ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují určité úkoly související s ochranou práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě evropského střediska pro sledování padělání a pirátství

9. 1. 2012 - (COM(2011)0288 – C7‑0136/2011 – 2011/0135(COD)) - ***I

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: Antonio Masip Hidalgo


Postup : 2011/0135(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0003/2012

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují určité úkoly souvisejícími s ochranou práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě evropského střediska pro sledování padělání a pirátství

(COM(2011)0288 – C7‑0136/2011 – 2011/0135(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2011)0288),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 a čl. 118 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7 0136/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. září 2011[1],

–   s ohledem na to, že zástupce Rady v dopise ze dne 21. prosince 2011 přislíbil, že postoj Parlamentu bude schválen, v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7-0003/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují určité úkoly souvisejícími s ochranou práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě evropského střediska pro sledování padělánípirátství

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují úkoly souvisejícími s prosazováním práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Řádný, harmonizovaný a progresivní přístup k právům duševního vlastnictví je zásadní v rámci úsilí o naplnění ambicí strategie Evropa 20201.

(3) Řádný, harmonizovaný a progresivní přístup k právům duševního vlastnictví je zásadní v rámci úsilí o naplnění ambicí strategie Evropa 2020 včetně Digitální agendy pro Evropu1.

 

________________

 

1COM(2010)0245, 26.8.2010.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Neustálý nárůst porušování práv duševního vlastnictví představuje skutečné ohrožení nejen hospodářství Unie, ale také zdraví a bezpečnosti spotřebitelů Unie. Úspěšný boj proti tomuto jevu tedy vyžaduje účinná, okamžitá a koordinovaná opatření na evropské i světové úrovni.

(4) Neustálý nárůst porušování práv duševního vlastnictví představuje skutečné ohrožení nejen hospodářství Unie, ale také v mnoha případech zdraví a bezpečnosti spotřebitelů Unie. Úspěšný boj proti tomuto jevu tedy vyžaduje účinná, okamžitá a koordinovaná opatření na vnitrostátní, evropské i světové úrovni.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) V rámci celkové strategie práv duševního vlastnictví stanovené usnesením Rady ze dne 25. září 2008 o komplexním evropském plánu boje proti padělání a pirátství vyzvala Rada Komisi, aby zřídila evropské středisko pro sledování padělání a pirátství (dále jen „středisko“). Komise proto vytvořila síť odborníků z veřejného i soukromého sektoru a její úkoly popsala ve sdělení „Posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu“.

(5) V rámci celkové strategie práv duševního vlastnictví stanovené usnesením Rady ze dne 25. září 2008 o komplexním evropském plánu boje proti padělání a pirátství vyzvala Rada Komisi, aby zřídila evropské středisko pro sledování padělání a pirátství. Komise proto vytvořila síť odborníků z veřejného i soukromého sektoru a její úkoly popsala ve sdělení „Posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu“. Tímto nařízením se mění název Evropského střediska pro sledování padělánípirátství na Evropské středisko pro porušování práv duševního vlastnictví (dále jen „středisko“).

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Sdělení stanovilo, že středisko by se mělo stát centrálním zdrojem pro shromažďování, monitorování a oznamování informací a údajů týkajících se veškerého porušování práv duševního vlastnictví. Mělo by být používáno jako platforma pro spolupráci mezi zástupci vnitrostátních orgánů a zúčastněných stran pro výměnu názorů a odborných znalostí o osvědčených postupech, vypracování společných strategií prosazování právdoporučení tvůrcům politiky. Sdělení uvedlo, že středisko bude spravováno a řízeno útvary Komise.

(6) Sdělení stanovilo, že středisko by se mělo stát centrálním zdrojem pro shromažďování, monitorování a oznamování informací a údajů týkajících se veškerého porušování práv duševního vlastnictví. Mělo by být používáno jako platforma pro spolupráci mezi zástupci vnitrostátních orgánů a zúčastněných stran pro výměnu názorů a odborných znalostí o osvědčených postupechvydávání doporučení tvůrcům politiky ohledně společných strategií prosazování. Sdělení uvedlo, že středisko bude spravováno a řízeno útvary Komise.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Ve svém usnesení o posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu ze dne 1. března 2010 vyzvala Rada Komisi, členské státy a příslušné odvětví, aby středisku poskytly dostupné spolehlivé a srovnatelné údaje o padělání a pirátství a aby společně v souvislosti se střediskem vyvinuly a odsouhlasily plány získávání dalších informací. Rada také středisko vyzvala, aby každoročně zveřejňovalo souhrnnou výroční zprávu o rozsahu a základních rysech padělání a pirátství, jakož i jejich dopadu na vnitřní trh. Tato výroční zpráva by měla být vypracována s informacemi od orgánů členských států, Komise a soukromého sektoru v mezích práva v oblasti ochrany údajů o rozsahu a základních rysech padělání a pirátství, jakož i jejich dopadu na vnitřní trh.

(7) Ve svém usnesení o posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu ze dne 1. března 2010 vyzvala Rada Komisi, členské státy a příslušné odvětví, aby středisku poskytly dostupné spolehlivé a srovnatelné údaje o padělání a pirátství a aby společně v souvislosti se střediskem vyvinuly a odsouhlasily plány získávání dalších informací. Rada také středisko vyzvala, aby každoročně zveřejňovalo souhrnnou výroční zprávu o rozsahu a základních rysech padělání a pirátství, jakož i jejich dopadu na vnitřní trh. Tato výroční zpráva by měla být vypracována s informacemi od orgánů členských států, Komise a soukromého sektoru v mezích práva v oblasti ochrany údajů o rozsahu a základních rysech padělání a pirátství, jakož i jejich dopadu na vnitřní trh. Rada rovněž uznala, že je třeba rozvíjet nové konkurenceschopné obchodní modely, které rozšiřují legální nabídku kulturníhotvůrčího obsahusoučasně předcházejí porušování práv duševního vlastnictvíbojují proti němu, neboť tyto modely jsou nezbytnými prostředky podpory hospodářského růstu, zaměstnanostikulturní rozmanitosti.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Evropský parlament ve svém doporučení ze dne 26. března 2009posílení bezpečnostizákladních svobod na internetu1 doporučil, aby Rada zachovala úplnýbezpečný přístupinternetusoučasně povzbuzovala spolupráci mezi soukromýmiveřejnými subjekty při posilování spolupráceoblasti vymáhání práva.

 

________________

 

1 Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 206.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 12. května 2011uvolnění potenciálu kulturníchtvůrčích odvětví1 naléhavě vyzval Komisi, aby zohlednila specifické problémy, se kterými se potýkají maléstřední podniky, pokud jdeuplatňování jejich práv duševního vlastnictví,aby prosazovala osvědčené postupyúčinné metodyohledem na tato práva.

 

__________________

 

1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0240.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b) Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 6. července 2011komplexním přístupuochraně osobních údajůEvropské unii1 vyzval Komisi, aby zajistila úplnou harmonizaciprávní jistotu poskytující jednotnoukvalitní ochranu jednotlivců za všech okolností.

 

________________

 

1 Přijaté texty, P6_TA(2011)0323.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Tyto úkoly by se měly týkat všech práv duševního vlastnictví, na které se vztahují právní předpisy Unie nebo vnitrostátní právní předpisy dotčeného členského státutéto oblasti, neboť v mnoha případech má porušování vliv na celou řadu práv duševního vlastnictví. Jsou také zapotřebí údaje a výměna osvědčených postupů v oblasti úplné škály práv duševního vlastnictví, aby bylo možné získat kompletní obraz o situaci a umožnit navržení komplexních strategií s cílem omezit porušování práv duševního vlastnictví. V souvislostitěmito úkoly by tedy mělo být pověření úřadu rozšířeno tak, aby zahrnovalo ochranu patentů, autorského právaprávním souvisejících, jakožzeměpisných označení.

(14) Tyto úkoly by se měly týkat všech práv duševního vlastnictví, na které se vztahuje směrnice 2004/48/ES, neboť v mnoha případech má porušování vliv na celou řadu práv duševního vlastnictví. Jsou také zapotřebí údaje a výměna osvědčených postupů v oblasti úplné škály práv duševního vlastnictví, aby bylo možné získat kompletní obraz o situaci a umožnit navržení komplexních strategií s cílem omezit porušování práv duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Úřad by měl poskytnout fórum, které spojí veřejné orgány a soukromý sektor, a zajistit tak shromažďování, analýzu a šíření příslušných objektivních, srovnatelných a spolehlivých údajů týkajících se hodnoty práv duševního vlastnictví a porušování těchto práv, rozvoj osvědčených postupů a strategií na ochranu práv duševního vlastnictví a zvyšování informovanosti veřejnosti o dopadech porušování práv duševního vlastnictví. Úřad by měl plnit také další úkoly, jako například zlepšovat chápání hodnoty práv duševního vlastnictví, rozšiřovat odborné znalosti osob zapojených do prosazování práv duševního vlastnictví vhodnými opatřeními v oblasti odborné přípravy, rozšiřovat znalosti o postupech předcházení padělání a zlepšovat spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi.

(17) Úřad by měl poskytnout fórum, které spojí veřejné orgány a soukromý sektor, a zajistit tak shromažďování, analýzu a šíření příslušných objektivních, srovnatelných a spolehlivých údajů týkajících se hodnoty práv duševního vlastnictví a porušování těchto práv, hledánípodpora osvědčených postupů a strategií na prosazování práv duševního vlastnictví a zvyšování informovanosti veřejnosti o dopadech porušování práv duševního vlastnictví. Úřad by měl plnit také další úkoly, jako například zlepšovat chápání hodnoty práv duševního vlastnictví, zajišťovat výměnu informacínových konkurenceschopných systémech podnikání rozšiřujících legální nabídku kulturníhotvůrčího obsahu, rozšiřovat odborné znalosti osob zapojených do prosazování práv duševního vlastnictví vhodnými opatřeními v oblasti odborné přípravy, rozšiřovat znalosti o postupech předcházení padělání a zlepšovat spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. Komise by měla být zapojena do činnosti střediska podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) Úřad by měl proto usnadňovatpodporovat činnost vnitrostátních orgánů, soukromého sektoruorgánů EUoblasti prosazování práv duševního vlastnictví, zejména pak jejich činnostboji proti porušování těchto práv. Středisko nesmí vykonávat své pravomoci podle tohoto nařízení způsobem, který by ve svém důsledku bránil členským státům ve výkonu jejich pravomocí. Úkolyčinnosti úřadu podle tohoto nařízení nezahrnují účast na jednotlivých operacích nebo vyšetřováních prováděných příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17b)cílem plnit tyto úkoly co nejúčinněji by úřad měl konzultovatspolupracovatostatními orgány na vnitrostátní, evropsképřípadně mezinárodní úrovni, vytvářet součinnostaktivitami těchto orgánůvyhýbat se jakémukoli překrývání činnosti.

Pozměňovací návrh                       14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17c)důsledku informačních povinností, které toto nařízení ukládá členským státůmsoukromému sektoru, by neměla vznikat přílišná administrativní zátěžnemělo by docházettomu, aby musely být poskytovány údaje, které členské státyzástupci soukromého sektoru již poskytli orgánům EU na základě stávajících povinností stanovených právními předpisy EU.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Pokud jde o zástupce soukromého sektoru, úřad by měl při svolávání zasedání střediska v souvislosti s jeho činností zahrnout reprezentativní výběr hospodářských odvětví, která jsou bojem proti porušování práv duševního vlastnictví nejvíce dotčena a mají s tímto bojem nejvíce zkušeností, zejména zástupce držitelů práv a poskytovatelů internetových služeb. Mělo by být rovněž zajištěno odpovídající zastoupení spotřebitelů a malých a středních podniků.

(18) Pokud jde o zástupce soukromého sektoru, úřad by měl při svolávání zasedání střediska v souvislosti s jeho činností zahrnout reprezentativní výběr hospodářských odvětví včetně tvůrčích odvětví, která jsou bojem proti porušování práv duševního vlastnictví nejvíce dotčena nebo mají s tímto bojem nejvíce zkušeností, zejména zástupce držitelů práv, včetně autorů a jiných tvůrců, a poskytovatelů internetových služeb. Mělo by být rovněž zajištěno odpovídající zastoupení spotřebitelů a malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Úřad by měl plnit úkoly a činnosti spojené s ochranou práv duševního vlastnictví za využití svých vlastních rozpočtových prostředků.

(19) Úřad by měl plnit úkoly a činnosti spojené s prosazováním práv duševního vlastnictví za využití svých vlastních rozpočtových prostředků,

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 1

Článek 1

Předmět

Předmětoblast působnosti

Toto nařízení svěřuje Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (dále jen „úřad“) určité úkoly spojenéochranou práv duševního vlastnictví. Při plnění těchto úkolů úřad pravidelně zve odborníky, orgányzúčastněné strany, kteří se budou scházet pod názvem „evropské středisko pro sledování padělánípirátství“ (dále jen „středisko“).

Toto nařízení svěřuje Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (dále jen „úřad“) úkoly, jejichž cílem je usnadňovatpodporovat činnost vnitrostátních orgánů, soukromého sektoruorgánů Unieboji proti porušování práv duševního vlastnictví, na něž se vztahuje směrnice 2004/48/ESdodržování práv duševního vlastnictví.

 

Při plnění těchto úkolů úřad pořádá, technicky zajišťujepodporuje setkání odborníků, orgánůzúčastněných stran scházejících se pod názvem „evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví“ (dále jen „středisko“).

 

Úkolyčinnosti úřadu podle tohoto nařízení nezahrnují účast na jednotlivých operacích nebo vyšetřováních prováděných příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zlepšovat chápání rozsahudopadu porušování práv duševního vlastnictví chráněných podle právních předpisů Evropské unie nebo vnitrostátních právních předpisů členských států, včetně právprůmyslovému vlastnictví, autorského právaprávním souvisejících;

vypouští se

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) zlepšovat chápání hodnoty duševního vlastnictví;

Odůvodnění

Přesunutí čl. 2 odst. 1a a čl. 2 odst. 1b.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zlepšovat chápání hodnoty duševního vlastnictví;

b) zlepšovat chápání rozsahudopadu porušování práv duševního vlastnictví;

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) zvyšovat povědomí občanů o dopadu porušování práv duševního vlastnictví;

d) pomáhat při zvyšování povědomí občanů o dopadu porušování práv duševního vlastnictví;

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) rozšiřovat znalosti technických nástrojů pro předcházení padělánípirátstvípro boj proti nim, včetně systémů sledování;

f) rozšiřovat znalosti technických nástrojů pro předcházenířešení porušování práv duševního vlastnictví, včetně systémů sledování, které pomáhají rozlišit mezi pravýmipadělanými produkty;

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) zlepšovat online výměnu informací souvisejících s ochranou práv duševního vlastnictví mezi orgány členských států zapojenými do ochrany práv duševního vlastnictví a podporovat spolupráci s ústředními úřady průmyslového vlastnictví členských států a mezi těmito úřady, včetně Úřadu Beneluxu pro ochranu duševního vlastnictví;

g) poskytovat mechanismy, které pomáhají zlepšovat online výměny informací souvisejících s prosazováním práv duševního vlastnictví mezi orgány členských států zabývajícími se těmito právy a podporovat spolupráci s těmito orgány a mezi nimi navzájem;

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) podporovat mezinárodní spolupráci s úřady pro duševní vlastnictví ve třetích zemích s cílem vytvářet strategie a rozvíjet postupy pro ochranu práv duševního vlastnictví, dovednosti a nástroje.

h) na základě konzultací členskými státy usilovatpodporu mezinárodní spolupráce s úřady pro duševní vlastnictví ve třetích zemích s cílem vytvářet strategie a rozvíjet postupy pro prosazování práv duševního vlastnictví, dovednosti a nástroje.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Při plnění úkolů stanovených v odstavci 1 provádí úřad tyto činnosti:

2. Při plnění úkolů stanovených v odstavci 1 provádí úřad tyto činnostisouladupracovním programem přijatým podle článku 7 a v souladuprávními předpisy Evropské unie:

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)pravidelných intervalech svolává zasedání střediskasouladučlánkem 4;

vypouští se

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) vytváří metodiku sběru, analýzy a oznamování nezávislých, objektivních, srovnatelných a spolehlivých údajů týkajících se porušování práv duševního vlastnictví;

b) vytváří transparentní metodiku sběru, analýzy a oznamování nezávislých, objektivních, srovnatelných a spolehlivých údajů týkajících se porušování práv duševního vlastnictví;

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) předkládá pravidelná hodnocení a specifické zprávy podle hospodářského odvětví, zeměpisné oblasti a druhu porušeného práva duševního vlastnictví, které mimo jiné hodnotí dopad porušování práv duševního vlastnictví na společnost, hospodářství, zdraví, životní prostředí, bezpečnost a zabezpečenívztah mezi tímto porušovánímorganizovanou trestnou činnostíterorismem;

e) předkládá pravidelná hodnocení a specifické zprávy podle hospodářského odvětví, zeměpisné oblasti a druhu porušeného práva duševního vlastnictví, které mimo jiné hodnotí dopad porušování práv duševního vlastnictví na společnost, hospodářství, mimo jiné hodnocení dopadů na maléstřední podniky, dále zdraví, životní prostředí, bezpečnost a zabezpečení;

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) sbírá, analyzuje a šíří informace o osvědčených postupech mezi zástupci, kteří zasedají v rámci střediska, a na základě těchto postupů rozvíjí strategie;

f) sbírá, analyzuje a šíří informace o osvědčených postupech mezi zástupci, kteří zasedají v rámci střediska, a na základě těchto postupů vydává doporučení ohledně strategií;

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) vypracovává zprávy a publikace pro zvyšování informovanosti občanů Unie o dopadu porušování práv duševního vlastnictví a organizuje konference, onlineoffline kampaně, akce a setkání na evropské i mezinárodní úrovni;

g) vypracovává zprávy a publikace pro zvyšování informovanosti občanů Unie o dopadu porušování práv duševního vlastnictví a za tímto účelem organizuje konference, akce a setkání na evropské i mezinárodní úrovnipomáhá při organizaci vnitrostátníchceloevropských akcí, zejména formou poskytování údajůinformací;

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) sleduje rozvoj nových konkurenceschopných obchodních modelů, které rozšiřují legální nabídku kulturníhotvůrčího obsahu, podněcují k výměně informacízvyšuje povědomí spotřebitelůtéto oblasti;

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) organizuje ad hoc setkání odborníků na podporu své práce podle tohoto nařízení;

i) organizuje ad hoc setkání odborníků, včetně setkání akademických odborníkůsetkání zástupců příslušných organizací občanské společnosti, na podporu své práce podle tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) zkoumá, hodnotí a podporuje technické nástroje pro odborníky a referenční postupy, včetně systémů sledování, které pomáhají odlišit pravé produkty od padělaných;

j) identifikuje a podporuje technické nástroje pro odborníky a referenční postupy, včetně systémů sledování, které pomáhají odlišit pravé produkty od padělaných;

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) spolupracuje s vnitrostátními orgány při vytváření online sítě pro výměnu informací týkajících se ochrany práv duševního vlastnictví online, včetně varovných hlášeníinformacíreálném časeporušování práv duševního vlastnictví, mezi orgány veřejné správy, orgány a organizacemi v členských státech, které se zabývají ochranou práv duševního vlastnictví;

k) spolupracuje s vnitrostátními orgányKomisí při vytváření online sítě pro usnadnění výměny informací mezi orgány veřejné správy, orgány a organizacemi v členských státech, které se zabývají ochranouprosazováním práv duševního vlastnictví,souvislostiporušováním těchto práv;

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l) vytváří strategie ve spolupráci s ústředními úřady průmyslového vlastnictví členských států, včetně Úřadu Beneluxu pro ochranu duševního vlastnictví, a rozvíjí postupy, dovednosti a nástroje související s ochranou práv duševního vlastnictví, včetně odborné přípravy a informačních kampaní;

l) spolupracuje s ústředními úřady průmyslového vlastnictví členských států, včetně Úřadu Beneluxu pro ochranu duševního vlastnictví, a s orgány ostatních členských států působícímioblasti práv duševního vlastnictví,vytvářítěmito úřady součinnosticílem rozvíjetpropagovat postupy, dovednosti a nástroje související s prosazováním práv duševního vlastnictví, včetně odborné přípravy a informačních kampaní;

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m) rozvíjí programy technické pomoci třetím zemím a rovněž připravuje a organizuje zvláštní vzdělávací programy a akce pro úředníky ze třetích zemí zapojené do ochrany práv duševního vlastnictví;

m) na základě konzultacíčlenskými státy rozvíjí programy technické pomoci třetím zemím a rovněž připravuje a organizuje zvláštní vzdělávací programy a akce pro úředníky ze třetích zemí zapojené do ochrany práv duševního vlastnictví;

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. n

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n) poskytuje doporučení Komisi týkající se otázek, které spadají do působnosti tohoto nařízení, včetně doporučení na základě žádosti Komise;

n) poskytuje Komisi na její žádost doporučení týkající se otázek, které spadají do působnosti tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. o

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o) vypracovává roční pracovní program pro zasedání uvedenápísmeni a)souladupolitikamiprioritami Unieoblasti ochrany práv duševního vlastnictví;

vypouští se

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Při provádění úkolůčinností uvedenýchodstavcích 12 úřad dodržuje platná ustanovení právních předpisů Evropské unieochraně údajů.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Úřad vyzve k účasti na zasedáních uvedenýchčl. 2 odst. 2 písm. a) zástupce orgánů veřejné správy, orgánů a organizací zabývajících se ochranou práv duševního vlastnictví a zástupce soukromého sektoru.

1. Za účelem provádění činností uvedenýchčl. 2 odst.2 úřad vyzve k účasti na zasedáních střediska nejméně jednou ročně zástupce orgánů veřejné správy, orgánů a organizacíčlenských státech zabývajících se ochranou práv duševního vlastnictví a zástupce soukromého sektoru, aby se mohli podílet na činnosti úřadu podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zástupci zasedající v rámci střediska, kteří byli přizváni ze soukromého sektoru, zahrnují širokou a reprezentativní škálu orgánů Unie a vnitrostátních orgánů zastupujících různá hospodářská odvětví, která jsou bojem proti porušování práv duševního vlastnictví nejvíce dotčenamají s tímto bojem nejvíce zkušeností.

Zástupci zasedající v rámci střediska, kteří byli přizváni ze soukromého sektoru, zahrnují širokou, reprezentativnívyváženou škálu orgánů Unie a vnitrostátních orgánů zastupujících různá hospodářská odvětví, včetně tvůrčích odvětví, která jsou bojem proti porušování práv duševního vlastnictví nejvíce dotčena nebo mají s tímto bojem nejvíce zkušeností.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Řádně zastoupeny jsou organizace spotřebitelů a malé a střední podniky.

Řádně zastoupeny jsou organizace spotřebitelů a malé a střední podniky, autořidalší tvůrci.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Úřad přizve jednoho národního zástupcekaždého členského státupo pěti zástupcíchEvropského parlamentuKomise.

3. Úřad vyzve každý členský stát, aby na zasedání střediska vyslal nejméně jednoho zástupce ze své veřejné správy.tomto ohledu členské státy zajišťují kontinuitu činnosti střediska.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Jména zástupců, programzápisy ze zasedání se zveřejňují na internetových stránkách úřadu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Zasedání uvedená v čl. 2 odst. 2 písm. a) mohou být rovněž organizovánapracovních skupináchrámci střediska. Na zasedání pracovních skupin jsou jako pozorovatelé přizváni až dva zástupci Evropského parlamentuaž dva zástupci Komise.

5. Zasedání uvedená v odstavci 1 mohou být doplněna pracovními skupinami skupiny v rámci střediska složenými ze zástupců členských státůzástupců soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Kromě zasedání uvedenýchodstavci 1 úřad ve vhodných případech pořádá zasedání, jichž se účastní:

 

a) zástupci orgánů veřejné správy, orgánůorganizacíčlenských státech, nebo

 

b) zástupci soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b. Na zasedání, na něž se vztahuje tento článek, jsou přizváni členové nebo jiní zástupci Evropského parlamentuKomise,to podle potřeby jako účastníci nebo jako pozorovatelé.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 4 – bod 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5c. Jména zástupců, programzápisy ze zasedání uvedenýchtomto článku se zveřejňují na internetových stránkách úřadu.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny právní předpisy, které upravují zpracování osobních údajů, zástupci členských státůsoukromého sektoru zasedajícírámci střediska:

1.souladuvnitrostátními právními předpisy, včetně právních předpisů, které upravují zpracování osobních údajů, členské státy ve vhodných případech na žádost úřadu nebovlastního podnětu:

a) informují úřad o svých politikách a strategiích v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví a o veškerých jejich změnách;

a) informují úřad o svých obecných politikách a strategiích v oblasti prosazování práv duševního vlastnictví a o veškerých jejich změnách;

b) poskytují statistické údaje o porušování práv duševního vlastnictví;

b) poskytují dostupné statistické údaje o porušování práv duševního vlastnictví;

c) informují úřad o veškeré relevantní judikatuře.

c) informují úřad o důležité judikatuře.

 

1a. Aniž jsou dotčeny právní předpisy, které upravují zpracování osobních údajůochranu důvěrných informací, zástupci soukromého sektoru zasedajícírámci střediska na žádost úřadu podle možností:

 

a) informují úřadpolitikáchstrategiíchoblasti své činnosti týkajících se prosazování práv duševního vlastnictví a o veškerých jejich změnách;

 

b) poskytují statistické údajeporušování práv duševního vlastnictvíoblasti své činnosti;

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Interní správní pokynyoznámení

Úřad

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Na provádění úkolůčinností stanovených tímto nařízením se použije hlava XII nařízení Rady č. 207/2009.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Obsah zprávy o činnosti

Obsah pracovního programuzprávy o činnosti

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a. Úřad vypracuje roční pracovní program, který vhodným způsobem stanoví priority činností podle tohoto nařízení,program zasedání střediskasouladupolitikamiprioritami Unieoblasti ochrany práv duševního vlastnictvíve spolupráci se zástupci uvedenýmičl. 4 odst. 5a písm. a).

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. -1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pracovní program uvedenýodstavci -1a je pro informaci předán správní radě úřadu.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) celkové zhodnocení plnění úkolů úřadu, jak stanoví toto nařízení;

c) celkové zhodnocení plnění úkolů úřadu, jak stanoví toto nařízenípracovní program vypracovaný podle odstavce -1a;

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) doporučení týkající se budoucích politikoblasti ochrany práv duševního vlastnictví, včetně doporučení, jak posílit účinnost spolupráce mezi členskými státy.

vypouští se

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) připomínkyprosazování práv duševního vlastnictví a k případným budoucím politikámstrategiím, včetně způsobů zlepšování účinné spoluprácečlenskými státymezi nimi navzájem;

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb) celkové posouzení řádného zastoupení všech subjektů uvedenýchčl. 4 odst. 2 ve středisku.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Prezident úřadu před tím, než předloží Evropskému parlamentu, Komisisprávní radě zprávučinnosti uvedenoutomto článku, konzultuje její příslušné části se zástupci ve středisku uvedenýmičl. 4 odst. 3a písm. a).

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Tato hodnotící zpráva posoudí výkon úřadu při provádění tohoto nařízení, zejména pokud jde o jeho dopad na ochranu práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu.

2. Tato hodnotící zpráva posoudí provádění tohoto nařízení, zejména pokud jde o jeho dopad na prosazování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Při přípravě hodnotící zprávy Komise konzultuje otázky uvedené v odstavci 2 se zástupci, kteří zasedají v rámci střediska.

3. Při přípravě hodnotící zprávy Komise konzultuje otázky uvedené v odstavci 2úřadem, členskými státyzástupci, kteří zasedají v rámci střediska.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise předloží hodnotící zprávu Evropskému parlamentu a Radě a uskuteční o ní širokou konzultaci mezi zúčastněnými stranami.

4. Komise předloží hodnotící zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskémusociálnímu výboruuskuteční o ní širokou konzultaci mezi zúčastněnými stranami.

  • [1]  Úř. věst C 0, 0.0.0000, s. 0./ Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

STANOVISKO Výboru pro vnitřní trhochranu spotřebitelů (30. 11. 2011)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují určité úkoly souvisejícími s ochranou práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě evropského střediska pro sledování padělání a pirátství
(KOM(2011)0288 – C7‑0136/2011 – 2011/0135(COD))

Navrhovatel: Adam Bielan

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropské středisko pro sledování padělání a pirátství, jež bylo vytvořeno v roce z 2009 jako iniciativa Rady a Komise s cílem řešit rostoucí hrozbu, kterou představuje obchodování s padělaným a pirátským zbožím, se stalo střediskem odborných znalostí, pokud jde o shromažďování, sledování a podávání informací a údajů souvisejících s porušováním práv duševního vlastnictví, a platformou pro spolupráci zástupců národních úřadů a zúčastněných stran, v rámci níž si mohou vyměňovat nápady týkající se osvědčených postupů za účelem vytvoření strategií pro vymáhání práv duševního vlastnictví. Od založení střediska rozšiřovala jeho kompetence o další povinnosti v oblasti potřeby provádění školících programů EU určených pro partnery zapojené do boje proti padělání a pirátství Rada[1] , a Evropský parlament[2], který vyzval ke sběru údajů vědeckého výzkumu v oblasti padělání a nařízení o právech duševního vlastnictví. Konečně nedávno zveřejněná studie zadaná Generálním ředitelstvím Komise pro obchod[3] doporučuje, aby se středisko stalo jediným kontaktním místem pro vnější strany v rámci Komise a mezinárodním místem pro vytváření a šíření osvědčených postupů.

Má-li se patřičně pokročit s realizací úkolů, kterými bylo středisko pověřeno při zahájení projektu v roce 2009, a mají-li být dále rozvíjeny jeho operační činnosti, je naprosto nezbytné změnit jeho stávající statut zavedením udržitelných změn, pokud jde o infrastrukturu, lidské zdroje, IT a především nezbytnou odbornou způsobilost. Tyto změny si vyžádají nezbytné finanční zdroje.

Evropská komise navrhuje, aby úkoly, které v současnosti středisko plní, byly svěřeny Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu. Na základě vyhodnocení dopadu, které provedla Komise, a za podpory všech zúčastněných stran[4] se převod střediska pod Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) považoval za vhodný, a to zejména s ohledem na to, že tento úřad má k dispozici dostatečné finanční prostředky a má odbornou způsobilost, jež mu umožňuje plnit úkoly a činnosti střediska, jež byly v poslední době rozšířeny.

Zpravodaj vítá návrh Komise na svěření úkolů střediska úřadu OHIM za účelem lepšího provádění povinností, které mu byly svěřeny. S ohledem na pokračující růst obchodu s padělaným a pirátským zbožím, který má za následek omezení pobídek k inovacím pro podniky a často vede ke snížení počtu pracovních míst, se jeví jako žádoucí posílit koordinovanou politiku v této záležitosti. Zpravodaj by také rád zdůraznil, že pokud jde o určité kategorie produktů (jako jsou léčiva, hračky, automobilové součástky, vybavení domácnosti atd.) představuje padělání hrozbu pro lidské zdraví a vede k výraznému snížení ochrany spotřebitelů, což je jedním z hlavních důvodů znepokojení Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj se proto domnívá, že existují patřičné důvody informovat veřejnost a zvýšit informovanost o možných nebezpečích a důsledcích, které s sebou nese prudký nárůst padělání a pirátství zaznamenaný v posledních letech. Je třeba zdůraznit, že také MSP musí ve velkém měřítku čelit problémům plynoucím z padělání.

Všechny výše uvedené aspekty představují vážnou hrozbu, pokud jde o řádné fungování vnitřního trhu. Pokud jde o členské státy, nárůst padělání nebo pirátství rovněž vede k značným ztrátám v oblasti příjmů z daní.

Při zohlednění výše uvedeného vítá zpravodaj myšlenku svěřit úřadu OHIM úkoly související s ochranou práv duševního vlastnictví a se sloučením veřejných a soukromých zástupců v rámci evropského středisko pro sledování padělání a pirátství. Zpravodaj se domnívá, že předložené řešení je nákladově účinné a umožní středisku přístup k nezbytnému odbornému zázemí, zdrojům a financování v co nejkratší době. Zpravodaj se však domnívá, že je třeba zdůraznit, že přístup k finančním zdrojům nezbytným k plnění úkolů musí být zajištěn za všech okolností.

Konkrétně by zpravodaj rád zdůraznil, že je důležité zajistit, aby informace shromážděné, analyzované a šířené úřadem OHIM splňovaly řadu kritérií, pokud jde o úplnost a kvalitu informací. Kromě toho zastává zpravodaj názor, že je naprosto nezbytné zajistit, aby se činnosti prováděné úřadem OHIM, zejména pokud jde o schůze střediska, řídily pevnými zásadami transparentnosti. Konečně pak je třeba při plánování nových činností úřadu OHIM zohlednit skutečnost, že v různých členských státech byla zavedena řada strategií týkajících porušování práv duševního vlastnictví.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Práva duševního vlastnictví jsou důležitým obchodním majetkem, který inovátorům a tvůrcům pomáhá zajistit přiměřenou návratnost jejich práce a ochranu jejich investice do výzkumu a nových myšlenek.

(2) Práva duševního vlastnictví jsou důležitým obchodním majetkem, který má zásadní význam pro celý evropský systém produkce,to včetně malýchstředních podniků, a který inovátorům a tvůrcům pomáhá zajistit přiměřenou návratnost jejich práce a ochranu jejich investice do výzkumu a nových myšlenek. Umožňuj rovněž inovacezlepšují přístup spotřebitelůvědomosteminformacím.

Odůvodnění

Práva duševního vlastnictví by měla tvůrcům zajistit návratnost investic a veřejnosti umožnit získat přístup k informacím a vědomostem. Pokud se EU chce stát znalostní ekonomikou, potřebuje vyvážený systém. Při přílišné ochraně a nepřiměřeném prosazování hrozí, že bude rovnováha narušena ke škodě spotřebitelů a občanů. EU musí uznat dvojí účel práv duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Cílem tohoto nařízení je zajistit ochranu duševního vlastnictvísouladučl. 17 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen Listina)ochranu osobních údajůsouladučlánkem 8 Listiny.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Neustálý nárůst porušování práv duševního vlastnictví představuje skutečné ohrožení nejen hospodářství Unie, ale také zdraví a bezpečnosti spotřebitelů Unie. Úspěšný boj proti tomuto jevu tedy vyžaduje účinná, okamžitá a koordinovaná opatření na evropské i světové úrovni.

(4) Neustálý nárůst porušování práv duševního vlastnictví představuje skutečné ohrožení hospodářství Unie především proto, že má negativní důsledky pro konkurenceschopnost malýchstředních podniků. Mimoto prudký nárůst padělaných produktů používanýchkaždodenním životě spotřebitelů Unie ohrožuje jejich zdraví a bezpečnost.ohledem na tuto skutečnost je třeba zintenzívnit úsilítéto oblasti, zejména pokud jdelékypotraviny. Úspěšný boj proti tomuto jevu tedy vyžaduje účinná, okamžitá a koordinovaná opatření na evropské i světové úrovni.tohoto důvodu je vhodné zdůraznit důležitost větší spoluprácevýměny informací mezi příslušnými orgány jednotlivých členských států.

Odůvodnění

Malé a střední podniky mají pro hospodářství Unie zvláštní význam a proto si negativní dopady vyplývající z porušování práv duševního vlastnictví zaslouží být konkrétně zmíněny. Kromě toho má padělání dopad nejen na luxusní produkty, ale ve stále větší míře se jedná i o zboží používané spotřebiteli v jejich každodenním životě (produkty osobní péče, automobilové součástky, domácí spotřebiče atd.), a proto je důležité zdůraznit rizika pro bezpečnost a zdraví spotřebitelů. Padělání medikamentů a potravinářských výrobků ohrožuje nejen evropské podniky, ale ohrožuje také životy evropských spotřebitelů a může vést až k úmrtí. Proto je důležité zvýšit úsilí v těchto dvou odvětvích.

Pozměňovací návrh  4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (dále jen „úřad“) by měl ve spoluprácičlenskými státyKomisí vypracovat podrobnou analýzu dopadu porušování práva duševního vlastnictví na podniky, zejména na maléstřední podniky,cílem nalézt nejlepší možná řešeníumožnit výměnu osvědčených postupů.

Odůvodnění

Porušování práv duševního vlastnictví závažně poškozuje inovace, ničí pracovní místa a vytváří vážné problémy pro průmysl, zejména pro MSP. Z tohoto důvodu je třeba nalézt řešení, která by byla s ohledem na problémy a potřeby podniků nejvhodnější.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 22. září 2010 o dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu vyzval členské státy a Komisi, aby rozšířily spolupráci mezi úřadem a vnitrostátními úřady pro duševní vlastnictví tak, aby zahrnula i boj proti porušování práv duševního vlastnictví.

(10) Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 22. září 2010 o dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu vyzval členské státy a Komisi, aby rozšířily spolupráci mezi úřadem a vnitrostátními úřady pro duševní vlastnictví tak, aby zahrnula i boj proti porušování práv duševního vlastnictví. Mimoto vyjádřil své přání, aby středisko sloužilo mimo jiné ke shromažďování poznatků vědeckého výzkumuoblasti paděláníregulace práv duševního vlastnictví. Dále vyzval středisko, aby provedlo zevrubnou analýzu problému odcizování osobních údajů po internetupředložilo návrhy na boj proti tomuto jevu.

Odůvodnění

Vědecké inovace představují pro evropské hospodářství zásadní příspěvek; z tohoto důvodu má velký význam zajištění sběru údajů vědeckého výzkumu. Narůstá problém průmyslové online špionáže a krádeže osobních údajů po internetu, které tvoří průmyslové vlastnictví, zejména u technické dokumentace a zdrojových kódů.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)cílem podpořit podnikateleUnie, aby uplatňovali svá práva duševního vlastnictví ve třetích zemích,zlepšit opatření vnitrostátních orgánů, jejichž účelem je zabránit vstupu padělků na trh Unie, by měla být zavedena úzká spolupráce mezi úřademKomisí.

Odůvodnění

Aby se správně zacházelo s právy duševního vlastnictví na vnitřním trhu, je třeba brát v potaz nejen území EU, ale i situaci na vnějších hranicích EU a ve třetích zemích;

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Sběr, analýzašíření informací týkajících se osvědčených postupů mezi zástupci, kteří se scházejírámci střediska,rozvíjení strategií založených na těchto osvědčených postupech by měly probíhat za řádného dodržování základních právsvobod podle čl. 1 odst. 3a směrnice Evropského parlamentuRady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002společném předpisovém rámci pro sítěslužby elektronických komunikací (rámcová směrnice)1podle čl. 1 odst. 3 směrnice Evropského parlamentuRady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002univerzální služběprávech uživatelů týkajících se sítíslužeb elektronických komunikací (směrniceuniverzální službě)2.

 

____________________

 

1 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.

 

2 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Úřad by l poskytnout fórum, které spojí veřejné orgány a soukromý sektor, a zajistit tak shromažďování, analýzu a šíření příslušných objektivních, srovnatelných a spolehlivých údajů týkajících se hodnoty práv duševního vlastnictví a porušování těchto práv, rozvoj osvědčených postupů a strategií na ochranu práv duševního vlastnictví a zvyšování informovanosti veřejnosti o dopadech porušování práv duševního vlastnictví. Úřad by měl plnit také další úkoly, jako například zlepšovat chápání hodnoty práv duševního vlastnictví, rozšiřovat odborné znalosti osob zapojených do prosazování práv duševního vlastnictví vhodnými opatřeními v oblasti odborné přípravy, rozšiřovat znalosti o postupech předcházení padělání a zlepšovat spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi.

(17) Na zasedání střediska by měl úřad ve vhodných případech svolat veřejné orgány, včetně orgánů na ochranu osobních údajů, občanskou společnost, organizace spotřebitelů a soukromý sektor, a zajistit tak shromažďování, analýzu a šíření příslušných objektivních, srovnatelných a spolehlivých údajů týkajících se hodnoty práv duševního vlastnictví a porušování těchto práv, rozvoj osvědčených postupů a strategií na ochranu práv duševního vlastnictví a zvyšování informovanosti veřejnosti o dopadech porušování práv duševního vlastnictví. Úřad by měl plnit také další úkoly, jako například zlepšovat chápání hodnoty práv duševního vlastnictví, rozšiřovat odborné znalosti osob zapojených do prosazování práv duševního vlastnictví vhodnými opatřeními v oblasti odborné přípravy, rozšiřovat znalosti o postupech předcházení padělání a zlepšovat spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi.

Odůvodnění

V zájmu zajištění dobré správy střediska by měly být sdružení spotřebitelůobčanské společnosti zastoupeny stejným počtem zástupců jako podniky. Opatření na prosazování práv duševního vlastnictví mohou mít závažný dopad na základní práva spotřebitelůobčanů, včetně práva na ochranu osobních údajů, práva na důvěrnost komunikace, práva na presumpci nevinypráva na spravedlivý proces. to uznalEvropský soudní dvůrpřípadu Promusicaje to zohledněno i v článku 8 směrnicedodržování práv duševního vlastnictví, která stanoví omezení opatření na prosazování práv duševního vlastnictví, pokud je ohroženo soukromí spotřebitelů.Je proto zásadní zajistit, aby orgány pro ochranu údajů spolupracovaly na práci střediska.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Pokud jde o zástupce soukromého sektoru, úřad by měl při svolávání zasedání střediska v souvislosti s jeho činností zahrnout reprezentativní výběr hospodářských odvětví, která jsou bojem proti porušování práv duševního vlastnictví nejvíce dotčena a majítímto bojem nejvíce zkušeností, zejména zástupce držitelů práv a poskytovatelů internetových služeb. Mělo by být rovněž zajištěno odpovídající zastoupení spotřebitelůmalých a středních podniků.

(18) Pokud jde o zástupce soukromého sektoru, úřad by měl při svolávání zasedání střediska v souvislosti s jeho činností zahrnout reprezentativní výběr hospodářských odvětví, která jsou bojem proti porušování práv duševního vlastnictví dotčena a jsou do něj zapojena, zejména zástupce držitelů práv a poskytovatelů internetových služeb. Mělo by být rovněž zajištěno odpovídající zastoupení malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zlepšovat chápání rozsahu a dopadu porušování práv duševního vlastnictví chráněných podle právních předpisů Evropské unie nebo vnitrostátních právních předpisů členských států, včetně práv k průmyslovému vlastnictví, autorského práva a práv s ním souvisejících;

a) zlepšovat chápání rozsahu, míry, hodnoty a dopadu porušování práv duševního vlastnictví chráněných podle právních předpisů Evropské unie nebo vnitrostátních právních předpisů členských států, včetně práv k průmyslovému vlastnictví, autorského práva a práv s ním souvisejících;

Odůvodnění

Má-li se získat jednoznačný přehled o rozsahu porušování práv duševního vlastnictví, jeví se použití širšího rozsahu kritérií jako odůvodněné.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) zvyšovat povědomí občanů o dopadu porušování práv duševního vlastnictví;

d) zvyšovat povědomí občanů o dopadu porušování práv duševního vlastnictví pokračovánímposilováním informačních kampaní ohledně rizik, která padělané výrobky představují pro zdravíbezpečnost spotřebitelů,také ohledně negativního vlivu padělánípirátství na hospodářstvíspolečnost;

Odůvodnění

Vzhledem k negativním dopadům padělání a pirátství na společnost a hospodářství by kampaně měly upozorňovat na nutnost respektování práva duševního vlastnictví, na hodnotu autorských práv a na negativní vliv pirátství a padělání na zaměstnanost a její růst, a zaměřit by se měly zejména na mladé evropské spotřebitele.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) poskytovat zdroje sloužícíinformování občanůprávech duševního vlastnictví, čímž se umožní nejen provádění kontrol, ale také zvyšování povědomí

 

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) rozšiřovat znalosti technických nástrojů pro předcházení padělání a pirátství a pro boj proti nim, včetně systémů sledování;

f) rozšiřovat znalosti technických nástrojů pro předcházení padělání a pirátství a pro boj proti nim, včetně systémů sledování, a podporovat je,to při dodržení základních právsvobod;

Odůvodnění

Jeví se jako vhodné zajistit nejen, aby byl shromažďovány informace o technických nástrojích, ale aby tyto technické nástroje byly dále rozvíjeny a inovovány a patřičně převáděny do praxe s cílem bojovat proti padělání a pirátství.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) podporovat mezinárodní spolupráci s úřady pro duševní vlastnictví ve třetích zemích s cílem vytvářet strategie a rozvíjet postupy pro ochranu práv duševního vlastnictví, dovednosti a nástroje.

h) podporovat mezinárodní spolupráci s úřady pro duševní vlastnictví ve třetích zemích a příslušnými mezinárodními organizacemi s cílem vytvářet strategie a rozvíjet postupy pro ochranu práv duševního vlastnictví, dovednosti a nástroje.

Odůvodnění

Existují různé mezinárodní organizace, které se buď specializují na práva duševního vlastnictví, např. WIPO, nebo se přinejmenším zabývají otázkami porušování práv duševního vlastnictví, jako je OECD nebo WTO. Vzhledem k tomu, že tyto organizace zároveň provádějí studie o vzniku, míře a prevenci porušování práv duševního vlastnictví, měly by být začleněny do iniciativ spolupráce.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) vytváří metodiku sběru, analýzy a oznamování nezávislých, objektivních, srovnatelných a spolehlivých údajů týkajících se porušování práv duševního vlastnictví;

b) vytváří metodiku pravidelného sběru, analýzy a oznamování nezávislých, objektivních, srovnatelných, podložených a spolehlivých údajů týkajících se porušování práv duševního vlastnictví;

Odůvodnění

S cílem zajistit komplexní metodologii by měly sběr, analýza a podávání zpráv probíhat v pravidelných intervalech. Mimoto je nezbytné vytvořit metodologii, která zajistí, aby získané údaje splňovaly řadu požadavků, které zaručí úplnost a kvalitu těchto údajů.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) sbírá, analyzuje a šíří příslušné objektivní, srovnatelné a spolehlivé údaje týkající se porušování práv duševního vlastnictví;

c) pravidelně sbírá, analyzuje a šíří příslušné nezávislé, objektivní, srovnatelné, podložené a spolehlivé údaje týkající se porušování práv duševního vlastnictví;

Odůvodnění

S cílem získat komplexní přehled o porušování práv duševního vlastnictví by údaje měly být shromažďovány, analyzovány a šířeny v pravidelných intervalech. Mimoto je nezbytné zajistit, aby získané údaje splňovaly řadu požadavků, které zaručí úplnost a kvalitu těchto údajů.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) sbírá, analyzuje a šíří příslušné objektivní, srovnatelné a spolehlivé údaje týkající se hospodářské hodnoty duševního vlastnictví a jeho přínosu pro hospodářský růst, blahobyt, inovace, tvořivost, kulturní rozmanitost, vytváření vysoce kvalitních pracovních míst a vývoj vysoce kvalitních výrobků a služeb v rámci Unie;

d) pravidelně sbírá, analyzuje a šíří příslušné nezávislé, objektivní, srovnatelné, podložené a spolehlivé údaje týkající se hospodářské hodnoty duševního vlastnictví a jeho přínosu pro hospodářský růst, blahobyt, inovace, tvořivost, kulturní rozmanitost, vytváření vysoce kvalitních pracovních míst, vývoj vysoce kvalitních výrobků a služeb v rámci Unie a také pro ochranubezpečnost spotřebitelů;

Odůvodnění

S cílem plně porozumět hodnotě práv duševního vlastnictví by údaje měly být shromažďovány, analyzovány a šířeny v pravidelných intervalech. Mimoto je nezbytné zajistit, aby získané údaje splňovaly řadu požadavků, které zaručí úplnost a kvalitu těchto údajů.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) předkládá pravidelná hodnocení a specifické zprávy podle hospodářského odvětví, zeměpisné oblasti a druhu porušeného práva duševního vlastnictví, které mimo jiné hodnotí dopad porušování práv duševního vlastnictví na společnost, hospodářství, zdraví, životní prostředí, bezpečnost a zabezpečení a vztah mezi tímto porušováním a organizovanou trestnou činností a terorismem;

e) předkládá pravidelná hodnocení a specifické zprávy podle hospodářského odvětví, zeměpisné oblasti a druhu porušeného práva duševního vlastnictví, které mimo jiné hodnotí dopad porušování práv duševního vlastnictví na společnost, dané hospodářství, zejména maléstřední podniky, zdraví, životní prostředí, bezpečnost a zabezpečení a vztah mezi tímto porušováním a organizovanou trestnou činností a terorismem;

Odůvodnění

Malé a střední podniky mají pro hospodářství Unie zvláštní význam a proto je třeba je konkrétně zmínit. Mimoto jsou malé podniky mimořádně ohroženy pirátstvím a paděláním, především proto, že nemají dostatečné zdroje a odbornou způsobilost, kterými disponují větší podniky.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) organizuje ad hoc setkání odborníků na podporu své práce podle tohoto nařízení;

i) organizuje ad hoc setkání odborníků a zástupců všech dotčených zúčastněných stran na podporu své práce podle tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Úřad vždy zajistí, aby činnosti, jež mu byly svěřeny tímto nařízením, byly prováděny s využitím jeho vlastních rozpočtových prostředků.

Úřad vždy zajistí, aby činnosti, jež mu byly svěřeny tímto nařízením, byly prováděny s využitím jeho vlastních rozpočtových prostředkůaby byly vyčleňovány patřičné finanční zdroje, jež umožní řádné provádění těchto činností.

Odůvodnění

Do kompetence úřadu OHIM spadá již řada činností, zejména v oblasti registrace ochranných známek a vzorů. Je naprosto nezbytné zajistit, aby nové činnosti vyplývající z převodu střediska pod úřad OHIM byly prováděny řádně, zejména aby byly vyčleněny nezbytné finanční zdroje.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Úřad vyzve k účasti na zasedáních uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) zástupce orgánů veřejné správy, orgánů a organizací zabývajících se ochranou práv duševního vlastnictví a zástupce soukromého sektoru.

1. Úřad vyzve k účasti na zasedáních uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) příslušné zástupce orgánů veřejné správy, orgánů a organizací zabývajících se ochranou práv duševního vlastnictví, včetně úřadů pro ochranu údajů,sdružení spotřebitelů,zástupce soukromého sektoru.

Odůvodnění

V zájmu zajištění dobré správy střediska by měla být sdružení spotřebitelů zastoupena stejným počtem zástupců jako podniky. Opatření na prosazování práv duševního vlastnictví mohou mít závažný dopad na základní práva spotřebitelůobčanů, včetně práva na ochranu osobních údajů, práva na důvěrnost komunikace, práva na presumpci nevinypráva na spravedlivý proces. Toto uznalEvropský soudní dvůrpřípadu Promusicaje to zohledněno i v článku 8 směrnicedodržování práv duševního vlastnictví, která stanoví omezení opatření na prosazování práv duševního vlastnictví, pokud je ohroženo soukromí spotřebitelů. Je proto zásadní zajistit, aby se orgány pro ochranu údajů podílely na práci střediska.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Zástupci zasedající v rámci střediska, kteří byli přizváni ze soukromého sektoru, zahrnují širokou a reprezentativní škálu orgánů Unie a vnitrostátních orgánů zastupujících různá hospodářská odvětví, která jsou bojem proti porušování práv duševního vlastnictví nejvíce dotčena a majítímto bojem nejvíce zkušeností.

2. Zástupci zasedající v rámci střediska, kteří byli přizváni ze soukromého sektoru, zahrnují širokou a reprezentativní škálu orgánů Unie a vnitrostátních orgánů zastupujících různá odvětví, která jsou bojem proti porušování práv duševního vlastnictví dotčena a jsou do něj zapojena. Především jsou řádně zastoupeny maléstřední podniky.

Řádně zastoupeny jsou organizace spotřebitelůmaléstřední podniky.

 

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Jména zástupců, program a zápisy ze zasedání se zveřejňují na internetových stránkách úřadu.

4. Jména zástupců, program, zápisy, další relevantní informacesouvisející dokumenty ze zasedání se zveřejňují na internetových stránkách úřadu, přičemž se zachovává důvěrnost citlivých informací.

Odůvodnění

Přístupdodatečným informacímdokumentům by posílil transparentnostdůvěru veřejnosti, pokud jdečinnosti prováděné úřadem OHIM.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny právní předpisy, které upravují zpracování osobních údajů, zástupci členských státůsoukromého sektoru zasedající v rámci střediska:

Aniž jsou dotčeny právní předpisy, které upravují zpracování osobních údajů, zástupci zasedající v rámci střediska:

Odůvodnění

Jeví se jako nezbytné rozšířit tento odkaz na jakýkoli typ zástupcůzajistit, aby byla zahrnuta nejen veřejná správa, ale také veřejné subjektyorganizace (v souladučlánkem 3), což odůvodňuje odstranění konkrétního odkazu na členské státysoukromý sektor. Mimoto má-li se zajistit soudržnost celého textu, je vhodné sjednotit znění použitéúvodní části článku 5 se zněním čl. 2 odst. 2 písm. f)čl. 8 odst. 3.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Článek 7 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) přehled činností, které úřad hodlá uskutečnit v budoucnosti;

d) přehled činností, které úřad hodlá uskutečnit v budoucnosti, přičemž se zohlední činnosti prováděnéčlenských státech, aby se zamezilo jejich zbytečnému zdvojování;

Odůvodnění

V různých členských státech byla zavedena již řada strategiíproto, aby se zamezilo překrývání činnost na úrovni EUna úrovni členských států se zdá vhodné, aby se při strategickém plánování nových možných činností, které by měl úřad vykonávat, zohlednily činnosti prováděnédaných oblastech ve členských státech.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Při přípravě hodnotící zprávy Komise konzultuje otázky uvedené v odstavci 2 se zástupci, kteří zasedají v rámci střediska.

3. Při přípravě hodnotící zprávy Komise konzultuje otázky uvedené v odstavci 2 se zástupci, kteří zasedají v rámci střediska. Komise rovněž zváží možné zapojení jakýchkoli dalších zúčastněných stran do procesu hodnocení.

Odůvodnění

V rámci procesu konzultací by měly mít možnost přispět veškeré zúčastněné strany, pokud jdehodnocení výkonu úřadu při provádění tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise předloží hodnotící zprávu Evropskému parlamentu a Radě a uskuteční o ní širokou konzultaci mezi zúčastněnými stranami.

4. Komise předloží hodnotící zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskémusociálnímu výboruuskuteční o ní širokou konzultaci mezi zúčastněnými stranami.

POSTUP

Název

Svěření určitých úkolů souvisejících s ochranou práv duševního vlastnictví Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory)

Referenční údaje

KOM(2011)0288 – C7-0136/2011 – 2011/0135(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

7.6.2011

 

 

 

Výbory požádanéstanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

7.6.2011

 

 

 

Zpravodaj

       Datum jmenování

Adam Bielan

20.7.2011

 

 

 

Datum přijetí

22.11.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Regina Bastos, María Irigoyen Pérez, George Lyon, Ramona Nicole Mănescu, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp

  • [1]                 Usnesení Rady ze dne 1. března 2010 o posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu
  • [2]                 Usnesení Evropského parlamentu, 22.9.2010.
  • [3]                 Listopad 2010, „Hodnocení strategie prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích“
  • [4]               Nebyla zorganizována žádná standardní konzultace, neboť návrh získal širokou podporu všech zúčastněných stran při různých příležitostech (Fórum pro padělání (2010), celoevropský summit o právech duševních vlastnictví, 2010, Brusel).

STANOVISKO Výboru pro kulturuvzdělávání (1. 12. 2011)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují určité úkoly souvisejícími s ochranou práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě evropského střediska pro sledování padělání a pirátství
(KOM(2011)0288 – C7‑0136/2011 – 2011/0135(COD))

Navrhovatelka: Sabine Verheyen

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Hospodářský blahobyt EU spočívá na udržitelné tvořivosti, kulturní rozmanitosti a inovacích jakožto hybných silách rozvoje společnosti založené na znalostech. Proto ochrana práv duševního vlastnictví slouží stejně tak obchodu jako inovátorům, spotřebitelům i lidem zapojeným do kulturní tvorby. V posledních deseti letech však vzrostlo porušování práv duševního vlastnictví a obchod s padělaným a pirátsky získaným zbožím. Zejména vývoj digitální ekonomiky vedl ke zvýšení počtu případů porušování práv duševního vlastnictví on-line spojených s paděláním, nepovoleným kopírováním a pirátstvím, což značně poškozuje evropskou ekonomiku a kulturní a tvůrčí odvětví.

Na podporu větší spolupráce mezi členskými státy v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví vytvořila Evropská komise Evropské středisko pro sledování padělání a pirátství, které řídí generální sekretariát Komise pro vnitřní trh a služby (MARKT). Toto středisko slouží jako fórum veřejným orgánům a soukromým zúčastněným stranám na výměnu informací a zkušeností i na podporu osvědčených postupů v oblasti vymáhání práv duševního vlastnictví. Kromě toho funguje jako ústřední platforma pro sběr, sledování klíčových informací o technických nástrojích na předcházení padělání, nepovolenému kopírování a pirátství a pro podávání zpráv o nich.

Toto středisko však musí čelit závažným výzvám při plnění úkolů a činností, jež jsou mu svěřeny, neboť nemá k dispozici vhodnou infrastrukturu, aby mohlo účinně fungovat. Zřízení vhodného právního rámce i opatření na vymáhání práv duševního vlastnictví vyžadují lépe porozumět povaze přestupků včetně jejich hospodářských a kulturních dopadů. Proto musí být středisko a jeho rostoucí aktivity zasazeny do operační institucionální struktury, jež bude účinná z hlediska nákladů a umožní středisku efektivně plnit jeho úkoly a podpoří jeho boj proti porušování práv duševního vlastnictví.

Navrhovatelka podporuje návrh nařízení Komise, pokud bude Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) pověřen provozováním Evropského střediska pro sledování padělání a pirátství. Toto sloučení by mělo umožnit středisku přístup k nezbytnému financování infrastruktury požadované pro provádění úkolů a činností i aby mohla těžit ze zkušenosti úřadu. Navrhovatelka se navíc domnívá, že vytvoření synergií mezi úkoly střediska a úkoly, které již provádí úřad, by mělo umožnit účinné využívání finančních a lidských zdrojů a nezatížit dodatečnými náklady rozpočet EU. Odhaduje se, že toto sloučení by umožnilo úspory v rozpočtu EU ve výši přibližně 40 000 EUR, protože náklady na středisko by v budoucnu nesl OHIM.

Navrhovatelka nicméně zastává přesvědčení, že návrh neodkazuje dostatečně na kulturní rozměr práv duševního vlastnictví, a tedy na s tím spojené činnosti a úkoly střediska, které podporuje kulturní rozmanitost a udržitelnou ochranu kulturního dědictví v Evropě. Je tedy zásadní, aby se schůzí střediska účastnil kromě subjektů z řad veřejné správy a oblasti ekonomiky příslušný počet zástupců kultury a tvůrčích odvětví, zejména zástupci zapojení do kulturní tvorby.

Kromě toho se navrhovatelka domnívá, že by evropským občanům, podnikům a veřejné správě prospělo, kdyby středisko vyvinulo veřejně dostupnou on-line platformu, která by poskytovala informace, šířila osvědčené postupy, volně dostupné nástroje na zvyšování povědomí o této problematice a iniciativy na budování kapacit týkající se četných legislativních a nelegislativních prostředků na boj s porušováním práv duševního vlastnictví.

Konečně je navrhovatelka přesvědčena, že by středisko v souvislosti s jeho aktivitami nemělo řešit problematiku organizovaného zločinu a terorismu, protože nemá k dispozici infrastrukturu pro nakládání s citlivými údaji. Kromě toho není nutné posilovat pravomoci střediska v této oblasti s ohledem na to, že se touto problematikou již zabývají jiné evropské orgány.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Hospodářský blahobyt Evropské unie (dále jen „Unie“) závisí na pokračující tvořivosti a inovaci. Opatření pro jejich účinnou ochranu jsou tedy při zajišťování budoucí prosperity Unie nepostradatelná.

(1) Hospodářský blahobyt Evropské unie (dále jen „Unie“) závisí na pokračující tvořivosti a inovaci. Opatření pro jejich podporuúčinnou ochranu jsou tedy nepostradatelná pro to, aby tvořivost a inovace zůstaly zdrojem prosperity i v budoucnosti.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Práva duševního vlastnictví jsou důležitým obchodním majetkem, který inovátorům a tvůrcům pomáhá zajistit přiměřenou návratnost jejich práce a ochranu jejich investice do výzkumu a nových myšlenek.

