RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Înțelegerii între Uniunea Europeană și Republica Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană privind participarea acestor state la lucrările comitetelor care asistă Comisia Europeană în exercitarea competențelor sale de executare în vederea punerii în aplicare, asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen

13.1.2012 - (07763/2010 – C7‑0272/2011 – 2009/0168(NLE)) - ***

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Timothy Kirkhope

Procedură : 2009/0168(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0013/2012
Texte depuse :
A7-0013/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Înțelegerii între Uniunea Europeană și Republica Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană privind participarea acestor state la lucrările comitetelor care asistă Comisia Europeană în exercitarea competențelor sale de executare în vederea punerii în aplicare, asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen

(07763/2010 – C7‑0272/2011 – 2009/0168(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07763/2010),

–   având în vedere proiectul de acord între Uniunea Europeană și Republica Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană privind participarea acestor state la lucrările comitetelor care asistă Comisia Europeană în exercitarea competențelor sale de executare în vederea punerii în aplicare, asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (07763/2010) și corrigendumul la articolul 5 alineatul 1, nota de subsol nr. 1 a Înțelegerii (13573/2011),

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 74, articolul 77, articolul 79 și articolul 218 alineatul 6 al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0272/2011),

–   având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0013/2012),

1.  este de acord cu încheierea Înțelegerii;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului atât Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernelor și parlamentelor Republicii Islanda, Principatului Liechtenstein, Regatului Norvegiei și Confederației Elvețiene.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

12.1.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

50

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Franziska Keller, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Kārlis Šadurskis, Bogusław Sonik, Cecilia Wikström