AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Unie over het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake voetgangersveiligheid en het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake lichtbronnen met lichtdioden (leds)

  4.1.2012 - (13895/2011 – C7‑0302/2011 – 2011/0188(NLE)) - ***

  Commissie internationale handel
  Rapporteur: Vital Moreira
  PR_NLE-AP_art90

  Procedure : 2011/0188(NLE)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A7-0004/2012
  Ingediende teksten :
  A7-0004/2012
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Unie over het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake voetgangersveiligheid en het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake lichtbronnen met lichtdioden (leds)

  (13895/2011 – C7‑0302/2011 – 2011/0188(NLE))

  (Goedkeuring)

  Het Europees Parlement,

  –   gezien het ontwerp van besluit van de Raad (13895/2011),

  –    gezien het verzoek van de Raad om goedkeuring overeenkomstig artikel 4, lid 2, tweede streepje van het besluit van de Raad 97/836/EG van 27 november 1997 inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen ("Herziene overeenkomst van 1958")[1] (C7-0302/2011),

  –    gezien artikel 81 van zijn Reglement,

  –    gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A7-0004/2012),

  1.   hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpbesluit van de Raad;

  2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

  • [1]  PB L 346 van 17.12.1997, blz. 78.

  TOELICHTING

  Het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen (WP 29) van de Economische Commissie van de Verenigde Naties (UNECE – VN/ECE) biedt een uniek kader voor het wereldwijd harmoniseren van reglementen voor voertuigen met deelnemers uit de gehele wereld, met name de belangrijkste autoproducerende landen. Dergelijke geharmoniseerde reglementen leveren concrete voordelen op voor de verkeersveiligheid, de milieubescherming en de handel.

  WP 29 is een permanente werkgroep in het institutionele kader van de Verenigde Naties met een specifiek mandaat en reglement van orde. De werkgroep functioneert als een mondiaal forum waar open gediscussieerd kan worden over reglementen voor motorvoertuigen. Iedere lidstaat van de Verenigde Naties en iedere regionale economische organisatie, opgericht door lidstaten van de Verenigde Staten, mag volwaardig deelnemen aan de activiteiten van het Wereldforum en mag partijstaat worden bij de overeenkomsten over voertuigen die door het Wereldforum worden beheerd.

  Het Wereldforum komt officieel drie maal per jaar bijeen en belast informele groepen met specifieke problemen die dringend moeten worden opgelost of waarvoor bijzondere expertise vereist is. Meer dan 120 vertegenwoordigers nemen deel aan de vergaderingen van het Wereldforum.

  Tot dusver is over 126 reglementen overeenstemming bereikt in VN/ECE-verband. De Europese Unie is tot dusver aangesloten bij 106 VN/ECE-reglementen waarvan besloten is dat er 62 bindend zijn voor de EU.[1] De Europese Commissie stuurt jaarlijks een werkdocument over de activiteiten van het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen aan de Raad en het Parlement.[2]

  Richtlijn 2007/46/EG voorziet in de mogelijkheid om de toepassing van VN/ECE-reglementen voor de EG-typegoedkeuring van voertuigen verplicht te stellen.[3]

  Bij Verordening (EG) nr. 661/2009 wordt een aantal richtlijnen betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden ingetrokken. De voorschriften van die richtlijnen moeten waar nodig worden vervangen door verwijzingen naar de overeenkomstige VN/ECE-reglementen.

  Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 661/2009 wordt typegoedkeuring krachtens de verplicht gestelde VN/ECE-reglementen beschouwd als EG-typegoedkeuring krachtens die verordening en de uitvoeringsmaatregelen ervan.

  Krachtens de VN/ECE-reglementen verleende typegoedkeuringen worden beschouwd als EG-typegoedkeuringen, waardoor doublures worden voorkomen, niet alleen op het gebied van technische voorschriften maar ook van certificatie en administratieve procedures, wat zowel de industrie als de nationale autoriteiten ten goede komt.

  Deze technische voorschriften zijn niet alleen van toepassing in veel landen die met name in de EU gelegen zijn, de niet-EU-lidstaten in West- en Oost-Europa, het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, Japan en Noord—Amerika, die partijstaten zijn bij de VN/ECE-overeenkomst van 1958. Typegoedkeuring die direct gebaseerd is op in internationaal verband goedgekeurde normen en die in zo veel landen wordt toegepast, zal ook worden gevolgd in overige derde landen waardoor de toegang tot de markt en de concurrentiepositie van de EU-industrie zal worden bevorderd.

  Op VN/ECE-niveau zijn nu twee nieuwe ontwerpreglementen voorbereid waarover gestemd kan worden: het eerste betreft voetgangersveiligheid en het tweede lichtbronnen met lichtdioden (leds).

  De Commissie onderhandelt en stemt namens de EU op VN/ECE-niveau. Een stemming door de Commissie wordt voorafgegaan door de goedkeuring van een ontwerpbesluit van de Raad (na goedkeuring van het Parlement) waardoor de Commissie namens de EU kan stemmen.

  Uw rapporteur stelt voor dat het Parlement zijn goedkeuring hecht aan het ontwerpbesluit van de Raad over het standpunt van de Europese Unie over het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake voetgangersveiligheid en het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake lichtbronnen met lichtdiodes (leds), samen met de corrigenda, omdat deze VN/ECE-reglementen ervoor zullen zorgen dat dezelfde normen in veel landen worden toegepast, wat administratieve romplomp scheelt waardoor de Europese industrie op ruimere schaal en gemakkelijker kan concurreren.

  • [1]  Alle VN/ECE-reglementen kunnen worden gevonden op de website van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html
  • [2]  Op 27 mei 2011 heeft de Europese Commissie het verslag over 2010 toegezonden aan de Raad en het Europees Parlement (SEC(2011)689).
  • [3]  De lijst van bindende VN/ECE-reglementen kan worden gevonden in bijlage IV bij Richtlijn 2007/46/EG.

  UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

  Datum goedkeuring

  20.12.2011

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  25

  0

  0

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

  Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake