RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

11.1.2012 - (COM(2011)0813 – C7‑0500/2011 – 2011/0390(CNS)) - *

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Raportoare: Pervenche Berès
[Procedura simplificată - articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

Procedură : 2011/0390(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0011/2012

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

(COM(2011)0813 – C7‑0500/2011 – 2011/0390(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0813),

–   având în vedere articolul 148 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0500/2011),

–   având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0011/2012),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

PROCEDURĂ

Titlu

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

Referințe

COM(2011)0813 – C7-0500/2011 – 2011/0390(CNS)

Data consultării PE

12.12.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

EMPL

15.12.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

ECON

15.12.2011

FEMM

15.12.2011

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ECON

11.1.2012

FEMM

11.1.2012

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Pervenche Berès

5.12.2011

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

5.12.2011

Data adoptării

5.12.2011

 

 

 

Data depunerii

11.1.2012