Förfarande : 2011/2319(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0018/2012

Ingivna texter :

A7-0018/2012

Debatter :

PV 15/02/2012 - 5
CRE 15/02/2012 - 5

Omröstningar :

PV 15/02/2012 - 8.9
CRE 15/02/2012 - 8.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0048

BETÄNKANDE     
PDF 157kWORD 85k
26.1.2012
PE 478.513v02-00 A7-0018/2012

om bidraget till den årliga tillväxtöversikten 2012

(2011/2319(INI))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Jean-Paul Gauzès

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om bidraget till den årliga tillväxtöversikten 2012

(2011/2319(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 november 2011 om den årliga tillväxtöversikten 2012 (KOM(2011)0815),

–   med beaktande av det lagstiftningspaket om ekonomisk styrning som antogs den 16 november 2011, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 av den 16 november 2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 15 december 2011 om resultattavlan för övervakningen av makroekonomiska obalanser: den planerade första utformningen(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 1 december 2011 om den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken(3),

–   med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2011 om den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ(4),

–   med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 9 december 2011,

–   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7‑0018/2012),

A. De senaste statistiska uppgifterna visar på ökande ojämlikhet och stigande arbetslöshet i Europeiska unionen.

B.  De flesta medlemsstaterna har förlorat de överordnade målen i Europa 2020-strategin ur sikte.

Ekonomiska utmaningar och de viktigaste makroekonomiska åtgärderna

1.  Europaparlamentet välkomnar den årliga tillväxtöversikt 2012 som kommissionen lagt fram såsom en god grund för detta års europeiska planeringstermin. Parlamentet betonar att de lösningar som specifikt inriktas på den nuvarande statsskulds- och finanskrisen och som samtliga institutioner arbetar med dagligen bör gå hand i hand med en klarare inriktning på medel- och långsiktiga åtgärder för att öka tillväxten liksom en översyn av den allmänna ekonomiska ramen, i syfte att förbättra den europeiska ekonomins hållbarhet och konkurrenskraft och garantera dess långvariga framgång.

2.  Europaparlamentet anser dock att den årliga tillväxtöversikten inte är tillräcklig för att återställa förtroendet hos Europas hushåll, företag och finansmarknader, eftersom den förbiser behovet av att vidta omedelbara åtgärder för att stödja verksamheter och sysselsättning på kort sikt genom att investera i Europa 2020-strategins mål.

3.  Europaparlamentet påminner om att den årliga tillväxtöversikten 2011 och ett antal andra initiativ, som måste genomföras via nationell lagstiftning och EU-lagstiftning, redan innehöll de flesta av de beståndsdelar som är nödvändiga för att återskapa förtroende, öka konkurrenskraften och främja smart och hållbar tillväxt och skapande av arbetstillfällen.

4.  Europaparlamentet påminner om den begäran som man riktade till rådet och kommissionen i sin resolution av den 1 december 2011 om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken, och kräver en offentlig reaktion på innehållet i denna resolution.

5.  Europaparlamentet beklagar bristen på genomförande eller det ojämna genomförandet i medlemsstaterna av riktlinjer som överenskommits på EU-nivå, dock utan att glömma det nödvändiga utrymme för skönsmässig bedömning som medlemsstaterna har för att genomföra sina egna åtgärder, vilket förhindrar att överenskomna riktlinjer får sin fulla verkan när det gäller att uppnå Europa 2020-målen. Parlamentet välkomnar det faktum att man i årets årliga tillväxtöversikt har betonat behovet av genomförande liksom av åtgärder för att öka tillväxten. Parlamentet betonar att den demokratiska legitimiteten och det nationella egenansvaret för de förändringar som beslutats när det gäller framtida ekonomisk styrning behöver ökas avsevärt.

6.  Europaparlamentet håller med om att den årliga tillväxtöversikten och de officiella ståndpunkter som intagits av Europaparlamentet och de övriga EU-institutionerna i detta hänseende fastställer de åtgärdsprioriteringar på nationell nivå och EU-nivå för de kommande tolv månaderna, inbegripet uppnåendet av EU 2020-målen, som ska genomsyra nationella ekonomiska och budgetära beslut, i linje med EU:s landsspecifika rekommendationer.

7.  Europaparlamentet instämmer i kommissionen analys att insatserna på nationell nivå och EU-nivå bör inriktas på följande fem prioriteringar:

–   Konsolidera de offentliga finanserna på ett differentierat och tillväxtfrämjande sätt samtidigt som ekonomisk återhämtning och skapandet av arbetstillfällen garanteras.

   Garantera den reala ekonomins långsiktiga finansiering.

–   Främja hållbar tillväxt genom bättre konkurrenskraft och mer investeringar.

–   Tackla arbetslösheten och de sociala konsekvenserna av krisen.

–   Modernisera den offentliga förvaltningen och tjänster av allmänt intresse i EU.

8.  Europaparlamentet välkomnar att flaggskeppsinitiativen i Europa 2020-strategin utvecklas positivt, men understryker att kampen mot socialt utanförskap och fattigdom bör förbli högsta prioritet i alla åtgärder.

9.  Europaparlamentet anser att tillgång till grundläggande banktjänster fortfarande är en nyckelfaktor för social inkludering, och uppmanar därför kommissionen att vidta djärvare åtgärder för att garantera denna tillgång.

Konsolidera de offentliga finanserna på ett differentierat och tillväxtfrämjande sätt samtidigt som ekonomisk återhämtning och skapandet av arbetstillfällen garanteras

10. Europaparlamentet erkänner det ömsesidiga beroendet mellan medlemsstaternas ekonomier och finanspolitiken, och de därav följande spridningseffekterna. Parlamentet betonar att tillväxtutsikterna för samtliga medlemsstater, oavsett om de för närvarande är i euroområdet eller inte, i högsta grad är beroende av hur beslutsamt statsskuldskrisen hanteras och hur en samordnad finanspolitik effektivt åstadkommer en bättre fokusering på investeringar för hållbar tillväxt och skapande av arbetstillfällen. Medlemsstaterna uppmanas med eftertryck att vidta lämpliga åtgärder för att korrigera sina alltför stora underskott inom de tidsfrister som rådet ställt upp och att minska sina statsskulder till en hållbar nivå.

11. Europaparlamentet noterar de nya lagförslagen om ekonomisk styrning, och anser att sådana förslag bör erbjuda ett tillfälle att förstärka Europaparlamentets roll när det gäller att fastställa och genomföra övervakningsförfaranden för den ekonomiska politiken inom ramen för den europeiska planeringsterminen, i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 121 och 136 i fördraget.

12. Europaparlamentet påminner om att det i nuvarande läge, där åtskilliga medlemsstater står inför avgörande och svåra val avseende fördelningen av offentliga medel, är mycket viktigt att snabbt se till att de olika ekonomisk-politiska instrumenten är konsekventa, och särskilt att de åtgärder som syftar till att uppfylla Europa 2020-strategins syften och övergripande mål tillmäts lika stor vikt.

13. I detta sammanhang påminner Europaparlamentet om att det är nödvändigt att uttryckligen identifiera, utvärdera och åtgärda spridningseffekterna hos medlemsstaternas ekonomiska politik, och att genomföra konsekvensutvärderingar av de sociala effekterna av de ekonomisk-politiska instrument som ingår i den europeiska planeringsterminen.

14. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna bör använda sig av olika strategier beroende på sin budgetsituation och insisterar på att medlemsstaterna måste hålla den offentliga utgiftsökningen under takten för BNP-tillväxten på medellång sikt, såvida inte utgiftsökningarna åtföljs av ytterligare diskretionära åtgärder på inkomstsidan. Medlemsstaterna uppmanas att i utgifts- och inkomstdelarna i budgeten prioritera tillväxtfrämjande utgifter som utbildning, forskning, innovation, infrastruktur och energi och att garantera effektiviteten i dessa utgifter och inkomster. Parlamentet efterfrågar effektiva, socialt rättvisa och hållbara reformer av

–   pensions- och socialförsäkringssystemen,

–   tillväxtvänlig skattepolitik i medlemsstaterna samt bättre skattesamordning och där så är lämpligt harmonisering i EU. Medlemsstaterna uppmanas att förbättra sina inhemska finanspolitiska ramar såsom överenskommits i syfte att främja effektiva och hållbara statsfinanser(5). Kommissionen uppmanas se till att det sker en samordning av åtgärder mot skatteflykt.

