ПРЕПОРЪКА относно проекторешението на Съвета за сключване на споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на някои разпоредби на Конвенцията от 29 май 2000 година за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите – членки на Европейския съюз, и Протокола от 2001 година към нея

30.1.2012 - (05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE)) - ***

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Claude Moraes

Процедура : 2009/0189(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0020/2012
Внесени текстове :
A7-0020/2012
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за сключване на споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на някои разпоредби на Конвенцията от 29 май 2000 година за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите – членки на Европейския съюз, и Протокола от 2001 година към нея

(05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекторешението на Съвета (05306/2010),

–   като взе предвид проектоспоразумението между Европейския съюз и Исландия и Норвегия за правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси (14938/2003),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 82, параграф 1, буква г), както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C7‑0030/2010),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0020/2012),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки, на Република Исландия и на Кралство Норвегия.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

През декември 2002 г. Съветът упълномощи председателството на Съвета, подпомагано от Европейската комисия, да започне преговори по споразумение за правна взаимопомощ с Норвегия и Исландия.

На 17 декември 2003 г. Съветът прие решение за подписване на споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на някои разпоредби на Конвенцията от 29 май 2000 година за взаимопомощ по наказателни дела между държавите – членки на Европейския съюз, и протокола от 2001 година към нея. Посоченото споразумение се основава на членове 24 и 38 от Договора за Европейския съюз.

Към момента на влизане в сила на Договора от Лисабон вътрешните национални процедури във връзка със споразумението не бяха официално приключени. Вследствие на това, в съответствие с новата правна рамка, предвидена в Договора от Лисабон, и по-специално с член 218 от ДФЕС, вече се изисква одобрението на Европейския парламент.

С оглед на това, с предложението за решение на Съвета от 17 декември 2009 г., Европейската комисия препоръча на Съвета да получи одобрението на Европейския парламент и да приеме решение за сключването на споразумението без по-нататъшно забавяне.

ІІ. Съдържание на споразумението

Споразумението има за цел подобряване на съдебното сътрудничество между държавите – членки на ЕС, и Норвегия и Исландия чрез прилагането на почти всички разпоредби, съдържащи се в Конвенцията от 2000 г. за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите – членки на Европейския съюз, и протокола от 2001 г. към нея.

Това включва inter alia разпоредби относно изслушване на свидетели, експерти и обвиняеми лица по телефон или чрез видеоконферентна връзка, контролирани доставки, разследвания под прикритие и съвместни екипи за разследване, както и искания за информация относно банкови транзакции, банкови сметки и тяхното наблюдение за целите на борбата с престъпността като цяло и в частност на борбата с организираната престъпност.

ІІІ. Позиция на докладчика

Докладчикът застъпва становището, че Парламентът следва да даде своето одобрение за споразумението.

Споразумението разширява обхвата на правилата за правна взаимопомощ, които вече са в сила и предимно се прилагат в държавите членки, като включва в него Норвегия и Исландия. Това несъмнено ще подпомогне борбата с трансграничната престъпност и ще задълбочи сътрудничеството с двете страни, които вече са част от Шенгенското пространство, а в случая на Исландия – и в процес на преговори за присъединяване към Европейския съюз.

Докладчикът приветства по-специално възможността, изрично предвидена в член 3 от споразумението, Евроюст да се включва във всички случаи, в които държава членка е дала отказ на искане или има проблеми във връзка с изпълнението на искане.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.1.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Светослав Христов Малинов, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Vilija Blinkevičiūtė, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Ádám Kósa, Ulrike Lunacek

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Thomas Händel, Eva Ortiz Vilella