Procedūra : 2011/0390(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0011/2012

Pateikti tekstai :

A7-0011/2012

Debatai :

PV 15/02/2012 - 5
CRE 15/02/2012 - 5

Balsavimas :

PV 15/02/2012 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0041

PRANEŠIMAS     *
PDF 151kWORD 66k
11.1.2012
PE 478.669v02-00 A7-0011/2012

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

(COM(2011)0813 – C7‑0500/2011 – 2011/0390(CNS))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėja: Pervenche Berès

(Supaprastinta procedūra: Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

(COM(2011)0813 – C7‑0500/2011 – 2011/0390(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011) 0813),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 148 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0500/2011),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0011/2012),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybių narių užimtumo politikos gairės

Nuorodos

COM(2011)0813 – C7-0500/2011 – 2011/0390(CNS)

Konsultacijos su EP data

12.12.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

15.12.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

15.12.2011

FEMM

15.12.2011

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

11.1.2012

FEMM

11.1.2012

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Pervenche Berès

5.12.2011

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

5.12.2011

Priėmimo data

5.12.2011

 

 

 

Pateikimo data

11.1.2012

Teisinė informacija - Privatumo politika