Garantera den reala ekonomins långsiktiga finansiering

15. Europaparlamentet välkomnar att en större översyn av regler och tillsyn för finanssektorn är på gång. Parlamentet anser att det krävs mer ihärdiga och ambitiösa åtgärder för att förbättra motståndskraften i EU:s finanssystem. Parlamentet betonar att detta skulle förstärka Europeiska unionens konkurrenskraft. Parlamentet betonar att detta måste genomföras på ett sätt som avskräcker från regelarbitrage och som inte uppmuntrar till kapitalflykt eller utflyttning av finansverksamhet från EU.

16. Europaparlamentet understryker att det för att återskapa investerarnas förtroende kommer att krävas en förstärkning av bankernas kapitalbas och åtgärder för att stödja deras tillgång till finansiering samt en så långtgående minskning som möjligt av kortsiktiga belöningssystem och inadekvata affärsmodeller. Parlamentet anser att en ytterligare reformering av regleringen och tillsynen av finanssektorn kommer att bli nödvändig för att ta hänsyn till de allt större riskerna på marknaderna för statspapper och privata lån, vilket inbegriper en förstärkning av de systemviktiga bankernas kapitalbaser, även om detta inte får underminera konkurrensläget för finansinstitut som inte är systemviktiga. Parlamentet betonar att banker, efter att de har försetts med tillräckligt med kapital, inte i onödan ska begränsa utlåningen till realekonomin och att regleringsåtgärderna därför bör lägga grunden till en ökning av deras utlåningskapacitet. Kommissionen uppmanas att tillse att det europeiska systemet för finanstillsyn bibehåller bankutlåningen, i synnerhet från de institut som drog nytta av krisrelaterat statsstöd och ECB:s likviditetsstöd. Parlamentet förväntar sig att kommissionen kommer att lägga fram förslag om krisbankshantering före sommaren 2012. Parlamentet beklagar socialiseringen av privata förluster genom injektioner av likviditet i banksektorn samt spekulativa beteenden hos kreditvärderingsinstitut och internationella finanscentra.

17. Europaparlamentet stöder inrättandet av projektobligationer som ska bidra till finansieringen av viktiga infrastrukturprojekt för att främja hållbar tillväxt och arbetstillfällen.

18. Europaparlamentet understryker EIB-gruppens viktiga roll när det gäller att stödja realekonomin och små och medelstora företag i synnerhet och för att säkra investeringar i långsiktiga infrastrukturprojekt, i linje med Europa 2020-strategin. Europaparlamentet anser att EU bör använda de resurser som finns och skapa innovativa finansieringsinstrument för de medlemsstater som har begränsat utrymme för finansiella stimulanser.

Främja hållbar tillväxt genom bättre konkurrenskraft och mer investeringar

19. Europaparlamentet är oroat över de makroekonomiska obalanserna i EU och att många medlemsstater, särskilt de under marknadstryck, halkar efter när det gäller produktivitet. Parlamentet insisterar på att bättre samordning av den ekonomiska politiken samt strukturreformer behövs för att tackla dessa problem på ett lämpligt sätt både i länder med underskott och med överskott. Parlamentet oroar sig för att huvuddelen av den globala tillväxten förväntas komma från länder utanför EU under de kommande åren, vilket kommer att kräva en förstärkt exportkapacitet från medlemsstaternas sida och att de kan erbjuda stabila ramar för värdeskapande utländska direktinvesteringar avsedda för EU:s realekonomi.

Tackla arbetslösheten och de sociala konsekvenserna av krisen (EMPL‑utskottets ansvarsområde)

20. Europaparlamentet anser att den strukturella bristen på balans mellan tillgång och efterfrågan när det gäller arbetskraft kommer att hindra återhämtning och långsiktig tillväxt och efterfrågar därför strukturella reformer på arbetsmarknaden, samtidigt som subsidiaritetsprincipen respekteras och den sociala sammanhållningen garanteras. Parlamentet uppmärksammar arbetsmarknadsparternas roll och ansvar i utformningen och genomförandet av strukturreformerna.

