PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Dogovora v imenu Unije med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo, Kneževino Lihtenštajn, Kraljevino Norveško in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju teh držav pri delu odborov, ki Evropski komisiji pomagajo pri izvajanju njenih izvršilnih pooblastil v zvezi z izvajanjem, uporabo in razvojem schengenskega pravnega reda

  13. 1. 2012 - (07763/2010 – C7‑0272/2011 – 2009/0168(NLE)) - ***

  Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
  Poročevalec: Timothy Kirkhope

  Postopek : 2009/0168(NLE)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A7-0013/2012
  Predložena besedila :
  A7-0013/2012
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Dogovora v imenu Unije med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo, Kneževino Lihtenštajn, Kraljevino Norveško in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju teh držav pri delu odborov, ki Evropski komisiji pomagajo pri izvajanju njenih izvršilnih pooblastil v zvezi z izvajanjem, uporabo in razvojem schengenskega pravnega reda

  (07763/2010 – C7‑0272/2011 – 2009/0168(NLE))

  (Odobritev)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07763/2010),

  –   ob upoštevanju osnutka dogovora med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo, Kneževino Lihtenštajn, Kraljevino Norveško in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju teh držav pri delu odborov, ki Evropski komisiji pomagajo pri izvajanju njenih izvršilnih pooblastil v zvezi z izvajanjem, uporabo in razvojem schengenskega pravnega reda (07763/2010), in popravka opombe 1 k členu 5(1) dogovora (13573/2011),

  –   ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členi 74, 77, 79 in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7 0272/2011),

  –   ob upoštevanju člena 81 in člena 90(7) svojega poslovnika,

  –   ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0013/2012),

  1.  odobri sklenitev sporazuma;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Islandije, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške in Švicarske konfederacije.

  IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

  Datum sprejetja

  12.1.2012

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  50

  0

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Franziska Keller, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Kārlis Šadurskis, Bogusław Sonik, Cecilia Wikström