – буква д)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д) предоставя редовни оценки и специализирани доклади по икономически сектори, географски области и вид нарушавани права върху интелектуалната собственост, в които наред с останалото се оценяват последиците от нарушенията на правата върху интелектуалната собственост за обществото, икономиката, здравеопазването, околната среда, безопасността и сигурността, както и връзката между тези нарушения с организираната престъпност и тероризма;

  д) предоставя редовни оценки и специализирани доклади по икономически сектори, географски области и вид нарушавани права върху интелектуалната собственост, в които наред с останалото се оценяват последиците от нарушенията на правата върху интелектуалната собственост за обществото, икономиката, в това число се оценяват последиците за МСП, както и за здравеопазването, околната среда, безопасността и сигурността;

  Изменение  29

  Предложение за регламент

  Член 2– параграф 2 – буква e)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е) събира, анализира и разпространява информация относно най-добрите практики сред представителите, заседаващи в Обсерваторията, и разработване на стратегии, основани на такива практики;

  е) събира, анализира и разпространява информация относно най-добрите практики сред представителите, заседаващи в Обсерваторията, и ако е приложимо, отправя препоръки относно стратегии, основани на такива практики;

  Изменение  30

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква ж)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ж) изготвя доклади и публикации за повишаване осведомеността на гражданите на Съюза относно въздействието на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и организира конференции, онлайн и офлайн кампании, мероприятия и заседания на европейско и международно равнище;

  ж) изготвя доклади и публикации за повишаване осведомеността сред гражданите на Съюза относно въздействието на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и за тази цел организира конференции, мероприятия и заседания на европейско и международно равнище и подпомага национални и общоевропейски действия, включително онлайн и офлайн кампании, основно чрез предоставянето на данни и информация;

  Изменение  31

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква ж a) (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  жа) извършва наблюдение на разработването на нови конкурентоспособни бизнес модели, които разширяват законното предлагане на културно и творческо съдържание, насърчават обмена на информация и повишават информираността на потребителите в това отношение;

  Изменение  32

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква и)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  и) организира ad hoc заседания на експерти за подпомагане на нейната работа по настоящия регламент;

  и) организира ad hoc заседания на експерти, включително заседания на академични експерти и заседания на съответните представители на гражданското общество, за подпомагане на нейната работа по настоящия регламент;

  Изменение  33

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква й)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  й) изследва, оценява и популяризира технически средства за специалисти и техники за сравнение, включително системи за засичане и проследяване, които спомагат за различаването между оригинални и фалшифицирани продукти;

  й) идентифицира и популяризира технически средства за специалисти и техники за сравнение, включително системи за засичане и проследяване, които спомагат за различаването между оригинални и фалшифицирани продукти;

  Изменение  34

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква к)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  к) сътрудничество с национални органи за разработването на онлайн мрежа за обмен между администрации, органи и организации в държавите членки, занимаващи се със защитата на правата върху интелектуалната собственост, на информация, свързана с въпросната защита, включително предупреждения в реално време, и на информация за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост;

  к) сътрудничество с национални органи и Комисията за разработването на онлайн мрежа за улесняване на обмена между публичните администрации, органи и организации в държавите членки, занимаващи се със защитата и гарантирането на спазването на правата върху интелектуалната собственост, на информация, свързана с нарушаване на тези права;

  Изменение  35

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – точка 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  л) изгражда стратегии в сътрудничество с централните служби за индустриална собственост на държавите членки, включително Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс, и разработва техники, умения и инструменти, свързани със защитата на правата върху интелектуалната собственост, включително програми за обучение и информационни кампании;

  л) работи в сътрудничество с централните служби за индустриална собственост на държавите членки, включително Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс и органите на други държави членки, извършващи дейност в областта на правата върху интелектуалната собственост, и създава взаимодействие между тях с цел разработване и популяризиране на техники, умения и инструменти, свързани с гарантирането на спазването на правата върху интелектуалната собственост, включително програми за обучение и информационни кампании;

  Изменение  36

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква м)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  м) разработва програми за техническа помощ за трети държави, а също така разработва и осъществява специализирани програми за обучение и мероприятия за длъжностни лица от трети държави, участващи в защитата на правата върху интелектуалната собственост;

  м) разработва, след консултации с държавите членки, програми за техническа помощ за трети държави, а също така разработва и осъществява специализирани програми за обучение и мероприятия за длъжностни лица от трети държави, участващи в защитата на правата върху интелектуалната собственост;

  Изменение  37

  Предложение за регламент

  Член 2 - параграф 2 – буква н)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  н) отправя препоръки до Комисията по въпроси, попадащи в обхвата на настоящия регламент, включително по искане на Комисията;

  н) отправя препоръки до Комисията по въпроси, попадащи в обхвата на настоящия регламент, по искане на Комисията;

  Изменение  38

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква o)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  о) изготвя годишна работна програма за заседанията, упоменати в буква а), в съответствие с политиките и приоритетите на Съюза в областта на защитата на правата върху интелектуалната собственост;

  заличава се

  Изменение  39

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2a. При изпълнение на задачите и дейностите, посочени в параграфи 1 и 2, Службата спазва действащите разпоредби на правото на Европейския съюз относно защитата на данните.

  Изменение  40

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. За участие в заседанията, упоменати в член 2, параграф 2, буква а), Службата кани представители на публични администрации, органи и организации, занимаващи се със защитата на права върху интелектуалната собственост, както и представители на частния сектор.

  1. За целите на изпълнението на дейностите, упоменати в член 2, параграф 2, Службата кани на заседанията на Обсерваторията, най-малко веднъж годишно, представители на публични администрации, органи и организации в държавите членки, занимаващи се със защитата на права върху интелектуалната собственост, както и представители на частния сектор с цел участие в работа на Службата съгласно настоящия регламент.

  Изменение  41

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 2 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Към поканените представители на частния сектор, заседаващи в Обсерваторията, се добавя широка и представителна гама от органи на Европейския съюз и на държавите членки за икономическите сектори, които са най-силно засегнати от нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и с най-голям опит в борбата с тях.

  Към поканените представители на частния сектор, заседаващи в Обсерваторията, се добавя широка, представителна и балансирана гама от органи на Европейския съюз и на държавите членки за икономическите сектори, включително творческите индустрии, които са най-силно засегнати от нарушенията на правата върху интелектуалната собственост или с най-голям опит в борбата с тях.

  Изменение  42

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 2 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Адекватно трябва да бъдат представени организациите на потребителите, както и малките и средните предприятия.

  Адекватно трябва да бъдат представени организациите на потребителите, малките и средните предприятия, авторите и другите творци.

  Изменение  43

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Службата кани по един национален представител на всяка държава членка и по петима представители на Европейския парламент и на Комисията.

  3. Службата кани всяка държава членка да изпрати на заседанията на Обсерваторията най-малко по един представител на публичната си администрация. В този контекст държавите членки осигуряват приемственост в работата на Обсерваторията.

  Изменение  44

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Имената на представителите, дневният ред и протоколите на заседанията се публикуват на уебсайта на Службата.

  заличава се

  Изменение  45

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. Заседанията, упоменати в член 2, параграф 2, буква а), могат да бъдат организирани и по работни групи в рамките на Обсерваторията. За заседанията на работните групи като наблюдатели се поканват не повече от двама представители на Европейския парламент и не повече от двама представители на Комисията.

  5. Заседанията, упоменати в параграф 1, могат да се допълват от работни групи в рамките на Обсерваторията, съставени от представители на държавите членки и представители на частния сектор.

  Изменение  46

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 35 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5а. При необходимост, освен упоменатите в параграф 1 заседания, Службата организира заседания, на които присъстват:

   

  а) представители на публични администрации, органи и организации в държавите членки или

   

  б) представители на частния сектор.

  Изменение  47

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 5 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5б. Членове на Европейския парламент или други негови представители и представители на Комисията се канят на всички заседания, уредени от настоящия член, като участници или като наблюдатели в зависимост от случая.

  Изменение  48

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 5 в (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5в. Имената на представителите, дневният ред и протоколите от заседанията, посочени в настоящия член, се публикуват на уебсайта на Службата.

