Procedūra : 2011/0188(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0004/2012

Pateikti tekstai :

A7-0004/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 19/01/2012 - 10.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0006

REKOMENDACIJA     ***
PDF 156kWORD 79k
4.1.2012
PE 473.902v02-00 A7-0004/2012

dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos pozicijos dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės dėl pėsčiųjų saugos projekto ir dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės dėl šviesos diodų (LED) maitinimo šaltinių projekto

(13895/2011 – C7‑0302/2011 – 2011/0188(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Vital Moreira

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos pozicijos dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės dėl pėsčiųjų saugos projekto ir dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės dėl šviesos diodų (LED) maitinimo šaltinių projekto kartu su pastarosios taisyklės klaidų ištaisymais

(13895/2011 – C7‑0302/2011 – 2011/0188(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (13895/2011),

–    atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, Tarybos pateiktą vadovaujantis 1997 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimo 97/836/EB dėl Europos bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (pataisytas 1958 m. susitarimas) 4 straipsnio 2 dalies antra įtrauka(1) (C7-0317/2011),

–    atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį,

–    atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A7-0004/2012),

1.   pritaria Tarybos sprendimo projektui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1)

OL L 346, 1997 12 17, p. 78.


AIŠKINAMOJI DALIS

Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) pasaulio transporto priemonių taisyklių derinimo forumas (WP.29) suteikia bendrą pasaulio lygmeniu suderintą transporto priemonių taisyklių sistemą, kurios dalyviai yra iš viso pasaulio, ypač pagrindinės motorines transporto priemones gaminančios šalys. Tokių suderintų taisyklių nauda juntama kelių eismo saugos, aplinkos apsaugos ir prekybos srityse.

WP.29 yra nuolatinis Jungtinių Tautų institucinės sistemos dirbantis organas, turintis specialius įgaliojimus ir darbo tvarkos taisykles. Jis veikia kaip pasaulinis forumas, sudarantis sąlygas diskutuoti apie motorinių transporto priemonių taisykles. Visos Jungtinių Tautų narės ir visos regioninės ekonominės integracijos organizacijos, kurias įsteigė Jungtinių Tautų narės, gali visapusiškai dalyvauti Pasaulio forumo veikloje ir tapti Pasaulio forumo tvarkomų susitarimų dėl transporto priemonių susitariančiosiomis šalimis.

Pasaulio forumas oficialiai sušaukiamas tris kartus per metus ir paveda neformalioms grupėms spręsti konkrečias problemas, kurias reikia išspręsti skubiai arba kurioms reikalinga speciali ekspertizė. Pasaulio forumo sesijose dalyvauja daugiau kaip 120 atstovų.

Šiuo metu pagal JTEEK sistemą susitarta dėl 126 taisyklių. Europos Sąjunga šiuo metu yra prisijungusi prie 106 JTEEK taisyklių, iš kurių ji nusprendė ES privalomai taikyti 62 taisykles.(1) Europos Komisija kasmet Tarybai ir Parlamentui atsiunčia Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl Pasaulio transporto priemonių taisyklių derinimo forumo veiklos.(2)

Direktyvoje 2007/46/EB numatoma galimybė privalomai taikyti JT EEK taisykles transporto priemonės EB tipo patvirtinimui.(3)

Reglamentu (EB) Nr. 661/2009 panaikinta keletas direktyvų, susijusių su variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimu. Tose direktyvose išdėstytus reikalavimus prireikus reikėtų pakeisti nuorodomis į atitinkamas JTEEK taisykles.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 661/2009 4 straipsnio 2 dalį tipo patvirtinimas pagal JTEEK taisykles, kurios tapo privalomos, laikomas EB tipo patvirtinimu pagal šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones,

Kad būtų išvengta ne tik techninių reikalavimų, bet ir sertifikavimo bei administracinių procedūrų dubliavimo, pagal JTEEK taisykles suteikti tipo patvirtinimai bus laikomi EB tipo patvirtinimais, ir tai bus naudinga tiek pramonei, tiek nacionalinėms institucijoms.

Šie techniniai reikalavimai bus taikomi ne tik daugelyje ES priklausančių šalių, bet ir ES nepriklausančiose Vakarų ir Rytų Europos, Pietryčių Europos šalyse, Nepriklausomų valstybių sandraugoje, Japonijoje ir Šiaurės Amerikoje – visos jos yra JTEEK 1958 m. susitarimo susitariančiosios šalys. Be to, tipo patvirtinimų taisyklių, tiesiogiai grindžiamų standartais, dėl kurių susitarta tarptautiniu mastu, taikomų tokiame dideliame skaičiuje šalių, laikysis ir kitos trečiosios šalys ir taip bus toliau gerinama prieiga prie rinkos ir stiprinamas ES pramonės konkurencingumas.

JTEEK lygiu balsavimui parengti dviejų naujų taisyklių projektai: pirmasis susijęs su pėsčiųjų sauga, o antrasis – su šviesos diodų (LED) maitinimo šaltiniais.

Komisija JTEEK lygmeniu derasi ir balsuoja ES vardu. Prieš Komisijos balsavimą Taryba priima sprendimą (Parlamentui pritarus), kuriuo Komisija įgaliojama balsuoti ES vardu.

Pranešėjas siūlo, kad Parlamentas pritartų Tarybos sprendimo projektui dėl Europos Sąjungos pozicijos dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės dėl pėsčiųjų saugos projekto ir dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės dėl šviesos diodų (LED) maitinimo šaltinių projekto kartu su pastarosios taisyklės klaidų ištaisymais, nes šios JTEEK taisyklės sudarys sąlygas daugelyje šalių taikyti tokius pačius standartus sumažinant biurokratizmą ir sudarant sąlygas Europos pramonei konkuruoti lengviau ir platesniu mastu.

(1)

Visas JTEEK taisykles galima rasti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos interneto svetainėje http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html

(2)

2011 m. gegužės 27 d. Europos Komisija Tarybai ir Parlamentui atsiuntė 2010 m. pranešimą SEC (2011) 689).

(3)

JTEEK privalomai taikomų taisyklių sąrašą galima rasti Direktyvos 2007/46/EB IV priede.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

20.12.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake

Teisinė informacija - Privatumo politika