Postup : 2011/0188(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0004/2012

Předložené texty :

A7-0004/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/01/2012 - 10.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0006

DOPORUČENÍ     ***
PDF 156kWORD 83k
4. 1. 2012
PE 473.902v02-00 A7-0004/2012

k návrhu rozhodnutí Rady o postoji Evropské unie k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o bezpečnosti chodců a k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o zdrojích světla využívajících světelných diod (LED)

(13895/2011 – C7‑0302/2011 – 2011/0188(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Vital Moreira

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o postoji Evropské unie k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o bezpečnosti chodců a k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o zdrojích světla využívajících světelných diod (LED)

(13895/2011 – C7‑0302/2011 – 2011/0188(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (13895/2011),

–   s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 4 odst. 2 druhou odrážkou rozhodnutí Rady 97/836/ES ze dne 27. listopadu 1997 o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“)(1) (C7-0302/2011),

–   s ohledem na článek 81 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0004/2012),

1.  souhlasí s návrhem rozhodnutí Rady;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. L 346, 17.12.1997, s. 78.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Světové fórum pro harmonizaci předpisů týkajících se vozidel (WP.29) zřízené Evropskou hospodářskou komisí Organizace spojených národů (EHK OSN) poskytuje jedinečný rámec pro celosvětovou harmonizaci předpisů platných pro vozidla. Do tohoto rámce se zapojují země z celého světa, zejména ty, které patří k největším producentům motorových vozidel. Tyto harmonizované předpisy jsou zcela jasně přínosem pro bezpečnost silničního provozu, ochranu životního prostředí i obchod.

WP.29 je stálá pracovní skupina působící v institucionálním rámci Organizace spojených národů, která má své zvláštní pověření a svůj jednací řád. Funguje jako globální fórum, které umožňuje otevřené diskuse o předpisech upravujících problematiku motorových vozidel.

Kterákoliv členská země Organizace spojených národů a jakákoli organizace pro regionální hospodářskou integraci založená členskými státy OSN se může jednak zapojit do činnosti světového fóra a jednak může přistoupit k dohodám, které světové fórum v souvislosti s vozidly spravuje.

Světové fórum, které oficiálně zasedá třikrát ročně, pověřuje řešením zvláštních problémů, jež musí být vyřešeny velmi rychle nebo vyžadují specifické odborné znalosti, neformální skupiny. Zasedání světového fóra se účastní více než 120 zástupců.

Dosud bylo v rámci EHK OSN přijato 126 předpisů. Evropská unie zatím přijala 106 předpisů EHK OSN, z nichž se má podle jejího rozhodnutí povinně v EU uplatňovat 62 předpisů.(1) Evropská komise každoročně zasílá Radě a Parlamentu pracovní dokument věnovaný činnosti tohoto světového fóra, který připravují její útvary.(2)

Směrnice 2007/46/ES umožňuje povinné použití předpisů EHK OSN pro účely ES schválení typu vozidla.(3)

Nařízení (ES) č. 661/2009 ruší řadu směrnic o schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla. Požadavky stanovené v uvedených směrnicích by měly být v případě potřeby nahrazeny odkazy na odpovídající předpisy EHK OSN.

Podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 661/2009 se schválení typu v souladu s předpisy EHK OSN, které byly stanoveny jako závazné, považuje za ES schválení typu odpovídající uvedenému nařízení a prováděcím opatřením k němu.

Schválení typu vydaná podle předpisů EHK OSN budou považována za ES schválení typu, čímž se zamezí zdvojení nejen, pokud jde o technické požadavky, ale rovněž pokud jde o certifikaci a správní postupy. Bude to přínosné jak pro dotčené odvětví, tak pro vnitrostátní orgány.

Tyto technické požadavky budou platit nejen v mnohých členských státech EU a státech západní, východní a jihovýchodní Evropy, které nejsou členy EU, ale i ve Společenství nezávislých států, v Japonsku a v zemích Severní Ameriky, které patří mezi smluvní strany dohody EHK OSN z roku 1958. Navíc schválení typu, které vychází přímo z mezinárodně dohodnutých norem a používá se v tolika zemích, se bude uplatňovat i v dalších třetích zemích, a zlepší tak přístup na trh a posílí konkurenceschopnost průmyslu EU.

V rámci EHK OSN byly vypracovány dva nové návrhy předpisů, které jsou připraveny k hlasování: první se týká bezpečnosti chodců a druhý zdrojů světla využívajících světelných diod (LED).

Jménem EU jedná a hlasuje na úrovni EHK OSN Komise. Dříve, než Komise hlasuje, přijímá Rada rozhodnutí (poté, co s ním Parlament vyslovil souhlas), na jehož základě může Komise jménem EU hlasovat.

Zpravodaj doporučuje, aby Parlament souhlasil s návrhem rozhodnutí Rady o postoji Evropské unie k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o bezpečnosti chodců a k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o zdrojích světla využívajících světelných diod (LED) a jeho opravám, jelikož díky těmto předpisům EHK OSN bude možné uplatňovat v řadě zemí stejné normy, omezí se byrokracie a evropský průmysl bude moci konkurovat snadněji a ve větším měřítku.

(1)

Všechny předpisy EHK OSN jsou k dispozici na internetové stránce Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html

(2)

Dne 27. května 2011 zaslala Evropská komise Radě a Parlamentu zprávu za rok 2010 (SEK(2011)689).

(3)

Seznam povinně uplatňovaných předpisů EHK OSN je uveden v příloze IV směrnice 2007/46/ES.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

20.12.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake

Právní upozornění - Ochrana soukromí