(2) Práva duševního vlastnictví jsou důležitým obchodním majetkem, který vytváří důležitý právní základ proto, aby inovátoři a tvůrci dostávali svou práci a byla zajištěna ochrana jejich investic do výzkumu a nových myšlenek. Vyvážená úroveň ochrany bude podporovat inovační činnost, růstpřístup ke kulturnímkreativním dílům.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Vyvíjející sestále se měnící digitální ekonomika má vliv na účinnost stávajícího legislativního rámce opatřenínástrojů pro ochranu práv duševního vlastnictví, zejména pokud jdeporušování práv prostřednictvím internetu. Je proto nutné zajistit, aby Evropské středisko pro sledování padělánípirátství mělo nezbytnou infrastrukturufinanční prostředky, aby mohlo účinně plnit své úkoly.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Řádný, harmonizovanýprogresivní přístup k právům duševního vlastnictví je zásadní v rámci úsilí o naplnění ambicí strategie Evropa 2020.

(3) Globální a vyvážený přístup k právům duševního vlastnictví, harmonizovaný na úrovni EU a rovněž náležitě zohledňující pravidla Světové obchodní organizace, související právní rámec a Úmluvu OSN o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (2005)1 je zásadní v rámci úsilí o naplnění ambicí strategie Evropa 2020 a Digitální agendy pro Evropu2.

 

________________

 

1http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/121147e.pdf

 

2Sdělení Komise ze dne 26. srpna 2010: „Digitální program pro Evropu“, KOM(2010)0245/2).

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)souvislostiúsilímdodržování stávající právní úpravy a v rámci úvahjejích budoucích změnáchúpravách by měl být zajištěn náležitý respekt práva veřejnosti na přístup ke kultuře a k novým nástrojům kreativityosobního rozvoje, jež skýtají nové informačníkomunikační technologie.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Neustálý nárůst porušování práv duševního vlastnictví představuje skutečné ohrožení nejen hospodářství Unie, ale také zdraví a bezpečnosti spotřebitelů Unie. Úspěšný boj proti tomuto jevu tedy vyžaduje účinná, okamžitá a koordinovaná opatření na evropské i světové úrovni.

(4) Neustálý nárůst porušování práv duševního vlastnictví představuje skutečné ohrožení nejen hospodářství, kulturníchkreativních dělzdraví a bezpečnosti spotřebitelů Unie, ale také udržitelné ochrany podpory rozmanitosti kulturních projevůdědictví. Úspěšný boj proti tomuto jevu tedy vyžaduje účinná, okamžitá a koordinovaná opatření na evropské i světové úrovni, přičemž je nutné zajistit přiměřenou návratnost pro autorypřiměřený přístup veřejnosti.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Sdělení stanovilo, že středisko by se mělo stát centrálním zdrojem pro shromažďování, monitorování a oznamování informací a údajů týkajících se veškerého porušování práv duševního vlastnictví. Mělo by být používáno jako platforma pro spolupráci mezi zástupci vnitrostátních orgánů a zúčastněných stran pro výměnu názorů a odborných znalostí o osvědčených postupech, vypracování společných strategií prosazování práv a doporučení tvůrcům politiky. Sdělení uvedlo, že středisko bude spravováno a řízeno útvary Komise.

(6) Výše uvedené sdělení stanovilo, že středisko by se mělo stát centrálním zdrojem pro shromažďování, monitorování a oznamování informací a údajů týkajících se veškerého porušování práv duševního vlastnictví. Mělo by být používáno jako platforma pro spolupráci mezi zástupci vnitrostátních orgánů a veřejnýchsoukromých zúčastněných stran pro výměnu názorů a odborných znalostí o osvědčených postupech, vypracování společných strategií prosazování práv a doporučení tvůrcům politiky. Sdělení uvedlo, že středisko bude spravováno a řízeno útvary Komise.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Ve svém usneseníposílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu ze dne 1. března 2010 vyzvala Rada Komisi, členské státy a příslušné odvětví, aby středisku poskytly dostupné spolehlivé a srovnatelné údaje o padělání a pirátství a aby společně v souvislosti se střediskem vyvinulyodsouhlasily plány získávání dalších informací. Rada také středisko vyzvala, aby každoročně zveřejňovalo souhrnnou výroční zprávu o rozsahu a základních rysech padělánípirátství, jakož i jejich dopadu na vnitřní trh. Tato výroční zpráva by měla být vypracována s informacemi od orgánů členských států, Komise a soukromého sektoru v mezích práva v oblasti ochrany údajů o rozsahu a základních rysech padělánípirátství, jakož i jejich dopadu na vnitřní trh.

(7) Komise, členské státy a příslušné odvětví by měly poskytovat středisku dostupné spolehlivé a srovnatelné údaje o porušování práv duševního vlastnictví a společně v souvislosti se střediskem vyvinoutodsouhlasit plány získávání dalších informací. Středisko by rovněž mělo každoročně zveřejňovat souhrnnou výroční zprávu o rozsahu a základních rysech porušování práv duševního vlastnictví, jakož i o jeho dopadu na vnitřní trh. Tato výroční zpráva by měla být vypracována s informacemi od orgánů členských států, Komise a soukromého sektoru v mezích práva v oblasti ochrany údajů o rozsahu a základních rysech porušování práv duševního vlastnictví, jakož i o jeho dopadu na vnitřní trh.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) S ohledem na rozsah úkolů, kterými je středisko pověřeno, je zapotřebí řešení, které zajistí odpovídající a udržitelnou infrastrukturu pro plnění úkolů střediska.

(11) s ohledem na rozsah úkolů, kterými je středisko pověřeno, je zapotřebí řešení, které zajistí odpovídající a udržitelnou infrastrukturu pro plnění úkolů střediska, stejně jako zdrojetomu potřebné.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Úřad by měl poskytnout fórum, které spojí veřejné orgány a soukromý sektor, a zajistit tak shromažďování, analýzu a šíření příslušných objektivních, srovnatelných a spolehlivých údajů týkajících se hodnoty práv duševního vlastnictví a porušování těchto práv, rozvoj osvědčených postupů a strategií na ochranu práv duševního vlastnictví a zvyšování informovanosti veřejnosti o dopadech porušování práv duševního vlastnictví. Úřad by měl plnit také další úkoly, jako například zlepšovat chápání hodnoty práv duševního vlastnictví, rozšiřovat odborné znalosti osob zapojených do prosazování práv duševního vlastnictví vhodnými opatřenímioblasti odborné přípravy, rozšiřovat znalostipostupech předcházení padělánízlepšovat spolupráci se třetími zeměmimezinárodními organizacemi.

(17) Úřad by měl poskytnout fórum, které spojí veřejné orgány ve spolupráci se zúčastněnými stranami jako celkem, včetně zástupců soukromého sektoruobčanské společnosti,zajistit tak shromažďování, analýzu a šíření příslušných objektivních, srovnatelných a spolehlivých údajů týkajících se hodnoty práv duševního vlastnictví a dopadu porušování těchto práv na kreativituinovaceUnii,dále zajišťovat určovánírozvoj osvědčených postupů a strategií na ochranu práv duševního vlastnictví a zvyšování informovanosti veřejnosti o dopadech porušování práv duševního vlastnictví.této souvislosti je třeba věnovat patřičnou pozornost tomu, jaký vliv má digitalizacenové technologie na ochranu práv duševního vlastnictví,soustředit se na podporu nových specializovaných trhůobchodních modelů, které rozšiřují legální nabídku kulturníhokreativního obsahu.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) Úřad by měl plnit také další úkoly, jako například zlepšovat chápání hodnoty práv duševního vlastnictví, rozšiřovat odborné znalosti osob zapojených do prosazování práv duševního vlastnictví vhodnými opatřenímioblasti odborné přípravyrozšiřovat znalostipostupech předcházení porušování práv duševního vlastnictví. Je třeba zlepšit spoluprácitřetími zemmi a s mezinárodníminevládními organizacemi, které se na tuto problematiku zaměřují.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Pokud jde o zástupce soukromého sektoru, úřad by měl při svolávání zasedání střediska v souvislosti s jeho činností zahrnout reprezentativní výběr hospodářských odvětví, která jsou bojem proti porušování práv duševního vlastnictví nejvíce dotčena a mají s tímto bojem nejvíce zkušeností, zejména zástupce držitelů práv a poskytovatelů internetových služeb. Mělo by být rovněž zajištěno odpovídající zastoupení spotřebitelů a malých a středních podniků.

(18) Pokud jde o zástupce soukromého sektoru, úřad by měl při svolávání zasedání střediska v souvislosti s jeho činností zahrnout reprezentativní výběr hospodářských odvětví, která jsou bojem proti porušování práv duševního vlastnictví nejvíce dotčena a mají s tímto bojem nejvíce zkušeností, zejména zástupce držitelů práv a zprostředkovatelů internetových služeb. V této souvislosti by měla být věnována zvláštní pozornost odvětvím, jež ze své povahy vytvářejí hodnoty, které jsouvelké části nehmotné, jako je kulturnítvůrčí odvětví. Mělo by být rovněž zajištěno odpovídající zastoupení spotřebitelů, malých a středních podniků a tvůrcůuživatelů kulturních služebplatforem, včetně zúčastněných stranneziskového sektoru.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zlepšovat chápání hodnoty duševního vlastnictví;

b) zlepšovat chápání hodnoty a složitosti duševního vlastnictví a povědomídopadech porušování práv duševního vlastnictví na kreativituinovaceUnii;

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) zvyšovat povědomí občanů o dopadu porušování práv duševního vlastnictví;

d) zvyšovat povědomí občanů o dopadu porušování práv duševního vlastnictví formou podpory informačních kampaní ve všech členských státech;

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) rozšiřovat odborné znalosti osob zapojených do prosazování práv duševního vlastnictví;

e) rozšiřovat odborné znalosti osob zapojených do prosazování práv duševního vlastnictví a jejich schopnost vypořádat sevýzvami digitálního věku;

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) rozšiřovat znalosti technických nástrojů pro předcházení padělánípirátstvípro boj proti nim, včetně systémů sledování;

f) rozšiřovatrozvíjet znalosti technických nástrojů pro předcházení porušování práv duševního vlastnictví a pro boj proti němu;

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) zlepšovat znalostistávajícíchfunkčních modelech legálního obchodu, jež komerčně či jinak zpřístupňují díla chráněná autorským právem;

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha) vypracovávatpodporovat nejlepší strategieoblasti vnitrostátních postupůtechnik pro zajištění dodržování předpisů na ochranu práv duševního vlastnictví, ať už pocházejíveřejného či soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hb) sledovat, jaký vliv má dostupnost legálních on-line nabídek na používání nedovoleného obsahu,podávání příslušných zpráv;

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. h c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hc) posuzovat překážky pro dokončení účinného digitálního jednotného trhudoporučovat účinná politická řešení pro jejich překonání.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) v pravidelných intervalech svolává zasedání střediska v souladu s článkem 4;

a) v pravidelných intervalech – nejméně všakjednou ročně – svolává zasedání střediska v souladu s článkem 4 a náležitě informujeprůběhuvýsledcích těchto zasedání prostřednictvím veřejné konzultace platforem;

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) vytváří metodiku sběru, analýzy a oznamování nezávislých, objektivních, srovnatelných a spolehlivých údajů týkajících se porušování práv duševního vlastnictví;

b) vytváří transparentní metodiku sběru, analýzy a oznamování nezávislých, objektivních, srovnatelných a spolehlivých údajů týkajících se porušování práv duševního vlastnictví;

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) sbírá, analyzuje a šíří příslušné objektivní, srovnatelné a spolehlivé údaje týkající se hospodářské hodnoty duševního vlastnictví a jeho přínosu pro hospodářský růst, blahobyt, inovace, tvořivost, kulturní rozmanitost, vytváření vysoce kvalitních pracovních míst a vývoj vysoce kvalitních výrobků a služeb v rámci Unie;

d) sbírá, analyzuje a šíří příslušné objektivní, srovnatelné a spolehlivé údaje týkající se hospodářské hodnoty duševního vlastnictví a jeho přínosu pro hospodářský růst, blahobyt, inovace, tvořivost, kulturní a jazykovou rozmanitost, vytváření vysoce kvalitních pracovních míst a vývoj vysoce kvalitních výrobků a služeb v rámci Unie;

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) předkládá pravidelná hodnocení a specifické zprávy podle hospodářského odvětví, zeměpisné oblasti a druhu porušeného práva duševního vlastnictví, které mimo jiné hodnotí dopad porušování práv duševního vlastnictví na společnost, hospodářství, zdraví, životní prostředí, bezpečnost a zabezpečení a vztah mezi tímto porušováním a organizovanou trestnou činností a terorismem;

e) předkládá pravidelná hodnocení a specifické zprávy podle hospodářského odvětví, zeměpisné oblasti a druhu porušeného práva duševního vlastnictví, které mimo jiné hodnotí dopad porušování práv duševního vlastnictví na společnost, hospodářství, zdraví, životní prostředí, bezpečnost a zabezpečení a vztah mezi tímto porušováním a organizovanou trestnou činností a terorismem, a zohledňuje výzvy, jež představují nové informačníkomunikační technologie při navrhování nových modelů správy těchto práv;

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) sbírá, analyzuje a šíří informace o osvědčených postupech mezi zástupci, kteří zasedají v rámci střediska, a na základě těchto postupů rozvíjí strategie;

f) sbírá, analyzuje a šíří informace o osvědčených postupech mezi zástupci, kteří zasedají v rámci střediska a příslušných orgánů členských států, a na základě těchto postupů rozvíjí a šíří strategie;

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) vypracovává zprávy a publikace pro zvyšování informovanosti občanů Unie o dopadu porušování práv duševního vlastnictví a organizuje konference, online i offline kampaně, akce a setkání na evropské i mezinárodní úrovni;

g) vypracovává zprávy a publikace pro zvyšování informovanosti občanů Unie o dopadu porušování práv duševního vlastnictví a organizuje konference, online i offline kampaně, akce a setkání na evropské i mezinárodní úrovni, jež zkoumají nové, vyváženéflexibilní návrhy na ochranu práv duševního vlastnictví ve zvláště citlivých oblastech, jako je kulturnítvůrčí odvětví,zároveň zaručují práva občanů na přístupnim souladupoužitelnými právními předpisy;

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) zkoumá, hodnotí a podporuje technické nástroje pro odborníky a referenční postupy, včetně systémů sledování, které pomáhají odlišit pravé produkty od padělaných;

j) shromažďuje informace, zkoumá, hodnotí a podporuje technické nástroje pro odborníky a referenční postupy, včetně systémů sledování, které pomáhají odlišit pravé produkty od padělaných;

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka) vyvíjí veřejně dostupnou on-line platformu, jež poskytuje informace, příklady osvědčených postupů, volně stahovatelné nástroje na zvyšování povědomíiniciativy na budování kapacit týkající se četných legislativníchnelegislativních prostředků boje proti porušování práv duševního vlastnictví;

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l) vytváří strategie ve spolupráci s ústředními úřady průmyslového vlastnictví členských států, včetně Úřadu Beneluxu pro ochranu duševního vlastnictví,rozvíjí postupy, dovednostinástroje souvisejícíochranou práv duševního vlastnictví, včetně odborné přípravy a informačních kampaní;

l) vytváří strategie ve spolupráci s ústředními úřady průmyslového vlastnictví členských států, včetně Úřadu Beneluxu pro ochranu duševního vlastnictví, které souvisejí s ochranou práv duševního vlastnictví, včetně odborné přípravy a informačních kampaní;

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. p

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

p) provádí další obdobné činnosti nezbytnétomu, aby úřad mohl plnit úkoly stanovenéodstavci 1.

vypouští se

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Úřad vyzve k účasti na zasedáních uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) zástupce orgánů veřejné správy, orgánů a organizací zabývajících se ochranou práv duševního vlastnictví a zástupce soukromého sektoru.

1. Úřad vyzve k účasti na zasedáních uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) zástupce orgánů veřejné správy, orgánů a organizací zabývajících se ochranou práv duševního vlastnictví a zástupce nevládních organizacísoukromého sektoru.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zástupci zasedající v rámci střediska, kteří byli přizváni ze soukromého sektoru, zahrnují širokou a reprezentativní škálu orgánů Unie a vnitrostátních orgánů zastupujících různá hospodářská odvětví, která jsou bojem proti porušování práv duševního vlastnictví nejvíce dotčena a mají s tímto bojem nejvíce zkušeností.

Zástupci zasedající v rámci střediska, kteří byli přizváni ze soukromého sektoru, zahrnují širokou a reprezentativní škálu orgánů Unie a vnitrostátních orgánů zastupujících různá hospodářská odvětví, která jsou bojem proti porušování práv duševního vlastnictví nejvíce dotčena a mají s tímto bojem nejvíce zkušeností.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Řádně zastoupeny jsou organizace spotřebitelů a malé a střední podniky.

Řádně zastoupeny jsou organizace spotřebitelů, malé a střední podniky, zprostředkovatelé internetových služebtvůrciuživatelé kulturních služebplatforem, včetně zúčastněných stranneziskového sektoru.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Úřad přizve jednoho národního zástupce z každého členského státu a po pěti zástupcích z Evropského parlamentu a Komise.

3. Úřad přizve jednoho národního zástupce z každého členského státu a po pěti zástupcích z Evropského parlamentu a Komise. Při jmenování zástupců Evropského parlamentu musí být náležitě zohledněny výbory,nichž tito poslanci zasedají jako poslanci Evropského parlamentu, aby bylo zajištěno co nejúplnější zastoupení oblastí,nichž je dopad práv duševního vlastnictví největší, jako je například oblast průmyslu, kultury nebo zdraví.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Zasedání uvedená v čl. 2 odst. 2 písm. a) mohou být rovněž organizována v pracovních skupinách v rámci střediska. Na zasedání pracovních skupin jsou jako pozorovatelé přizváni až dva zástupci Evropského parlamentu a až dva zástupci Komise.

5. Zasedání uvedená v čl. 2 odst. 2 písm. a) mohou být rovněž organizována v pracovních skupinách v rámci střediska. Na zasedání pracovních skupin jsou přizváni až dva zástupci Evropského parlamentu a až dva zástupci Komise.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Úřad vezmeúvahu stávající povinnosti členských států týkající se poskytování informacípřípadech porušení práv duševního vlastnictvíusilujeto, aby nedocházelopřekrývání činnosti.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Osobní údaje nelze převádět, zpracovávat, uchovávat ani používatjinému účelu,to ani na pokyn úřadu či střediska.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) doporučení týkající se budoucích politikoblasti ochrany práv duševního vlastnictví, včetně doporučení, jak posílit účinnost spolupráce mezi členskými státy.

e) vyjádřeníochraně práv duševního vlastnictví a k potenciálním budoucím politikámstrategiím, včetně doporučení, jak posílit spoluprácičlenskými státy a mezi nimi navzájemjak při tom využít jejich vlastních zkušeností.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Tato hodnotící zpráva posoudí výkon úřadu při provádění tohoto nařízení, zejména pokud jde o jeho dopad na ochranu práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu.

2. Tato hodnotící zpráva posoudí výkon úřadu při provádění tohoto nařízení, zejména pokud jde o jeho dopad na ochranu práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu,zaměří se na různé oblastiodvětví,nimiž souvisí práva duševního vlastnictví.

POSTUP

Název

Svěření určitých úkolů souvisejících s ochranou práv duševního vlastnictví Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory)

Referenční údaje

KOM(2011)0288 – C7-0136/2011 – 2011/0135(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

7.6.2011

 

 

 

Výbory) požádanýé)stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CULT

7.6.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Sabine Verheyen

13.7.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

4.10.2011

 

 

 

Datum přijetí

23.11.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

5

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sampo Terho, László Tőkés, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Milan Zver

Náhradník(ci) přítomnýí) při konečném hlasování

Ramona Nicole Mănescu, Hans-Peter Martin, Mitro Repo

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomnýí) při konečném hlasování

Jaromír Kohlíček

POSTUP

Název

Svěření určitých úkolů souvisejících s ochranou práv duševního vlastnictví Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory)

Referenční údaje

KOM(2011)0288 – C7-0136/2011 – 2011/0135(COD)

Datum predložení EP

24.5.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

7.6.2011

 

 

 

Výbory požádanýstanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

7.6.2011

IMCO

7.6.2011

CULT

7.6.2011

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

15.6.2011

 

 

 

Zpravodaj

       Datum jmenování

Antonio Masip Hidalgo

11.7.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

11.10.2011

22.11.2011

 

 

Datum přijetí

20.12.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy

Datum předložení

9.1.2012