Procedure : 2011/0188(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0004/2012

Indgivne tekster :

A7-0004/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/01/2012 - 10.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0006

HENSTILLING     ***
PDF 148kWORD 71k
4.1.2012
PE 473.902v02-00 A7-0004/2012

om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om sikkerhed for fodgængere og om udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om diodelyskilder (LED-lyskilder)

(13895/2011 – C7‑0302/2011 – 2011/0188(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Vital Moreira

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om sikkerhed for fodgængere og om udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om diodelyskilder (LED-lyskilder)

(13895/2011 – C7‑0302/2011 – 2011/0188(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til udkast til Rådets afgørelse (13895/2011),

–   der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 4, stk. 2, andet led, i Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (”Overenskomst af 1958 som revideret”)(1) (C7‑0302/2011),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81,

–   der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A7-0004/2012),

1.  godkender udkastet til Rådets afgørelse;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78.


BEGRUNDELSE

Verdensforummet for harmonisering af regulativer for motorkøretøjer (WP.29) under FN's Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) er en enestående ramme for globalt harmoniserede regulativer for motorkøretøjer med deltagere fra hele verden, især de vigtigste producentlande for motorkøretøjer. Sådanne harmoniserede regulativer har konkrete fordele for trafiksikkerhed, miljøbeskyttelse og handel.

WP.29 er en stående arbejdsgruppe under FN’s institutionelle ramme med et særligt mandat og en forretningsorden. Den arbejder som et globalt forum, der giver mulighed for åbne drøftelser om regulativer for motorkøretøjer. Alle FN’s medlemslande og andre regionale økonomiske integrationsorganisationer, som FN’s deltagerlande har oprettet, kan deltage fuldt ud i Verdensforummets aktiviteter og blive kontraherende part i overenskomster om motorkøretøjer, som forvaltes af Verdensforummet.

Verdensforummet mødes officielt tre gange om året og overdrager uformelle grupper særlige problemer, som det er nødvendigt at løse hurtigst muligt, eller som kræver særlig ekspertise. Der deltager mere end 120 repræsentanter i Verdensforummets samlinger.

På indeværende tidspunkt er der blevet vedtaget 126 regulativer inden for rammerne af FN/ECE. Den Europæiske Union har på indeværende tidspunkt tiltrådt 106 FN/ECE-regulativer, hvoraf den har vedtaget at lade 62 finde obligatorisk anvendelse i EU(1). Kommissionen forelægger hvert år et arbejdsdokument fra Kommissionens personale om aktiviteterne i Verdensforummet for harmonisering af regulativer for motorkøretøjer for Rådet og Parlamentet. (2)

I direktiv 2007/46/EF fastsættes der mulighed for obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativer i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer(3).

Forordning (EF) nr. 661/2009 ophæver flere direktiver om typegodkendelse af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer. De krav, der er fastlagt i de pågældende direktiver, bør, hvor det er relevant, erstattes af henvisninger til de tilsvarende FN/ECE-regulativer.

I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 661/2009 skal typegodkendelse i henhold til de FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er gjort obligatorisk, betragtes som EF-typegodkendelse i overensstemmelse med denne forordning og gennemførelsesbestemmelserne dertil.

Typegodkendelser, som er udstedt i henhold til FN/ECE-regulativer, vil blive betragtet som EF-typegodkendelser, hvorved overlapning undgås både i forbindelse med tekniske forskrifter og ved attestering og administrative procedurer, hvilket vil være en fordel for såvel industrien som for de nationale myndigheder.

Disse tekniske krav vil ikke blot finde anvendelse i mange lande, især EU-lande, tredjelande i Vest- og Østeuropa, Sydøsteuropa, Samfundet af Uafhængige Stater (SNG), Japan og Nordamerika, som er kontraherende parter i FN/ECE-overenskomsten af 1958. Men derudover vil typegodkendelsen, som er direkte baseret på internationalt godkendte standarder, og som finder anvendelse i så mange lande, blive fulgt i andre tredjelande og således yderligere forbedre markedsadgangen og øge EU-industriens konkurrenceevne.

PÅ FN/ECE-plan er der blevet udarbejdet to nye udkast til regulativer, som er klar til afstemning: Det første vedrører fodgængeres sikkerhed, og det anden drejer sig om diodelyskilder (LED-lyskilder).

Kommissionen forhandler og stemmer på EU’s vegne på FN/ECE-plan. Forud for Kommissionens afstemning træffer Rådet en beslutning (efter Parlamentets godkendelse), der gør det muligt for Kommissionen at stemme på EU’s vegne.

Ordføreren foreslår Parlamentet, at det giver sin godkendelse til udkastet til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om sikkerhed for fodgængere og om udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om diodelyskilder (LED-lyskilder) sammen med dets ændringer hertil, eftersom FN/ECE-regulativerne vil gøre det muligt at anvende samme standarder i mange lande og dermed fjerne bureaukratiet og gøre det muligt for den europæiske industri at konkurrere i større udstrækning og mere effektivt.

(1)

Alle FN/ECE-regulativer findes på webstedet for De Forenede Nationers Kommission for Europa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html

(2)

Den 27. maj 2011 sendte Kommissionen rapporten for 2010 til Rådet og Kommissionen (SEK(2011)689).

(3)

Listen over FN/ECE- regulativer, som finder obligatorisk anvendelse, findes i bilag IV i direktiv 2007/46/EF.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

20.12.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik