AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de toetreding van de Europese Unie tot Reglement nr. 29 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot uniforme bepalingen voor de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen wat de bescherming van de inzittenden van de cabine betreft

4.1.2012 - (13894/2011 – C7‑0303/2011 – 2011/0191(NLE)) - ***

Commissie internationale handel
Rapporteur: Vital Moreira
PR_NLE-AP_art90

Procedure : 2011/0191(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0005/2012
Ingediende teksten :
A7-0005/2012
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de toetreding van de Europese Unie tot Reglement nr. 29 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot uniforme bepalingen voor de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen wat de bescherming van de inzittenden van de cabine betreft

(13894/2011 – C7‑0303/2011 – 2011/0191(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–   gezien het ontwerp van besluit van de Raad (13894/2011),

–   gezien het verzoek van de Raad om goedkeuring overeenkomstig artikel 4, lid 2, tweede streepje van het besluit van de Raad 97/836/EG van 27 november 1997 inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen (herziene overeenkomst van 1958)[1] (C7‑0303/2011),

–   gezien artikel 81 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A7-0005/2012),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

  • [1]  PB L 346 van 17.12.1997, blz. 78.

TOELICHTING

Het Wereldforum voor de harmonisatie van voertuigreglementen (WP.29) van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE), biedt een uniek kader voor wereldwijde geharmoniseerde regels voor voertuigen. De deelnemers aan het forum zijn afkomstig uit de hele wereld, met name uit de belangrijkste motorvoertuigproducerende landen. Dergelijke geharmoniseerde regels zijn gunstig voor de verkeersveiligheid, milieubescherming en handel.

WP.29 is een vaste werkgroep binnen het institutionele kader van de Verenigde Naties met een specifiek mandaat en reglement. Deze werkgroep functioneert als een mondiaal forum voor open discussies over regels voor motorvoertuigen. Iedere lidstaat van de Verenigde Naties en iedere door VN-lidstaten opgerichte regionale organisatie voor economische integratie kan volledig deelnemen aan de werkzaamheden van het Wereldforum en partij worden bij de door het Wereldforum beheerde overeenkomsten betreffende voertuigen.

Het Wereldforum komt officieel drie keer per jaar bijeen en wijst informele groepen specifieke kwesties toe die met spoed moeten worden opgelost of speciale deskundigheid vereisen. Er nemen meer dan 120 vertegenwoordigers deel aan de bijeenkomsten van het Wereldforum.

Tot nu toe is er binnen het kader van de VN/ECE overeenstemming bereikt over 126 reglementen. De Europese Unie is momenteel partij bij 106 VN/ECE-reglementen, waarvan zij heeft besloten er 62 verplicht te stellen in de EU.[1] De Europese Commissie stuurt de Raad en het Parlement jaarlijks een werkdocument van de diensten van de Commissie toe over de werkzaamheden van het Wereldforum voor voertuigreglementen.[2]

Richtlijn 2007/46/EG voorziet in de mogelijkheid om de toepassing van VN/ECE-reglementen voor de EG-typegoedkeuring van voertuigen verplicht te stellen.[3]

Bij Verordening (EG) nr. 661/2009 wordt een aantal richtlijnen betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden ingetrokken. De voorschriften van die richtlijnen moeten waar nodig worden vervangen door verwijzingen naar de overeenkomstige VN/ECE-reglementen.

Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 661/2009 wordt typegoedkeuring conform de verplicht gestelde VN/ECE-reglementen beschouwd als EG-typegoedkeuring overeenkomstig die verordening en de uitvoeringsmaatregelen ervan.

In het kader van de VN/ECE-reglementen verleende typegoedkeuringen worden beschouwd als EG-typegoedkeuringen, waardoor doublures worden voorkomen, niet alleen op het gebied van technische voorschriften maar ook van certificatie en administratieve procedures, wat zowel de industrie als de nationale autoriteiten ten goede komt.

Deze technische voorschriften zijn niet alleen van toepassing in vele EU-landen, maar ook in niet-EU-landen in West- en Oost-Europa, in Zuidoost-Europa, de Gemenebest van Onafhankelijke Staten, Japan en Noord-Amerika, die partij zijn bij de VN/ECE-overeenkomst van 1958. Bovendien zal typegoedkeuring die rechtstreeks gebaseerd is op internationaal aanvaarde normen en die in zo veel landen wordt toegepast navolging vinden in andere derde landen, en de markttoegang en de concurrentiepositie van de EU-industrie verbeteren.

In artikel 1, lid 5, van de herziene overeenkomst van 1958 wordt bepaald dat nieuwe overeenkomstsluitende partijen bij de neerlegging van de akte van toetreding mogen verklaren zich niet gebonden te achten tot bepaalde VN/ECE-reglementen.

De EU was tot dusver nog niet toegetreden tot VN/ECE-reglement nr. 29 met betrekking tot uniforme bepalingen voor de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen wat de bescherming van de inzittenden van de cabine betreft. Na de aanneming van Verordening (EG) nr. 661/2009, waarin is vastgelegd dat de EU VN/ECE-reglement nr. 29 in acht neemt, wordt geoordeeld dat VN/ECE-reglement nr. 29 deel moet gaan uitmaken van het EU-systeem voor typegoedkeuring van motorvoertuigen.

In artikel 1, lid 7, van de herziene overeenkomst van 1958 wordt bepaald dat overeenkomstsluitende partijen die een bepaald VN/ECE-reglement niet toepassen, op ieder moment bij de secretaris-generaal mogen melden dat zij dat reglement voortaan wel zullen toepassen, waarna het VN/ECE-reglement op de 60e dag na de kennisgeving voor deze partij in werking zal treden.

De rapporteur stelt voor dat het Parlement zijn goedkeuring hecht aan het ontwerpbesluit van de Raad inzake de toetreding van de Europese Unie tot Reglement nr. 29 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot uniforme bepalingen voor de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen wat de bescherming van de inzittenden van de cabine betreft, omdat dit VN/ECE-reglement ervoor zal zorgen dat in veel landen dezelfde normen worden toegepast, wat administratieve rompslomp scheelt en waardoor de Europese industrie op ruimere schaal en gemakkelijker kan concurreren.

  • [1]  Alle VN/ECE-reglementen kunnen worden geraadpleegd op de website van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html
  • [2]  De Commissie heeft het verslag over 2010 op 27 mei 2011 naar de Raad en het Parlement verzonden (SEC(2011)689)
  • [3]  Bijlage IV van Richtlijn 2007/46/EG bevat een lijst met verplichte VN/ECE-reglementen

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

20.12.2011

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

25

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake