Pranešimas - A7-0019/2012Pranešimas
A7-0019/2012

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa

27.1.2012 - (16226/1/2011 – C7‑0012/2012 – 2010/0252(COD)) - ***II

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėjas: Gunnar Hökmark


Procedūra : 2010/0252(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0019/2012

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa

(16226/1/2011 – C7‑0012/2012 – 2010/0252(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (16226/1/2011 – C7‑0012/2012),

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto[1] nuomonę,

–   atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę,

–   atsižvelgdamas į savo poziciją[2] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0471) per pirmąjį svarstymą,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A7‑0000/2012),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

2010 m. rugsėjo 20 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl sprendimo, pagal kurį būtų sukurta pirmoji radijo spektro politikos programa, kurio teisinis pagrindas – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 straipsnis ir kuris grindžiamas 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB 8a straipsnio 3 dalimi. Pagal šią minėtosios direktyvos dalį numatyta, kad Komisija gali pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo remiantis būtų sukurta daugiametė radijo spektro politikos programa.

Į minėtąjį pasiūlymą įtraukta spektro naudojimo iki 2015 m. strateginio planavimo ir derinimo politikos gairės ir tikslai.

Europos Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą

2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamentas priėmė savo nuomonę per pirmąjį svarstymą. 88 Komisijos pasiūlymo pakeitimai buvo priimti 615 balsų; 26 Parlamento nariai nepritarė, 16 narių susilaikė.

Toliau pateikti svarbiausi Europos Parlamento pakeitimai:

· iki 2013 m. sausio 1 d. visose ES valstybėse narėse turi būti naudojamos 800 MHz dažnių juostos elektroninių ryšių paslaugoms teikti. Nukrypti leidžiama tik išimtiniais atvejais, kai tai pateisinama dėl techninių ir istorinių priežasčių.

· Turi būti užtikrinta, kad belaidžio ryšio paslaugoms teikti būtų skirtas pakankamas ir tinkamas spektras, kuris iki 2015 m. siektų bent 1200 MHz.

· Turi būti suderintas 1,5 GHz ir 2,3 GHz dažnių juostų naudojimas ir pradėta jas taikyti plačiajuosčio belaidžio ryšio paslaugoms teikti, be to, Komisija turi būti paraginta ne vėliau negu iki 2015 m. sausio 1 d. įvertinti, ar būtina imtis veiksmų siekiant suderinti papildomas spektro juostas, pvz., 700 MHz dažnių juostą (694–790 MHz).

· Turi būti intensyviau skirstomas nelicencijuojamas spektras ir taip užtikrintas didesnis naudojimasis belaidžiu internetu.

· Turi būti siekiama Europos skaitmeninėje darbotvarkėje išdėstytų tikslų ir užtikrinta, kad visi Sąjungos piliečiai iki 2020 m. naudotųsi ne lėtesniu negu 30 Mbps plačiajuosčiu ryšiu.

· Visoje Sąjungoje turi būti stiprinami reguliavimo principai užtikrinant vienodas sąlygas visos Europos lygmeniu ir skatinant ateities paslaugų, kurios būtų teikiamos visos Europos mastu, atsiradimą.

· Turi būti vengiama rinkos iškraipymų, t. y. prieš planuojamą spektro paskyrimą turi būti atidžiai įvertinta, ar paskyrus šį spektrą gali būti iškraipyta ar apribota konkurencija, atsižvelgiant į susijusių rinkos veikėjų turimas teises naudotis spektru.

· Turi būti išplėstas viso esamo radijo spektro aprašas ir į jį įtraukti 300 MHz–6 GHz diapazono, o vėliau – 6 GHz–70 GHz diapazono dažniai.

· Turi būti užtikrinta, kad Sąjunga laikytųsi vienos pozicijos tarptautinėse derybose spektro klausimais.

Antrasis svarstymas Europos Parlamente

2011 m. spalio 24 d. po penkių neoficialių trišalio dialogo susitikimų Europos Parlamentas ir ES Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Toliau pateikti svarbiausi pasiekimai:

· Iki 2013 m. sausio 1 d. visose valstybėse narėse turės būti atlaisvinta 800 MHz dažnių juosta plačiajuosčiam belaidžiam internetui.

· Iki 2020 m. turi būti užtikrintas greitesnis mažiausiai 30 Mbps mobiliojo plačiajuosčio ryšio visiems ES piliečiams vystymas – taip būtų panaikinta skaitmeninė atskirtis ir prisidėta prie Europos skaitmeninės darbotvarkės tikslų siekio.

· Iki 2015 m. bent 1200 MHz spektro dažnių juosta turi būti skirta mobiliųjų duomenų srautui.

· Turi būti sukurtas aprašas su labai dideliu esamo spektro naudojimo diapazonu, t. y. 400 MHz–6 GHz, siekiant sukurti lanksčią ir suderintą Europos spektro politiką.

· Komisija turi įvertinti, ar būtina imtis veiksmų siekiant suderinti papildomas spektro juostas, ir apie tai pranešti ne vėliau negu 2015 m. sausio 1 d.

· Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turi įvertinti, ar pagrįsta ir įmanoma plačiau taikyti nelicencijuojamą spektrą belaidėms prieigos sistemoms, įskaitant radijo vietos tinklus, kad būtų galima pradėti intensyviau naudoti, pvz., belaidį internetą.

· Valstybėms narėms paprašius, Sąjunga joms padės, t. y. teiks teisinę, politinę ir techninę paramą, kad kartu su Sąjungos kaimyninėmis šalimis, įskaitant šalis kandidates ir būsimąsias nares, būtų išspręsti spektro koordinavimo klausimai.

Pasiekus šį politinį susitarimą bus atvertas kelias vystymuisi, kuris leis ES tapti pasauline lydere plačiajuosčio ryšio greičio, mobilumo, aprėpties ir pajėgumų srityse. Šis susitarimas bus itin svarbus kuriant lanksčią ir suderintą Europos spektro politiką, kurią įgyvendinant eksponentinį mobiliųjų duomenų srauto augimą bus galima kontroliuoti ateityje perskirstant spektrą, taigi neveiksmingas spektro naudojimas liks praeityje. Valstybės narės, pritardamos Parlamento ir Komisijos pasiūlymui pradėti iki 2013 m. sausio 1 d. naudoti 800 MHz dažnių juostą elektroninių ryšių paslaugoms teikti, padės kurti Europos masto telekomunikacijų rinką, kurioje teikiant naujas paslaugas galima sudaryti naujas galimybes ir užtikrinti 500 mln. vartotojų vienijančios rinkos augimą.

Sprendimas įsigalios dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Valstybės narės iki 2015 m. liepos 1 d. pradės vadovautis šiame sprendime pateiktomis politikos gairėmis ir tikslais, nebent būtų nurodyta kitaip.

Komisija atliks šio sprendimo taikymo peržiūrą ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. Be to, Komisija informuos Europos Parlamentą ir Tarybą apie veiksmus, kurie buvo parengti, ir apie priemones, patvirtintas pagal šį sprendimą.

Išvados

Tarybos bendroji pozicija, priimta 2011 m. gruodžio 13 d. ir oficialiai perduota Europos Parlamentui 2012 m. sausio 19 d., pagrįsta Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. spalio 24 d. pasiektu susitarimu.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Radijo spektro politika

Nuorodos

16226/1/2011 – C7-0012/2012 – 2010/0252(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

11.5.2011                     T7-0220/2011

Komisijos pasiulymas

COM(2010)0471 - C7-0270/2010

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

19.1.2012

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

19.1.2012

 

 

 

Priėmimo data

25.1.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

52

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Francesco De Angelis, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Pateikimo data

27.1.2012