Menetlus : 2011/0191(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0005/2012

Esitatud tekstid :

A7-0005/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/01/2012 - 10.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0005

SOOVITUS     ***
PDF 143kWORD 62k
4.1.2012
PE 473.936v02-00 A7-0005/2012

Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ühinemise kohta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga nr 29, milles käsitletakse sõidukite tüübikinnituse ühtseid sätted seoses tarbesõiduki kabiinis viibivate sõitjate kaitsega

(13894/2011 – C7‑0303/2011 – 2011/0191(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Vital Moreira

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT,
 SELETUSKIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT,

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ühinemise kohta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga nr 29, milles käsitletakse sõidukite tüübikinnituse ühtseid sätted seoses tarbesõiduki kabiinis viibivate sõitjate kaitsega

(13894/2011 – C7‑0303/2011 – 2011/0191(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–    võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (13894/2011),

–    võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt nõukogu 27. novembri 1997. aasta otsuse 97/836/EÜ (Euroopa Ühenduse ühinemise kohta ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kokkuleppega, milles käsitletakse ratassõidukitele ning neile paigaldatavatele ja/või neil kasutatavatele seadmetele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamist ning nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikuse tunnustamise tingimusi (1958. aasta muudetud kokkulepe))(1) artikli 4 lõike 2 teisele taandele (C7‑0303/2011),

–    võttes arvesse kodukorra artiklit 81,

–    võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A7-0005/2012),

1.   annab nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

EÜT L 346, 17.12.1997, lk 78.


SELETUSKIRI

ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE) sõidukieeskirjade ühtlustamise ülemaailmne foorum (WP.29) pakub sõidukeid käsitlevate eeskirjade ülemaailmseks ühtlustamiseks unikaalset raamistikku, kuna selles on osalejaid on kogu maailmast, eriti peamistest mootorsõidukeid tootvatest riikidest. Selliste ühtlustatud eeskirjade kasu on käegakatsutav liiklusohutuse, keskkonnakaitse ja kaubanduse seisukohast.

WP.29 on ÜRO institutsioonilises raamistikus alaline töörühm, millel on konkreetne mandaat ja töökord. See toimib ülemaailmse foorumina, mis võimaldab avatud arutelusid mootorsõidukeid käsitlevate eeskirjade üle. Iga ÜRO liikmesriik ja iga piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioon, mille on loonud ÜRO liikmesriigid, võib ülemaailmse foorumi tegevuses täielikult osaleda ning võib saada sõidukite kohta sõlmitud, ülemaailmse foorumi hallatavate kokkulepete lepinguosaliseks.

Ülemaailmne foorum tuleb ametlikult kokku kolm korda aastas ja annab mitteametlikele rühmadele lahendada konkreetsed probleemid, mis vajavad pakilist lahendamist või mis nõuavad eriteadmisi. Ülemaailmse foorumi istungitel osaleb üle 120 esindaja.

Praegu on UN/ECE raamistikus kokku lepitud 126 eeskirja. Euroopa Liit on praeguseks ühinenud 106 UN/ECE eeskirjaga, millest 62 on ta otsustanud ELis kohustuslikult kohaldada.(1) Kord aastas saadab Euroopa Komisjon nõukogule ja parlamendile komisjoni talituste töödokumendi sõidukieeskirjade ülemaailmse foorumi tegevuse kohta.(2)

Direktiiviga 2007/46/EÜ nähakse ette võimalus kohaldada UN/ECE eeskirju kohustuslikus korras EÜ sõidukite tüübikinnituseks.(3)

Määrusega (EÜ) nr 661/2009 on tunnistatud kehtetuks mitu direktiivi, mis käsitlevad mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitust. Nendes direktiivides sätestatud nõuded tuleks asendada viidetega vastavatele UN/ECE eeskirjadele.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 661/2009 artikli 4 lõikele 2 loetakse UN/ECE eeskirjade alusel antud tüübikinnitust, mis on muudetud kohustuslikuks, nimetatud määruse ja selle rakendusmeetmete kohaseks EÜ tüübikinnituseks.

UN/ECE eeskirjade alusel antud tüübikinnitused loetakse EÜ tüübikinnitusteks ning seeläbi välditakse mitte ainult tehniliste nõuete kattuvust, vaid ka kahekordseid sertifitseerimis- ja haldusmenetlusi, mis tuleb kasuks nii tootmisharule kui ka riikide asutustele.

Nimetatud tehnilised nõuded kehtivad paljudes eelkõige Euroopa Liidu, ELi mittekuuluvates Lääne- ja Ida-Euroopa, Kagu-Euroopa, Sõltumatute Riikide Ühenduse, Jaapani ja Põhja-Ameerika riikides, mis on UN/ECE 1958. aasta kokkuleppe osalised. Lisaks sellele järgitakse tüübikinnitust, mis põhineb otseselt rahvusvaheliselt kokku lepitud normidel ja mida kohaldatakse nii paljudes riikides, teistes kolmandates riikides, aidates seega veelgi parandada turulepääsu ja edendada ELi tööstuse konkurentsivõimet.

1958. aasta muudetud kokkuleppe artikli 1 lõikes 5 sedastatakse, et iga uus kokkuleppeosaline võib ühinemiskirja hoiule andes teatada, et teda ei seo teatavad UN/ECE eeskirjad.

Seni ei ole EL veel ühinenud UN/ECE eeskirjaga nr 29, milles käsitletakse sõidukite tüübikinnituse ühtseid sätted seoses tarbesõiduki kabiinis viibivate sõitjate kaitsega. Pärast määruse (EÜ) nr 661/2009 vastuvõtmist, milles nähakse ette, et EL peab võtma arvesse UN/ECE eeskirja nr 29, eeldatakse et UN/ECE eeskiri nr 29 peaks nüüd muutuma ELi mootorsõidukite tüübikinnituse süsteemi osaks.

1958. aasta muudetud kokkuleppe artikli 1 lõikes 7 sedastatakse, et iga kokkuleppeosaline, kes UN/ECE eeskirja ei kohalda, võib igal ajal teavitada peasekretäri sellest, et ta kavatseb edaspidi seda kohaldama hakata, ning UN/ECE eeskiri jõustub selle kokkuleppeosalise osas 60. päeval pärast sellist teavitamist.

Soovituse koostaja soovitab parlamendil anda oma nõusolek nõukogu otsuse eelnõule Euroopa Liidu ühinemise kohta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga nr 29, milles käsitletakse sõidukite tüübikinnituse ühtseid sätted seoses tarbesõiduki kabiinis viibivate sõitjate kaitsega, kuna see UN/ECE eeskiri võimaldab kohaldada samasid norme paljudes riikides, kõrvaldades bürokraatia ja võimaldades Euroopa tööstusel laialdasemalt ja lihtsamini konkureerida.

(1)

Kõik UN/ECE eeskirjad on toodud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni veebisaidil http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html

(2)

27. mail 2011 saatis Euroopa Komisjon nõukogule ja parlamendile 2010. aasta aruande (SEC(2011) 689).

(3)

Nimekiri UN/ECE eeskirjadest, mida kohaldatakse kohustuslikus korras, on toodud direktiivi 2007/46/EÜ IV lisas.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

20.12.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake

Õigusteave - Privaatsuspoliitika