ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα

27.1.2012 - (16226/1/2011 – C7‑0012/2012 – 2010/0252(COD)) - ***II

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Συντάκτης γνωμοδότησης: Gunnar Hökmark


Διαδικασία : 2010/0252(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0019/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0019/2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα

(16226/1/2011 – C7‑0012/2012 – 2010/0252(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (16226/1/2011 – C7‑0012/2012),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[1],

–   αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[2] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0471),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7‑0019/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΛΕΕ·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

  • [1]  EE C 107, 6.4.2011, σ. 53.
  • [2]  Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 11.5.2011, P7_TA(2011)0220.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης για τη θέσπιση του πρώτου προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα με νομική βάση το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το άρθρο 8α παρ. 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, που προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα.

Στην πρόταση καθορίζονται οι πολιτικοί προσανατολισμοί και στόχοι που θα καταστήσουν δυνατό τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος έως το 2015.

Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 1η ανάγνωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 με 615 ψήφους υπέρ, 26 κατά και 16 αποχές, με 88 τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής.

Οι κύριες αλλαγές που επέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν οι εξής:

· Άνοιγμα της συχνότητας των 800 MHz στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2013, με παρεκκλίσεις μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τεκμηριωμένους τεχνικούς ή ιστορικούς λόγους.

· Εξασφάλιση της κατανομής επαρκούς και κατάλληλου φάσματος στις ασύρματες υπηρεσίες, με τουλάχιστον 1.200 MHz έως το 2015.

· Εναρμόνιση και άνοιγμα της χρήσης της ζώνης των 1,5 GHz και των 2,3 GHz για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες, και υποχρέωση της Επιτροπής να αξιολογήσει, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2015, την ανάγκη για μέτρα με στόχο την εναρμόνιση και άλλων ζωνών του ραδιοφάσματος, όπως της ζώνης των 700 MHz (694-790 MHz).

· Επέκταση της κατανομής ελεύθερου φάσματος, ώστε να καταστεί δυνατή η ευρύτερη χρήση του WiFi.

· Υλοποίηση των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου, ώστε έως το 2020 όλοι οι πολίτες της Ένωσης να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση τουλάχιστον 30 Mbps.

· Ενίσχυση των κανονιστικών αρχών σε ολόκληρη την Ένωση, με τη διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ισοτιμίας μεταξύ των ανταγωνιζόμενων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και με την προώθηση της δημιουργίας νέων φορέων πανευρωπαϊκής εμβέλειας.

· Αποφυγή της στρέβλωσης της αγοράς με την προσεκτική εξέταση, πριν από τη σχεδιαζόμενη κατανομή φάσματος, του κατά πόσο η κατανομή αυτή μπορεί να στρεβλώσει ή να περιορίσει τον ανταγωνισμό, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων σε φάσμα που ανήκουν ήδη σε παράγοντες της αγοράς.

· Επέκταση του συνολικού ραδιοφάσματος ώστε να συμπεριλάβει τις συχνότητες από τα 300 MHz έως τα 6 GHz, και από τα 6 GHz έως τα 70 GHz.

· Εξασφάλιση ενιαίας στάσης της Ένωσης στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για θέματα ραδιοφάσματος.

Η δεύτερη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στις 24 Οκτωβρίου 2011, μετά από πέντε άτυπες συνόδους του τριμερούς διαλόγου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία επί της νομοθετικής πρότασης.

Τα κύρια σημεία της συμφωνίας ήταν τα ακόλουθα:

· ελευθέρωση της ζώνης συχνοτήτων των 800 MHz για ευρυζωνικές υπηρεσίες ασύρματου Διαδικτύου σε όλα τα κράτη μέλη από την 1η Ιανουαρίου 2013·

· επιτάχυνση της ανάπτυξης κινητής ευρυζωνικότητας τουλάχιστον 30 Mbps για όλους τους πολίτες της ΕΕ, ώστε να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα και να προωθηθούν οι στόχοι του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη·

· διάθεση τουλάχιστον 1200 MHz φάσματος για μετάδοση δεδομένων μέσω κινητών συσκευών έως το 2015·

· δημιουργία εκτενούς καταλόγου των τρεχουσών χρήσεων του φάσματος από 400 MHz έως 6 GHz, για την ανάπτυξη ευέλικτης και συντονισμένης ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα του ραδιοφάσματος·

· η Επιτροπή θα αξιολογήσει την ανάγκη για μέτρα εναρμόνισης των πρόσθετων ζωνών του φάσματος, και θα υποβάλει σχετική έκθεση, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2015·

· η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα αξιολογήσει την αιτιολόγηση και τη σκοπιμότητα της επέκτασης των εκχωρήσεων μη αδειοδοτημένου φάσματος για συστήματα ασύρματης πρόσβασης, περιλαμβανομένων των ραδιοφωνικών τοπικών δικτύων, προκειμένου να διατίθεται σε μεγαλύτερο βαθμό για χρήσεις όπως π.χ. WiFi·

· Η Ένωση θα παρέχει στα κράτη μέλη, μετά από σχετικό αίτημα, βοήθεια σε νομικά, πολιτικά, και τεχνικά θέματα, για την αντιμετώπιση ζητημάτων συντονισμού φάσματος με τις γειτονικές της χώρες, συμπεριλαμβανομένων των υποψήφιων και των υπό ένταξη χωρών.

Η πολιτική αυτή συμφωνία θα ανοίξει τον δρόμο για μια ανάπτυξη που θα επιτρέψει στην ΕΕ να ηγηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, όσον αφορά τις ευρυζωνικές ταχύτητες, την κινητικότητα, την κάλυψη και τη χωρητικότητα. Τούτο θα αποτελέσει καθοριστικό συστατικό στοιχείο στη δημιουργία μιας ευέλικτης και συντονισμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για το φάσμα, στο πλαίσιο της οποίας η ραγδαία αύξηση της ποσότητας των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω κινητών συσκευών θα καταστεί δυνατόν να αντιμετωπιστεί στο μέλλον με ανακατανομή του φάσματος, η δε αναποτελεσματική χρήση του φάσματος θα αποτελεί παρελθόν. Η υιοθέτηση, από τα κράτη μέλη, της πρότασης του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για άνοιγμα της ζώνης των 800 MHz για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών έως την 1η Ιανουαρίου 2013 θα συμβάλει στη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών που θα επιτρέπει τη δημιουργία ευκαιριών και ανάπτυξης μέσα από νέες υπηρεσίες για 500 εκατομμύρια καταναλωτές.

Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις πολιτικές κατευθύνσεις και τους στόχους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση έως την 1η Ιουλίου 2015, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας απόφασης. Επίσης, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν και τα μέτρα που θα θεσπιστούν δυνάμει της παρούσας απόφασης.

Συμπεράσματα

Η κοινή θέση του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2011 και διαβιβάστηκε επίσημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 19 Ιανουαρίου 2012, βασίζεται στη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2011 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα

Έγγραφα αναφοράς

16226/1/2011 – C7-0012/2012 – 2010/0252(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

11.5.2011                     T7-0220/2011

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

COM(2010)0471 - C7-0270/2010

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

19.1.2012

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

19.1.2012

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.1.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Δημήτριος Δρούτσας, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ιωάννης A. Τσουκαλάς, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Francesco De Angelis, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Ημερομηνία κατάθεσης

27.1.2012