ДОКЛАД относно приноса към Годишния обзор на растежа за 2012 година

26.1.2012 - (2011/2319(INI))

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Jean-Paul Gauzès


Процедура : 2011/2319(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0018/2012
Внесени текстове :
A7-0018/2012
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приноса към годишния обзор на растежа за 2012 година

(2011/2319(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2011 г. относно Годишния обзор на растежа за 2012 г. (COM(2011)0815),

–   като взе предвид законодателния пакет относно икономическото управление, приет на 16 ноември 2011 г., и по-специално Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси[1],

–   като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2011 г. относно таблицата с показатели за наблюдение на макроикономическите дисбаланси: първоначален проект[2],

–   като взе предвид своята резолюция от 1 декември 2011 г. относно Европейския семестър за координация на икономическите политики[3],

–   като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2011 г. относно финансовата, икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които трябва да се предприемат[4],

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 9 декември 2011 г.,

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0018/2012),

А. като има предвид, че последните статистически данни сочат растящо неравенство и безработица в Европейския съюз,

Б.  като има предвид, че повечето държави членки изостават от водещите цели на стратегията „Европа 2020“,

Икономически предизвикателства и основни макроикономически политики

1.  приветства Годишния обзор на растежа (ГОС) за 2012 г. във вида, в който е представен от Комисията, като добра основа за тазгодишния Европейски семестър; подчертава, че решенията, които са специално насочени към настоящата финансова и свързана с държавните дългове криза, по които се работи ежедневно във всички институции, трябва да вървят ръка за ръка със силен акцент върху мерките за подобряване на растежа в средносрочен и дългосрочен план, както и с щателен преглед на общата икономическа рамка, с цел да се подобри устойчивостта и конкурентоспособността на европейската икономика и да се гарантира нейният дълготраен успех;

2.  счита обаче, че Годишният обзор на растежа не отговаря на необходимото за възстановяване на доверието сред европейските домакинства и предприятия, както и сред финансовите пазари, тъй като пренебрегва необходимостта от предприемане на спешни действия в подкрепа на краткосрочни дейности и заетост, като се инвестира в целите на стратегията „Европа 2020“;

3.  припомня, че Годишният обзор на растежа за 2011 г. и редица други инициативи, които трябва да се приложат чрез националното и европейското законодателство, вече съдържат повечето от елементите, необходими за възвръщане на доверието, повишаване на конкурентоспособността и насърчаване на интелигентен и устойчив растеж и създаване на работни места;

4.  припомня своите искания, отправени към Съвета и Комисията в резолюцията на ЕП от 1 декември 2011 г. относно Европейския семестър, за координация на икономическите политики и изисква публичен отговор на елементите, съдържащи се в тази резолюция;

5.  изразява съжаление поради липсата на изпълнение или неравномерното изпълнение в държавите членки на съгласуваните на равнище ЕС насоки, предвид необходимата възможност за действия по своя преценка, с която разполагат държавите членки при осъществяване на собствените си политики, което не позволява договорените насоки да реализират пълния си потенциал за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“; приветства факта, че Годишният обзор на растежа за тази година подчертава необходимостта от изпълнение, както и от дейности за укрепване на растежа; подчертава факта, че демократичната легитимност и националната ангажираност с промените на бъдещото икономическо управление, за които беше взето решение, трябва да нарасне съществено;

6.   изразява съгласието си ГОС и официалните позиции на Европейския парламент и на другите европейски институции в тази връзка да установят приоритетите за действие на национално равнище и на равнище ЕС за следващите дванадесет месеца, включително за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, които следва да се включат в националните икономически и бюджетни решения в съответствие с конкретните препоръки на ЕС за всяка страна;

7.   изразява съгласие с анализа на Комисията, че усилията на национално равнище и на равнище ЕС следва да се съсредоточат върху следните пет приоритета:

– провеждане на диференцирана данъчна консолидация, благоприятстваща растежа, при същевременно гарантиране на икономическото възстановяване и създаването на работни места;

– гарантиране на дългосрочното финансиране на реалната икономика;

– стимулиране на устойчивия икономически растеж чрез повече конкурентоспособност и инвестиции;

– борба с безработицата и социалните последици от кризата;

– модернизиране на публичната администрация в ЕС и на услугите от общ интерес;

8.  приветства оценката на напредъка на водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“, но подчертава, че борбата със социалното изключване и бедността следва да продължи да бъде първостепенен приоритет на всички политики;

9.  изразява убеждение, че достъпът до банкови услуги продължава да бъде основен фактор за социално приобщаване, и затова насърчава Комисията да предприеме по-енергични действия за гарантиране на този достъп;

Провеждане на диференцирана данъчна консолидация, благоприятстваща растежа, при същевременно гарантиране на икономическото възстановяване и създаването на работни места

10. признава взаимната зависимост между икономиките и фискалните политики на държавите членки и вторичните ефекти, до които това води; подчертава, че перспективите за растеж на всички държави членки, независимо дали те в момента са в еврозоната или не, зависят много от това, колко решително се справяме с кризата с държавните дългове и как координираните икономически политики ефективно гарантират по-голямо внимание към устойчивия растеж и създаването на работни места; настоятелно призовава държавите членки да предприемат подходящите мерки за коригиране на своите прекомерни дефицити в определените от Съвета срокове и да намалят държавните си дългове до устойчиво равнище;

11. отчита новите законодателни предложения относно икономическото управление; изразява убеждение, че тези предложения следва да дават възможност за засилване ролята на Европейския парламент по отношение на определянето и прилагането на процедури за надзор на икономическата политика в рамките на Европейския семестър в съответствие с разпоредбите на членове 121 и 136 от Договора;

12. припомня, че в настоящият контекст, когато няколко държави членки са изправени пред наложителен и труден избор по отношение на разпределянето на публичните ресурси, спешно трябва да се гарантира последователността на различните инструменти на икономическата политика и по-специално на политиките, насочени към спазването на целите и основните задачи на стратегията „Европа 2020“ при условия на равнопоставеност;

13. припомня в тази връзка необходимостта от ясно идентифициране и оценка на вторичните ефекти на икономическите политики на държавите членки и от предприемането на мерки в тази връзка, както и от извършване на оценки на социалното въздействие на инструментите в областта на икономическата политика, включени в рамките на Европейския семестър;

14. подчертава факта, че държавите членки следва да прилагат диференцирани стратегии в съответствие със своето бюджетно положение, и настоява, че държавите членки трябва да поддържат нарастването на своите публични разходи под равнището на средносрочната тенденция на нарастване на БВП, при условие че нарасналите разходи не са съпътствани от допълнителни дискреционни мерки по отношение на приходите; приканва държавите членки да дадат приоритет, в разходната и приходната част на бюджета, на насърчаващите растежа политики, например образование, научни изследвания, иновации, инфраструктура и енергетика, както и да гарантират ефективността на тези разходи и приходи; призовава за ефективна, социално справедлива и устойчива реформа:

– на пенсионните системи и системите за социална сигурност,

– благоприятстващи растежа данъчни политики в държавите членки, по-добра данъчна координация и по целесъобразност – хармонизация в ЕС; насърчава държавите членки да подобрят своите вътрешни фискални рамки според договореностите, с оглед насърчаване на ефикасна и устойчива фискална политика[5]; призовава Комисията да гарантира координация на мерките срещу укриването на данъци;

Гарантиране на дългосрочното финансиране на реалната икономика

15. приветства факта, че понастоящем е в ход щателен преглед на регулирането и надзора на финансовия сектор; изразява убеждението си, че са необходими по-стриктни и амбициозни мерки с цел засилване на устойчивостта на финансовата система на ЕС; подчертава, че това ще засили конкурентоспособността на Европейския съюз; подчертава, че това трябва да бъде направено по начин, който възпира регулаторния арбитраж и не насърчава изтичането на капитали или пренасочването на финансови дейности извън ЕС;

16. подчертава факта, че възстановяването на доверието на инвеститорите ще изисква засилване на капиталовите позиции на банките и мерки за подпомагане на достъпа им до финансиране, като се ограничават във възможно най-голяма степен системите за краткосрочни възнаграждения и неадекватните бизнес модели; изразява убеждението си, че ще бъде необходима допълнителна реформа на регулирането и надзора на финансовия сектор с цел да се отразят по-високите рискове на пазарите на държавните и частни дългове, която да включва укрепване на капиталовите позиции на банките със системно значение, макар че това не трябва да застрашава конкурентната позиция на финансовите институции, които не са от системно значение; подчертава, че след необходимата капитализация банките не следва да ограничават неоснователно кредитирането на реалната икономика и че следователно, регулаторните действия следва да поставят основата за увеличаване на техния капацитет за кредитиране; приканва Комисията да гарантира, че европейската система за финансов надзор поддържа банковото кредитиране, и по-специално от тези институции, които са се възползвали от свързаните с кризата държавни помощи и подкрепата с линиите за ликвидност на ЕЦБ; очаква Комисията да представи предложенията си относно банковото управление при криза преди лятото на 2012 г.; изразява съжаление по повод обобществяването на частните загуби посредством финансови инжекции за повишаване на ликвидността в банковия сектор и всякакво спекулативно поведение на рейтинговите агенции и международните финансови центрове;