  Изменение  49

  Предложение за регламент

  Член 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Без да се засяга законодателството, уреждащо обработването на лични данни, държавите членки и представителите на частния сектор, заседаващи по линия на Обсерваторията:

  1. По целесъобразност, в съответствие с националното законодателство, в това число законодателството, уреждащо обработването на лични данни, по искане на Службата или по собствена инициатива държавите членки:

  а) информират Службата за своите политики и стратегии относно защитата на правата върху интелектуалната собственост и за всички промени в тях;

  а) информират Службата за своите общи политики и стратегии относно гарантирането на спазването на правата върху интелектуалната собственост и за всички промени в тях;

  б) предоставят статистически данни относно нарушения на правата върху интелектуалната собственост;

  б) предоставят наличните статистически данни относно нарушения на правата върху интелектуалната собственост;

  в) информират Службата за съответната съдебна практика.

  в) информират Службата за важни елементи от съдебната практика.

   

  1a. Без да се засяга законодателството, уреждащо обработването на лични данни и защитата на поверителна информация, представителите на частния сектор, заседаващи в рамките на Обсерваторията, при възможност и по искане на Службата:

   

  а) информират Службата за политиките и стратегиите в тяхната област на дейност относно гарантирането на спазването на правата върху интелектуалната собственост и за всички промени в тях;

   

  б) предоставят статистически данни относно нарушения на правата върху интелектуалната собственост в тяхната област на дейност.

  Изменение  50

  Предложение за регламент

  Член 6 – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Вътрешни административни инструкции и съобщения

  Служба

  Изменение  51

  Предложение за регламент

  Член 6 - параграф -1 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Дял XII от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета се прилага по отношение на изпълнението на задачите и дейностите, предвидени съгласно настоящия регламент.

  Изменение  52

  Предложение за регламент

  Член 7 – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Съдържание на доклада за дейността

  Съдържание на работната програма и доклада за дейността

  Изменение  53

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф -1 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -1а. Службата изготвя годишна работна програма, в която се по подходящ начин се отдава приоритет на дейностите съгласно настоящия регламент, както и за заседанията на Обсерваторията, в съответствие с политиките и приоритетите на Съюза в областта на защитата на правата върху интелектуалната собственост и в сътрудничество с посочените в член 4, параграф 5а, буква а) представители на Обсерваторията.

  Изменение  54

  Предложение за регламент

  Член 7 - параграф -1 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Посочената в параграф -1а работна програма се предоставя за сведение на административния съвет на Службата.

  Изменение  55

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 1 – буква в)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) обща оценка на изпълнението на задачите на Службата, както е предвидено в настоящия регламент;

  в) обща оценка на изпълнението на задачите на Службата, както е предвидено в настоящия регламент и в работната програма, изготвяна съгласно параграф -1а;

  Изменение  56

  Предложение за регламент

  Член 7 - параграф 1 – буква д)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д) препоръки относно бъдещите политики в областта на защитата на правата върху интелектуалната собственост, включително за засилване на ефективното сътрудничество между държавите членки;

  заличава се

  Изменение  57

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 1 – буква д а) (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  да) наблюдения относно гарантирането на спазването на правата върху интелектуалната собственост и евентуалните бъдещи политики и стратегии, включително относно начините за засилване на ефективното сътрудничество с държавите членки и между тях;

  Изменение  58

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 1 – буква д б) (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  дб) обща оценка на подходящото представителство в Обсерваторията на всички участници, посочени в член 4, параграф 2.

  Изменение  59

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 1 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1а. Председателят на Службата провежда консултации с представителите на Обсерваторията, посочени в член 4, параграф 3а, буква а), относно съответните части от доклада за дейността, посочени в настоящия член, преди да представи доклада на Европейския парламент, на Комисията и на административния съвет.

  Изменение  60

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. В доклада се оценява работата на Службата по изпълнението на настоящия регламент, по-специално по отношение на въздействието му върху защитата на правата върху интелектуалната собственост във вътрешния пазар.

  2. В доклада се оценява изпълнението на настоящия регламент, по-специално по отношение на въздействието му върху гарантирането на спазването на правата върху интелектуалната собственост във вътрешния пазар.

  Изменение  61

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. При изготвянето на доклада за оценка Комисията провежда консултация с представители на Обсерваторията по въпросите, посочени в параграф 2.

  3. При изготвянето на доклада за оценка Комисията провежда консултация със Службата, държавите членки и представителите на Обсерваторията по въпросите, посочени в параграф 2.

  Изменение  62

  Предложение за регламент

  Член 8 - параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Комисията предава доклада за оценка на Европейския парламент и на Съвета, а също така провежда широка консултация със заинтересовани страни по доклада.

  4. Комисията предава доклада за оценка на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет, а също така провежда широка консултация със заинтересовани страни по доклада.

  • [1]  ОВ C .0.0.0000, стр. 0. / Все още непубликувано в Официален вестник.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (30.11.2011)

  на вниманието на комисията по правни въпроси

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на определени задачи, свързани със защитата на права върху интелектуалната собственост, включително обединяването на представители на обществения и частния сектор в Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството
  (COM(2011)0288 – C7‑0136/2011 – 2011/0135(COD))

  Докладчик по становище: Adam Bielan

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  Създадена през 2009 г. по инициатива на Съвета и Комисията с цел да се подходи към нарастващата заплаха от търговия с фалшифицирани и пиратски стоки, Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството се превърна в център за експертно знание във връзка със събирането, наблюдаването и отчитането на информация и данни, свързани с нарушения на права върху интелектуалната собственост (ПИС), и платформа за сътрудничество между представители на национални органи и заинтересовани лица, където се обменят най-добри практики с оглед разработването на стратегии за прилагане по отношение на ПИС. Впоследствие към правомощията на Обсерваторията Съветът добави нови отговорности[1] поради необходимостта да се изпълняват програми на ЕС за обучение на партньори, участващи в борбата с фалшифицирането и пиратството, а Европейският парламент[2] призова за събиране на данни от научни изследвания по въпросите на фалшифицирането и регулирането на ПИС. Накрая, след изследване по поръчение на Генерална дирекция „Търговия“[3], беше препоръчано Обсерваторията да се превърне в единна точка за контакт в рамките на Комисията за външни страни и в международен център за създаване и разпространение на най-добри практики.

  За да се осъществяват правилно задачите, поставени на Обсерваторията от създаването й през 2009 г., и за по-нататъшно развитие на оперативните й дейности беше счетено за необходимо да се измени настоящия й статут чрез устойчиви промени в инфраструктурата, човешките ресурси, информационните технологии и най-вече в необходимия експертен опит. За тези промени ще са необходими значителни финансови средства.

  Предложението на Европейската комисия е да се възложат на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВМ) задачите, с които понастоящем се занимава Обсерваторията. След оценката на въздействието, проведена от Комисията с подкрепата на всички участващи заинтересовани страни[4], преминаването на Обсерваторията към СХВП беше счетено за подходящо особено поради обстоятелството, че СХВП разполага с необходимите финансови средства и експертен опит и е в състояние да изпълнява увеличените неотдавна задачи и дейности на Обсерваторията.

  Докладчикът приветства предложението на Комисията задачите на Обсерваторията да се възложат на СХВП с оглед по-добро изпълнение на отговорностите й. В контекста на непрекъснато нарастване на търговията с фалшифицирани и пиратски стоки, което от своя страна води до намалени стимули за иновации на предприятията от ЕС, а често пъти и до намаляване на броя работни места, целесъобразно е да се укрепи координираната политика в тази област. Докладчикът също така желае да подчертае, че при някои категории продукти (лекарства, играчки, автомобилни части, домакински уреди и др.) фалшифицирането представлява заплаха за човешкото здраве и води до значително намаляване на защитата на потребителите, и това е едно от главните притеснения на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Поради това докладчикът счита за обосновано обществеността да бъде информирана и да се повишава осведомеността относно евентуални опасности и последици в резултат от прогресивното засилване на фалшифицирането и пиратството в последните години. Трябва да се наблегне, че МСП също в голяма степен трябва да се справят с предизвикателството на фалшифицирането.

  Горепосочените проблеми са сериозна заплаха пред правилното функциониране на вътрешния пазар. Освен това за държавите-членки нарастването на фалшифицирането или пиратството води до сериозни загуби на данъчни постъпления.

