Pranešimas - A7-0005/2012Pranešimas
A7-0005/2012

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės Nr. 29 „Suvienodintos nuostatos dėl transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į komercinių transporto priemonių kabinos keleivių apsaugą“

4.1.2012 - (13894/2011 – C7‑0303/2011 – 2011/0191(NLE)) - ***

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: Vital Moreira

Procedūra : 2011/0191(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0005/2012
Pateikti tekstai :
A7-0005/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės Nr. 29 „Suvienodintos nuostatos dėl transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į komercinių transporto priemonių kabinos keleivių apsaugą“

(13894/2011 – C7‑0303/2011 – 2011/0191(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (13894/2011),

–    atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, Tarybos pateiktą pagal 1997 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimo 97/836/EB dėl Europos bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (pataisytas 1958 m. susitarimas) 4 straipsnio 2 dalies antra įtrauka[1] (C7-0303/2011),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį,

–    atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A7-0005/2012),

1.   pritaria Tarybos sprendimo projektui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

  • [1]  OL L 346, 1997 12 17, p. 78.

AIŠKINAMOJI DALIS

Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) pasaulio transporto priemonių taisyklių derinimo forumas (WP.29) suteikia bendrą Pasaulio lygmeniu suderintą transporto priemonių taisyklių sistemą, kurios dalyviai yra iš viso pasaulio, ypač pagrindinės variklines transporto priemones gaminančios šalys. Tokių suderintų taisyklių nauda juntama kelių eismo saugos, aplinkos apsaugos ir prekybos srityse.

WP.29 yra nuolatinė Jungtinių Tautų institucinės struktūros darbo grupė, turinti specialų mandatą ir darbo tvarkos taisykles. Ji veikia kaip pasaulinis forumas, kuriame galima atvirai diskutuoti apie taisykles dėl variklinių transporto priemonių. Bet kuri Jungtinių Tautų valstybė narė ir bet kuri regioninė ekonominės integracijos organizacija, įkurta Jungtinių Tautų valstybės narės, gali visapusiškai dalyvauti Pasaulinio forumo veikloje ir tapti Pasaulio forumo tvarkomų susitarimų dėl transporto priemonių susitariančia šalimi.

Pasaulinis forumas oficialiai renkasi tris kartus per metus ir paveda neformalioms grupėms konkrečius klausimus, kuriuos reikia skubiai išspręsti arba kuriems reikalinga speciali ekspertizė. Pasaulinio forumo sesijose dalyvauja daugiau nei 120 atstovų.

Šiuo metu pagal JTEEK sistemą susitarta dėl 126 taisyklių. Europos Sąjunga šiuo metu yra prisijungusi prie 106 JTEEK taisyklių, iš kurių ji nusprendė ES privalomai taikyti 62 taisykles.[1] Europos Komisija kasmet Tarybai ir Parlamentui atsiunčia Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl Pasaulio transporto priemonių taisyklių derinimo forumo veiklos.[2]

Direktyva 2007/46/EB nustatyta galimybė privalomai taikyti JTEEK taisykles suteikiant transporto priemonės EB tipo patvirtinimą[3].

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 panaikina keletą direktyvų, susijusių su variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimu. Tose direktyvose išdėstytus reikalavimus prireikus reikėtų pakeisti nuorodomis į atitinkamas JTEEK taisykles.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 661/2009 4 straipsnio 2 dalį tipo patvirtinimas pagal JTEEK taisykles, kurios tapo privalomos, laikomas EB tipo patvirtinimu pagal šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones,

Kad būtų išvengta ne tik techninių reikalavimų, bet ir sertifikavimo bei administracinių procedūrų dubliavimo, pagal JTEEK taisykles suteikti tipo patvirtinimai bus laikomi EB tipo patvirtinimais, ir tai bus naudinga tiek pramonei, tiek nacionalinėms institucijoms.

Šie techniniai reikalavimai bus taikomi ne tik daugelyje ES priklausančių šalių, bet ir ES nepriklausančiose Vakarų ir Rytų Europos, Pietryčių Europos šalyse, Nepriklausomų valstybių sandraugoje, Japonijoje ir Šiaurės Amerikoje – visos jos yra JTEEK 1958 m. susitarimo susitariančiosios šalys. Be to, tipo patvirtinimas, kuris yra tiesiogiai pagrįstas tarptautiniais standartais ir taikomas tiek daug šalių, bus taip pat taikomas kitose trečiosiose šalyse ir taip paskatins rinkos prieinamumą bei padidins ES pramonės konkurencingumą.

Pataisyto 1958 m. susitarimo 1 straipsnio 5 dalyje rašoma, kad nauja susitariančioji šalis, deponuodama savo prisijungimo dokumentą, gali pateikti deklaraciją, kad ji nėra įsipareigojusi taikyti tam tikrų JTEEK taisyklių.

Iki šiol ES nėra prisijungusi prie JTEEK taisyklės Nr. 29 „Suvienodintos nuostatos dėl transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į komercinių transporto priemonių kabinos keleivių apsaugą“. Priėmus Reglamentą (EB) Nr. 661/2009, kuris numato, kad ES turi atsižvelgti į JTEEK taisyklę Nr. 29, JTEEK taisyklė Nr. 29 turėtų būti įtraukta į ES variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo sistemą.

Pataisyto 1958 m. susitarimo 1 straipsnio 7 dalyje teigiama, kad bet kuri susitariančioji šalis, netaikanti JTEEK taisyklės, gali bet kuriuo metu pranešti generaliniam sekretoriui apie savo ketinimą ją taikyti, ir JTEEK taisyklė šiai šaliai įsigalios 60-ąją dieną po šio pranešimo.

Pranešėjas siūlo Parlamentui pritarti Tarybos sprendimo projektui dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos Ekonominės komisijos taisyklės Nr. 29 „Suvienodintos nuostatos dėl transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į komercinių transporto priemonių kabinos keleivių apsaugą“, kadangi ši JTEEK taisyklė sudarys sąlygas taikyti vienodus standartus daugelyje šalių, panaikins biurokratines kliūtis ir suteiks galimybę Europos pramonei konkuruoti plačiau ir lengviau.

  • [1]  Visas JTEEK taisykles galima rasti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos interneto svetainėje http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html
  • [2]  2011 m. gegužės 27 d. Europos Komisija Tarybai ir Parlamentui atsiuntė 2010 m. pranešimą SEC (2011) 689).
  • [3]  JTEEK privalomai taikomų taisyklių sąrašą galima rasti Direktyvos 2007/46/EB IV priede.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

20.12.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake