Ziņojums - A7-0019/2012Ziņojums
A7-0019/2012

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko izveido radiofrekvenču spektra politikas daudzgadu programmu

27.1.2012 - (16226/1/2011 – C7-0012/2012 – 2010/0252(COD)) - ***II

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referents: Gunnar Hökmark


Procedūra : 2010/0252(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0019/2012

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko izveido radiofrekvenču spektra politikas daudzgadu programmu

(16226/1/2011 – C7‑0012/2012 – 2010/0252(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (16226/1/2011 – C7-0012/2012),

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu[1],

–   pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā[2] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0471),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 72. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A7-0019/2012),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

Eiropas Komisija 2010. gada 20. septembrī iesniedza priekšlikumu lēmumam, ar ko izveido pirmo radiofrekvenču spektra politikas programmu, par juridisko pamatu izmantojot Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 114. pantu un pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/21/EK 8.a panta 3. punktu, kas paredz, ka Komisija var iesniegt tiesību akta priekšlikumu, ar ko izveido radiofrekvenču spektra politikas daudzgadu programmu.

Šajā priekšlikumā ir izklāstīti politikas virzieni un mērķi radiofrekvenču spektra izmantošanas stratēģiskajai plānošanai un saskaņošanai līdz 2015. gadam.

Eiropas Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā

Eiropas Parlaments pieņēma atzinumu pirmajā lasījumā 2011. gada 11. maijā ar 615 balsīm “par”, 26 “pret” un 16 deputātiem atturoties, apstiprinot 88 grozījumus Komisijas priekšlikumā.

Galvenās Eiropas Parlamenta ieviestās izmaiņas bija šādas.

· Līdz 2013. gada 1. janvārim visas ES dalībvalstīs darīt pieejamu 800 MHz frekvenču joslu elektronisko sakaru pakalpojumiem, atļaujot īpašas atkāpes izņēmuma gadījumos pamatotu tehnisku vai vēsturisku iemeslu dēļ.

· Nodrošināt bezvadu pakalpojumiem pietiekama apjoma un piemērotu spektru, kura jauda līdz 2015. gadam sasniegtu vismaz 1200 MHz.

· Saskaņot un darīt pieejamu 1,5 GHz joslas un 2,3 GHz joslas izmantošanu bezvadu platjoslas pakalpojumiem, kā arī lūgt Komisiju ne vēlāk kā 2015. gada 1. janvārī izvērtēt pasākumu nepieciešamību, lai saskaņotu papildu spektra joslas, piemēram, 700 MHz joslu (694–790 MHz).

· Plašāk piešķirt nelicencētu spektru, lai veicinātu bezvadu piekļuves sistēmu lielāku izmantošanu.

· Īstenot Eiropas digitālas programmas mērķus, nodrošinot, ka visiem Savienības iedzīvotājiem līdz 2020. gadam būs piekļuve platjoslas pakalpojumiem ar ātrumu vismaz 30 Mb/s.

· Nostiprināt reglamentējošo principu piemērošanu visā Savienībā, Eiropas mērogā nodrošinot līdzvērtīgus konkurences apstākļus un sekmējot turpmāku Eiropas mēroga pakalpojumu izveidošanu.

· Nepieļaut konkurences traucējumus, pirms spektra piešķiršanas plānošanas rūpīgi izpētot, vai šāda piešķiršana, ņemot vērā esošās spektra tiesības, kas piešķirtas attiecīgajiem tirgus dalībniekiem, var izkropļot vai samazināt konkurenci.

· Paplašināt visa pastāvošā radio spektra izmantošanas uzskaiti, iekļaujot frekvences diapazonā no 300 MHz līdz 6 GHz un pēc tām arī frekvences diapazonā no 6 GHz līdz 70 GHz.

· Nodrošinātu, ka Savienībai ir vienota nostāja starptautiskajās sarunās, kas attiecas uz radiofrekvenču spektra jautājumiem.

Eiropas Parlamenta otrais lasījums

2011. gada 24. oktobrī pēc pieciem neformāliem trialogiem Eiropas Parlaments un ES Padome panāca politisku vienošanos par tiesību akta priekšlikumu.

Galvenie rezultāti ir šādi.

· Visās dalībvalstīs līdz 2013. gada 1. janvārim atbrīvot 800 Mhz frekvences joslu bezvadu platjoslas interneta pakalpojumiem.

· Līdz 2020. gadam paātrināt mobilās platjoslas attīstību vismaz līdz 30 Mb/s visiem ES iedzīvotājiem, tādējādi pārvarot digitālo plaisu un sniedzot ieguldījumu Eiropas digitālās programmas mērķu sasniegšanā.

· Līdz 2015. gadam piešķirt vismaz 1200 Mhz spektru mobilajai datu pārraidei.

· Izveidot ļoti plaša spektra izmantošanas uzskaiti (400 Mhz–6 GHz), lai radītu elastīgu un koordinētu Eiropas spektra politiku.

· Komisija izvērtē un ne vēlāk kā 2015. gada 1. janvārī iesniedz ziņojumu par pasākumu nepieciešamību, lai harmonizētu papildu spektra joslas.

· Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm izvērtē, cik pamatoti un iespējami ir pagarināt nelicencēta spektra piešķīrumus bezvadu piekļuves sistēmām, tostarp radio lokālo tīklu atvēršanu, piemēram, WiFi plašākai izmantošanai.

· Savienība pēc pieprasījuma nodrošina tiesisko, politisko un tehnisko atbalstu dalībvalstīm, lai risinātu spektra koordinācijas jautājumus ar Savienības kaimiņvalstīm, ietverot kandidātvalstis un topošās dalībvalstis.

Šī politiskā vienošanās nodrošinās pamatu attīstībai, lai ES varētu iegūt līderpozīcijas platjoslu ātruma, mobilitātes, pārklājuma un jaudas ziņā. Tas būs izšķirīgi svarīgs elements, lai izveidotu elastīgu un koordinētu Eiropas spektra politiku, saskaņā ar kuru mobilās datu pārraides eksponenciālo pieaugumu var apmierināt ar turpmāku spektru pārdali un kurš pieliktu punktu spektra neefektīvai izmantošanai. Dalībvalstu apstiprinājums Parlamenta un Komisijas priekšlikumam, kas paredz līdz 2013. gada 1. janvārim 800 MHz joslu darīt pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumiem, palīdzēs izveidot Eiropas mēroga telekomunikāciju tirgu, kurā jaunie pakalpojumi var radīt iespējas un izaugsmi 500 miljoniem patērētāju.

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Dalībvalstis piemēro šajā lēmumā noteiktos politikas virzienus un mērķus līdz 2015. gada 1. jūlijam, ja vien šajā lēmumā nav norādīts citādi.

Komisija pārskata šā lēmuma piemērošanu līdz 2015. gada 31. decembrim. Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par saskaņā ar šo lēmumu veiktajām darbībām un pieņemtajiem pasākumiem.

Secinājumi

Padomes 2011. gada 13. decembrī pieņemtā un Eiropas Parlamentam 2012. gada 19. janvārī oficiāli nosūtītā kopēja nostāja pamatojas uz 2011. gada 24. oktobrī panākto Eiropas Parlamenta un Padomes vienošanos.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Radiofrekvenču spektra politika

Atsauces

16226/1/2011 – C7-0012/2012 – 2010/0252(COD)

lasījuma datums EP – P numurs

11.5.2011                     T7-0220/2011

Komisijas priekšlikums

COM(2010)0471 - C7-0270/2010

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

19.1.2012

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

19.1.2012

 

 

 

Pieņemšanas datums

25.1.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

52

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Francesco De Angelis, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Iesniegšanas datums

27.1.2012