  С оглед на гореизложеното докладчикът приветства идеята за възлагане на СХВП на задачите, свързани със защитата на права върху интелектуалната собственост, и обединяването на представители на обществения и частния сектор в Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството. Докладчикът счита, че представеното решение е икономически ефикасно и би позволило на Обсерваторията да има достъп до необходимите експертен опит, ресурси и финансиране възможно най-скоро. При все това докладчикът счита за съществено да подчертае, че по всяко време трябва да бъде осигурен достъп до необходимите финансови средства за изпълнението на задачите на Обсерваторията.

  По-конкретно докладчикът би искал да подчертае колко е важно да се гарантира, че събраната, анализирана и разпространена от СХВП информация отговаря на многобройни условия за изчерпателност и качество на данните. Освен това според докладчика е съществено да се гарантира, че провежданите от СХВП дейности, особено заседанията на Обсерваторията, се ръководят от солидни принципи на прозрачност. На последно място фактът, че в различни държави-членки вече са приложени редица стратегии във връзка с нарушаването на права върху интелектуалната собственост, следва да бъде взет предвид при планирането на нови дейности на СХВП.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

  Изменение  1

  Предложение за регламент

  Съображение 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) Правата върху интелектуалната собственост представляват особено важни стопански активи, които спомагат да се гарантира на новаторите и творците справедливо възнаграждение за техния труд и защита на техните инвестиции в научни изследвания и нови идеи.

  (2) Правата върху интелектуалната собственост представляват особено важни стопански активи за цялата система на европейското производство, в т.ч. за малките и средните предприятия, които спомагат да се гарантира на новаторите и творците справедливо възнаграждение за техния труд и защита на техните инвестиции в научни изследвания и нови идеи. Те също така дават възможност за иновации и увеличават достъпа на потребителите до знания и информация.

  Обосновка

  Правата върху интелектуалната собственост следва да дават възможност както на творците да получават справедливо възнаграждение за инвестициите си, така и на широката общественост да има достъп до информация и знания. ЕС се нуждае от балансирана система, ако иска да се превърне в икономика, основана на знанието. Прекалената защита и прекомерното прилагане рискуват да нарушат равновесието в ущърб на потребителите и гражданите. ЕС следва да отчита двустранната мисия на ПИС.

  Изменение  2

  Предложение за регламент

  Съображение 3 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3a) Настоящият регламент има за цел да гарантира защитата на интелектуалната собственост в съответствие с член 17, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата) и защитата на личните данни съгласно член 8 от Хартата.

  Изменение  3

  Предложение за регламент

  Съображение 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) Постоянното нарастване на нарушенията на права върху интелектуалната собственост представлява реална заплаха не само за икономиката на Съюза, но и за здравето и безопасността на потребителите в него. Поради това са необходими ефективни, незабавни и координирани действия на европейско и световно равнище за успешна борба с въпросното явление.

  (4) Постоянното нарастване на нарушенията на права върху интелектуалната собственост представлява реална заплаха за икономиката на Съюза, особено тъй като то оказва отрицателно въздействие върху конкурентоспособността на малките и средните предприятия. Нещо повече, прогресивното увеличаване на фалшифицираните продукти, използвани в ежедневието от потребителите в Съюза, представлява заплаха за тяхното здраве и безопасност. Ето защо следва да се засилят усилията в тази област, особено когато става въпрос за лекарства и храни. Поради това са необходими ефективни, незабавни и координирани действия на европейско и световно равнище за успешна борба с въпросното явление. В тази връзка следва да се подчертае значението на засилването на сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи на всички държави-членки.

  Обосновка

  Малките и средните предприятия са от особено значение за икономиката на Съюза и поради това отрицателните последици от нарушенията на права върху интелектуалната собственост заслужават специално внимание. Нещо повече, фалшифицират се не само луксозни стоки, а все повече и стоки, използвани от потребителите в тяхното ежедневие (продукти за личен тоалет, автомобилни части, домашни уреди и др.), и затова е важно да се подчертаят рисковете за здравето и безопасността на потребителите. Фалшифицирането на лекарствени и хранителни продукти не само нанася щети на европейските предприятия, но и излага на опасност живота на европейските потребители и може даже да доведе до смъртни случаи. Затова следва да се увеличат усилията, насочени към тези две области.

  Изменение 4

  Предложение за регламент

  Съображение 4 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4a) Службата за хармонизация във вътрешния пазар (по-нататък наричана „Службата“) съвместно с държавите-членки и с Комисията следва да извърши изчерпателен анализ на отражението върху предприятията и особено върху МСП на нарушаването на интелектуалната собственост, така че да определи най-добрите решения и да сподели най-добри практики.

  Обосновка

  Нарушаването на правата върху интелектуалната собственост нанася тежки щети на усилията за иновации, води до загуба на работни места и създава сериозни проблеми за предприятията и особено за МСП. Ето защо е необходимо да се определят кои решения биха били най-подходящи, за да се отговори на проблемите и потребностите на дружествата.

  Изменение  5

  Предложение за регламент

  Съображение 10

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (10) Европейският парламент, в своя резолюция от 22 септември 2010 г. относно упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар, призова държавите-членки и Комисията да разширят сътрудничеството между Службата и националните служби за интелектуална собственост, като включат в него и борбата срещу нарушенията на права върху интелектуалната собственост;

  (10) Европейският парламент, в своя резолюция от 22 септември 2010 г. относно упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар, призова държавите-членки и Комисията да разширят сътрудничеството между Службата и националните служби за интелектуална собственост, като включат в него и борбата срещу нарушенията на права върху интелектуалната собственост. Той също така изрази желание Обсерваторията, наред с другото, да събира научни изследвания по въпросите на фалшифицирането и регулирането на правата върху интелектуалната собственост. Освен това той предложи Обсерваторията да извърши подробен анализ на проблема с кражбата на данни по интернет и да представи предложения за борба с това явление.

  Обосновка

  Научните иновации имат съществен принос за европейската икономика; затова е особено важно да се гарантира събирането на научни изследвания. Проблемът с промишления шпионаж и кражбата на данни по интернет, представляващи индустриална собственост, и по-специално тези, свързани с техническа документация и изходни кодове, се задълбочава непрекъснато.

  Изменение  6

  Предложение за регламент

  Съображение 10 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (10a) За да се помогне на предприемачите в Съюза да защитят правата си върху интелектуалната собственост в трети държави и за да се подобри дейността на националните органи в борбата срещу вноса на фалшифицирани стоки на пазара на Съюза, следва да се осъществява тясно сътрудничество между Службата и Комисията.

  Обосновка

  За да се обърне необходимото внимание на въпроса с правата върху интелектуалната собственост в рамките на вътрешния пазар е важно да се вземе предвид не само територията на ЕС, а и положението по външните граници на ЕС с трети държави.

  Изменение  7

  Предложение за регламент

  Съображение 16 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (16a) Задачата за събиране, анализ и разпространяване на информация относно най-добрите практики сред представителите, заседаващи в Обсерваторията, и за разработване на стратегии, основани на такива практики, следва изцяло да се съобразява с основните права и свободи в съответствие с член 1, параграф 3а от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламенти и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива)1 и член 1, параграф 3 от Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга)2.

   

  ____________________

   

  1ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.

   

  2 ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51.

  Изменение  8

  Предложение за регламент

  Съображение 17

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (17) Службата следва да предложи форум за сътрудничество между публичните органи и частния сектор, който да осигурява събирането, анализа и разпространението на съответни обективни, съпоставими и надеждни данни относно стойността на правата върху интелектуалната собственост и нарушаването им, разработването на най-добри практики и стратегии за защита на въпросните права и повишаване на обществената информираност относно последиците от нарушаването им. Освен това Службата следва да изпълнява допълнителни задачи, като например за по-добро познаване на стойността на правата върху интелектуалната собственост, повишаване чрез подходящи мерки за обучение на експертното равнище на лицата, участващи в упражняването на тези права, повишаване на информираността относно превантивните техники срещу фалшифицирането и засилване на сътрудничеството с трети държави и международни организации.

