Ziņojums - A7-0004/2012Ziņojums
A7-0004/2012

  IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības nostāju saistībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas ekonomikas komisijas noteikumu projektu par gājēju drošību un Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas ekonomikas komisijas noteikumu projektu par gaismas diodes (LED) gaismas avotiem

  4.1.2012 - (13895/2011 – C7‑0302/2011 – 2011/0188(NLE)) - ***

  Starptautiskās tirdzniecības komiteja
  Referents: Vital Moreira

  Procedūra : 2011/0188(NLE)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A7-0004/2012
  Iesniegtie teksti :
  A7-0004/2012
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības nostāju saistībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas ekonomikas komisijas noteikumu projektu par gājēju drošību un Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas ekonomikas komisijas noteikumu projektu par gaismas diodes (LED) gaismas avotiem kopā ar tā labojumiem

  (13895/2011 – C7‑0302/2011 – 2011/0188(NLE))

  (Piekrišana)

  Eiropas Parlaments,

  –    ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (13895/2011),

  –    ņemot vērā piekrišanas procedūras pieprasījumu, ko Padome iesniedza saskaņā ar 4. panta 2. punkta otro ievilkumu Padomes 1997. gada 27. novembra Lēmumā 97/836/EK par Eiropas Kopienas pievienošanos ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Nolīgumam vienotu tehnisko prasību apstiprināšanai riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un/vai lietot riteņu transportlīdzekļos, un par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz šīm prasībām („Pārskatītais 1958. gada Nolīgums”),[1] (C7-0302/2011),

  –   ņemot vērā Reglamenta 81. pantu,

  –    ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A7-0004/2012),

  1.   sniedz piekrišanu Padomes lēmuma projektam;

  2.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

  • [1]  OV L 346, 17.12.1997., 78. lpp.

  PASKAIDROJUMS

  ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Pasaules forums transportlīdzekļu regulējuma saskaņošanai (WP.29) tā dalībniekiem no visas pasaules, jo īpaši galvenajām mehānisko transportlīdzekļu ražotājvalstīm, nodrošina unikālu iespēju vispārēji saskaņot transportlīdzekļu noteikumus. Šādi saskaņoti noteikumi sniedz ievērojamas priekšrocības satiksmes drošības, vides aizsardzības un tirdzniecības jomā.

  WP.29 ir pastāvīga darba grupa, kas darbojas ANO institucionālajā sistēmā un kurai ir īpašas pilnvaras un reglaments. Tā darbojas kā vispasaules forums mehānisko transportlīdzekļu jomas noteikumu atklātai apspriešanai. Jebkura ANO dalībvalsts un jebkura reģionālā ekonomikas integrācijas organizācija, ko izveidojusi kāda ANO dalībvalsts, var pilnībā piedalīties Pasaules foruma pasākumos un kļūt par to transportlīdzekļu nolīgumu līgumslēdzēju pusi, kurus pārvalda Pasaules forums.

  Pasaules foruma sanāksmes oficiāli notiek trīs reizes gadā, un tās ietvaros neoficiālām grupām tiek uzticēti konkrēti jautājumi, kuri ir steidzami jārisina vai par kuriem ir nepieciešams ekspertu viedoklis. Pasaules foruma sanāksmēs piedalās vairāk nekā 120 pārstāvju.

  Pašlaik ANO/EEK ietvaros ir saskaņoti 126 noteikumi. Eiropas Savienība pašlaik ir pievienojusies 106 ANO/EEK noteikumiem, no kuriem 62 tā ir nolēmusi noteikt par obligāti piemērojamiem ES.[1] Eiropas Komisija katru gadu nosūta Padomei un Parlamentam Komisijas dienestu darba dokumentu par Pasaules foruma transportlīdzekļu regulējuma jautājumos darbību[2].

  EK tipa apstiprinājuma piešķiršanai transportlīdzekļiem Direktīva 2007/46/EK paredz iespēju obligāti piemērot ANO/EEK noteikumus[3].

  Ar Regulu (EK) Nr. 661/2009 atceļ vairākas direktīvas par mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko mezglu tipa apstiprināšanu. Šajās direktīvās noteiktās prasības vajadzības gadījumos būtu jāaizstāj ar atsaucēm uz attiecīgajiem ANO/EEK noteikumiem.

  Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 661/2009 4. panta 2. punktam tipa apstiprinājumu saskaņā ar obligātajiem ANO/EEK noteikumiem uzskata par EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar minēto regulu un tās īstenošanas pasākumiem.

  Atbilstīgi ANO/EEK noteikumiem piešķirtos tipa apstiprinājumus uzskatīs par EK tipa apstiprinājumiem, tādējādi gan ražošanas nozares, gan valsts iestāžu interesēs izvairoties ne tikai no tehnisko prasību, bet arī no sertifikācijas un administratīvo procedūru pārklāšanās.

  Šīs tehniskās prasības ne tikai piemēros daudzās valstīs, kas atrodas galvenokārt ES, Rietumeiropas un Austrumeiropas valstīs, kas nav ES dalībvalstis, Dienvidaustrumeiropas valstīs, Neatkarīgo valstu savienībā, Japānā un Ziemeļamerikā, kuras ir noslēgušas ANO/EEK 1958. gada nolīgumu. Tipa apstiprinājumu, kas ir tieši balstīts uz starptautiski saskaņotiem standartiem un ko piemēro tik daudzās valstīs, turklāt pārņems citās trešajās valstīs, un tādējādi tiks uzlabota tirgus pieejamība un ES rūpniecības konkurētspēja.

  ANO/EEK līmenī ir sagatavoti divi jauni noteikumu projekti, kuri ir gatavi balsošanai. Viens no tiem attiecas uz gājēju drošību, bet otrs — gaismas diodes (LED) gaismas avotiem.

  ANO/EEK līmenī Eiropas Savienību sarunās un balsošanā pārstāv Komisija. Lai Komisija varētu balsot, vispirms Padomei ir jāpieņem lēmums (pēc tam, kad saņemta Parlamenta piekrišana), atļaujot Komisijai balsot ES vārdā.

  Referents ierosina Parlamentam sniegt piekrišanu attiecībā uz projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības nostāju saistībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumu projektu par gājēju drošību un Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumu projektu par gaismas diodes (LED) gaismas avotiem kopā ar tā labojumiem, jo šie ANO/EEK noteikumi ļaus daudzās valstīs piemērot vienādus standartus, novēršot birokrātiskus šķēršļus un sniedzot Eiropas rūpniecībai lielākas un vienkāršāk īstenojamas konkurences iespējas.

  • [1]  Visus ANO/EEK noteikumus var skatīt ANO Eiropas Ekonomikas komisijas tīmekļa vietnē http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html.
  • [2]  Eiropas Komisija 2011. gada 27. maijā nosūtīja Padomei un Parlamentam 2010. gada ziņojumu (SEC(2011)689).
  • [3]  Obligāti piemērojamo ANO/EEK noteikumu saraksts ir ietverts Direktīvas 2007/46/EK IV pielikumā.

  KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

  Pieņemšanas datums

  20.12.2011

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  25

  0

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake