AJÁNLÁS az Uniónak az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) a járműveknek a haszongépjárművek vezetőfülkéjében ülő személyek védelme tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 29. sz. előírásához való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

4.1.2012 - (13894/2011 – C7‑0303/2011 – 2011/0191(NLE)) - ***

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Vital Moreira

Eljárás : 2011/0191(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0005/2012
Előterjesztett szövegek :
A7-0005/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Uniónak az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) a járműveknek a haszongépjárművek vezetőfülkéjében ülő személyek védelme tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 29. sz. előírásához való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(13894/2011 – C7‑0303/2011 – 2011/0191(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (13894/2011),

–   tekintettel a Tanács által az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához („1958. évi felülvizsgált megállapodás”) való csatlakozásáról szóló 2011. november 27-i 97/836/EK tanácsi határozat[1] 4. cikke (2) bekezdése második franciabekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0303/2011),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A7-0005/2012),

1.  egyetért a tanácsi határozatra irányuló tervezettel;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a tagállamok kormányának és parlamentjének.

  • [1]  HL L 346., 1997.12.17., 78. o.

INDOKOLÁS

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) járműelőírások harmonizálásának világfóruma (WP.29), amelynek résztvevői a világ minden részét, különösen a legjelentősebb gépjárműgyártó országokat képviselik, egyedülálló keretet kínál a gépjárművekkel kapcsolatos előírások globális összehangolása tekintetében. A harmonizált előírások jótékony hatásai egyértelműen megmutatkoznak a közúti biztonság, a környezetvédelem és a kereskedelem terén.

A WP.29 az ENSZ intézményi keretében működő állandó munkacsoport, amelynek külön megbízatása és eljárási szabályzata van. Globális fórumként működik, ahol nyílt vitákat lehet folytatni a gépjárművekre vonatkozó előírásokról. Az ENSZ bármely tagállama, illetve az ENSZ tagországai által létrehozott bármely regionális gazdasági integrációs szervezet teljes körűen részt vehet a világfórum tevékenységében és a világfórum égisze alatt kidolgozott, a gépjárművekről szóló megállapodások szerződő felévé válhat.

A világfórum hivatalosan évente háromszor ül össze, és informális csoportokat bíz meg olyan sajátos problémák kezelésével, amelyek sürgős megoldást vagy különleges szakértelmet igényelnek. A világfórum ülésein több mint 120 képviselő vesz részt.

Az ENSZ-EGB keretében eddig 126 előírásról született megállapodás. Az Európai Unió eddig 106 ENSZ-EGB-előíráshoz csatlakozott, amelyek közül 62-ről határozott úgy, hogy az EU-ban kötelezővé teszi alkalmazását[1]. Az Európai Bizottság minden évben bizottsági munkadokumentumot készít a Tanácsnak és a Parlamentnek a gépjárművekkel kapcsolatos előírásokkal foglalkozó világfórum tevékenységéről[2].

A 2007/46/EK irányelv az ENSZ-EGB előírásainak EK-típusjóváhagyás céljából történő kötelező alkalmazásának lehetőségéről rendelkezik[3].

A 661/2009/EK rendelet a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek típusjóváhagyására vonatkozó számos irányelvet hatályon kívül helyez. Az ezekben az irányelvekben meghatározott követelményeket szükség szerint a megfelelő ENSZ-EGB-előírásokra vonatkozó hivatkozásokkal kell felváltani.

A 661/2009/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerint a kötelező erővel bíró ENSZ-EGB-előírásoknak megfelelő típusjóváhagyás az említett rendelettel és annak végrehajtási intézkedéseivel összhangban EK-típusjóváhagyásnak minősül.

Az ENSZ-EGB-előírások alapján kiadott típusjóváhagyások EK-típusjóváhagyásnak fognak minősülni, ami nemcsak a műszaki előírások terén, hanem a tanúsítási és az adminisztratív eljárások szintjén is megszünteti a felesleges párhuzamos folyamatokat, a gazdasági ágazat és a nemzeti hatóságok javát szolgálva.

Ezeket a műszaki előírásokat nem csak sok uniós országban, az EU-hoz nem tartozó nyugat- és kelet-európai, valamint délkelet-európai országokban, a Független Államok Közösségében, Japánban, Észak-Amerikában alkalmazzák, amely országok mind az 1958. évi ENSZ-EGB-megállapodás szerződő felei. A közvetlenül a nemzetközileg elfogadott szabványokon alapuló és számos országban alkalmazott típusjóváhagyást ezenkívül más harmadik országokban is alkalmazni fogják, ami tovább könnyíti majd a piacra jutást, és megerősíti az uniós ipar versenyképességét.

A felülvizsgált 1958. évi megállapodás 1. cikkének (5) bekezdésében foglaltak értelmében csatlakozási okirata letétbe helyezésekor az új részes fél kijelentheti, hogy bizonyos ENSZ-EGB-előírásokat magára nézve nem tekint kötelező erejűnek.

Az EU eddig nem csatlakozott a járműveknek a haszongépjárművek vezetőfülkéjében ülő személyek védelme tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 29. sz. ENSZ-EGB-előíráshoz. A 29. számú ENSZ-EGB-előírás uniós alkalmazásáról szóló 661/2009/EK rendelet elfogadását követően a 29. számú ENSZ-EGB-előírásnak a gépjárművekre vonatkozó uniós típus-jóváhagyási rendszer részévé kell válnia.

A felülvizsgált 1958. évi megállapodás 1. cikkének (7) bekezdésében foglaltak értelmében a valamely ENSZ-EGB-előírást nem alkalmazó bármely részes fél bármikor értesítheti a főtitkárt arról, hogy adott időponttól szándékában áll az előírás alkalmazása, és az ENSZ-EGB-előírás e részes fél tekintetében az értesítéstől számított 60. napon hatályba lép.

Az előadó azt javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését az Európai Uniónak az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a járműveknek a haszongépjárművek vezetőfülkéjében ülő személyek védelme tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 29. sz. előírásához való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezethez, mivel a kérdéses ENSZ-EGB-előírás következtében számos országban azonos normákat kell majd alkalmazni, így csökkenni fognak az adminisztratív terhek és az európai iparág szélesebb körben és könnyebben vehet részt a versenyben.

  • [1]  Valamennyi ENSZ-EGB-előírás megtalálható az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának honlapján: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html
  • [2]  2011. május 27-én az Európai Bizottság benyújtotta a Tanácshoz és a Parlamenthez a 2010. évi jelentést (SEC (2011) 689)
  • [3]  A kötelezően alkalmazandó ENSZ-EGB-előírások jegyzéke a 2007/46/EK irányelv IV. mellékletében található

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

20.12.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake