SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen antamiseksi monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta

27.1.2012 - (16226/1/2011 – C7‑0012/2012 – 2010/0252(COD)) - ***II

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Gunnar Hökmark


Menettely : 2010/0252(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0019/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0019/2012
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen antamiseksi monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta

(16226/1/2011 – C7‑0012/2012 – 2010/0252(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (16226/1/2011 – C7‑0012/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[1],

–   kuultuaan alueiden komiteaa,

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[2] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2010)0471),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 72 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7‑0000/2012),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

PERUSTELUT

Komissio esitti 20. syyskuuta 2010 ehdotuksen päätökseksi ensimmäisen radiotaajuuspolitiikkaa koskevan ohjelman perustamisesta. Ehdotuksen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 114 artikla, ja se perustuu myös Euroopan parlamentin ja neuvoston 7. maaliskuuta 2002 antaman direktiivin 2002/21/EY 8 a artiklan 3 kohtaan, jonka mukaan komissio voi antaa säädösehdotuksen monivuotisen radiotaajuuspolitiikkaa koskevan ohjelman perustamisesta.

Ehdotuksessa määriteltiin poliittiset suuntaviivat ja tavoitteet radiotaajuuksien käytön strategista suunnittelua ja yhdenmukaistamista varten vuoteen 2015 asti.

Euroopan parlamentin kanta ensimmäisessä käsittelyssä

Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa 11. toukokuuta 2011 äänin 615 puolesta, 26 vastaan, 16 tyhjää ja hyväksyi siten 88 tarkistusta komission ehdotukseen.

Tärkeimmät Euroopan parlamentin tekemät muutokset olivat seuraavat:

•   Taajuusalue 800 MHz asetetaan saataville sähköisen viestinnän palveluja varten kaikissa jäsenvaltioissa 1. tammikuuta 2013 mennessä, ja poikkeukset sallitaan ainoastaan erityistapauksissa, joissa poikkeuksen tekeminen on perusteltua teknisistä tai historiallisista syistä.

•   Varmistetaan, että langattomille palveluille jaetaan tarkoituksenmukaiset ja riittävät taajuudet niin, että ne ovat vuoteen 2015 mennessä vähintään 1200 MHz.

•   Yhdenmukaistetaan ja vapautetaan 1,5 GHz:n taajuusalueen ja 2,3 GHz:n taajuusalueen käyttö langattomiin laajakaistapalveluihin ja pyydetään komissiota arvioimaan 1. tammikuuta 2015 mennessä tarpeen yhdenmukaistaa muita taajuusalueita, kuten 700 MHz:n taajuusaluetta (694–790 MHz).

•   Laajennetaan toimiluvista vapautettujen taajuuksien jakamista WiFi-teknologian käytön lisäämiseksi.

•   Pyritään toteuttamaan Euroopan digitaalistrategian tavoitteet ja varmistamaan, että kaikilla unionin kansalaisilla on mahdollisuus hankkia vähintään 30 Mbit/s:n laajakaistaliittymä vuoteen 2020 mennessä.

•   Vahvistetaan sääntelyperiaatteita koko unionissa varmistamalla yhtäläiset toimintaedellytykset Euroopassa sekä edistämällä Euroopan laajuisten palvelujen syntymistä.

•   Vältetään kilpailun vääristyminen selvittämällä ennen suunniteltua taajuuksien myöntämistä huolellisesti, onko todennäköistä, että suunniteltu taajuusjako vääristää tai vähentää kilpailua, kun otetaan huomioon asianomaisille markkinatoimijoille jo myönnetyt taajuudet.

•   Laajennetaan nykyisten radiotaajuuksien kartoitusta siten, että siihen sisällytetään taajuusalue 300 MHz – 6 GHz ja sen jälkeen taajuusalue 6 GHz – 70 GHz.

•   Varmistetaan, että unionilla on yhteinen kanta radiotaajuuksia koskevissa kansainvälisissä neuvotteluissa.

Euroopan parlamentin toinen käsittely

Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät viiden epävirallisen kolmikantaneuvottelun jälkeen 24. lokakuuta 2011 poliittiseen sopimukseen säädösehdotuksesta.

Yhteisymmärryksen pääkohdat olivat seuraavat:

•   Vapautetaan taajuusalue 800 MHz langattomille laajakaistainternetpalveluille kaikissa jäsenvaltioissa 1. tammikuuta 2013 mennessä.

•   Nopeutetaan mobiililaajakaistan kehittämistä, niin että kaikilla EU:n kansalaisilla on vuoteen 2020 mennessä käytettävissään vähintään 30 Mbit/s:n mobiililaajakaista, poistetaan digitaalinen kahtiajako ja edistetään Euroopan digitaalistrategian tavoitteiden saavuttamista.

•   Jaetaan vähintään 1200 MHz taajuuksia mobiilidataliikenteelle vuoteen 2015 mennessä.

•   Laaditaan hyvin laaja-alainen kartoitus taajuuksien 400 MHz – 6 MHz käytöstä joustavan ja koordinoidun eurooppalaisen taajuuspolitiikan luomiseksi.

•   Komissio arvioi ja raportoi 1. tammikuuta 2015 mennessä, onko muita taajuusalueita yhdenmukaistettava.

•   Komissio arvioi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, onko perusteltua ja mahdollista laajentaa langattomille liityntäjärjestelmille, myös langattomille lähiverkoille, jaettuja toimiluvista vapautettuja taajuuksia, jotta voidaan käyttää enemmän esimerkiksi WiFi-teknologiaa.

•   Unioni antaa pyynnöstä jäsenvaltioille oikeudellista, poliittista ja teknistä tukea taajuuksien koordinointiin liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi unionin naapurimaiden kanssa, ehdokasvaltiot ja liittymisneuvotteluja käyvät maat mukaan luettuina.

Tämä poliittinen sopimus tasoittaa tietä kehitykselle, jossa EU voi ottaa johtoaseman laajakaistan nopeudessa, langattomassa käytössä, kattavuudessa ja kapasiteetissa. Se on tärkeä osatekijä luotaessa joustavaa ja koordinoitua eurooppalaista taajuuspolitiikkaa, jossa mobiilidataliikenteen räjähdysmäiseen kasvuun voidaan vastata taajuuksien tulevalla uudelleenjakamisella ja jossa taajuuksien tehoton käyttö kuuluu menneisyyteen. Jäsenvaltioiden tuki Euroopan parlamentin ja komission ehdotukselle 800 MHz:n taajuusalueen avaamisesta sähköisille viestintäpalveluille 1. tammikuuta 2013 mennessä auttaa luomaan Euroopan laajuiset televiestintämarkkinat, joilla uudet palvelut voivat tarjota uusia mahdollisuuksia ja kasvua viidensadan miljoonan kuluttajan markkinoille.

Päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jäsenvaltioiden on noudatettava tässä päätöksessä säädettyjä poliittisia suuntaviivoja ja tavoitteita viimeistään 1. heinäkuuta 2015, ellei toisin säädetä.

Komissio tarkastelee tämän päätöksen soveltamista viimeistään 31. joulukuuta 2015. Lisäksi komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän päätöksen nojalla aloitetusta toiminnasta ja toteutetuista toimista.

Päätelmät

Neuvoston 13. joulukuuta 2011 vahvistama yhteinen kanta, joka välitettiin virallisesti Euroopan parlamentille 19. tammikuuta 2012, perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston 24. lokakuuta 2011 tekemään sopimukseen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Radiotaajuuspolitiikka

Viiteasiakirjat

16226/1/2011 – C7-0012/2012 – 2010/0252(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

11.5.2011                     T7-0220/2011

Komission ehdotus

COM(2010)0471 - C7-0270/2010

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

19.1.2012

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

19.1.2012

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.1.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

52

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Francesco De Angelis, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.1.2012