DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra

27. 1. 2012 - (16226/1/2011 – C7‑0012/2012 – 2010/0252(COD)) - ***II

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodaj: Gunnar Hökmark


Postup : 2010/0252(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0019/2012

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra

(16226/1/2011 – C7‑0012/2012 – 2010/0252(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (16226/1/2011 – C7‑0012/2012),

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[1],

–   po konzultaci s Výborem regionů,

–   s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[2] k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2010)0471),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 72 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku (A7‑0019/2012),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 20. září 2010 předložila Evropská komise návrh rozhodnutí o vytvoření prvního programu politiky rádiového spektra, jehož právním základem byl článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a čl. 8a odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002, podle nějž může Komise předložit legislativní návrh týkající se vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra.

Tento návrh stanovil politickou orientaci a cíle pro strategické plánování a harmonizaci využívání rádiového spektra do roku 2015.

Stanovisko Evropského parlamentu v prvním čtení

Dne 11. května 2011 přijal Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení 615 hlasy pro, 26 proti (16 poslanců se zdrželo hlasování), přičemž tento postoj obsahoval 88 pozměňovacích návrhů k návrhu Komise.

Evropský parlament inicioval tyto hlavní změny:

· Zpřístupnění pásma 800 MHz pro služby elektronických komunikací ve všech členských státech do 1. ledna 2013, přičemž výjimky mohou být uděleny pouze ve výjimečných případech, které jsou opodstatněny technickými a historickými skutečnostmi.

· Zaručení, že bude bezdrátovým službám přiděleno dostatečné a vhodné rádiové spektrum s minimálním cílem nejméně 1 200 MHz do roku 2015.

· Harmonizace a zpřístupnění využití pásma 1,5 GHz a pásma 2,3 GHz pro bezdrátové širokopásmové služby a požadavek určený Komisi, aby nejpozději k 1. lednu 2015 posoudila, zda je třeba přijmout kroky s cílem harmonizovat dodatečná kmitočtová pásma jako např. pásmo 700 MHz (694–790 MHz).

· Rozšíření přidělených bezlicenčních pásem pro širší využívání technologie WiFi.

· Dosažení cílů Digitální agendy pro Evropu, přičemž se zajistí, že všichni občané Unie budou mít do roku 2020 přístup k širokopásmovému připojení o minimální rychlosti 30 Mb/s.

· Posílení regulačních zásad v celé Unii zajištěním rovných podmínek pro všechny v celé Evropě a podporou vzniku budoucích celoevropských služeb.

· Pečlivé posouzení předcházející plánovanému přidělení spektra zjišťující, zda může toto přidělení vést k narušení nebo omezení hospodářské soutěže s ohledem na stávající práva na rádiové spektrum přidělená příslušným tržním subjektům.

· Rozšíření seznamu všech stávajících způsobů využívání rádiového spektra tak, aby zahrnoval kmitočty v rozmezí od 300 MHz do 6 GHz, v další fázi pak kmitočty od 6 GHz až do 70 GHz.

· Zajištění toho, aby Unie zastávala jednotný postoj v rámci mezinárodních jednání týkajících se záležitostí rádiového spektra.

Druhé čtení v Evropském parlamentu

Dne 24. října 2011 dosáhly Evropský parlament a Rada EU po pěti neformálních trialozích politické dohody ohledně tohoto legislativního návrhu.

Bylo dosaženo těchto hlavních výsledků:

· Otevření kmitočtového pásma 800 MHz pro bezdrátové širokopásmové internetové služby ve všech členských státech nejpozději k 1. lednu 2013.

· Urychlení rozvoje mobilního širokopásmového připojení o rychlosti nejméně 30 Mb/s, které bude do roku 2020 dostupné pro všechny občany EU, což přinese digitální přidanou hodnotu a napomůže dosažení cílů Digitální agendy pro Evropu.

· Přidělení nejméně 1200 MHz spektra mobilnímu přenosu dat do roku 2015.

· Vypracování seznamu s velmi širokou oblastí působnosti, který zmapuje stávající využívání spektra od 400 MHz do 6 GHz, s cílem vytvořit pružnou a koordinovanou evropskou politiku v oblasti spektra.

· Nejpozději do 1. ledna 2015 Komise posoudí, zda je třeba přijmout opatření s cílem harmonizovat další pásma spektra, a předloží k tomuto tématu zprávu.

· Komise ve spolupráci s členskými státy posoudí, zda je odůvodněné a proveditelné prodloužit přidělování bezlicenčního pásma pro bezdrátové přístupové systémy, a to včetně jsou rádiových místních sítí, aby tak bylo umožněno širší využívání například technologie WiFi.

· Unie poskytne na žádost členským státům právní, politickou a technickou podporu za účelem řešení problémů při koordinaci využívání spektra se sousedskými státy Unie, včetně kandidátských a přistupujících zemí.

Tato politická dohoda položí základy rozvoje, který Evropské unii umožní ujmout se vedoucího postavení v oblasti rychlosti širokopásmového připojení, mobility, pokrytí a kapacity. Bude klíčovým základním kamenem pro vytvoření pružné a koordinované evropské politiky v oblasti spektra, v jejímž rámci bude možné čelit prudkému nárůstu mobilního přenosu dat prostřednictvím budoucího přerozdělení spektra a neefektivní využívání spektra bude minulostí. Přijetí návrhu Parlamentu a Komise otevřít do 1. ledna 2013 pásmo 800 MHz službám elektronické komunikace ze strany členských států napomůže vytvořit evropský telekomunikační trh, na němž budou nové služby vytvářet příležitosti a posilovat růst ve prospěch trhu s 500 miliony spotřebitelů.

Rozhodnutí vstoupí v platnost dvacátý den po uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Členské státy uplatní politické směry a cíle stanovené tímto rozhodnutím nejpozději do 1. července 2015, nestanoví-li rozhodnutí jinak.

Komise provede přezkum uplatňování zmíněného rozhodnutí do 31. prosince 2015. Komise dále podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o činnostech vyvíjených a opatřeních přijatých na základě tohoto rozhodnutí.

Závěry

Společný postoj Rady přijatý dne 13. prosince 2011 a oficiálně předaný Evropskému parlamentu dne 19. ledna 2012 vychází z dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, jíž bylo dosaženo dne 24. října 2011.

POSTUP

Název

Politika rádiového spektra

Referenční údaje

16226/1/2011 – C7-0012/2012 – 2010/0252(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

11.5.2011                     T7-0220/2011

Návrh Komise

COM(2010)0471 - C7-0270/2010

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

19.1.2012

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

19.1.2012

 

 

 

Datum přijetí

25.1.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

52

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Francesco De Angelis, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Datum předložení

27.1.2012