Modernisera den offentliga förvaltningen och tjänster av allmänt intresse i EU

21. Europaparlamentet påminner om att kvaliteten i den offentliga förvaltningen på EU-nivå liksom nationellt, regionalt och lokalt är avgörande för konkurrenskraften och en viktig faktor för produktiviteten. Reformer av den offentliga sektorn måste ingå bland åtgärderna för att återställa konkurrenskraften. För en offentlig förvaltning av hög kvalitet krävs det adekvata budgetmedel och reformer samtidigt som subsidiaritetsprincipen respekteras, enligt vad som fastställs i protokoll nr 26 om tjänster av allmänt intresse.

22. Europaparlamentet noterar kvalitetsramarna för tjänster av allmänt intresse, vilka syftar till att förbättra klarheten och rättssäkerheten för hur EU:s bestämmelser ska tillämpas på tjänster av allmänt intresse samt garantera tillgång till grundläggande tjänster och främja kvalitet.

23. Europaparlamentet beklagar vissa medlemsstaters låga takt när det gäller genomförandet av EU-lagstiftningen och uppmanar dem med eftertryck att åstadkomma de överenskomna resultaten avseende kvaliteten på statistiken. Parlamentet är fast övertygat om att tillgången till tillförlitiga, korrekta och aktuella uppgifter utgör en central del av det politiska beslutsförfarandet. Parlamentet välkomnar kommissionens ansträngningar att förbättra tillförlitligheten i de uppgifter som medlemsstaterna tillhandahåller kommissionen (Eurostat). Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att så snart som möjligt tillämpa rådets nyligen antagna direktiv om krav på medlemsstaternas budgetramverk.

24. Europaparlamentet efterfrågar mer effektivitet när det gäller tillhandahållandet av allmänna tjänster liksom en ökning av transparens och kvalitet inom offentlig förvaltning och rättsväsendet samt uppmuntrar dessutom till en minskning av onödiga administrativa bördor och byråkrati. Parlamentet understryker betydelsen av att övervaka och utvärdera den offentliga förvaltningens verksamhet i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mot bakgrund av att den årliga tillväxtöversikten omfattar mycket mer än endast ekonomiska faktorer, utveckla program för specifika sektorer såsom försvaret, där gemensam förvaltning eller gemensamt ägande av flera medlemsstater skulle ge stordriftsfördelar, vilket skulle tillföra de involverade medlemsstaterna ett mervärde och innebära ekonomiska besparingar.

26. Europaparlamentet understryker den allt viktigare roll som EU-finansierade program spelar i det nuvarande ekonomiska läget, och uppmuntrar kommissionen att lägga fram ett förslag om att finansiera åtgärder inom ramen för Europa 2020-strategin genom överföring av oanvända betalningsbemyndiganden.

Förfaranderam

27. Europaparlamentet beklagar att dess medverkan i utarbetandet av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken/den årliga tillväxtöversikten inte formellt föreskrivs i fördraget eftersom parlamentets bidrag till sysselsättningsärendena sker enligt samrådsförfarandet (artikel 148.2 i EUF-fördraget). Parlamentet påminner om att den årliga tillväxtöversikten bör bli föremål för medbeslutandeförfarandet, vilket bör införas vid nästa fördragsändring. Parlamentet önskar vid behov förstärka dialogen mellan EU‑institutionerna och de nationella institutionerna, särskilt de parlamentariska institutionerna, vilket bör ske med ömsesidig respekt och i ömsesidigt samförstånd.

28. Europaparlamentet påminner om att den europeiska planeringsterminen nu är en del av EU:s sekundärlagstiftning (se artikel 2-a i förordning (EU) nr 1175/2011(6).

29. Europaparlamentet påminner om att den rättsliga ramen för förstärkt ekonomisk styrning (paket med sex lagstiftningsförslag om ekonomisk styrning) tillhandahåller ett verktyg för ekonomisk dialog: ”För att stärka dialogen mellan EU:s institutioner, särskilt Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och säkerställa ökad transparens och ansvars- och redovisningsskyldighet, får Europaparlamentets ansvariga utskott uppmana rådets ordförande, kommissionen och, i förekommande fall, Europeiska rådets ordförande eller Eurogruppens ordförande att i det ansvariga utskottet diskutera rådets beslut […] Europaparlamentets ansvariga utskott får ge den medlemsstat som berörs av sådana beslut möjlighet att delta i en diskussion.” Parlamentet vill se att detta verktyg, som möjliggör ekonomiskt samarbete och ömsesidig förståelse, används i så stor utsträckning som möjligt.

30. Europaparlamentet konstaterar att 2012 års upplaga av den europeiska planeringsterminen är den första under den överenskomna rättsliga ramen för förstärkt ekonomisk styrning (paket med sex lagstiftningsförslag om ekonomisk styrning), vilket inbegriper strängare regler för stabilitets- och tillväxtpakten och nationella finanspolitiska regler, liksom nya förfaranden för övervakning och korrigering av makroekonomiska obalanser.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla en detaljerad bedömning av medlemsstaternas genomförande av de landsspecifika rekommendationerna som den ska offentliggöra före Europeiska rådets möte i juni 2012.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ha ett nära samarbete med rådet för att utveckla en verklig och gemensam budget och kontoplan.

33. Europaparlamentet påminner om att rådet offentligt bör förklara sin ståndpunkt som en del av den ekonomiska dialogen i parlamentet när det avviker väsentligt från kommissionens rekommendationer och förslag.

34. Europaparlamentet betonar i detta sammanhang att kommissionens rekommendationer och förslag måste respektera och bevara det politiska handlingsutrymme som medlemsstaterna behöver för genomförandet i enlighet med subsidiaritetsprincipen och bestämmelserna i artikel 126 i EUF-fördraget, eftersom de rekommenderade målen kan uppnås på flera olika sätt.

35. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att noggrant förklara orsakerna till varför den gjort en negativ bedömning av ett nationellt reformprogram eller ett stabilitets- och konvergensprogram eller något annat dokument som medlemsstaterna har överlämnat inom ramen för den ekonomiska styrningen. Parlamentet förväntar sig att kommissionen i samband med detta informerar den berörda medlemsstaten om den exakta metod och arbetshypotes som ligger till grund för dess bedömning.

36. Europaparlamentet påminner om att den nya rättsliga ramen föreskriver att Europaparlamentet vederbörligen ska involveras i den europeiska planeringsterminen i syfte att öka transparensen samt ansvars- och redovisningsskyldigheten för de fattade besluten, i synnerhet genom de ekonomiska dialoger som föreskrivs i relevant sekundärlagstiftning.

37. Europaparlamentet ger sitt erkännande till kommissionen för att den offentliggjort sin årliga tillväxtöversikt redan i slutet av november och förväntar sig att detta tidsschema ska bli permanent så att parlamentet har tillräcklig tid för att lämna sina synpunkter innan de årliga riktlinjerna beslutas i samband med Europeiska rådets vårmöte.

38. Europaparlamentet betonar att rådets ordförande och kommissionen, i enlighet med artikel 121 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och, då det är lämpligt eurogruppens ordförande, årligen ska rapportera till Europaparlamentet och Europeiska rådet om resultatet av den multilaterala övervakningen.

39. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och Europeiska rådet att tillsammans med Europaparlamentet komma överens om en rationell tidtabell för den europeiska planeringsterminen för att göra den så effektiv, transparent och legitim som möjligt.

40. Europaparlamentet uppdrar åt sin talman att försvara denna ståndpunkt vid Europeiska rådets vårmöte (1–2 mars 2012).

41. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europeiska rådet.

(1)

EUT L 306, 23.11.2011, s. 25.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2011)0583.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2011)0542.

(4)

Antagna texter, P7_TA(2011)0331.

(5)

Se till exempel rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas budgetramverk.

(6)

Se Europaparlamentets och rådets förordning nr 1175/2011 av den 16 november 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

24.1.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

3

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Juan Andrés Naranjo Escobar, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pervenche Berès, Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson, Gay Mitchell, Rolandas Paksas

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy