INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram

27.1.2012 - (16226/1/2011 – C7-0012/2012 – 2010/0252(COD) - ***II

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Gunnar Hökmark


Procedure : 2010/0252(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0019/2012
Indgivne tekster :
A7-0019/2012
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram

(16226/1/2011 – C7-0012/2012 – 2010/0252(COD)

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (16226/1/2011 – C7‑0012/2012),

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–   efter at have hørt Regionsudvalget,

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling[2] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2010)0471),

–   der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 72,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7‑0019/2012),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

Den 20. september 2010 forelagde Europa-Kommissionen et forslag til afgørelse om indførelse af det første radiofrekvenspolitikprogram, med artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) som retsgrundlag og på grundlag af artikel 8a, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002, ifølge hvilket Kommissionen kan forelægge et lovgivningsforslag om oprettelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram.

I dette forslag opstilles politiske retningslinjer og målsætninger for den strategiske planlægning og harmonisering af anvendelsen af frekvenserne indtil 2015.

Europa-Parlamentets holdning ved førstebehandlingen

Europa-Parlamentet vedtog sin holdning ved førstebehandlingen den 11. maj 2011 med 615 stemmer for, 26 imod og 16 hverken for eller imod og godkendte dermed 88 ændringsforslag til Kommissionens forslag.

De vigtigste ændringer, Europa-Parlamentet indførte, var:

· tilrådighedsstillelse af 800 MHz-båndet for elektroniske kommunikationstjenester i alle EU-medlemsstater senest den 1. januar 2013, og at det kun er tilladt at gøre undtagelser derfra i ekstraordinære tilfælde, der er begrundet i tekniske og historiske forhold

· sikring af, at der tildeles tilstrækkelige og egnede frekvenser på mindst 1 200 MHz til trådløse tjenester senest i 2015

· harmonisering og åbning af anvendelsen af 1,5 GHz-båndet og 2,3 GHz-båndet for trådløse bredbåndstjenester samt en opfordring til Kommissionen til senest den 1. januar 2015 at vurdere behovet for handling med henblik på at harmonisere yderligere frekvensbånd såsom 700 MHz-båndet (694-790 MHz)

· udvidelse af allokeringerne af ulicenserede sendefrekvenser for at muliggøre øget brug af WiFi

· virkeliggørelse af målsætningerne i den digitale dagsorden for Europa ved at sikre, at alle EU-borgere har adgang til bredbånd på mindst 30 Mbps inden udgangen af 2020

· styrkelse af reguleringsprincipperne i hele Unionen ved at sikre lige konkurrencevilkår i hele Europa og ved at bane vejen for fremtidige fælleseuropæiske tjenester

· sikring af, at konkurrencen ikke forvrides, ved forud for en planlagt frekvensallokering at foretage en grundig undersøgelse af, hvorvidt allokeringen kan forventes at forvride eller mindske konkurrencen og i den forbindelse at tage hensyn til de eksisterende frekvensrettigheder, der indehaves af relevante markedsoperatører

· udvidelse af oversigten over de samlede nuværende radiofrekvenser til at omfatte frekvenser i frekvensintervallet 300 MHz til 6 GHz efterfulgt af frekvenser fra 6 GHz op til 70 GHz

· sikring af, at Unionen kun har én holdning i internationale forhandlinger vedrørende frekvensspørgsmål.

Europa-Parlamentets andenbehandling

Den 24. oktober 2011, efter at der var blevet afholdt fem uformelle trepartsmøder, nåede Europa-Parlamentet og Rådet til politisk enighed om det lovgivningsmæssige forslag.

De vigtigste resultater var følgende:

· frigørelse af 800 MHz-båndet til trådløse bredbåndsinternettjenester i alle medlemsstater senest den 1. januar 2013

· fremskynding af udviklingen af mobilt bredbånd med en hastighed på mindst 30 Mbps inden udgangen af 2020 for alle unionsborgere, hvormed der bygges bro over digitaliseringsdividenden og bidrages til at opfylde målsætningerne i den digitale dagsorden for Europa

· tildeling af frekvensressourcer på mindst 1 200 MHz til mobil datatrafik inden udgangen af 2015

· oprettelse af en oversigt med et meget stort område af den nuværende frekvensanvendelse fra 400 Mhz til 6 GHz for at skabe en fleksibel og koordineret europæisk frekvenspolitik

· kommissionen skal senest 1. januar 2015 vurdere og rapportere om, hvorvidt der er behov for handling med henblik på at harmonisere yderligere frekvensbånd

· kommissionen skal i samarbejde med medlemsstaterne vurdere, om det er berettiget og muligt at udvide allokeringerne af ulicenserede sendefrekvenser til systemer med trådløs adgang, herunder radiobaserede lokalnet, for at åbne op for mere brug af f.eks. WiFi

· unionen skal efter anmodning yde medlemsstater juridisk, politisk og teknisk bistand til at løse problemer vedrørende frekvenssamordning med Unionens nabolande, herunder kandidat- og tiltrædelseslande.

Denne politiske aftale vil bane vejen for en udvikling, der vil give EU mulighed for at tage føringen med hensyn til bredbåndshastigheder, mobilitet, dækning og kapacitet. Det bliver en afgørende byggesten i etableringen af en fleksibel og koordineret europæisk frekvenspolitik, hvor den mobile datatrafiks eksponentielle vækst kan tilgodeses ved hjælp af fremtidige omfordelinger, og hvor ineffektiv anvendelse af frekvenser hører fortiden til. Medlemsstaternes godkendelse af Parlamentets og Kommissionens forslag om at åbne 800 MHz-båndet for elektroniske kommunikationstjenester senest den 1. januar 2013 vil bidrage til at skabe et fælleseuropæisk telekommunikationsmarked, hvor nye tjenester kan skabe muligheder og vækst for et marked med 500 mio. forbrugere.

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaterne anvender de i denne afgørelse fastsatte politiske retningslinjer og mål senest den 1. juli 2015, medmindre andet er angivet heri.

Senest den 31. december 2015 foretager Kommissionen en evaluering af anvendelsen af denne afgørelse. Endvidere aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de udførte aktiviteter og vedtagne foranstaltninger i henhold til denne afgørelse.

Konklusion

Rådets holdning, der blev vedtaget den 13. december 2011 og officielt fremsendt til Europa-Parlamentet den 19. januar 2012, er baseret på den aftale, der blev indgået mellem Europa-Parlamentet og Rådet den 24. oktober 2011.

PROCEDURE

Titel

Radiofrekvenspolitikprogram

Referencer

16226/1/2011 – C7-0012/2012 – 2010/0252(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

11.5.2011                     T7-0220/2011

Kommissionens forslag

KOM(2010)0471 - C7-0270/2010

Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

19.1.2012

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

19.1.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

25.1.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

52

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Francesco De Angelis, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Dato for indgivelse

27.1.2012