ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra

27.1.2012 - (16226/1/2011 – C7‑0012/2012 – 2010/0252(COD)) - ***II

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajca: Gunnar Hökmark


Postup : 2010/0252(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0019/2012

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra

(16226/1/2011 – C7‑0012/2012 – 2010/0252(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (16226/1/2011 – C7‑0012/2012),

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[1],

–   po porade s Výborom regiónov,

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[2] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0471),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0019/2012),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska rada predložila 20. septembra 2010 návrh rozhodnutia, ktorým sa zriaďoval prvý program politiky rádiového frekvenčného spektra a ktorého právnym základom bol článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a vychádzal z článku 8a ods.3 smernice 2002/21/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 7. marca 2002, ktorým sa ustanovovalo, že Komisia môže predložiť legislatívny návrh na zriadenie viacročného programu politiky rádiového frekvenčného spektra.

V tomto návrhu sa ustanovujú smery a ciele politiky pre strategické plánovanie a harmonizáciu využívania frekvenčného spektra do roku 2015.

Pozícia Európskeho parlamentu v prvom čítaní

Európsky parlament prijal 11. mája 2011 svoju pozíciu v prvom čítaní 615 hlasmi za, 26 proti a 16 poslanci sa zdržali hlasovania, čím sa schválilo 88 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu Komisie.

Hlavné zmeny navrhované Európskym parlamentom sú:

· sprístupniť 88 MHz elektronickým komunikačným službám vo všetkých členských štátoch EÚ do 1. januára 2013, pričom odchýlky sa umožňujú iba vo výnimočných prípadoch podložených technickými a historickými dôvodmi.

· zabezpečiť, aby bolo do roku 2015 bezdrôtovým službám pridelené dostatočné a vhodné frekvenčné spektrum aspoň do 1200 MHz .

· harmonizovať a otvoriť využitie 1,5 GHz pásma a 2,3 GHz pásma na služby bezdrôtového širokopásmového pripojenia, ako aj požiadať Komisiu, aby najneskôr do 1. januára 2015 zhodnotila potrebu opatrení na harmonizáciu dodatočných pásiem frekvenčného spektra, ako napr. 700 MHz pásma (694-790 MHz).

· rozšíriť pridelené pásma na nelicencovanom základe s cieľom umožniť väčšie využitie WiFi.

· uskutočniť ciele Digitálne agendy pre Európu, ktorými sa zabezpečí, aby mali do roku 2020 všetci občania Únie prístup k širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou minimálne 30 Mbps.

· posilniť regulačné zásady v celej Únii tým, že sa zabezpečia rovnaké podmienky v celej Európe a bude presadzovať vznik budúcich celoeurópskych služieb.

· zabrániť narúšaniu trhu tým, že sa pred plánovaným pridelením frekvenčného spektra dôkladne preskúma, či je pravdepodobné, že toto pridelenie naruší alebo zhorší hospodársku súťaž, a to so zreteľom na jestvujúce práva používať frekvenčné spektrum, ktorých držiteľmi sú príslušné subjekty na trhu.

· rozšíriť stav využitia celého rádiového frekvenčného spektra na frekvencie v rozsahu od 300 MHz do 6 GHz a po nich na frekvencie od 6 GHz do 70 GHz.

· zabezpečiť, aby Únia zaujala v medzinárodných rokovaniach v otázkach týkajúcich sa frekvenčného spektra jednotnú pozíciu.

Druhé čítanie v Európskom parlamente

Po piatich neformálnych trialógoch dosiahli Európsky parlament a Rada EÚ 24. októbra 2011 politickú dohodu o legislatívnom návrhu,

Hlavnými prvkami tejto dohody bolo:

· uvoľniť do 1. januára 2013 frekvenčné pásmo 800 MHz pre bezdrôtové širokopásmové internetové služby vo všetkých členských štátoch.

· urýchliť rozvoj mobilného širokopásmového pripojenia s rýchlosťou aspoň 30 Mbps pre všetkých občanov EÚ, čím sa prepojí digitálna priepasť a prispeje k cieľom Digitálnej agendy pre Európu.

· vyčleniť aspoň 1200 MHz frekvenčného spektra pre mobilný prenos dát do roku 2015.

· vytvoriť analýzu veľmi širokého rozsahu využitia frekvenčného spektra od 400 Mhz do 6 GHz s cieľom vytvoriť flexibilnú a koordinovanú európsku politiku frekvenčného spektra.

· Komisia zhodnotí a najneskôr do 1. januára 2015 podá správu o tom, či sú potrebné opatrenia na harmonizáciu dodatočných pásiem frekvenčného spektra.

· Komisia v spolupráci s členskými štátmi posúdi oprávnenosť a uskutočniteľnosť rozšírenia prideľovania nelicencovaného frekvenčného spektra pre bezdrôtové prístupové systémy vrátane rádiových miestnych prístupových sietí, ktoré sa majú otvoriť väčšiemu využitiu napríklad WiFi..

· Únia na požiadanie poskytne pomoc členským štátom v oblasti právnej, politickej a technickej podpory s cieľom vyriešiť otázky koordinácie frekvenčného spektra s krajinami susediacimi s Úniou vrátane kandidátskych a pristupujúcich krajín.

Táto politická dohoda otvorí cestu rozvoju, ktorý EÚ umožní zaujať vedúce postavenie z hľadiska širokopásmových rýchlostí, mobility, pokrytia a kapacity. Stane sa rozhodujúcim stavebným kameňom pri budovaní flexibilnej a koordinovanej európskej politiky frekvenčného spektra, v ktorej sa exponenciálny rast mobilného prenosu dát dá dosiahnuť budúcimi prerozdeleniami frekvencií a v ktorej neefektívne využitie frekvenčných spektier patrí minulosti. Ak členské štáty schvália návrh Parlamentu a Komisie na otvorenie 800 MHz pásma elektronickým komunikačným službám do 1. januára 2013, pomôže to vytvoriť celoeurópsky trh s telekomunikáciami, na ktorom môžu nové služby vytvoriť príležitosti pre trh s 500 miliónmi spotrebiteľmi a podporiť jeho rast.

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Ak sa neuvádza inak, členské štáty uplatňujú politické usmernenia a ciele stanovené v tomto rozhodnutí do 1. júla 2015.

Komisia do 31. decembra 2015 vykoná preskúmanie uplatňovania tohto rozhodnutia. Okrem toho Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vyvinutých činnostiach a o opatreniach prijatých podľa tohto rozhodnutia.

Závery

Spoločná pozícia Rady, ktorá bola prijatá 13. decembra 2011 a oficiálne tlmočená Európskemu parlamentu 19. januára 2012, vychádza z dohody, ktorú 24. októbra 2011 Európsky parlament uzavrel s Radou.

POSTUP

Názov

Rádiové frekvenčné spektrum

Referenčné čísla

16226/1/2011 – C7-0012/2012 – 2010/0252(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

11.5.2011                     T7-0220/2011

Text predložený Komisiou

COM(2010)0471 - C7-0270/2010

Dátum oznámenia prijatia pozície Rady v prvom čítaní v pléne

19.1.2012

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

19.1.2012

 

 

 

Dátum prijatia

25.1.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

52

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Francesco De Angelis, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Dátum predloženia

27.1.2012