  (17) Службата, при определянето на състава на Обсерваторията, следва да обедини, по целесъобразност, публичните органи, включително органите по защита на данните, както и гражданското общество, включително асоциациите на потребителите, и частния сектор, като осигурява събирането, анализа и разпространението на съответни обективни, съпоставими и надеждни данни относно стойността на правата върху интелектуалната собственост и нарушаването им, разработването на най-добри практики и стратегии за защита на въпросните права и повишаване на обществената информираност относно последиците от нарушаването им. Освен това Службата следва да изпълнява допълнителни задачи, като например за по-добро познаване на стойността на правата върху интелектуалната собственост, повишаване чрез подходящи мерки за обучение на експертното равнище на лицата, участващи в упражняването на тези права, повишаване на информираността относно превантивните техники срещу фалшифицирането и засилване на сътрудничеството с трети държави и международни организации.

  Обосновка

  Consumers associations and civil society should be represented on equal numbers with industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens’ fundamental rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement measures when the consumers’ privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

  Изменение  9

  Предложение за регламент

  Съображение 18

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (18) По отношение на представителите на частния сектор, в състава на Обсерваторията в контекста на нейните дейности Службата следва да включи подбрани представители на икономическите сектори, които са засегнати в най-голяма степен от нарушения на права върху интелектуалната собственост и са с най-голям опит в борбата срещу тези нарушения, и по-специално представители на носителите на права и на доставчиците на интернет услуги. Следва да се гарантира адекватното представителство и на малките и средните предприятия.

  (18) По отношение на представителите на частния сектор, в състава на Обсерваторията в контекста на нейните дейности Службата следва да включи подбрани представители на икономическите сектори, които са засегнати от нарушения на права върху интелектуалната собственост и са включени в борбата срещу тези нарушения, и по-специално представители на носителите на права и на доставчиците на интернет услуги. Следва да се гарантира адекватното представителство и на малките и средните предприятия.

  Изменение  10

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква а)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а) да се подобрява информираността за обхвата и въздействието на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, защитени по законодателството на Европейския съюз или по националното законодателство на държавите-членки, включително правата върху индустриална собственост, авторското право и сродните му права;

  a) да се подобрява информираността за обхвата, мащаба, стойността и въздействието на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, защитени по законодателството на Европейския съюз или по националното законодателство на държавите-членки, включително правата върху индустриална собственост, авторското право и сродните му права;

  Обосновка

  За да е налице ясна представа за мащаба на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост е обосновано използването на по-широк набор от критерии.

  Изменение  11

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква г)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г) да се повишава осведомеността на гражданите за въздействието на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост;

  г) да се повишава осведомеността на гражданите за въздействието на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, като продължат и се засилят информационните кампании относно рисковете, които представляват фалшифицираните стоки за здравето и безопасността на потребителите, както и относно отрицателните последици на фалшифицирането и пиратството за икономиката и обществото;

  Обосновка

  Като се имат предвид отрицателните последици от фалшифицирането и пиратството за обществото и икономиката на страните, кампаниите следва да осведомяват хората за стойността на авторското право и за отрицателното отражение на пиратството и фалшифицирането върху заетостта и растежа, особено сред младите европейски потребители, и във връзка с това – за необходимостта от зачитане на правата върху интелектуалната собственост.

  Изменение  12

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква г а) (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  га) да се предоставят средства за информиране на гражданите относно правата върху интелектуалната собственост, така че да няма единствено контрол, а да се осъществява процес на повишаване на осведомеността;

  Изменение  13

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква e)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е) да се задълбочават познанията относно техническите средства за предотвратяване на фалшифицирането и пиратството, както и за борба с тези явления, включително чрез системи за засичане и проследяване;

  е) да се задълбочават познанията относно техническите средства за предотвратяване на фалшифицирането и пиратството, както и за борба с тези явления, включително чрез системи за засичане и проследяване, и да се насърчават тези технически средства, като същевременно се зачитат основните права и свободи;

  Обосновка

  Целесъобразно е да се гарантира не само събирането на информация относно технически средства, но и по-нататъшното разработване и обновяване на такива средства и съответното им използване с оглед на борбата с фалшифицирането и пиратството.

  Изменение  14

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква з)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  з) да се насърчава международното сътрудничество със служби за защита на правата върху интелектуалната собственост в трети държави за разработване на стратегии и техники за защита на правата върху интелектуалната собственост, както и на съответните умения и инструменти.

  з) да се насърчава международното сътрудничество със служби за защита на правата върху интелектуалната собственост в трети държави и съответните международни организации с оглед на разработване на стратегии и техники за защита на правата върху интелектуалната собственост, както и на съответните умения и инструменти.

  Обосновка

  Съществуват няколко международни организации, които или се занимават специално с ПИС (напр. Световната организация за интелектуална собственост (СОИС)), или най-малкото се занимават с нарушения на ПИС, като ОИСР или СТО. Тъй като всички тези организации изследват причините, мащаба и превенцията на нарушенията на ПИС, те следва да бъдат включвани в съвместни инициативи.

  Изменение  15

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква б)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) установява методика за събирането, анализа и отчитането на независими, обективни, съпоставими и надеждни данни във връзка с нарушения на правата върху интелектуалната собственост;

  б) установява методика за редовното събиране, анализа и отчитането на независими, обективни, съпоставими, солидни и надеждни данни във връзка с нарушения на правата върху интелектуалната собственост;

  Обосновка

  За да се гарантира изчерпателна методика, събирането, анализът и отчитането следва да се извършват през редовни интервали. Овен това трябва да се установи такава методика, която гарантира, че получените данни отговарят на многобройните изисквания за изчерпателност и качество на данните.

  Изменение  16

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква в)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) събира, анализира и разпространява съответните обективни, съпоставими и надеждни данни относно нарушения на правата върху интелектуалната собственост;

  в) редовно събира, анализира и разпространява съответните независими, обективни, съпоставими, солидни и надеждни данни относно нарушения на правата върху интелектуалната собственост;

  Обосновка

  За да може обзорът на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост да бъде изчерпателен, данните следва да се събират, анализират и разпространяват през редовни интервали. Овен това трябва да се гарантира, че получените данни отговарят на многобройните изисквания за изчерпателност и качество на данните.

  Изменение  17

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква г)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г) събира, анализира и разпространява съответните обективни, съпоставими и надеждни данни относно икономическата стойност на интелектуалната собственост и нейния принос за икономически растеж, благоденствие, иновации, творчество, културно разнообразие, създаването на работни места за висококвалифицирани специалисти и разработването на висококачествени продукти и услуги в рамките на Съюза;

  г) редовно събира, анализира и разпространява съответните независими, обективни, съпоставими, солидни и надеждни данни относно икономическата стойност на интелектуалната собственост и нейния принос за икономически растеж, благоденствие, иновации, творчество, културно разнообразие, създаването на работни места за висококвалифицирани специалисти и разработването на висококачествени продукти и услуги в рамките на Съюза, както и за защитата и безопасността на потребителите;

  Обосновка

  За да може напълно да се разбере стойността на правата върху интелектуалната собственост, данните следва да се събират, анализират и разпространяват през редовни интервали. Овен това трябва да се гарантира, че получените данни отговарят на многобройните изисквания за изчерпателност и качество на данните.

  Изменение  18

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква д)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д) предоставя редовни оценки и специализирани доклади по икономически сектори, географски области и вид нарушавани права върху интелектуалната собственост, в които наред с останалото се оценяват последиците от нарушенията на правата върху интелектуалната собственост за обществото, икономиката, здравеопазването, околната среда, безопасността и сигурността, както и връзката между тези нарушения с организираната престъпност и тероризма;

  д) предоставя редовни оценки и специализирани доклади по икономически сектори, географски области и вид нарушавани права върху интелектуалната собственост, в които наред с останалото се оценяват последиците от нарушенията на правата върху интелектуалната собственост за обществото, икономиката, особено по отношение на малките и средните предприятия, здравеопазването, околната среда, безопасността и сигурността, както и връзката между тези нарушения с организираната престъпност и тероризма;

  Обосновка

  Малките и средните предприятия са от особено значение за икономиката на Съюза и поради това заслужават специално внимание. Освен това те са особено уязвими за пиратство и фалшифициране, защото не разполагат с ресурсите и експертния опит, с които разполагат по-големите предприятия.

  Изменение  19

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква и)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  и) организира ad hoc заседания на експерти за подпомагане на нейната работа по настоящия регламент;

  и) организира ad hoc заседания на експерти и представители на всички заинтересовани страни за подпомагане на нейната работа по настоящия регламент;

  Изменение  20

  Предложение за регламент

  Член 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Службата гарантира по всяко време, че за извършването на възложените й с настоящия регламент дейности се използват нейни собствени бюджетни средства.

  Службата гарантира по всяко време, че за извършването на възложените й с настоящия регламент дейности се използват нейни собствени бюджетни средства и че са предоставени подходящи финансови средства за правилното извършване на тези дейности.

  Обосновка

  В правомощията на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) влизат редица дейности, особено в областта на регистрацията на марки, дизайни и модели. Изключително важно е да се гарантира, че новите дейности, произтичащи от прехвърлянето на Обсерваторията към СХВП, се осъществяват по подходящ начин, и най-вече че са заделени необходимите финансови средства.

  Изменение  21

  Предложение за регламент

  Член 4 - параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. За участие в заседанията, упоменати в член 2, параграф 2, буква а), Службата кани представители на публични администрации, органи и организации, занимаващи се със защитата на права върху интелектуалната собственост, както и представители на частния сектор.

  1. За участие в заседанията, упоменати в член 2, параграф 2, буква а), Службата кани съответните представители на публични администрации, органи и организации, включително органите по защита на данните, занимаващи се със защитата на права върху интелектуалната собственост, както и асоциации на потребителите и представители на частния сектор.

  Обосновка

  Consumers associations should be represented on equal numbers with industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens’ fundamental rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement measures when the consumers’ privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

  Изменение  22

  Предложение за регламент

  Член 4 - параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Към поканените представители на частния сектор, заседаващи в Обсерваторията, се добавя широка и представителна гама от органи на Европейския съюз и на държавите-членки за икономическите сектори, които са най-силно засегнати от нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и с най-голям опит в борбата с тях.

  2. Към поканените представители на частния сектор, заседаващи в Обсерваторията, се добавя широка и представителна гама от органи на Европейския съюз и на държавите-членки за икономическите сектори, които са засегнати от нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и са включени в борбата с тях. По-специално малките и средните предприятия са представени по подходящ начин.

  Адекватно трябва да бъдат представени организациите на потребителите, както и малките и средните предприятия.

   

  Изменение  23

  Предложение за регламент

  Член 4 - параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Имената на представителите, дневният ред и протоколите на заседанията се публикуват на уебсайта на Службата.

  4. Имената на представителите, дневният ред, протоколите на заседанията, друга относима информация и свързаната с нея документация се публикуват на уебсайта на Службата, като същевременно се зачита поверителността на чувствителната информация.

  Обосновка

  Достъпът до допълнителна информация и документи би засилил прозрачността и общественото доверие в извършваните от СХВП дейности.

  Изменение  24

  Предложение за регламент

  Член 5 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Без да се засяга законодателството, уреждащо обработването на лични данни, държавите-членки и представителите на частния сектор, заседаващи по линия на Обсерваторията:

  Без да се засяга законодателството, уреждащо обработването на лични данни, представителите, заседаващи по линия на Обсерваторията:

  Обосновка

  Струва ни се необходимо да се включат всякакви представители и да се гарантира, че участват не само публичните администрации, но и публичните органи и организации (в съответствие с член 3), и това обосновава заличаването на конкретно споменаване на държавите-членки и на частния сектор. Освен това, за да се постигне съгласуваност в целия текст, целесъобразно е уводните думи на член 5 да се уеднаквят с формулировката, използвана в член 2, параграф 2, буква е) и в член 8, параграф 3.

  Изменение  25

  Предложение за регламент

  Член 7 – буква г)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г) преглед на дейностите, които Службата възнамерява да осъществява в бъдеще;

  г) преглед на дейностите, които Службата възнамерява да осъществява в бъдеще, като се вземат предвид дейностите, осъществени в държавите-членки, за да се избегне ненужно дублиране;

  Обосновка

  В различните държави-членки вече са приложени редица стратегии; за да се избегне припокриване на усилия на равнището на ЕС и на държавите-членки, целесъобразно е да се вземе предвид работата, осъществена от държавите-членки в съответната област, при обсъждането на стратегическото планиране на евентуални нови дейности, които да бъдат предприети от Службата.

  Изменение  26

  Предложение за регламент

  Член 8 - параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. При изготвянето на доклада за оценка Комисията провежда консултация с представители на Обсерваторията по въпросите, посочени в параграф 2.

  3. При изготвянето на доклада за оценка Комисията провежда консултация с представители на Обсерваторията по въпросите, посочени в параграф 2. Комисията също така разглежда възможността всички други заинтересовани страни да се включат в процеса на оценка.

  Обосновка

  Всички заинтересовани страни следва да могат да допринасят към процеса на консултация по оценката на изпълнението от страна на Службата на прилагането на настоящия регламент.

  Изменение  27

  Предложение за регламент

  Член 8 - параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Комисията предава доклада за оценка на Европейския парламент и на Съвета, а също така провежда широка консултация със заинтересовани страни по доклада.

  4. Комисията предава доклада за оценка на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет, а също така провежда широка консултация със заинтересовани страни по доклада.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на определени задачи, свързани със защитата на права върху интелектуалната собственост

  Позовавания

  COM(2011)0288 – C7-0136/2011 – 2011/0135(COD)

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  JURI

  7.6.2011 г.

   

   

   

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  IMCO

  7.6.2011 г.

   

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Adam Bielan

  20.7.2011 г.

   

   

   

  Дата на приемане

  22.11.2011 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  32

  0

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Илиaна Ивaнова, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Regina Bastos, María Irigoyen Pérez, George Lyon, Ramona Nicole Mănescu, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp

  • [1]  Резолюция на Съвета от 1 март 2010 година относно усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар
  • [2]  Резолюция на Европейския парламент, 22.9.2010 г.
  • [3]  Ноември 2010 г., „Оценка на стратегията за упражняване на правата върху интелектуалната собственост в трети държави“ (Evaluation of the Intellectual Property Rights Enforcement Strategy in Third Countries)
  • [4]  Не беше проведена обичайната консултация, тъй като предложението по различни поводи получи широка подкрепа от всички заинтересовани страни (Форум относно фалшифицирането, 2010 г., Паневропейска среща на високо равнище относно интелектуалната собственост, 2010 г., Брюксел).

  СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (1.12.2011)

  на вниманието на комисията по правни въпроси

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на Службата за хармонизация на вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на определени задачи, свързани със защитата на права върху интелектуалната собственост, включително обединяването на представители на обществения и частния сектор в Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството
  (COM(2011)0288 – C7‑0136/2011 – 2011/0135(COD))

  Докладчик по становище: Sabine Verheyen

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  Икономическото благоденствие на ЕС се основава на устойчиво творчество, културно многообразие и иновации, които представляват движещи сили в развиващото се общество на знанието. Следователно защитата на правата върху интелектуалната собственост е от полза в еднаква степен за бизнеса, новаторите, потребителите и лицата, ангажирани в създаването на културно съдържание. През последните десет години обаче нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и търговията с фалшифицирани и пиратски стоки се увеличават. По-конкретно развиващата се цифрова икономика предизвиква увеличаване на онлайн нарушенията на права върху интелектуалната собственост, свързани с фалшифициране, неразрешено копиране и пиратство, което нанася значителни вреди на европейската икономика и на секторите на културата и творческите дейности.

  С цел да насърчи задълбочаването на сътрудничеството между държавите-членки в областта на защитата на правата върху интелектуалната собственост, Европейската комисия създаде Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството, която се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ (MARKT). Обсерваторията изпълнява функцията на форум на публичните органи и заинтересованите лица от частния сектор за обмен на информация и опит, както и за насърчаване на най-добри практики в гарантирането на спазването на правата върху интелектуалната собственост. Освен това форумът функционира като централизирана платформа за събиране, мониторинг и съобщаване на важни сведения относно техническите инструменти за предотвратяване на фалшифицирането, неразрешеното копиране и пиратството.

  Обсерваторията обаче се сблъсква с голямото предизвикателство да изпълнява поверените й задачи и дейности, без да й е предоставена подходящата инфраструктура, за да работи ефективно. Приемането на необходимата законова уредба, както и на мерки за гарантиране на спазването на правата върху интелектуалната собственост изисква по-добро разбиране на естеството на нарушенията, включително на тяхното икономическо и културно въздействие. Поради това Обсерваторията и нейните увеличаващи се дейности и задачи трябва да бъдат въплътени в оперативна и разходоефективна институционална структура, която да й позволява да изпълнява ефективно задачите си и да подкрепя борбата срещу нарушенията на правата върху интелектуалната собственост.

