Postup : 2011/0390(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0011/2012

Předložené texty :

A7-0011/2012

Rozpravy :

PV 15/02/2012 - 5
CRE 15/02/2012 - 5

Hlasování :

PV 15/02/2012 - 8.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0041

ZPRÁVA     *
PDF 152kWORD 67k
11. 1. 2012
PE 478.669v02-00 A7-0011/2012

o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

(COM(2011)0813 – C7‑0500/2011 – 2011/0390(CNS))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodajka: Pervenche Berès

(Zjednodušený postup – čl. 46 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

(COM(2011)0813 – C7‑0500/2011 – 2011/0390(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2011)0813),

–   s ohledem na čl. 148 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala Parlament (C7‑0500/2011),

–   s ohledem na článek 55 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0011/2012),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala Parlament, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


POSTUP

Název

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států

Referenční údaje

COM(2011)0813 – C7-0500/2011 – 2011/0390(CNS)

Datum konzultace s EP

12.12.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

15.12.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

15.12.2011

FEMM

15.12.2011

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ECON

11.1.2012

FEMM

11.1.2012

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Pervenche Berès

5.12.2011

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

5.12.2011

Datum přijetí

5.12.2011

 

 

 

Datum předložení

11.1.2012

Právní upozornění - Ochrana soukromí