ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego

27.1.2012 - (16226/1/2011 – C7‑0012/2012 – 2010/0252(COD)) - ***II

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Gunnar Hökmark


Procedura : 2010/0252(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0019/2012

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczącej stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego

(16226/1/2011 – C7‑0012/2012 – 2010/0252(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (16226/1/2011 – C7–0012/2012),

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[1],

–   po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,

–   uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu[2] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0471),

–   uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 72 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0019/2012),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu ustawodawczego, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu ustawodawczego, po sprawdzeniu, czy wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

UZASADNIENIE

Dnia 20 września 2010 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej pierwszy program dotyczący polityki w zakresie widma radiowego, w oparciu o dwie podstawy prawne: art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz art. 8a ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r., na mocy której Komisja może przedkładać wnioski ustawodawcze dotyczące ustanowienia wieloletnich programów dotyczących polityki w zakresie widma radiowego.

Wniosek ten określa kierunki i cele polityki w odniesieniu do planowania strategicznego oraz harmonizacji korzystania z widma radiowego do 2015 r.

Stanowisko Parlamentu Europejskiegopierwszym czytaniu

Parlament Europejski przyjął swoją opinię w pierwszym czytaniu w dniu 11 maja 2011 r. przy 615 głosach za, 26 przeciw oraz 16 głosach wstrzymujących się, zatwierdzając tym samym 88 poprawek do wniosku Komisji.

Główne zmiany wprowadzone przez Parlament Europejski to:

· udostępnienie frekwencji 800 MHz dla usług komunikacji elektronicznej we wszystkich państwach członkowskich od dnia 1 stycznia 2013 r., przy czym zezwolono na szczególne odstępstwa jedynie w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych względami technicznymi i historycznymi;

· zadbanie o to, by odpowiednia i wystarczająca ilość widma, sięgająca co najmniej 1200 MHz do 2015 r., została przeznaczona dla usług łączności bezprzewodowej;

· harmonizacja i otwarcie do użytku pasm 1,5 GHz i 2,3 GHz dla usług łączności bezprzewodowej, a także zwrócenie się do Komisji o przeprowadzenie nie później niż do dnia 1 stycznia 2015 r. oceny zapotrzebowania na harmonizację dodatkowych pasm widma, takich jak pasmo 700 MHz (694-790 MHz);

· rozszerzenie przeznaczeń pasm nielicencjonowanych, aby zwiększyć wykorzystanie systemów dostępu bezprzewodowego (WiFi);

· osiągnięcie celów agendy cyfrowej dla Europy dzięki zapewnieniu wszystkim obywatelom Unii do roku 2020 dostępu do szerokopasmowego internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s;

· wzmocnienie w całej Unii zasad regulacyjnych poprzez zapewnienie równych szans w całej Europie i wspieranie powstawania w przyszłości usług ogólnoeuropejskich;

· uniknięcie zakłóceń na rynku dzięki przeprowadzeniu jeszcze przed przydziałem widma szczegółowych badań, czy planowany przydział widma może zakłócić lub ograniczyć konkurencję, biorąc pod uwagę prawa do widma posiadane aktualnie przez odnośne podmioty działające na rynku;

· rozszerzenie wykazu całkowitego obecnego stanu wykorzystania widma radiowego, by objął częstotliwości w zakresie od 300 MHz do 6 GHz, a następnie częstotliwości od 6 GHz do 70 GHz;

· zapewnienie Unii wiodącej pozycji w negocjacjach międzynarodowych dotyczących kwestii związanych z widmem.

Drugie czytanieParlamencie Europejskim

W dniu 24 października 2011 r., po pięciu nieformalnych rozmowach trójstronnych, Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły polityczne porozumienie w sprawie wniosku ustawodawczego.

Jego główne osiągnięcia to:

· zwolnienie frekwencji 800 MHz dla bezprzewodowych internetowych usług szerokopasmowych we wszystkich państwach członkowskich do dnia 1 stycznia 2013 r.;

· przyspieszenie rozwoju mobilnej łączności szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s do roku 2020 dla wszystkich obywateli UE, niwelując tym samym wykluczenie cyfrowe i przyczyniając się do realizacji celów europejskiej agendy cyfrowej;

· przeznaczenie co najmniej 1200 MHz widma na mobilną transmisję danych do roku 2015;

· ustanowienie wykazu obejmującego bardzo szeroki zakres obecnego stanu wykorzystania widma, od 400 MHz do 6 GHz, by stworzyć elastyczną i skoordynowaną europejską politykę w dziedzinie spektrum radiowego;

· nie później niż do dnia 1 stycznia 2015 r. Komisja oceni i zda sprawę, czy istnieje potrzeba działań harmonizujących dodatkowe pasma widma;

· we współpracy z państwami członkowskimi Komisja oceni zasadność i wykonalność rozszerzenia przeznaczeń widma w paśmie nielicencjonowanym na potrzeby bezprzewodowych systemów dostępowych, w tym otwarcia lokalnych sieci radiowych na większe wykorzystanie np. systemów dostępu bezprzewodowego (WiFi);

· na wniosek państw członkowskich Unia udzieli im pomocy w postaci wsparcia prawnego, politycznego i technicznego w celu rozwiązania kwestii koordynacji widma z państwami sąsiadującymi z Unią, w tym z państwami kandydującymi i przystępującymi.

To polityczne porozumienie utoruję drogę rozwojowi, który umożliwi Unii objęcie pozycji globalnego lidera w odniesieniu do przepustowości szerokopasmowej, mobilności, zasięgu i pojemności. Będzie ono stanowić podstawową składową przy tworzeniu elastycznej i skoordynowanej europejskiej polityki w dziedzinie widma radiowego, w której odpowiedzią na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na mobilną transmisję danych mogą być przyszłe realokacje widma, a nieefektywne wykorzystanie widma należeć będzie do przeszłości. Poparcie przez państwa członkowskie wniosku Parlamentu i Komisji dotyczącego otwarcia pasma 800 MHz dla usług komunikacji elektronicznej do dnia 1 stycznia 2013 r. pomoże w tworzeniu ogólnoeuropejskiego rynku telekomunikacyjnego, na którym nowe usługi mogą oferować rynkowi konsumenckiemu liczącemu 500 milionów osób nowe możliwości i wzrost.

Decyzja ta wejdzie w życie 20. dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. O ile nie podano inaczej, państwa członkowskie stosują kierunki i cele polityki określone w decyzji począwszy od dnia 1 lipca 2015 r.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. Komisja przeprowadzi przegląd wdrożenia niniejszej decyzji.. Dodatkowo Komisja zda Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawę z działań podjętych i środków przyjętych na mocy niniejszej decyzji.

Wnioski

Wspólne stanowisko Rady, przyjęte dnia 13 grudnia 2011 r. i oficjalnie przekazane Parlamentowi Europejskiemu w dniu 19 stycznia 2012 r., opiera się na porozumieniu osiągniętym dnia 24 października 2011 r. przez Parlament Europejski i Radę.

PROCEDURA

Tytuł

Polityka w zakresie widma radiowego

Odsyłacze

16226/1/2011 – C7-0012/2012 – 2010/0252(COD)

Data pierwszego czytaniaParlamencie Europejskim - Numer P

11.5.2011                     T7-0220/2011

Wniosek Komisji

COM(2010)0471 - C7-0270/2010

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Radypierwszym czytaniu

19.1.2012

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

19.1.2012

 

 

 

Data przyjęcia

25.1.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

52

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Francesco De Angelis, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Data złożenia

27.1.2012