  Докладчикът подкрепя предложението на Комисията за регламент, съгласно което на Службата за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) се поверява Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството. Това обединяване би предоставило на Обсерваторията достъп до необходимото финансиране и инфраструктура за изпълнението на нейните задачи и дейности, както и възможността да използва експертния опит на Службата. Освен това докладчикът счита, че създаването на взаимодействие между задачите на Обсерваторията и тези, които вече се изпълняват от Службата, ще позволи ефективно използване на финансовите и човешките ресурси без допълнителни разходи за бюджета на ЕС. Според оценките това обединяване би позволило да се направят спестявания от близо 40 000 евро в бюджета на ЕС, тъй като разходите за Обсерваторията в бъдеще ще се поемат от бюджета на OHIM.

  Въпреки това докладчикът счита, че предложението не се позовава в достатъчна степен на културното измерение на правата върху интелектуалната собственост и следователно на свързаните дейности и задачи на Обсерваторията, която насърчава културно многообразие и трайното опазване на културното наследство в Европа. Следователно е от съществено значение освен заинтересованите лица от публичната администрация и икономическия сектор в заседанията на Обсерваторията да участват съответният брой представители от секторите на културата и творческите дейности, а именно ангажираните в създаването на културно съдържание.

  Освен това докладчикът счита, че би било от полза за европейските граждани, бизнеса и публичната администрация Обсерваторията да разработи обществено достъпна онлайн платформа, предоставяща информация, най-добри практики, инструменти за повишаване на осведомеността, които могат да бъдат изтеглени безплатно, и инициативи за изграждане на капацитет относно многобройни законодателни и незаконодателни средства за борба с нарушенията на правата върху интелектуалната собственост.

  Накрая, докладчикът изразява убеждение, че в контекста на дейностите си Обсерваторията не следва да се занимава с организираната престъпност и тероризма, тъй като в Службата не съществува инфраструктура за управление на чувствителни данни за сигурността. Освен това не е необходимо да се увеличават правомощията на Службата в тази област, при положение че има други европейски органи, които вече се занимават с тези въпроси.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

  Изменение  1

  Предложение за регламент

  Съображение 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) Икономическото благоденствие на Европейския съюз (наричан по-долу „Съюзът“) се основава на постоянно творчество и иновации. Следователно наложителни са мерки за тяхната ефективна защита с оглед да се гарантира неговото благоденствие в бъдеще.

  (1) Икономическото благоденствие на Европейския съюз (наричан по-долу „Съюзът“) се основава на постоянно творчество и иновации. Следователно наложителни са мерки както за тяхното насърчаване, така и за тяхната ефективна защита с оглед да се гарантира, че те ще продължат да бъдат източник на благоденствие в бъдеще.

  Изменение  2

  Предложение за регламент

  Съображение 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) Правата върху интелектуалната собственост представляват особено важни стопански активи, които спомагат да се гарантира на новаторите и творците справедливо възнаграждение за техния труд и защита на техните инвестиции в научни изследвания и нови идеи.

  (2) Правата върху интелектуалната собственост представляват особено важни стопански активи, които предоставят съществена правна основа, гарантираща, че новаторите и творците получават справедливо възнаграждение за техния труд и защита на техните инвестиции в научни изследвания и нови идеи. Едно балансирано равнище на защита ще насърчи иновациите, растежа и достъпа до култура и творчески произведения.

  Изменение  3

  Предложение за регламент

  Съображение 2 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2a) Развиващата се и постоянно променящата се цифрова икономика оказа въздействие върху ефективността на настоящата законодателна рамка от мерки и инструменти за защита на правата върху интелектуалната собственост, по-специално по отношение на онлайн нарушенията. Поради това следва да се гарантира, че Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството разполага с необходимата инфраструктура и финансиране за ефективно изпълнение на задачите си.

  Изменение  4

  Предложение за регламент

  Съображение 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Прилагането на добре обмислен, хармонизиран и прогресивен подход към правата върху интелектуалната собственост е от първостепенно значение за успешното постигане на амбициозните цели, заложени в стратегията „Европа 2020“.

  (3) Прилагането на глобален и балансиран подход към правата върху интелектуалната собственост, хармонизиран на равнището на Съюза и отчитащ в необходимата степен правилата на Световната търговска организация, свързаната с тези въпроси правна рамка и Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване (2005)1, е от първостепенно значение за успешното постигане на амбициозните цели, заложени в стратегията „Европа 2020“ и Програмата в областта на цифровите технологии за Европа2 .

   

  ________________

   

  1 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf.

   

  2 Съобщение на Комисията от 26 август 2010 г.: „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“(COM(2010)0245/2).

  Изменение  5

  Предложение за регламент

  Съображение 3 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3a) В контекста на надлежно прилагане на настоящата правна рамка и като се вземат предвид бъдещите промени и изменения в нея, следва да бъде надлежно зачетено правото на обществеността на достъп до култура и до новите средства за творчество и личностно развитие, предоставени от новите информационни и комуникационни технологии.

  Изменение  6

  Предложение за регламент

  Съображение 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) Постоянното нарастване на нарушенията на права върху интелектуалната собственост представлява реална заплаха не само за икономиката на Съюза, но и за здравето и безопасността на потребителите в него. Поради това са необходими ефективни, незабавни и координирани действия на европейско и световно равнище за успешна борба с въпросното явление.

  (4) Постоянното нарастване на нарушенията на права върху интелектуалната собственост представлява реална заплаха не само за икономиката на Съюза, културната и творческата дейност и здравето и безопасността на потребителите в него, но също и за устойчивото опазване, насърчаване и защита на многообразието от форми на културно изразяване и наследство. Поради това са необходими ефективни, незабавни и координирани действия на европейско и световно равнище за успешна борба с въпросното явление, като същевременно се гарантира справедливо възнаграждение на авторите и справедлив достъп за обществеността.

  Изменение  7

  Предложение за регламент

  Съображение 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) В съобщението се посочва, че Обсерваторията следва да се превърне в център за събиране, контролиране и отчитане на информацията и данните за всички нарушения на права върху интелектуалната собственост. Тя следва да бъде използвана като платформа за сътрудничество между представители на националните органи и заинтересованите страни с цел обмен на идеи и на експертни познания за най-добри практики, разработване на съвместни стратегии за правоприлагане и изготвяне на препоръки до политиците. В съобщението се уточнява, че Обсерваторията ще бъде поддържана и управлявана от службите на Комисията.

  (6) В гореспоменатото съобщение се посочва, че Обсерваторията следва да се превърне в център за събиране, контролиране и отчитане на информацията и данните за всички нарушения на права върху интелектуалната собственост. Тя следва да бъде използвана като платформа за сътрудничество между представители на националните органи и всички публични и частни заинтересовани страни с цел обмен на идеи и на експертни познания за най-добри практики, разработване на съвместни стратегии за правоприлагане и изготвяне на препоръки до политиците. В посоченото съобщение се уточнява, че Обсерваторията ще бъде поддържана и управлявана от службите на Комисията.

  Изменение  8

  Предложение за регламент

  Съображение 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7) В своята Резолюция от 1 март 2010 г. за усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар Съветът прикани Комисията, държавите-членки и съответния икономически сектор да предоставят на Обсерваторията наличните надеждни и съпоставими данни относно фалшифицирането и пиратството и съвместно да разработят и приемат планове за събирането на допълнителна информация в контекста на Обсерваторията. Съветът също така прикани Обсерваторията да публикува всяка година обстоен годишен доклад за обхвата, мащаба и основните характеристики на фалшифицирането и пиратството, както и за тяхното въздействие върху вътрешния пазар. Въпросният годишен доклад следва да бъде подготвян въз основа на информацията, предоставена от органите на държавите-членки, Комисията и частния сектор при спазване на законодателството за защита на данните, относно обхвата, мащаба и основните характеристики на фалшифицирането и пиратството, както и за тяхното въздействие върху вътрешния пазар.

  (7) Комисията, държавите-членки и съответният икономически сектор следва да предоставят на Обсерваторията наличните надеждни и съпоставими данни относно нарушения на права върху интелектуалната собственост и съвместно да разработят и приемат планове за събирането на допълнителна информация в контекста на Обсерваторията. Обсерваторията следва да публикува всяка година обстоен годишен доклад за обхвата, мащаба и основните характеристики на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, както и за тяхното въздействие върху вътрешния пазар. Въпросният годишен доклад следва да бъде подготвян въз основа на информацията, предоставена от органите на държавите-членки, Комисията и частния сектор при спазване на законодателството за защита на данните, относно обхвата, мащаба и основните характеристики на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, както и за тяхното въздействие върху вътрешния пазар.

  Изменение  9

  Предложение за регламент

  Съображение 11

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (11) Предвид на редицата задачи, възложени на Обсерваторията, е нужно решение, което да гарантира адекватна и устойчива инфраструктура за изпълнение на въпросните задачи.

  (11) Предвид на редицата задачи, възложени на Обсерваторията, е нужно решение, което да гарантира адекватна и устойчива инфраструктура за изпълнение на въпросните задачи, както и ресурсите, необходими за тази цел.

  Изменение  10

  Предложение за регламент

  Съображение 17

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (17) Службата следва да предложи форум за сътрудничество между публичните органи и частния сектор, който да осигурява събирането, анализа и разпространението на съответни обективни, съпоставими и надеждни данни относно стойността на правата върху интелектуалната собственост и нарушаването им, разработването на най-добри практики и стратегии за защита на въпросните права и повишаване на обществената информираност относно последиците от нарушаването им. Освен това Службата следва да изпълнява допълнителни задачи, като например за по-добро познаване на стойността на правата върху интелектуалната собственост, повишаване чрез подходящи мерки за обучение на експертното равнище на лицата, участващи в упражняването на тези права, повишаване на информираността относно превантивните техники срещу фалшифицирането и засилване на сътрудничеството с трети държави и международни организации.

  (17) Службата следва да предложи форум за сътрудничество между публичните органи и заинтересованите страни като цяло, включително представители на частния сектор и гражданското общество, който да осигурява събирането, анализа и разпространението на съответни обективни, съпоставими и надеждни данни относно стойността на правата върху интелектуалната собственост и въздействието от нарушаването им върху творчеството и иновациите в рамките на Съюза, и който да определя и насърчава разработването на най-добри практики и стратегии за защита на въпросните права и повишаване на обществената информираност относно последиците от нарушаването им. Във връзка с това следва надлежно да се обмисли въздействието на цифровизацията и новите технологии за защитата на правата върху интелектуалната собственост и поощряването на нови ниши и бизнес модели, които разширяват законното предлагане на културно и творческо съдържание.

  Изменение  11

  Предложение за регламент

  Съображение 17 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (17a) Службата следва също така да изпълнява допълнителни задачи, като например подобряване на разбирането на стойността на правата върху интелектуалната собственост, повишаване на експертния опит на лицата, участващи в гарантирането на спазването на тези права чрез подходящи мерки за обучение и повишаване на информираността относно техниките за предотвратяване на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост. Сътрудничеството с трети държави, международни организации и неправителствени организации, специализирани в тази тематика, следва да бъде подобрено.

  Изменение  12

  Предложение за регламент

  Съображение 18

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (18) По отношение на представителите на частния сектор, в състава на Обсерваторията в контекста на нейните дейности Службата следва да включи подбрани представители на икономическите сектори, които са засегнати в най-голяма степен от нарушения на права върху интелектуалната собственост и са с най-голям опит в борбата срещу тези нарушения, и по-специално представители на носителите на права и на доставчиците на интернет услуги. Следва да се гарантира адекватното представителство и на малките и средните предприятия.

  (18) По отношение на представителите на частния сектор, в състава на Обсерваторията в контекста на нейните дейности Службата следва да включи подбрани представители на секторите, които са засегнати в най-голяма степен от нарушения на права върху интелектуалната собственост и са с най-голям опит в борбата срещу тези нарушения, и по-специално представители на носителите на права и интернет посредниците. В тази връзка особено внимание следва да се отдели на секторите, които поради своето естество създават до голяма степен нематериална стойност, като например сектора на творческите дейности и културата. Следва да се гарантира адекватното представителство на потребителите, на малките и средните предприятия, на създателите и ползвателите на културни услуги и платформи, включително заинтересованите страни от нестопанския сектор.

  Изменение  13

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква б)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) да се подобрява познаването на стойността на интелектуалната собственост;

  б) да се подобрява познаването на стойността и комплексния характер на интелектуалната собственост, както и разбирането на въздействието на нарушенията на правата върху тази собственост върху творчеството и иновациите в рамките на Съюза;

  Изменение  14

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква г)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г) да се повишава осведомеността на гражданите за въздействието на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост;

  г) да се повишава осведомеността на гражданите за въздействието на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост чрез насърчаване на информационни кампании във всички държави-членки;

  Изменение  15

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква д)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д) да се повишава експертното равнище на лицата, участващи в упражняването на права върху интелектуалната собственост;

  д) да се повишава експертното равнище на лицата, участващи в упражняването на права върху интелектуалната собственост и тяхната способност да се справят с новите предизвикателства, поставени от цифровата ера;

  Изменение  16

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква e)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  e) да се задълбочават познанията относно техническите средства за предотвратяване на фалшифицирането и пиратството, както и за борба с тези явления, включително чрез системи за засичане и проследяване;

  e) да се задълбочават и насърчават познанията във връзка с техническите средства за предотвратяване на нарушенията на права върху интелектуалната собственост, както и за борба с тях;

  Изменение  17

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква e а) (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ea) да се подобряват познанията относно съществуващи, функциониращи и законни бизнес модели, които предоставят достъп до произведения, защитени с авторски права, чрез търговия или по друг начин;

  Изменение  18

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква з а) (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  за) да се изготвят и насърчават най-добрите стратегии за национални практики и техники с цел гарантиране на спазването на правото в областта на интелектуалната собственост, произхождащи както от публичния, така и от частния сектор;

  Изменение  19

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква з б) (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  зб) да се извършва наблюдение и да се докладва за въздействието на законните оферти онлайн върху използването на неразрешено съдържание;

  Изменение  20

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква з в) (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  зв) да се извършва оценка на бариерите пред завършването на изграждането на ефективен цифров единен пазар и да се препоръчват ефективни варианти на политиката с цел преодоляване на такива бариери.

  Изменение  21

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква а)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а) провежда заседания на Обсерваторията в съответствие с член 4 през редовни интервали;

  а) провежда заседания на Обсерваторията в съответствие с член 4 през редовни интервали, най-малко веднъж годишно, и надлежно предоставя информация за провеждането на подобни заседания и техните резултати посредством платформи за публични консултации;

  Изменение  22

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква б)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) установява методика за събирането, анализа и отчитането на независими, обективни, съпоставими и надеждни данни във връзка с нарушения на правата върху интелектуалната собственост;

  б) установява прозрачна методика за събирането, анализа и отчитането на независими, обективни, съпоставими и надеждни данни във връзка с нарушения на правата върху интелектуалната собственост;

  Изменение  23

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква г)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г) събира, анализира и разпространява съответните обективни, съпоставими и надеждни данни относно икономическата стойност на интелектуалната собственост и нейния принос за икономически растеж, благоденствие, иновации, творчество, културно разнообразие, създаването на работни места за висококвалифицирани специалисти и разработването на висококачествени продукти и услуги в рамките на Съюза;

  г) събира, анализира и разпространява съответните обективни, съпоставими и надеждни данни относно стойността на интелектуалната собственост и нейния принос за икономически растеж, благоденствие, иновации, творчество, културно и езиково разнообразие, създаването на работни места за висококвалифицирани специалисти и разработването на висококачествени продукти и услуги в рамките на Съюза;

  Изменение  24

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква д)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д) предоставя редовни оценки и специализирани доклади по икономически сектори, географски области и вид нарушавани права върху интелектуалната собственост, в които наред с останалото се оценяват последиците от нарушенията на правата върху интелектуалната собственост за обществото, икономиката, здравеопазването, околната среда, безопасността и сигурността, както и връзката между тези нарушения с организираната престъпност и тероризма;

  д) предоставя редовни оценки и специализирани доклади по икономически сектори, географски области и вид нарушавани права върху интелектуалната собственост, в които наред с останалото се оценяват последиците от нарушенията на правата върху интелектуалната собственост за обществото, икономиката, здравеопазването, околната среда, безопасността и сигурността, както и връзката между тези нарушения с организираната престъпност, и които отчитат предизвикателствата, поставяни от новите информационни и комуникационни технологии при създаването на нови модели за управление на посочените права;

  Изменение  25

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква e)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  e) събира, анализира и разпространява информация относно най-добрите практики сред представителите, заседаващи в Обсерваторията, и разработване на стратегии, основани на такива практики;

  e) събира, анализира и разпространява информация относно най-добрите практики сред представителите, заседаващи в Обсерваторията, и компетентните органи на държавите-членки, както и разработва и разпространява стратегии, основани на такива практики;

  Изменение  26

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква ж)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ж) изготвя доклади и публикации за повишаване осведомеността на гражданите на Съюза относно въздействието на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и организира конференции, онлайн и офлайн кампании, мероприятия и заседания на европейско и международно равнище;

  ж) изготвя доклади и публикации за повишаване осведомеността сред гражданите на Съюза относно въздействието на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и организира конференции, онлайн и офлайн кампании, мероприятия и заседания на европейско и международно равнище, които разглеждат нови, балансирани и гъвкави предложения за защита на правата върху интелектуалната собственост в особено чувствителни области, като например сектора на културата и творческите дейности, като същевременно се запазват правата на гражданите на достъп в съответствие с действащото право;

  Изменение  27

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – точка й)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  й) изследва, оценява и популяризира технически средства за специалисти и техники за сравнение, включително системи за засичане и проследяване, които спомагат за различаването между оригинални и фалшифицирани продукти;

  й) събира информация, оценява и популяризира технически средства за специалисти и техники за сравнение, включително системи за засичане и проследяване, които спомагат за различаването между оригинални и фалшифицирани продукти

  Изменение  28

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква к а) (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ка) разработва обществено достъпна онлайн платформа, предоставяща информация, примери за най-добри практики, инструменти за повишаване на осведомеността, които могат да бъдат изтеглени безплатно, и инициативи за изграждане на капацитет относно многобройни законодателни и незаконодателни средства за борба с нарушенията на правата върху интелектуалната собственост;

  Изменение  29

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква л)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  л) изгражда стратегии в сътрудничество с централните служби за индустриална собственост на държавите-членки, включително Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс, и разработва техники, умения и инструменти, свързани със защитата на правата върху интелектуалната собственост, включително програми за обучение и информационни кампании;

  л) разработва стратегии в сътрудничество с централните служби за индустриална собственост на държавите-членки, включително Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс, свързани със защитата на правата върху интелектуалната собственост, включително програми за обучение и информационни кампании;

  Изменение  30

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква п)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  п) извършва сходни дейности, необходими на Службата за изпълнение на задачите, посочени в параграф 1.

  заличава се

  Изменение  31

  Предложение за регламент

  Член 4 - параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. За участие в заседанията, упоменати в член 2, параграф 2, буква а), Службата кани представители на публични администрации, органи и организации, занимаващи се със защитата на права върху интелектуалната собственост, както и представители на частния сектор.

  1. За участие в заседанията, упоменати в член 2, параграф 2, буква а), Службата кани представители на публични администрации, органи и организации, занимаващи се със защитата на права върху интелектуалната собственост, както и представители на неправителствени организации и на частния сектор.

  Изменение  32

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 2 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Към поканените представители на частния сектор, заседаващи в Обсерваторията, се добавя широка и представителна гама от органи на Европейския съюз и на държавите-членки за икономическите сектори, които са най-силно засегнати от нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и с най-голям опит в борбата с тях.

  Към поканените представители на частния сектор, заседаващи в Обсерваторията, се добавя широка и представителна гама от органи на Европейския съюз и на държавите-членки за секторите, които са най-силно засегнати от нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и с най-голям опит в борбата с тях.

  Изменение  33

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 2 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Адекватно трябва да бъдат представени организациите на потребителите, както и малките и средните предприятия.

  Адекватно трябва да бъдат представени организациите на потребителите, малките и средните предприятия, интернет посредниците, създателите и ползвателите на културни услуги и платформи, включително заинтересованите страни от нестопанския сектор.

  Изменение  34

  Предложение за регламент

  Член 4 - параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Службата кани по един национален представител на всяка държава-членка и по петима представители на Европейския парламент и на Комисията.

  3. Службата кани по един национален представител на всяка държава-членка и по петима представители на Европейския парламент и на Комисията. При назначаването на представителите на Европейския парламент трябва надлежно да се вземат предвид комисиите, в които тези представители участват в качеството си на членове на Европейския парламент, за да се гарантира, че областите, в които въздействието на правата върху интелектуалната собственост е най-силно, като например промишленост, култура или здравеопазване, имат възможно най-широко представителство.

  Изменение  35

  Предложение за регламент

  Член 4 - параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. Заседанията, упоменати в член 2, параграф 2, буква а), могат да бъдат организирани и по работни групи в рамките на Обсерваторията. За заседанията на работните групи като наблюдатели се поканват не повече от двама представители на Европейския парламент и не повече от двама представители на Комисията.

  5. Заседанията, упоменати в член 2, параграф 2, буква а), могат да бъдат организирани и по работни групи в рамките на Обсерваторията. За заседанията на работните групи се поканват не повече от двама представители на Европейския парламент и не повече от двама представители на Комисията.

  Изменение  36

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Службата взема предвид съществуващите задължения на държавите-членки, като изисква от тях да предоставят информация относно нарушенията на права върху интелектуалната собственост и се стреми да избягва дублиране на усилията.

  Изменение  37

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Лични данни не се трансферират, обработват, съхраняват или използват за други цели, дори по нареждане на Службата или на Обсерваторията.

  Изменение  38

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 1 – буква д)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д) препоръки относно бъдещите политики в областта на защитата на правата върху интелектуалната собственост, включително за засилване на ефективното сътрудничество между държавите-членки.

  д) наблюдения относно защитата на правата върху интелектуалната собственост и възможните бъдещи политики и стратегии, включително за засилване на сътрудничество със и между държавите-членки, въз основа на техния собствен опит;

  Изменение  39

  Предложение за регламент

  Член 8 - параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. В доклада се оценява работата на Службата по изпълнението на настоящия регламент, по-специално по отношение на въздействието му върху защитата на правата върху интелектуалната собственост във вътрешния пазар.

  2. В доклада се оценява работата на Службата по изпълнението на настоящия регламент, по-специално по отношение на въздействието му върху защитата на правата върху интелектуалната собственост във вътрешния пазар и се отделя особено внимание на различните области и сектори, до които се отнасят правата върху интелектуалната собственост.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на определени задачи, свързани със защитата на права върху интелектуалната собственост

  Позовавания

  COM(2011)0288 – C7-0136/2011 – 2011/0135(COD)

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  JURI

  7.6.2011 г.

   

   

   

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  CULT

  7.6.2011 г.

   

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Sabine Verheyen

  13.7.2011 г.

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  4.10.2011 г.

   

   

   

  Дата на приемане

  23.11.2011 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  22

  5

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Емил Стоянов, Hannu Takkula, Sampo Terho, László Tőkés, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Milan Zver

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Ramona Nicole Mănescu, Hans-Peter Martin, Mitro Repo

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Jaromír Kohlíček

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на определени задачи, свързани със защитата на права върху интелектуалната собственост

  Позовавания

  COM(2011)0288 – C7-0136/2011 – 2011/0135(COD)

  Дата на представяне в ЕП

  24.5.2011 г.

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  JURI

  7.6.2011 г.

   

   

   

  Подпомагаща(и) комисия(и)

    Дата на обявяване в заседание

  ITRE

  7.6.2011 г.

  IMCO

  7.6.2011 г.

  CULT

  7.6.2011 г.

   

  Неизказани становища

         Дата на решението

  ITRE

  15.6.2011 г.

   

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Antonio Masip Hidalgo

  11.7.2011 г.

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  11.10.2011 г.

  22.11.2011 г.

   

   

  Дата на приемане

  20.12.2011 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy

  Дата на внасяне

  3.1.2012 г.