RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

  11.1.2012 - (COM(2011)0813 – C7‑0500/2011 – 2011/0390(CNS)) - *

  Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  Raportoare: Pervenche Berès
  [Procedura simplificată - articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

  Procedură : 2011/0390(CNS)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0011/2012

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

  (COM(2011)0813 – C7‑0500/2011 – 2011/0390(CNS))

  (Procedura legislativă specială – consultare)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0813),

  –   având în vedere articolul 148 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0500/2011),

  –   având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0011/2012),

  1.  aprobă propunerea Comisiei;

  2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

  3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

  4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

  Referințe

  COM(2011)0813 – C7-0500/2011 – 2011/0390(CNS)

  Data consultării PE

  12.12.2011

   

   

   

  Comisie competentă în fond

         Data anunțului în plen

  EMPL

  15.12.2011

   

   

   

  Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

         Data anunțului în plen

  ECON

  15.12.2011

  FEMM

  15.12.2011

   

   

  Avize care nu au fost emise

         Data deciziei

  ECON

  11.1.2012

  FEMM

  11.1.2012

   

   

  Raportor(i)

         Data numirii

  Pervenche Berès

  5.12.2011

   

   

   

  Procedură simplificată - data deciziei

  5.12.2011

  Data adoptării

  5.12.2011

   

   

   

  Data depunerii

  11.1.2012