ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Договореност между Европейския съюз и Република Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария за участието на тези държави в работата на комитетите, които подпомагат Европейската комисия в упражняването на изпълнителните й правомощия по отношение на изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

13.1.2012 - (07763/2010 – C7‑0272/2011 – 2009/0168(NLE)) - ***

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Timothy Kirkhope

Процедура : 2009/0168(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0013/2012
Внесени текстове :
A7-0013/2012
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Договореност между Европейския съюз и Република Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария за участието на тези държави в работата на комитетите, които подпомагат Европейската комисия в упражняването на изпълнителните й правомощия по отношение на изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

(07763/2010 – C7‑0272/2011 – 2009/0168(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (07763/2010),

–   като взе предвид проекта за Договореност между Европейския съюз и Република Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария за участието на тези държави в работата на комитетите, които подпомагат Европейската комисия в упражняването на изпълнителните й правомощия по отношение на изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (07763/2010), както и поправката на член 5, параграф 1, бележка под линия 1 на Договореността (13573/2011),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с членове 74, 77, 79, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C7‑0272/2011),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0013/2012),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.1.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Светослав Христов Малинов, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Станимир Илчев, Franziska Keller, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Мария Неделчева, Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Kārlis Šadurskis, Bogusław Sonik, Cecilia Wikström