17. изразява подкрепата си за създаването на облигационни емисии за финансиране на проекти, които да допринесат за финансирането на основни инфраструктурни проекти, с цел насърчаване на устойчивия растеж и заетостта;

18. подчертава ключовата роля на групата на ЕИБ за подкрепа на реалната икономика, и по-специално на МСП, и за гарантиране на инвестициите в дългосрочни инфраструктурни проекти в съответствие със стратегията „Европа 2020“; изразява убеждението си, че ЕС следва да използва съществуващите ресурси и да създаде иновативни финансови инструменти за държавите членки с ограничени възможности за финансови стимули;

Стимулиране на устойчивия икономически растеж чрез повече конкурентоспособност и инвестиции

19. изразява безпокойство поради макроикономическите дисбаланси в рамките на ЕС и факта, че много държави членки, по-специално онези, които са подложени на пазарен натиск, изостават по отношение на производителността; подчертава ролята на засилената координация на икономическите политики и структурните реформи за борбата по адекватен начин с тези проблеми, както в страните с дефицит, така и в тези с излишък; изразява притеснение от факта, че по-голямата част от растежа на световната икономика се очаква да се осъществи в страни извън ЕС през следващите години, което ще наложи укрепване на експортния капацитет на държавите членки, както и осигуряване на стабилна рамка за създаващи стойност преки чуждестранни инвестиции, предназначени за реалната икономика на ЕС;

Борба с безработицата и социалните последици от кризата (компетентност на комисията по заетост и социални въпроси)

20. изразява убеждението си, че структурното несъответствие между предлагането и търсенето на работна сила ще попречи на възстановяването и дългосрочния растеж и поради това призовава за структурни реформи на пазара на труда при зачитане на принципа на субсидиарност и осигуряване на социално сближаване; обръща внимание на ролята и отговорностите на социалните партньори в проектирането и изпълнението на структурните реформи;

Модернизиране на публичната администрация в ЕС и на услугите от общ интерес

21. припомня, че качеството на публичната администрация на европейско, национално, регионално и местно равнище е от решаващо значение за конкурентоспособността и е важен фактор за производителността; отбелязва, че реформите в публичния сектор са наложителна част от възстановяването на конкурентоспособността; счита, че висококачествената публична администрация се нуждае от адекватни бюджетни ресурси и реформи при спазване на принципа на субсидиарност, както е посочено в Протокол № 26 относно услугите от общ интерес;

22. отбелязва рамката за качество на услугите от общ интерес за повишаване на яснотата и правната сигурност относно прилагането на правилата на ЕС за услугите от общ интерес, за гарантиране на достъпа до основни услуги и за насърчаване на качеството;

23. изразява съжаление поради бавния темп на прилагане на законодателството на ЕС от някои държави членки и ги призовава да постигнат всички договорени резултати по отношение на качеството на статистическите данни; изразява твърдото си убеждение, че наличието на надеждни, точни и актуални данни представлява основен елемент от процеса на вземане на политически решения; приветства усилията на Комисията за подобряване на надеждността на данните, предоставяни от държавите членки за Комисията (Евростат); призовава държавите членки възможно най-бързо да изпълнят приетата наскоро директива на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки;

24. призовава към по-голяма ефективност при предоставянето на обществени услуги, както и към подобряване на прозрачността и качеството на публичната администрация и на съдебната власт, и допълнително насърчава намаляването на ненужната административна тежест и бюрокрация; подчертава значението на мониторинга и оценката на начина на функциониране на публичната служба в съответствие с принципа на субсидиарност;

25. насърчава Комисията, като има предвид, че ГОС включва повече от един икономически елемент, да разработи програми за конкретни политически сектори, например отбраната, в които съвместното управление или съвместната ангажираност на различни държави членки ще осигури икономии от мащаба, а оттам и добавена стойност и финансови спестявания за участващите държави членки;

26. подчертава още по-важната роля на финансираните от ЕС програми в настоящия икономически контекст и насърчава Комисията да внесе предложение за финансиране на действията по стратегията „Европа 2020“ чрез трансфер на неизползвани бюджетни кредити за плащания;

Процедурна рамка

27. изразява съжаление относно факта, че участието на Европейския парламент в разработването на общите насоки на икономическите политики (ОНИП)/ГОС не е предвидено официално в Договора, докато участието на Парламента по въпросите, свързани със заетостта, е предвидено при процедурата на консултация (член 148, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС); припомня, че ГОС следва да бъде предмет на процедура на съвместно вземане на решения, като това следва да бъде въведено със следващите промени в Договорите; желае да засили диалога между европейските и националните институции, и по-специално парламентите, по целесъобразност и при взаимно зачитане и съгласие;

28. припомня, че Европейският семестър вече е част от вторичното законодателство на ЕС (вж. член 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1175/2011)[6];

29. припомня, че правната рамка за подобряване на икономическото управление (т. нар. „пакет от шест законодателни акта“) осигурява средството за икономически диалог: „за да се засили диалогът между институциите на Съюза, по-специално Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и за да се гарантира по-голяма прозрачност и отчетност, компетентната комисия на Европейския парламент може да покани председателя на Съвета, Комисията и по целесъобразност председателя на Европейския съвет или председателя на Еврогрупата да се явят пред комисията, с цел да се обсъдят взетите решения… Компетентната комисия на Европейския парламент може да предостави възможността на засегнатата от такива решения държава членка да участва в размяната на мнения“; призовава да се използва във възможно най-голяма степен този инструмент, даващ възможност за икономическо сътрудничество и взаимно разбирателство;

30. отбелязва, че изданието за 2012 г. на Европейския семестър е първият елемент от договорената правна рамка за подобряване на икономическото управление (т.нар.„пакет от шест законодателни акта“), която включва по-строги правила за Пакта за стабилност и растеж и за националните фискални правила, както и нови процедури за мониторинг и коригиране на макроикономическите дисбаланси;

31. настоятелно призовава Комисията да предостави подробна оценка на прилагането от държавите членки на специфичните за всяка страна препоръки, която Комисията да оповести публично преди Европейският съвет през юни 2012 г.;

32. приканва Комисията да работи в тясно сътрудничество със Съвета с цел създаване на действителна обща бюджетна и счетоводна номенклатура;

33. припомня факта, че Съветът следва да обясни позицията си публично като част от икономическия диалог в Парламента, когато тя се различава значително от препоръките и предложенията на Комисията;

34. в тази връзка подчертава, че препоръките и предложенията на Комисията трябва да зачитат и запазват необходимата за тяхното изпълнение свобода на действие на държавите членки в рамките на осъществяваните политики – в съответствие с принципа на субсидиарност и разпоредбите на член 126 от ДФЕС, тъй като препоръчаните цели могат да бъдат постигнати с различни средства;

35. настоятелно призовава Комисията да обясни изчерпателно причината за дадената от нея негативна оценка на националната програма за реформи (НПР) или програмата за стабилност и сближаване (ПСК) и на всеки друг документ, представен от държавите членки в рамките на икономическото управление; очаква, че при това Комисията ще предостави на съответната държава членка своята подробна методология и работните хипотези, които са в основата на оценката ѝ;

36. припомня, че новата правна рамка предвижда надлежно участие на Европейския парламент в Европейския семестър с цел подобряване на прозрачността и отчетността на взетите решения, по-конкретно посредством икономическия диалог, както е посочено в съответното вторично законодателство;

37. приветства Комисията за публикуването на Годишния обзор на растежа в края на ноември и очаква този график да се превърне в постоянна практика, така че Парламентът да има достатъчно време, за да изразява своето становище преди Европейският съвет да вземе решение на пролетното си заседание относно годишните насоки;

38. подчертава факта, че председателят на Съвета, Комисията, съгласно член 121 от ДФЕС, както и по целесъобразност председателят на Еврогрупата, всяка година трябва да представят пред Европейския парламент и Европейския съвет доклад за резултатите от многостранното наблюдение;

39. настоятелно призовава Комисията, Съвета и Европейския съвет да се споразумеят с Парламента относно рационализиран график за Европейския семестър, за да го направят във възможно най-висока степен ефективен, прозрачен и легитимен;

40. дава мандат на своя председател да отстоява тази позиция по време на пролетното заседание на Европейския съвет (1-2 март 2012 г.);

41. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и Европейския съвет.

  • [1]  ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25.
  • [2]  Приети текстове, P7-TA(2011)0000
  • [3]  Приети текстове, P6-TA(2011)0542
  • [4]  Приети текстове, P7_TA(2011)0331.
  • [5]  Например, вж. Директива на Съвета 2011/85/ЕС от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки
  • [6]  Вж. Регламент № 1175/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на Регламент (EО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.1.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

3

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Juan Andrés Naranjo Escobar, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pervenche Berès, Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson, Gay Mitchell, Rolandas Paksas