ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o stanovisku Európskej únie k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o bezpečnosti chodcov a k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o zdrojoch svetla využívajúcich svetelné diódy (LED)

4.1.2012 - (13895/2011 – C7‑0302/2011 – 2011/0188(NLE)) - ***

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Vital Moreira

Postup : 2011/0188(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0004/2012
Predkladané texty :
A7-0004/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o stanovisku Európskej únie k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o bezpečnosti chodcov a k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o zdrojoch svetla využívajúcich svetelné diódy (LED)

(13895/2011 – C7‑0302/2011 – 2011/0188(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13895/2011),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 4 ods. 2 druhá zarážka rozhodnutia Rady 97/836/ES z 27. novembra 1997 vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohode Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov („revidovaná dohoda z roku 1958“)[1] (C7-0302/2011),

–   so zreteľom na článok 81 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A7‑0004/2012),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

  • [1]  Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Svetové fórum Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) pre harmonizáciu predpisov týkajúcich sa vozidiel (WP.29) poskytuje jedinečný rámec pre celosvetovú harmonizáciu predpisov o vozidlách. Do tohto rámca sa zapájajú účastníci pochádzajúci z celého sveta, najmä z krajín, ktoré sú najväčšími producentmi motorových vozidiel. Výhody takýchto harmonizovaných predpisov sú hmatateľné v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, ochrany životného prostredia a obchodu.

WP.29 je stála pracovná skupina pôsobiaca v inštitucionálnom rámci OSN s osobitným mandátom a rokovacím poriadkom. Funguje ako globálne fórum, ktoré umožňuje otvorené diskusie o predpisoch týkajúcich sa motorových vozidiel. Do činností Svetového fóra sa môže v plnej miere zapojiť ktorákoľvek členská krajina OSN a ktorákoľvek organizácia pre regionálnu hospodársku integráciu založená členskými krajinami OSN. Rovnako sa môže stať zmluvnou stranou dohôd o vozidlách, ktoré svetové fórum spravuje.

Svetové fórum oficiálne zasadá trikrát do roka a poveruje neformálne skupiny osobitnými otázkami, ktoré je potrebné naliehavo riešiť alebo ktoré si vyžadujú osobitné odborné znalosti. Na zasadnutiach svetového fóra sa zúčastňuje vyše 120 zástupcov.

V rámci EHK OSN bolo doposiaľ schválených 126 predpisov. Európska únia doposiaľ pristúpila k 106 predpisom EHK OSN, pričom rozhodla, že 62 z nich sa bude v EÚ povinne uplatňovať[1]. Európska komisia každoročne zasiela Rade a Parlamentu pracovnú správu o činnostiach tohto svetového fóra pre predpisy týkajúce sa vozidiel, ktorú pripravujú jej útvary.[2]

Smernica 2007/46/ES umožňuje uplatňovať predpisy EHK OSN na účely typového schvaľovania vozidiel na povinnom základe[3].

Nariadenie (ES) č. 661/2009 ruší niekoľko smerníc týkajúcich sa typového schvaľovania motorových vozidiel ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá. Požiadavky stanovené v uvedených smerniciach by sa mali v odôvodnených prípadoch nahradiť odkazmi na príslušné predpisy EHK OSN.

Podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 661/2009 sa typové schválenie v súlade s predpismi EHK OSN, ktoré je potrebné uplatňovať, považuje za typové schválenie ES v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

Typové schválenia v zmysle predpisov EHK OSN budú považované za typové schválenia ES, čím sa predíde zdvojeniu nielen technických požiadaviek, ale aj osvedčovacích a administratívnych postupov v prospech zástupcov odvetvia, ako aj vnútroštátnych orgánov.

Tieto technické požiadavky budú platiť nielen v mnohých členských štátoch EÚ a v nečlenských krajinách západnej, východnej a juhovýchodnej Európy, ale i v Japonsku, v Spoločenstve nezávislých štátov a krajinách severnej Ameriky, ktoré sú zmluvnými stranami dohody EHK OSN z roku 1958. Okrem toho typové schválenia, ktoré priamo vychádzajú z medzinárodne dohodnutých noriem a ktoré sa uplatňujú v toľkých krajinách, prevezmú aj iné tretie krajiny, čím sa ďalej zlepší prístup na trh a posilní konkurencieschopnosť priemyslu EÚ.

Na úrovni EHK OSN boli vypracované dva nové návrhy predpisov, ktoré sú pripravené na zaradenie do hlasovania: prvý sa týka bezpečnosti chodcov a druhý zase zdrojov svetla využívajúcich svetelné diódy (LED).

Na úrovni EHK OSN Komisia rokuje a hlasuje v mene EÚ. Skôr, než Komisia hlasuje, prijme Rada rozhodnutie (na základe súhlasu Parlamentu), ktorým Komisii umožní hlasovať v mene EÚ.

Spravodajca navrhuje Parlamentu, aby súhlasil s návrhom rozhodnutia Rady o stanovisku Európskej únie k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov týkajúceho sa bezpečnosti chodcov a k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov týkajúceho sa zdrojov svetla využívajúcich svetelné diódy (LED) a ich korigendám, pretože vďaka týmto predpisom EHK OSN bude možné uplatňovať rovnaké normy v mnohých krajinách, čím sa zmenší byrokratická záťaž a umožní sa, aby bol európsky priemysel jednoduchšie a v širšej miere konkurencieschopný.

  • [1]  Všetky predpisy EHK OSN možno nájsť na internetovej stránke Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html
  • [2]  Dňa 27. mája 2011 zaslala Európska komisia správu z roku 2010 Rade a Parlamentu [SEK(2011)689]
  • [3]  Zoznam predpisov EHK OSN, ktoré sa uplatňujú povinne, možno nájsť v prílohe IV k smernici 2007/46/ES.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

20.12.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake