SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm

27.1.2012 - (16226/1/2011 – C7‑0012/2012 – 2010/0252(COD)) - ***II

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Gunnar Hökmark


Menetlus : 2010/0252(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0019/2012

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm

(16226/1/2011 – C7‑0012/2012 – 2010/0252(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (16226/1/2011 – C7‑0012/2012),

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust[1],

–   pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[2] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2010)0471) suhtes,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 72,

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust teisele lugemisele (A7‑0019/2012),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga õigusaktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist õigusaktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

SELETUSKIRI

Euroopa Komisjon esitas 20. septembril 2010 ettepaneku võtta vastu otsus, millega luuakse esimene raadiospektripoliitika programm, kasutades õigusliku alusena Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 114 ning tuginedes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ artikli 8a lõikele 3, mille kohaselt komisjon võib esitada seadusandliku ettepaneku mitmeaastase raadiospektripoliitika programmi loomiseks.

Nimetatud ettepanekus sätestati poliitikasuunad ja eesmärgid spektrikasutuse strateegiliseks planeerimiseks ja ühtlustamiseks aastani 2015.

Euroopa Parlamendi seisukoht esimesel lugemisel

Euroopa Parlament võttis oma arvamuse vastu esimesel lugemisel 11. mail 2011. aastal 615 poolt- ja 26 vastuhäälega ning 16 jäi erapooletuks; heaks kiideti 88 muudatusettepanekut komisjoni ettepanekule.

Euroopa Parlamendi tehtud muudatused seisnesid peamiselt järgmises:

· sagedusriba 800 MHz tegemine elektrooniliste sideteenuste jaoks kättesaadavaks kõigis ELi liikmesriikides 1. jaanuariks 2013, lubades erandeid ainult erakorralistel juhtudel, mis on põhjendatud tehnilistel ja ajaloolistel kaalutlustel;

· traadita teenuste jaoks piisava ja sobiva spektri tagamine, nii et see moodustaks 2015. aastaks vähemalt 1200 MHz;

· sagedusribade 1,5 GHz ja 2,3 GHz ühtlustamine ja nende kasutamise avamine traadita lairibateenuste jaoks, samuti palutakse komisjonil hinnata hiljemalt 1. jaanuariks 2015 vajadust võtta meetmeid, et ühtlustada täiendavaid sagedusribasid, näiteks 700 MHz sagedusriba (694–790 MHz);

· litsentseerimata spektri eraldamise laiendamine, et võimaldada WiFi laialdasemat kasutamist;

· Euroopa digitaalarengu tegevuskava eesmärkide saavutamine, tagades, et 2020. aastaks on kõigil liidu kodanikel juurdepääs lairibaühendusele kiirusega vähemalt 30 Mbit/s;

· regulatiivsete põhimõtete tugevdamine kogu liidus, tagades kogu Euroopas võrdsed konkurentsitingimused ning soodustades tulevaste üleeuroopaliste teenuste teket;

· turumoonutuste vältimine, uurides enne spektri kavandatavat eraldamist hoolikalt, kas eraldamine võib konkurentsi moonutada või vähendada, võttes arvesse asjaomaste turuoperaatorite juba omandatud spektriõigusi;

· kogu olemasoleva raadiospektri inventuuri laiendamine, et hõlmata sagedused vahemikus 300 MHz kuni 6 GHz ja seejärel sagedused 6 GHz kuni 70 GHz;

· liidu ühtse seisukoha tagamine rahvusvahelistel spektrialastel läbirääkimistel.

Teine lugemine Euroopa Parlamendis

24. oktoobril 2011 saavutasid Euroopa Parlament ja nõukogu pärast viit mitteametlikku kolmepoolset kohtumist seadusandliku ettepaneku suhtes poliitilise kokkuleppe.

Peamised saavutused olid:

· 800 MHz sagedusriba vabastamine traadita interneti lairibateenustele kõigis liikmesriikides 1. jaanuariks 2013;

· lairiba mobiilside arendamise kiirendamine, tagades 2020. aastaks kõigile ELi kodanikele juurdepääsu ühendusele kiirusega vähemalt 30 Mbit/s, millega ületatakse digitaalne lõhe ja antakse panus Euroopa digitaalarengu tegevuskava eesmärkide saavutamisse;

· mobiilsele andmesidele 2015. aastaks vähemalt 1200 MHz spektri eraldamine;

· praeguse spektrikasutuse väga laiaulatusliku inventuuri tegemine sagedusalal 400 MHz kuni 6 GHz, et luua paindlik ja koordineeritud Euroopa spektripoliitika;

· komisjon hindab hiljemalt 1. jaanuariks 2015, kas on vaja võtta meetmeid, et ühtlustada täiendavaid sagedusribasid, ja esitab selle kohta aruande;

· komisjon hindab koostöös liikmesriikidega, kas on põhjendatud ja võimalik laiendada litsentsidega hõlmamata spektri eraldamist traadita juurdepääsusüsteemidele, sealhulgas raadio-kohtvõrkudele, et võimaldada näiteks WiFi laialdasemat kasutamist;

· taotluse korral annab liit liikmesriikidele õiguslikku, poliitilist ja tehnilist tuge, et lahendada spektriga seotud kooskõlastusküsimusi liidu naaberriikidega, kaasa arvatud kanditaatriikide ja ühinevate riikidega.

Nimetatud poliitiline kokkulepe sillutab teed arengule, mis võimaldab ELil asuda ülemaailmsele juhtpositsioonile lairibaühenduste kiiruses, liikuvuses, katvuses ja läbilaskevõimes. See on oluliseks etapiks sellise paindliku ja koordineeritud Euroopa spektripoliitika loomisel, kus mobiilse andmeside eksponentsiaalsele kasvule reageeritakse tulevaste ümberjaotamistega ja kus spektri ebatõhus kasutamine on minevik. Liikmesriikide heakskiit Euroopa Parlamendi ja komisjoni ettepanekule avada 800 MHz sagedusriba elektrooniliste sideteenuste jaoks 1. jaanuariks 2013 aitab luua üleeuroopalise telekommunikatsioonituru, kus uued teenused võivad luua võimalusi ja majanduskasvu 500 miljoni tarbijaga turu jaoks.

Otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Kui ei ole sätestatud teisiti, viivad liikmesriigid käesolevas otsuses esitatud poliitikasuunad ja eesmärgid ellu 1. juuliks 2015.

31. detsembriks 2015 korraldab komisjon käesoleva otsuse kohaldamise läbivaatamise. Lisaks esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva otsuse alusel toimunud tegevusest ja võetud meetmetest.

Järeldused

Nõukogu seisukoht, mis võeti vastu 13. detsembril 2011 ja edastati Euroopa Parlamendile ametlikult 19. jaanuaril 2012, põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel 24. oktoobril 2011 saavutatud kokkuleppel.

MENETLUS

Pealkiri

Raadiospektripoliitika

Viited

16226/1/2011 – C7-0012/2012 – 2010/0252(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

11.5.2011                     T7-0220/2011

Komisjoni ettepanek

COM(2010)0471 - C7-0270/2010

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

19.1.2012

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

19.1.2012

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.1.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

52

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Francesco De Angelis, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Esitamise kuupäev

27.1.2012