Betänkande - A7-0013/2012Betänkande
A7-0013/2012

  REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om att på unionens vägnar ingå avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge och Schweiziska edsförbundet om dessa länders deltagande i arbetet i de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter i samband med genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

  13.1.2012 - (07763/2010 – C7‑0272/2011 – 2009/0168(NLE)) - ***

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  Föredragande: Timothy Kirkhope

  Förfarande : 2009/0168(NLE)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0013/2012
  Ingivna texter :
  A7-0013/2012
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om utkastet till rådets beslut om att på unionens vägnar ingå avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge och Schweiziska edsförbundet om dessa länders deltagande i arbetet i de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter i samband med genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

  (07763/2010 – C7‑0272/2011 – 2009/0168(NLE))

  (Godkännande)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av utkastet till rådets beslut (07763/2010),

  –   med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge och Schweiziska edsförbundet om dessa länders deltagande i arbetet i de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter i samband med genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (07763/2010) och med beaktande av corrigendumet till artikel 5.1 fotnot 1 i avtalet (13573/2011),

  –   med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 74, 77, 79 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0272/2011),

  –   med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7‑0013/2012).

  1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge och Schweiziska edsförbundet.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  12.1.2012

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  50

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Franziska Keller, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Kārlis Šadurskis, Bogusław Sonik, Cecilia Wikström