ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно присъединяването на Съюза към Правило № 29 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни разпоредби за одобрение на типа на превозни средства по отношение на защитата на пътниците в кабината на товарните превозни средства

4.1.2012 - (13894/2011 – C7-0303/2011 – 2011/0191(NLE)) - ***

Комисия по международна търговия
Докладчик: Vital Moreira

Процедура : 2011/0191(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0005/2012
Внесени текстове :
A7-0005/2012
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно присъединяването на Съюза към Правило № 29 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни разпоредби за одобрение на типа на превозни средства по отношение на защитата на пътниците в кабината на товарните превозни средства

(13894/2011 – C7-0303/2011 – 2011/0191(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–    като взе предвид проекторешението на Съвета (13894/2011),

–    като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 4, параграф 2, второ тире от Решение 97/836/ЕО на Съвета от 27 ноември 1997 г. с оглед на присъединяването на Европейската общност към Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания („Ревизирано споразумение от 1958 година“) [1] (C7-0303/2011),

–    като взе предвид член 81 от своя правилник,

–    като взе предвид препоръката на Комисията по международна търговия (A7-0005/2012),

1.   дава одобрението си за проекта за решение на Съвета;

2.   възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

  • [1]  OВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 78.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Световният форум за хармонизация на регулаторната уредба за превозните средства (WP.29), организиран от Икономическата комисия за Европа към ООН (ИКЕ/ООН), предлага уникална рамка за хармонизация на регулаторната уредба за превозните средства в световен мащаб с участници от целия свят, и по-специално основните страни производителки на моторни превозни средства. Ползите от подобна хармонизирана регулаторната уредба са забележими в пътната безопасност, опазването на околната среда и търговията.

Световният форум за хармонизация на регулаторната уредба за превозните средства (WP.29) е постоянна работна група в институционалната рамка на Организацията на обединените нации с определен мандат и процедурни правила. Той функционира като глобален форум, който позволява провеждането на открити разисквания по въпросите на регулаторната уредба за моторните превозни средства. Всяка държава - членка на Организацията на обединените нации, и всяка регионална организация за икономическа интеграция, създадена от страна – членка на Организацията на обединените нации, може да участва пълноценно в дейността на Световния форум и може да стане договаряща страна по споразуменията относно превозните средства, уреждани в рамките на Световния форум.

Световният форум се свиква официално три пъти в годината и поверява на неформалните групи разглеждането на специфични проблеми, които трябва да бъдат спешно разрешени или които изискват специализиран експертен опит. В заседанията на Световния форум участват повече от 120 представители.

Понастоящем в рамките на ИКЕ/ООН са приети 126 правила. Понастоящем Европейският съюз се е присъединил към 106 правила на ИКЕ/ООН и за 62 от тях е взел решение да бъдат прилагани задължително в ЕС.[1] Комисията изпраща ежегодно на Съвета и Парламента работен документ на службите на Комисията относно дейността на Световния форум за хармонизация на регулаторната уредба за превозните средства. [2]

В Директива 2007/46/ЕО е предвидена възможността за задължително прилагане на правилата на ИКЕ на ООН за целта на одобрение на типа на превозните средства от ЕО.[3]

С Регламент (ЕО) № 661/2009 са отменени няколко директиви за одобрението на типа на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях. При необходимост изискванията по тези директиви следва да бъдат заменени с позоваване на съответстващите правила на ИКЕ на ООН.

Съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 661/2009 одобрението на типа в съответствие с правилата на ИКЕ на ООН, които са задължителни, се счита за ЕО одобрение на типа съгласно същия регламент и мерките за прилагането му.

Одобренията на типа, издадени съгласно правилата на ИКЕ на ООН, ще бъдат считани за одобрения на типа от ЕО, като по този начин ще се избегне дублирането не само на техническите изисквания, но и на сертифицирането и административните процедури, като това ще доведе до ползи както за промишлеността, така и за националните органи.

Техническите изисквания ще са не само приложими в много държави, а именно в ЕС, в държави в Западна и Източна Европа, които са извън ЕС, в Югоизточна Европа, Общността на независимите държави, Япония и Северна Америка, които са договарящи страни по Споразумението на ИКЕ/ООН от 1958 г. Освен това одобрението на типа, което се основава пряко на международно приети стандарти и се прилага в толкова много държави, ще бъде следвано в други трети държави и по този начин ще спомогне за подобряване на достъпа до пазара и ще повиши конкурентоспособността на промишлеността на ЕС.

Член 1.5 от ревизираното споразумение от 1958 година гласи, че при депозиране на документа за присъединяване всяка нова договаряща страна може да заяви, че тя не е обвързана от определени правила на ИКЕ/ООН.

До настоящия момент ЕС все още не се е присъединил към Правило № 29 на ИКЕ на ООН за единни разпоредби относно одобрението на типа на превозни средства по отношение на защитата на пътниците в кабината на товарните превозни средства. След приемането на Регламент (ЕО) № 661/2009, в който се препоръчва ЕС да вземе предвид Правило № 29 на ИКЕ/ООН, се счита, че Правило № 29 на ИКЕ/ООН сега следва да стане част от системата за одобрение на типа на моторни превозни средства от ЕС.

Член 1.7 от преразгледаното споразумение от 1958 година гласи, че всяка договаряща страна, която не прилага определено правило на ИКЕ/ООН, може по всяко време да уведоми генералния секретар, че възнамерява да започне да го прилага от този момент, и в този случай правилото на ИКЕ/ООН ще влезе в сила за тази страна на 60 ден след това уведомление.

Докладчикът предлага Парламентът да даде своето одобрение на проекта на решение на Съвета относно присъединяването на Съюза към Правило № 29 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни разпоредби за одобрение на типа на превозни средства по отношение на защитата на пътниците в кабината на товарните превозни средства, тъй като правилото на ИКЕ на ООН ще направи възможно прилагането на еднакви стандарти в множество държави, ще намали бюрокрацията и ще даде възможност за по-широка и по-лесна конкуренция на европейската промишленост.

  • [1]  Всички правила на ИКЕ/ООН могат да бъдат намерени на уебстраницата на Икономическата комисия за Европа към ООН: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html
  • [2]  На 27 май 2011 г. Европейската комисия изпрати на Съвета и Парламента доклада за 2010 г. (SEC (2011) 689)
  • [3]  Списъкът на правилата на ИКЕ/ООН, които се прилагат задължително, може да бъде намерен в приложение IV от Директива 2007/46/ЕО.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.12.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake